Uploaded by sekkusudaisuki

nibaseda

advertisement
iki sistemin de merkezi olması eğitim politikalarının belirlenmesinde Milli Eğitim
Bakanlıklarının gücünü göstermektedir. Her iki ülkenin eğitim politikalarının
planlaması kalkınma planlarının bir parçası olarak görülmektedir ve eğitimin finansmanı
devlet tarafından karşılanmaktadır.39
boyutunda da ortak çok nokta bulunmaktadır.
Fransa ve Türk eğitim sistemleri merkezi bir yapıya sahiptir. Her iki sistemde de Eğitim
Bakanlığı milli bir sıfata sahiptir. Ancak Fransa Eğitim Sistemi'nde yerel yönetimlere bazı
yetkiler verilmiştir. Yerel yönetimlere verilen yetkiler karmaşaya neden olmaktadır.
Eğitimdeki karmaşanın bir sonucu olarak; ilkokulların yapım ve bakım işi belediyelerindir.
Kolejlerin yapım ve bakımı il yönetimlerindedir. Lise ve özel eğitim kurumlarının yapımı
ve mesleki eğitim ise bölge yerel yönetimlerine aittir. Müfredatın hazırlanması, derslerin
düzeni, öğretim personelinin aylıkları ve üniversiteler devletin alanına girmektedir. 40
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak özel kuruluşlar, belediyeler ve yurttaşlar da okul
yaptırabilmektedirler.41
m Sistemi
merkezi bir yapıya sahiptir. Yerel düzeydeki uygulamalar merkez teşkilatının uzantıları
olan taşra teşkilatı eliyle yürütülmektedir. Her iki ülkede de yerelleşme etkinlikleri
olmaktadır. Ancak Fransa’da yerel yönetimlere yetkiler verilirken, Türkiye’de merkezi
yönetimin taşra teşkilatına yetki aktarımı yapılmaktadır.42
Fransa’da da tüm program ve yasal çalışmalar merkezden yapılmaktadır. Okulların
denetimi müfettişlerce yapılmaktadır. Rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Türkiye Eğitim
Sistemi'nde de rektör Cumhurbaşkanınca atanır. Ancak Türkiye Eğitim Sistemi'nde
rektörler sadece üniversitelerden sorumludur.43
-16 yaşları arasındaki çocuklar için 10 yıla
çıkarıldı. Fransa okul sistemi; 3 yaştan 10 yaşa kadar ilköğretim, 11 yaştan 18 yaşa kadar
ortaöğretim ve 18 yaştan yukarısı yükseköğretimdir. Fransa’da meslek eğitimi kolejlerin
mi'nde zorunlu eğitim 12 yıldır. İlköğretim,
sınıf öğretimi ve branş öğretiminin birlikte yapıldığı tek yapı şeklindedir. Okul öncesi
eğitim yaygınlaştırılamamıştır. Ortaöğretim, Türk Eğitim Sistemi'nde de çeşitlilik
göstermektedir. Ancak meslek eğitimi Türk Eğitim Sistemi'nde genel liselerde
yapılmamaktadır.44
için de benzer yaklaşım geçerlidir. Okul yönetiminde, kurullar bulunmaktadır. Bu
kurullara öğrenci ve veli temsilcileri de katılmaktadır. Okul yılı 36 haftadan oluşur.
Okullar haftada altı gün açıktır; ancak, Çarşamba ve Cumartesi öğleden sonraları ders
yapılmamaktadır. Okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde haftalık ders saati 26’dır.
Ortaöğretim düzeyinde ise 25,5-30 saat ders yapılmaktadır. Kolej ve liselerin özerkliği
bulunmaktadır.45
okullar için herhangi bir kısıtlama yoktur. Okullarda yer alan okul yönetimi ile ilgili
kurullara katılım Fransa’da daha geniş tabanlı olarak yapılmaktadır. Fransa’da okul
yönetimi kurullarına veliler, öğrenciler de katılabilmektedir. 46
İlköğretimde haftalık ders sayısı 30’dur. Okulların özerkliğinden söz etmek olası değildir.
Ancak son zamanlarda yapılan demokratikleşme çalışmalarında okul kurullarında
öğrencilerin temsili söz konusudur.47
plana
çıkmaktadır. Türkiye’de yükseköğretime geçişte yapılan sınavlara YGS ve LYS adı
verilirken Fransa’da bakalorya adı verilmektedi
Download