7 Fransa Eğitim Sisteminin Genel Amaçları

advertisement
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
Yrd. Doç. Dr. Zeynep DEMİRTAŞ
KONULAR-6
Fransa İle Genel Bilgiler
 Fransa Eğitim Sistemi
 Fransa Eğitim Sisteminin Genel Amaçları
 Fransa Eğitim Kademeleri
 Fransa Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Siteminin
Karşılaştırması

2
GENEL BILGILER

Fransa, Kuzey Denizi, Manş Denizi, Atlas
Okyanusu ve Akdeniz'le kuşatılmış, yüzölçümü
549.000 km2 olan, 2700 kilometre uzunluğundaki
kıyı şeridi, doğal güzellikleri, tarihi ve turistik
yerleriyle Avrupa'nın önemli ülkelerinden biridir.
3

Fransa, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, İtalya ve
İspanya ile komşudur. Ülkenin resmi dili
Fransızca’dır. Fransızca; Kanada, Belçika ve
İsviçre’nin de resmi dilleri arasında yer almakta
ve bu ülkelerin belli bölgelerinde
konuşulmaktadır.
4

Kültür, sanat ve turizm merkezi olarak bilinen
Fransa, Avrupa’nın yüzölçümü yönünden en
büyük ülkesidir. Tarihi olarak önemli gelişmelere
kaynaklık etmiş bir ülke olan Fransa; bilim,
sanat ve edebiyat alanında önemli isimleri ve
olayları bünyesinde barındırmıştır.
5
FRANSA ANAYASASI’NDA EĞITIM

Fransa’da eğitim ve yetiştirme devletin halka
borçlu olduğu bir hizmet olarak değerlendirilmiş
ve bir hak olarak devlet güvencesine alınmıştır.
Laiklik, özgürlük ve eşitlik ilkesini temele alan
devlet, insanların coğrafi, kültürel ve sosyal
olarak sahip oldukları özelliklere bakılmaksızın,
Fransa’da yaşama hakkına sahip gençlerin ve
çocukların eğitim hakkından yararlanmalarını
garanti eder.
6

Fransız eğitim sistemi özünde ulusal bir karakter
taşımaktadır. Fransızlar, eğitim yoluyla tarih
bilinci oluşturmak ve yurtsever vatandaşlar
yetiştirerek ayrıca her vatandaş için varolan
potansiyeli kullanarak onları çok kapsamlı bir
şekilde ve teknik eğitimle desteklemiş olarak
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
7
FRANSA EĞITIM SISTEMININ GENEL
AMAÇLARI

Fransa’da eğitim sisteminin genel amaçları 1989
yılındaki eğitim hareketi ile;
Her öğrencinin kendisi ile ilgili planlarının
gerçekleştirmesine olanak sağlamak,
 Her genci istenilen düzeyde bir eğitime hazırlamak,
 Öğrencilerin yükseköğretime devam edebilmelerini
sağlayacak biçimde diploma almaları için eşit
olanaklar sunmak,
 Bireyleri yeni “Avrupalılık ve uluslararası işbirliği”
düşüncesiyle yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

8
OKUL ÖNCESI EĞITIM

Fransa, uzun bir okul öncesi eğitim geleneğine
sahiptir ve bu nedenle çocukların % 99,9’u 3
yaşında okula başlamaktadır. 2 yaş grubundaki
okullaşma oranı 1998-1999 öğretim yılında %35’e
yükselmiştir.
9

6 Eylül 1990 tarihli 90-788 sayılı Anaokulları ve
İlköğretim Okulları’nın Yönetimi ve
Örgütlenmesi ile ilgili Yasa’da anaokullarının
genel amaçları belirtilmektedir. Bu genel
amaçlar çocukların kişiliklerinin gelişmesine
yardımcı olmak ve var olan yeteneklerini ortaya
çıkarmak, okul yaşamında başarılı olmak için
seçenekler sunmak, onları daha üst düzeydeki
eğitimlerine hazırlamak şeklinde belirlenmiştir.
10

Anaokulu eğitimi, yaşları 2 ile 5 arsında olan her
çocuk için isteğe bağlıdır ve bu yaş grubu için
uygun bir eğitimdir. Bir çocuk 2 yaşına bastığı ilk
günden itibaren anaokuluna, ilk çocukluk çağı
eğitimine (kreş), okullarda uygun yerin olması
halinde başlayabilir. Özellikle sosyal yönden geri
kalmış bölgelerde anaokulu eğitimine ağırlık
verilmektedir. Üç yaşındaki her çocuk, ailelerin
istekleri doğrultusunda kreş veya anaokuluna
devam etmelidir.
11



Kreş ya da anaokullarına devam etmeyerek 5 yaşına
gelmiş çocuklar, ailelerinin isteği doğrultusunda
ilköğretim okullarındaki anasınıflarına alınırlar ve
temel eğitimin içine girmiş olurlar.
Anaokullarındaki tüm öğrenciler belediyelerce
görevlendirilen uzman kişilerden yararlanırlar.
Özellikle kırsal ya da dağlık bölgelerde
anaokullarındaki öğrenci sayısının azlığı nedeniyle,
yerel yönetimlerce öğrencilere yarım gün eğitim
sınıflar veya gezici sınıflar sunulmaktadır.
Kamu anaokulları parasızdır. Özel anaokullarında
aileler ücret öderler. Belediye yetkilileri devlet
okullarının yerlerini belirlemekle yükümlüdürler.
12
ZORUNLU EĞITIM (TEMEL OKUL)

Fransa’da zorunlu eğitim beş yıl ilköğretim, dört
yıl kolej (ortaöğretim I. devre) ve bir yıl
ortaöğretim II. devre olmak üzere on yıl sürer,
altı-on altı yaş dönemini kapsar. Ortalama
olarak kolejleri bitirme yaşı on beştir (yıl tekrarı
olmadığı takdirde dört yılda tamamlanır).
13

İlköğretim ve kolej eğitiminden sonra, kuramsal
olarak zorunlu eğitimin gerekliliklerini yerine
getirmek için öğrenciler, tam zamanlı eğitim
veren okullarda, genel lise, teknik lise ya da
mesleki liselerde en az bir yıl daha eğitim almak
zorundadırlar.
14
İLKÖĞRETIM
Fransa’da ilköğretimin amaçları ayrıntılı olarak
şu şekilde belirlenmiştir;
 Bilgi ve kültür aktarımı: Okulun öncelikli hedefi
bilgi ve kültürleri kuşaktan kuşağa aktarmaktır.
 Mesleki yaşama hazırlamak: Okul, çevre ile
işbirliği yapmalıdır. Öğrencileri iş yaşamına
hazırlayabilecek duruma getirmeli ve
yaratıcılıklarını geliştirmelidir. Okul ile işyeri
arasında organik bir bağ kurulmalıdır.

15
İyi yurttaş yetiştirmek: okul yalnızca insan
haklarını öğretmeyip, bu hakların nasıl
kullanılacağını da öğretmek zorundadır.
Yurttaşlık bilgisi vermek ve bu bilgiyi
kullanılabilir duruma getirerek iyi yurttaşlar
yetiştirmek eğitimin en önemli amaçlarından
birisidir.
 Adil olmak: okul eşitsizlikleri ortadan kaldırmak
zorundadır. Her bireyin eğitim olanaklarından
eşit düzeyde yararlanmasına oldukça önem
verilmektedir.

16

İlköğretim, öğrencilere temel beceriler kazandırır
ve bilgiyi edinme yollarını gösterir. Sözlü ya da
yazılı anlatım, okuma ve matematik gibi temel
dilsel ve zihinsel becerilerini, duyarlılıklarını,
fiziksel ve sanatsal yeteneklerini kullanmalarını
ve geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerin kolej
eğitimine devam edebilmeleri için sağlam bir
temel oluşturur.
17

İlköğretim parasızdır ve altı yaşına gelmiş her
çocuk için zorunludur. İlköğretim, öğrenciler on
bir yaşına geldiklerinde, beş yılda tamamlanır.
Kural gereği, aileler çocuklarını kendi
yaşadıkları bölgelerdeki okullara kaydettirirler,
fakat istisnai durumlarda ailelerin çocuklarını
kendi seçtikleri okullara göndermelerine izin
verilir.
18
ZORUNLU ORTAÖĞRETIM (ORTAÖĞRETIM I.
DEVRE-ORTAOKUL, KOLEJ)
3 Ağustos 1963 tarihli Kararname’de
ortaöğretimin (I. ve II. devre) amaçları:
 Tüm çocukların toplumsal, kültürel engellerini
ortadan kaldırarak yeterli eğitim olanağı
kazandırmak,
 Genel kültür ve genel bilgileri vermek,
 Bireysel yeteneklere uygun iyi bir yöneltme
sağlamak,
 Her öğrenciye kendisine uygun eğitimi
seçebilmesi için değişik seçim olanakları vermek,
 Ulusal gereksinimlere uygun olarak en geniş
biçimde üst kademelere geçiş olanakları
sağlamak olarak belirtilmiştir.

19

Zorunlu ortaöğretim kolejlerde başlar,
ilköğretimin ilk dört yılı için bütün öğrencilerin
kabul edildiği tek kurumdur. Kolejler, mali
özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahip kamu
kuruluşlarıdır. Okullar yönetim kurullarının
yıllık olarak yayınladıkları ulusal
yönetmeliklerle yönetilir ve özellikle ailelerin
olmak üzere herkesin dikkatine sunulur.
20

Kolej müdürü olarak isimlendirilen kurum
başkanının yönetsel ve eğitsel yetki ve
sorumlulukları vardır. Kolejlerin, öğrencilerin
hem okula uyumlarını hem de üst okullara
geçişlerini sağlama gibi iki amacı vardır. Bu
amaçlar doğrultusunda her kurum öğrencilerin
karşılaşacakları güçlüklerde onlara destek
olmaya çalışır.
21

Kolejler ilköğretimi tamamlayan on iki yaşındaki
öğrencilerin devam ettiği ortaöğretim I. devre
kurumlarıdır. Kolej eğitimi altıncı, yedinci,
sekizinci ve dokuzuncu sınıfları kapsayacak
şekilde dört yılda tamamlanır. Çok amaçlı
ortaöğretim I. Devre okulları, kolej olarak bilinir.
Bu okullar 11 Temmuz 1975 tarihli yasayla
oluşturulmuştur. Öğrenciler, devlet okulu olan
kolejlere parasız olarak devam edebilir.
22
Kolejlerde eğitim üç döneme ayrılmıştır:
 Uyum devresi, altıncı sınıfı kapsar.
Ortaöğretimin temel bilgilerini vererek
ilköğretimde görülen konuları pekiştirir ve
tamamlar.
 Merkezi devre (pekiştirme devresi), yedinci ve
sekizinci sınıfları kapsar. Öğrencilerin bilgilerini,
yeteneklerini geliştirmek ve pekiştirmek için
olanak sağlar.
 Rehberlik devresi, dokuzuncu sınıfı kapsar.
Öğrencilerin bilgilerini tamamlar ve onların
liseye geçişleri için hazırlanmasını sağlar.

23

Her kolej haftalık ders saatlerini kendisi
düzenler. Dersler dengeli bir şekilde, sabahları
beş veya altı saat, öğleden sonraları iki veya dört
saat olacak şekilde, düzenlenmiştir. Çarşamba ve
Cumartesi eğitim yapılmamaktadır. Kolejlerde
dersler genellikle 55 dakikadır ve dersler
arasında 5 dakikalık bir teneffüs vardır.
Öğrenciler dersler başlamadan 10 dakika önce
okula gelmelidirler. Ders saatleri dışında
öğrenciler, eğitimcilerin rehberliği ve
gözetimindeki çalışma odalarından, kütüphane
ya da bilgi merkezlerinden (CDI)
yararlanabilirler.
24
ORTAÖĞRETIM II. DEVRE-LISE

Ortaöğretim II. Devre eğitimi genel, teknik ya da
mesleki liselerde verilmektedir. Genel veya
teknik eğitim veren liseler, öğrencilere üç yıl
süren (10., 11. ve 12. sınıf) ve genel bakalorya ve
teknisyen belgesi gibi diplomalara hak
kazanılan, karma eğitim yapılan kurumlardır.
Genel ya da teknik bakalorya diplomaları,
yükseköğretime devam edebilme hakkı tanıyan,
bir okul bitirme ulusal belgeleridir. Öğrencilerin
bu diplomaları alabilmeleri için son yıllarında
zorunlu olarak genel sınavı geçmeleri
gerekmektedir.
25

Yüksekokullardaki (grandes ecoles, CPGA)
hazırlık sınıfları ile liselerde oluşturulan yüksek
teknisyen bölümleri bakalorya sonrası eğitim
verirler. Kolejleri bitiren öğrenciler genellikle,
aileleri özel bir okul seçmemişlerse ya da özel bir
eğitim (örneğin, devlet okullarında verilmeyen
yabancı dil eğitimi vb.) alanında eğitim veren bir
kurumda ilerlemelerine olanak sağlanmazsa,
kendi bölgelerindeki liselere kayıt olurlar.
26

Belirli bir sözleşme dâhilinde, zorunlu eğitim
verilen özel okullardan gelen öğrenciler, devlet
ortaöğretimine kabul edilebilirler. Öğrenciler
ayrıca yine belli bir sözleşmeyle devlet
okullarından özel bir okula da geçebilirler.
Sözleşmeye bağlı olarak özel okullar, öğrencilerin
eğitilmelerinde ve yönlendirilmelerinde devlet
okullarının ölçütlerine uymak zorundadırlar. Bu
düzeydeki eğitim herkese parasızdır, fakat veliler
okul malzemeleri ve kitapları için kendileri
ödeme yaparlar.
27

Meslek liseleri, genel ve teknik liselerle benzer
olarak on, on bir ve on ikinci sınıfları kapsar.
Öğrencileri farklı programlarla, farklı sürelerde,
farklı diplomalar için hazırlar. Öğrenciler
mesleki yeterlilik belgesi (CAP), mesleki öğrenim
belgesi ve mesleki bakalorya diplomasını
alabilmek için ulusal mesleki sınavlara
hazırlanırlar. Belgeler, mesleki yeterlilik
düzeylerini ve genel eğitim düzeylerini
belirleyebilmek için bir açıklama ve kanıt niteliği
taşımaktadır.
28
YÜKSEKÖĞRETIM
26 Ocak 1984 tarihli Savary Yasası olarak
isimlendirilen yasa, yükseköğretim sistemini
yeniden düzenleyerek, değişik bakanlıklara bağlı
ortaöğretim 2. devre sonrası tüm eğitim
kurumlarını yükseköğretim kapsamına almıştır.
 Yükseköğretimin görevleri:
 Hazırlık eğitimi ve kesintisiz eğitim sağlamak
 Bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması
ve sonuçlarının değerlendirilmesi
 Kültürel yayılma, bilimsel ve teknik bilgileri
yayılması
 Uluslararası işbirliği sağlamak

29






Yükseköğretimin düzenlenme ve kayıt koşulları
kurumun özelliğine ve verilen eğitimin amacına göre
farklılık gösterir.
Yükseköğretimin kapsadığı kurumlar;
Üniversiteler ilke olarak, eczacılık ve tıp ile ilgili
bilim kolları dışında seçim yapmaksızın kısa süreli
(liseden sonra 2 yıl) veya uzun süreli (liseden sonra 3
yıl ya da daha fazlası) öğrenimler için kayıt
yaptırmak isteyen lise (bakalorya) diploması (ya da
eşdeğer bir belge) almış olan kişilerin kabul edildiği
devlet kurumlarıdır.
Özel veya devlet okulları (kolejleri) ve enstitüleri
çeşitli bakanlıkların denetiminde bulunan üst
düzeyde (yükseköğretim) mesleki eğitim verir.
Kısa Programlar: Teknolojik, ticari, tıbbi eğitim vb.
Uzun Programlar: Politik bilim, mühendislik, ticaret
ve yönetim, veterinerlik bilimi, noterlik, mimarlık,
haberleşme ve sanat alanlarında üst düzeyde eğitim.
30
ÜNIVERSITE ÖĞRETIMI

Yükseköğretimle ilgili 26 Ocak 1984 tarihli yasa
üniversiteleri bilimsel kültürel ve mesleki açıdan
kamu kurumları olarak tanımlanmaktadır.
Böylece üniversiteler yönetsel, mali, eğitsel ve
akademik özerkliğe sahip olmaktadırlar.
Üniversiteler birçok bilim kurulunu içerirler. Her
biri, ortak amaçları paylaşan eğitim ve araştırma
birimlerinden oluşur.
31
Üniversiteler ayrıca kararname ile kurulan
yüksekokulları ve enstitüleri, laboratuarları ve
üniversite yönetim kurulu kararı ile kurulan
araştırma merkezlerini kapsayabilirler.
Üniversitelerdeki her birim kendi statülerini ve
yapılarını belirler.
 Bir üniversiteye kayıt olmak için adayların
üniversiteye girmek için gerekli diplomaya sahip
olmaları gerekmektedir.

32
ÜNIVERSITE DÜZEYINDE OLMAYAN
YÜKSEKÖĞRETIM

12 Temmuz 1875 tarihli yasa ile özel
yükseköğretim kurumlarının kurulabilmesi için,
yükseköğretimde özgürlük ilkesi benimsenmiştir.
Özel yükseköğretim kurumları, öğrencileri
okullara kabul ederlerken çok seçici
davranmaktadırlar. A düzeyinde bakalorya
diploması isterler fakat bu tek başına yeterli
değildir.
33
ÖZEL OKULLAR








Mühendislik okulları,
Ticaret ve yönetimle ilgili yüksekokullar,
Üst düzeyde eğitim veren okullar (HEC),
Ekonomi ve Ticari Bilimler Okulu (ESSEC),
Paris Ticaret Okulu (Sup de co),
Lyon Ticaret Okulu,
Ticari Bilimler Enstitüleri (17 tane vardır),
Katolik Okulları: Üniversiteler ve yüksekokullar gibi
eğitim veren, Yükseköğretim Bakanlığı’nın onayladığı
özel enstitülerdir. Bu okullara devam eden öğrenciler,
üniversite sınavlarından önce sınav olurlar. Beş
Katolik okul; Paris, Llle, Lyon, Angers ve Toulouse
şehirlerinde yerleşmişlerdir.
34
35
FRANSA EĞITIM SISTEMI ILE TÜRK
EĞITIM SITEMININ KARŞILAŞTIRMASI

Fransa Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim
Sistemi'nin ulusallık açısından ortak noktaları
çoktur. Eğitim sisteminin benzerliği temel nedeni
Türk Kamu Yönetimi'nin Fransa Kamu
Yönetimi'nin esas alınmasından
kaynaklanmaktadır. Fransa Eğitim Sistemi'nde,
1882 Jules Ferry’den beri Fransız halkının
öğretimi üç büyük prensip üzerine
temellenmektedir: (1.) Laik eğitim, (2.) 16 yaşa
kadar zorunlu eğitim, (3.) Parasız eğitim.
36

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası Türk
Eğitim Sistemi'nin ana çerçevesini
oluşturmaktadır. Türk Milli Eğitimini
şekillendiren temel ilkelerde de laiklik ve
zorunlu eğitimin parasız olduğu yer almaktadır.
Türk Eğitim Sisteminin amaç boyutunda iyi
insan, iyi yurttaş, üst öğrenime hazırlama,
mesleğe hazırlama gibi amaçlar bulunmaktadır.
Bu yönü ile amaç boyutunda Türk Eğitim
Sistemi ile Fransa Eğitim Sistemi arasında
benzerlik bulunmaktadır. Yine her iki eğitim
sisteminde eğitimin bir hak olduğu, fırsat eşitliği,
bireysel yeteneklerin geliştirilmesi gibi
amaçlarda da benzerlik bulunmaktadır.
37

Fransa Eğitim Sisteminde piyasanın istekleri
önemli ölçüde etkili olmaktadır. Meslek eğitimi
kolejlerden başlamaktadır. Okulların amaçları
bakımından bir karşılaştırma yaptığımızda, okul
öncesi eğitimin amaçlarının her iki ülkede benzer
olduğunu ancak ilköğretimde Fransa’nın daha
somut amaçları gerçekleştirmeye çalıştığını
görebiliriz. Ortaöğretim ve yükseköğretim
düzeyinde amaçlar birbirine benzemektedir.
38
Eğitim politikalarının belirlenmesi açısından her
iki ülke birbirine benzemektedir. Her iki
sistemin de merkezi olması eğitim politikalarının
belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlıklarının
gücünü göstermektedir. Her iki ülkenin eğitim
politikalarının belirlenmesinde tarihi
geçmişlerinin önemli etkisi bulunmaktadır.
 Her iki ülkede eğitim planlaması kalkınma
planlarının bir parçası olarak görülmektedir ve
eğitimin finansmanı devlet tarafından
karşılanmaktadır.

39

Türk ve Fransa eğitim sistemlerinin yapı boyutunda
da ortak çok nokta bulunmaktadır. Fransa ve Türk
eğitim sistemleri merkezi bir yapıya sahiptir. Her iki
sistemde de Eğitim Bakanlığı milli bir sıfata sahiptir.
Ancak Fransa Eğitim Sistemi'nde yerel yönetimlere
bazı yetkiler verilmiştir. Yerel yönetimlere verilen
yetkiler karmaşaya neden olmaktadır. Eğitimdeki
karmaşanın bir sonucu olarak; ilkokulların yapım ve
bakım işi belediyelerindir. Kolejlerin yapım ve bakımı
il yönetimlerindedir. Lise ve özel eğitim kurumlarının
yapımı ve mesleki eğitim ise bölge yerel yönetimlerine
aittir. Müfredatın hazırlanması, derslerin düzeni,
öğretim personelinin aylıkları ve üniversiteler
devletin alanına girmektedir.
40

Türk Eğitim Sistemi'nde programlar merkezden
yapılır. Okulların yapımı da Bakanlık tarafından
gerçekleştirilmektedir. Ancak özel kuruluşlar,
belediyeler ve yurttaşlar da okul
yaptırabilmektedirler.
41
Fransa’da eğitim bölgelerinin başında rektörler
bulunmaktadır. Böylelikle yükseköğretim eğitim
sisteminin yönetim basamağı içine katılmıştır.
 Türk Eğitim Sistemi merkezi bir yapıya sahiptir.
Yerel düzeydeki uygulamalar merkez teşkilatının
uzantıları olan taşra teşkilatı eliyle
yürütülmektedir. Her iki ülkede de yerelleşme
etkinlikleri olmaktadır. Ancak Fransa’da yerel
yönetimlere yetkiler verilirken, Türkiye’de
merkezi yönetimin taşra teşkilatına yetki
aktarımı yapılmaktadır.

42

Türkiye eğitim sistemi ile Fransa eğitim
sisteminin süreç boyutunda karşılaştırdığımızda
Fransa’da da tüm program ve yasal çalışmalar
merkezden yapılmaktadır. Okulların denetimi
müfettişlerce yapılmaktadır. Rektör,
Cumhurbaşkanınca atanır. Türkiye Eğitim
Sistemi'nde de rektör Cumhurbaşkanınca atanır.
Ancak Türkiye Eğitim Sistemi'nde rektörler
sadece üniversitelerden sorumludur.
43


Fransa’da zorunlu eğitim 1956 yasası ile 6-16 yaşları
arasındaki çocuklar için 10 yıla çıkarıldı. Fransa okul
sistemi; 3 yaştan 10 yaşa kadar ilköğretim, 11 yaştan
18 yaşa kadar ortaöğretim ve 18 yaştan yukarısı
yükseköğretimdir. Fransa’da meslek eğitimi
kolejlerin içinde de yapılmaktadır.
Türk Eğitim Sistemi'nde zorunlu eğitim 12 yıldır.
İlköğretim, sınıf öğretimi ve branş öğretiminin
birlikte yapıldığı tek yapı şeklindedir. Okul öncesi
eğitim yaygınlaştırılamamıştır. Ortaöğretim, Türk
Eğitim Sistemi'nde de çeşitlilik göstermektedir.
Ancak meslek eğitimi Türk Eğitim Sistemi'nde genel
liselerde yapılmamaktadır.
44

Fransa Eğitim Sistemi'nde okul kayıtları bölge
esasına göre yapılmaktadır. Özel okullar için de
benzer yaklaşım geçerlidir. Okul yönetiminde,
kurullar bulunmaktadır. Bu kurullara öğrenci ve
veli temsilcileri de katılmaktadır. Okul yılı 36
haftadan oluşur. Okullar haftada altı gün açıktır;
ancak, Çarşamba ve Cumartesi öğleden sonraları
ders yapılmamaktadır. Okulöncesi ve ilköğretim
düzeyinde haftalık ders saati 26’dır. Ortaöğretim
düzeyinde ise 25,5-30 saat ders yapılmaktadır.
Kolej ve liselerin özerkliği bulunmaktadır.
45

Türk Eğitim Sistemi'nde de kayıtlar bölge ve
sokak esasına göre yapılmaktadır. Özel okullar
için herhangi bir kısıtlama yoktur. Okullarda yer
alan okul yönetimi ile ilgili kurullara katılım
Fransa’da daha geniş tabanlı olarak
yapılmaktadır. Fransa’da okul yönetimi
kurullarına veliler, öğrenciler de
katılabilmektedir.
46

Türkiye’de okul yılı 180 günden az olamaz.
Okullarda eğitim hafta içi gerçekleştirilir.
İlköğretimde haftalık ders sayısı 30’dur.
Okulların özerkliğinden söz etmek olası değildir.
Ancak son zamanlarda yapılan demokratikleşme
çalışmalarında okul kurullarında öğrencilerin
temsili söz konusudur.
47

Yükseköğretime geçişte her iki ülkede ortak
sınavlar vardır ve rekabet ön plana çıkmaktadır.
Türkiye’de yükseköğretime geçişte yapılan
sınavlara YGS ve LYS adı verilirken Fransa’da
bakalorya adı verilmektedir.
48
Download