Yükseköğretim Sektörel Büyümeye Etkisi

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
Yükseköğretim Sektörel Büyümeye Etkisi
1
Nilcan Albayrak , Zehra Abdioğlu
2
Özet
Eğitimin büyümenin doğrudan itici bir gücü olduğu modern büyüme literatürü çerçevesinde teorik ve ampirik
birçok araştırmaya konu olmuştur. Birçok iktisatçı ekonomik büyümenin büyük bir bölümünün beşeri
sermayenin en önemli unsuru olan eğitim tarafından açıklandığını ifade etmiştir (Denison, 1962; Becker, 1964;
Shultz, 1971; Lucas, 1988). Türkiye ekonomisi için eğitim ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma
(Kar ve Ağır, 2003; Serel ve Masatçı, 2005; Şimşek ve Kadılar, 2010; Özşahin ve Karaçor, 2013) mevcut olmasına
karşın eğitim ve büyüme arasındaki ilişkiyi sektörler düzeyinde inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu kapsamda
bu çalışmada eğitim düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi tarım, sanayi ve hizmetler gibi ekonominin
genel sektörleri bazında araştırılmıştır. Çalışmada yükseköğretim mezun sayısı eğitim serisi olarak kullanılmıştır.
Türkiye için 1988-2015 dönemini kapsayan bu çalışmada seriler arasındaki uzun dönem ilişkinin belirlenmesinde
Pesaran, Shin ve Smith (2001)’in sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Analizler sonucunda yükseköğretim mezun
sayısının hem genel ekonomi hem de sektörler itibariyle yaratılan çıktı ile uzun dönem ilişkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Yükseköğretim mezun sayısındaki %1’lik bir artışın GSYH’yi %0.44, tarım sektörüne ilişkin çıktıyı
%0.22, sanayi sektörüne ilişkin çıktıyı %0.47 ve son olarak hizmetler sektörüne ilişkin çıktıyı %0.51 oranında
artırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitimi yüksek öğrenim, sektörel büyüme
Jel Kodları: I25, J00
1
2
Corresponding Author. Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TR, [email protected]
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TR, [email protected]
Download