L‹MSEL VE TEKN‹K ARAfifiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL‹⁄‹

advertisement
TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKN‹K ARAfifiT
TIRMA KURUMU
YAYIN YÖNETMEL‹⁄‹ (*)
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl›k, Merkez ve Enstitülere ait
tüm yay›nlar›n haz›rlan›fl›, bas›m›, da¤›t›lmas›, sat›fl›, telif haklar› ve
benzeri konulardaki ifllemler düzenlenmektedir.
Dayanak
Madde 2. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say›l› Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanun’un
498 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü
maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen tan›mlardan:
Kurum
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu’nu
(TÜB‹TAK),
Bilim Kurulu
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu Bilim
Kurulu’nu,
Baflkan
:
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Baflkan›’n›,
Baflkanl›k
:
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Baflkanl›¤›n›,
Merkez
:
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Baflkanl›¤›na ba¤l› Marmara Araflt›rma Merkezi’ni (MAM),
(*) 15.08.2002 tarih ve 24847 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
VIII/1
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
1
Grup
:
278 Say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Kurulufl Kanunu’nun 498 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname ile de¤iflik 6. maddesinde tan›mlanan Araflt›rma
Gruplar›n›,
Enstitü
: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Baflkanl›¤›na do¤rudan
ba¤l›
olarak, belirlenmifl
alanlarda AR - GE faaliyetlerini yürüten ve/veya AR-GE
faaliyetlerini destekleyici/kolaylaflt›r›c› hizmet veren
birimleri,
Daire Baflkanl›¤› :
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu
Baflkanl›¤› Yay›nlar ve Tan›t›m Daire Baflkanl›¤›’n›,
Birim
:
Yay›nlar ve Tan›t›m Daire Baflkanl›¤› müdürlüklerini
ifade eder.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Yay›n Türleri, ‹stisnalar ve Yay›n Komisyonu
Yay›n Türleri
Madde 4.(*) Kurum Yay›nlar›, bas›l› veya elektronik/multimedya
ortamlar›nda, afla¤›da belirtilen türlerden oluflur:
a) Süreli Yay›nlar (Bilim ve Teknik, Bilim-Çocuk, Bilimsel Dergiler
ile bunlar›n elektronik veya multimedya ortam›nda, web
sayfas›, CD, animasyonlu bilgi paketleri vb. gibi uzant›lar›),
b) Kitaplar,
c) Araflt›rma projeleri kesin raporlar› aras›ndan seçilmifl olanlar,
d) Tan›t›c› Yay›nlar (Bültenler, broflürler, kataloglar vb.),
e) Bilimsel toplant›lar›n tebli¤ ve dokümanlar›,
f) Kaynak eserler (Bibliyografyalar, toplu kataloglar vb.),
(*) 27.02.2003 tarih ve 25033 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
2
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
VIII/1
Ayr›ca Kurum personeli taraf›ndan yap›lan bilimsel incelemeler,
araflt›rmalar ve derlemeler ile Kurumun gereksinim duydu¤u her türlü
çal›flman›n ürünü, bu esaslar çerçevesinde yay›mlanabilir.
‹stisnalar
Madde 5. Süreli yay›nlar›n haz›rlanmas›, da¤›t›m› ve sat›fl›na iliflkin esaslar
Bilim Kurulu’nca ayr› bir esasla düzenlenir. Ayr›ca Merkez, Enstitü, Gruplar ve
Baflkanl›¤a ba¤l› birimler 4. madde’de s›ralananlardan c, d, e ve f bendlerinde
belirtilen türde yay›n yapmak istediklerinde bu konuda Baflkan’dan, türüne
göre, bir kerelik olur veya kurumiçi periyodik bülten benzeri sürekli yay›n için
belirli bir süreyi kapsayan olur al›rlar. Baflkan, gerekli gördü¤ü hallerde bu tür
yay›n istemini, Yay›n Komisyonu’na inceletebilir.
Yay›n Komisyonu
Madde 6.(*) Yay›n Komisyonu, dokuz üyeden oluflur. ‹lgili Baflkan
Yard›mc›s›, Yay›nlar Daire Baflkan›, Popüler Bilim Kitaplar› ‹flletme Müdürü ve
Bilim ve Teknik Dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü Komisyonun do¤al üyeleridir.
Komisyonun di¤er befl üyesi, Baflkan taraf›ndan iki y›l için seçilir. Komisyon
Baflkan›, ilgili Baflkan Yard›mc›s›d›r. Komisyon üyelerin salt ço¤unlu¤u ile
toplan›r ve kararlar oy çoklu¤u ile al›n›r.
Yay›n Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 7. Yay›n Komisyonu’nun görev ve yetkileri flunlard›r:
a) Yay›mlanmas›nda yarar görülen tercüme ve telif kitaplar›
belirlemek,
b) Yay›mlanmas› kabul edilen kitab›n hangi dizide yer alaca¤›na
karar vermek,
c) Kurum’a ilk kez çeviri yapmak üzere baflvuran çevirmenlerin
deneme çevirilerini ve/veya yay›mlanm›fl baflka çevirilerini
inceleyerek, uygun olup olmad›klar›na karar vermek,
d) ‹tibari sayfa bafl›na ödenecek çeviri ücretini ekonomik
göstergeler do¤rultusunda saptayarak Bilim Kurulu’nun onay›
için Baflkan’a sunmak.
(*) 22.10.2005 tarih ve 25974 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
VIII/1
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
3
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yay›nlar›n Haz›rlanmas›, Yay›n Haklar›,
Yay›n Haklar›n›n Devri ve Yay›n Bask› Adetleri
Yay›nlar›n Haz›rlanmas›
Madde 8. Yay›n Komisyonu’nun yay›mlanmas›na karar verdi¤i
telif ve çeviri kitap veya elektronik yay›nlar, Daire Baflkanl›¤›’nca
yay›ma haz›rlan›r.
Telif ya da çeviri eser sahipleri, yay›nlar›n› elektronik ortamda
disket veya CD’ye yaz›lm›fl olarak, ayr›ca bilgisayar ç›kt›s›yla birlikte
e¤er varsa, bas›ma uygun kalitede flekil ve foto¤raflar›yla birlikte
Kurum’a teslim ederler.
(*) Bas›lacak kitaplar›n biçim ve teknik özellikleri ile tirajlar› Daire
Baflkanl›¤›’nca belirlenir. Yazar, çevirmen, bilimsel dan›flman ve
redaktörlerle yap›lacak sözleflmeler Baflkan ya da görevlendirece¤i
birim amiri taraf›ndan imzalan›r.
Yay›n Haklar›
Madde 9. Kurum taraf›ndan yay›mlanmas›na karar verilen çeviri
ya da telif eserlerin yay›n haklar›, yay›n hakk›na sahip kifli veya
kurulufltan yay›ma haz›rlanma sürecinin bafllang›c›nda Kurum
taraf›ndan do¤rudan veya bir copyright ajans› arac›l›¤›yla al›n›r.
Gerekiyorsa, telif hakk› ve ilgili ifllemler için ücret ödenir.
Yay›n Haklar›n›n Devri
Madde 10. Bas›lacak eserler için; yazar, çevirmen ya da proje
yürütücüsü ile Kurum aras›nda, eserlerin bask› ve yay›n hakk›n›n
Kurum’a devir sözleflmesi imzalan›r. Ayr›ca ad› geçen kiflilere bas›m,
da¤›t›m ve pazarlama ifllerinin bu Yönetmelik hükümleri gere¤ince
yap›lmas›n› kabul ettiklerine dair düzenlenecek belge imzalat›l›r.
(*) 07.07.2004 tarih ve 25515 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
4
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
VIII/1
Yay›nlar›n Bask› Adetleri
Madde 11. Kitaplar›n ilk ve sonraki bask› adetleri, yay›n›n özelli¤i
ve piyasa koflullar› dikkate al›narak, ilgili birimin önerisiyle Daire
Baflkanl›¤›’nca belirlenir. Bask› adetlerinin belirlenmesinde, ilk
bask›lar›n ayl›k sat›fl ortalamas› ve piyasadan gelen talep dikkate al›n›r.
Süreli yay›nlar›n bask› adetleri, her ay da¤›t›m flirketinden gelen
raporlar ve abone say›s›ndaki de¤iflimler do¤rultusunda ilgili birimce
saptan›r. Di¤er yay›nlar›n bask› adetleri 5. maddede ifade edilen
Baflkan olurunda belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeviri ve Telif Ücretleri
Çeviri Ücretinin Hesaplanmas› ve Ödenmesi
Madde 12.(*) Çeviri ücretinin hesaplanmas›nda, bas›l› kitaptaki
her 200 kelime bir sayfa olarak kabul edilir. Her sayfa için ödenecek
birim çeviri ücreti her y›l Yay›n Komisyonu’nun önerisiyle Bilim Kurulu
taraf›ndan belirlenir.
a) ‹lk 2.500 adetlik bask› için toplam çeviri ücreti, kitaptaki
toplam kelime say›s›n›n 200’e bölünmesiyle bulunan say›n›n,
200 kelime için verilen birim çeviri ücretiyle çarp›lmas›yla
bulunur. Sonraki her 2.500 adetlik dilim için, toplam çeviri
ücretinin yüzde 25’i tutar›nda ödeme yap›l›r.
b) Çeviri ücretleri, her bask›dan sonra peflin olarak ödenir.
c) Herhangi bir surette ilk bask›s›n›n yap›lmas›ndan vazgeçilen
çeviriler için, çevirmene 2.500 adet bas›lm›flças›na ödeme
yap›l›r.
(*) 26.12.2005 tarih ve 26035 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
VIII/1
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
5
Telif Ücretinin Hesaplanmas› ve Ödenmesi
Madde 13.(*) Telif eserler için telif ücretinin hesaplanmas›nda,
bas›l› kitaptaki her 200 kelime bir itibari sayfa olarak kabul edilir. Her
itibari sayfa için ödenecek birim telif ücreti her y›l Yay›n
Komisyonu’nun önerisiyle Bilim Kurulu taraf›ndan belirlenir.
a) ‹tibari sayfalar›n hesaplanmas› afla¤›daki flekilde yap›l›r:
1) fiekil (resim, grafik, foto¤raf) cetvel, formül gibi k›s›mlar
metinle dolu olarak kabul edilir.
2) Yar›m ve yar›mdan fazla sayfalar tam olarak say›l›r;
yar›mdan az olanlar hesaba kat›lmaz.
3) Literatür listesi, indeks ve benzeri sayfalar metin sayfalar›
gibi de¤erlendirilir.
b) ‹lk 2.500 adetlik bask› için toplam telif ücreti, toplam itibari
sayfa say›s›n›n, her itibari sayfa için belirlenen telif ücretiyle
çarp›m› sonucunda elde edilen miktard›r. ‹zleyen her 2.500
adet bask› için ödenecek telif ücreti ilk 2.500 adet bask›ya
ödendi¤i gibi hesaplan›r.
c) Eser sahibi birden fazla kifli ise, hesaplanan telif ücreti bu
kifliler aras›nda eflit olarak paylaflt›r›l›r.
d) Telif ücreti, her bask›dan sonra peflin olarak ödenir.
Yay›n›n Maliyetinin Belirlenmesi
Madde 14. Bas›lan kitaplar›n maliyet hesab› Daire Baflkanl›¤›’n›n
ilgili birimince afla¤›daki hususlar gözönünde bulundurularak
hesaplan›r.
a) Çeviri eserlerde, çeviri ücreti
b) Telif eserlerde, telif ücreti,
(*) 26.12.2005 tarih ve 26035 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
6
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
VIII/1
c) Bilimsel dan›flman ve redaktör ücreti,
d) Varsa yay›n hakk›,
e) Ka¤›t ve bask›,
f) Personel,
g) Da¤›t›m maliyeti,
h) Bandrol.
(*) Bulunan toplam›n bask› say›s›na bölünmesi ile o yay›n›n beher
nüshas›n›n gerçek maliyeti bulunur.
BEfifi‹‹NC‹ BÖLÜM
Bas›m, Sat›fl Fiyat›n›n Belirlenmesi, Sat›fl ve Da¤›t›m
Bas›m
Madde 1 5.(*) Kurum yay›nlar›n›n bas›m iflleri ilke olarak Kurum
matbaas›nda yap›l›r. Ancak, Kurum matbaas›n›n olanaklar› yetersiz
kald›¤› zaman bas›m iflleri Baflkan’›n ya da görevlendirece¤i birim
amirinin onay› ile ihale mevzuat› hükümlerine uyularak Kurum d›fl›nda
yapt›r›labilir.
Sat›fl Fiyat›n›n Belirlenmesi
Madde 16. Kurum’un sat›lan yay›nlar› için fiyat saptan›rken flu
esaslar göz önünde tutulur:
a) Kurumun sat›lan yay›nlar›n›n fiyat› gerçek maliyet üzerine
Kurum pay› eklenerek bulunur. Ancak araflt›rmay› ve e¤itimi
özendirici yay›nlar için maliyetin alt›nda da bir fiyat
belirlenebilir.
(*) 07.07.2004 tarih ve 25515 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
VIII/1
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
7
b) Y›llar itibariyle gerçek maliyet giderleri de¤iflti¤inde, eskiden
yay›mlanm›fl kitaplar›n sat›fl fiyatlar› o günkü gerçek
maliyetler dikkate al›narak yeniden belirlenebilir.
(*) Bu de¤erlendirmeler sonucunda belirlenen yay›n sat›fl fiyatlar›
Baflkan’›n ya da görevlendirece¤i birim amirinin onay› ile kesinlefltirilir.
Sat›fl ve Da¤›t›m
Madde 17. TÜB‹TAK Yay›nlar› ücret karfl›l›¤› sat›l›r.
a) Kurum yay›nlar›n›n ücretli, ücretsiz, toptan ve perakende,
iflletmecilik gere¤i indirimli, indirimsiz, da¤›t›m, sat›fl ve
abone iflleri, Daire Baflkanl›¤›’n›n önerisi üzerine Baflkan’›n
onay› ile kesinleflir.
b) Süreli ve süresiz Kurum yay›nlar›n›n da¤›t›m ve sat›fl
yöntemleri, mevcut piyasa koflullar›na göre Daire
Baflkanl›¤›’n›n önerisi ve Baflkan’›n onay›yla belirlenir ve
uygulan›r.
c) Defolu, kusurlu görülerek da¤›t›mdan geri dönen kitaplarla,
da¤›t›m flirketinden iade olarak gelen süreli yay›nlar, görev
amac›na uygun olarak, ilgili birimin önerisi ve Baflkan’›n
onay›yla indirimle sat›labilir veya ücretsiz da¤›t›m› yap›labilir.
Di¤er yay›nlar›n da¤›t›m› ve sat›fl›, ilgili birimlerin önerisi
Baflkan’›n onay›yla yap›l›r.
ve
(*) 07.07.2004 tarih ve 25515 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
8
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
VIII/1
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kald›r›lan Mevzuat
Madde 1 8. 30/5/1995 tarihli ve 22298 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu Yay›n Yönetmeli¤i” yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Yürürlük
Madde 19. Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 20. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu Baflkan› yürütür.
VIII/1
KANUN VE YÖNETMEL‹KLER
9
Download