Powerpoint file

advertisement
Eğitim
Fakültesi’nde
Çevre
Okuryazarlığı
Çevre problemleri önemli
bir oranda insanların
düşünce ve davranış
şekilleri/ alışkanlıkları
ile bağlantılıdır.
Çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yönelik en etkili
önlemler, aslında, resmi çevre
politikalarından çok, toplumun çevreyi
korumaya yönelik istekliliği, ve insan
aktivitelerinin çevreye verdiği zararın
azaltılmasında üstlenecekleri
sorumlulukların sonuçlarını
taşıyabilme bilincinde olmalarıdır.
Çevre eğitiminin hedefi çevre okuryazarlığıdır, bir başka deyişle,
çevre eğitimi bireylerin çevre
okur-yazarı olması prosesidir.
Çevre okur-yazarlığı sürekli gelişen
anlama, yetenek, tutum ve
alışkanlıkların bütünüdür ve
bireylerin diğer insanlar ve biyosferle
sürdürülebilir bir iletişim
gerçekleştirecek kısa ve uzun süreli
tutum ve davranışlar geliştirmesidir.
Çevre okur-yazarı olan kişiler; Dünya yüzeyini
şekillendiren fiziksel prosesleri;
Dünya’daki ekosistemlerin dağılımını ve özelliklerini;
Dünya’daki nüfus dağılımını, yapısını ve özelliklerini,
ekonomik, sosyal, politik bağlantıları, insan
yerleşimleri ile ilgili oluşum ve gelişmeleri, fiziksel
çevreyi etkileyen insan etkinliklerini, doğal kaynak
kullanımı ve dağılımı ile ilgili problemleri bilir ve
anlarlar.
Çevre gündeminin
günümüzde geldiği nokta
göstermektedir ki;
yüksek öğretim kurumlarının
çevre ile ilgili bilgi, tutum,
davranış ve değerleri
gelişmiş, insan davranışları
ile çevresel problemler
arasında bağlantı
kurabilen, gelecek
nesillerin gereksinimlerini
de gözeten öngörüye sahip
mezunlar yetiştirmenin
önemini benimsemiş
olması, daha sağlıklı ve
sürdürülebilir olması için
önemli bir adımdır.
Çevre okur-yazarlığının
belirlenmesi ve
geliştirilmesi ile ilgili
değerlendirmeler yapılması
ise bu hedefe ulaşmada
önemli bir adımdır.
Bu gerçekler ışığında, önerilen bu çalışmanın amacı,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çevre okuryazarlığı oranını belirlemek,
bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük etmek,
ODTÜ öğrencilerinin çevre bilinci ve tutumları ile ilgili
bilgi edinerek, sürdürülebilir bir gelecek için
belirlenecek olan stratejilere ışık tutmaktır.
Bu amaçla yola çıktığımız
çalışmalarımızda bizden desteklerini
esirgemeyen Sayın Dekanımız Meral
Aksu’ya, Fakültemizin tüm Bölüm
Başkanları, öğretim üyeleri ve
öğrencilerimize teşekkür ederiz.
Çalışmamızın sonuçlarını
sizlerle bu sayfalar aracılığı
ile paylaşmaktan mutluluk
duyacağız.
Proje Grubu adına,
Dr. Gaye Tuncer
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Download