PowerPoint Sunusu

advertisement
ÜMMÜHAN MADEN
KBH EĞİTİM HEMŞİRESİ
Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)
Diyabet
Renal Replasman Tedavileri (RRT)
Hipertansiyon
I. BÖBREK TRANSPLANTASYONU
İdrar Yolu
Hastalıkları
II.
Diyaliz Tedavileri
Nefrit
Taş/Tıkanma
Tümör/Genetik
Hastalıklar
a) Periton Diyalizi (PD)
b) Hemodiyaliz (HD)
KBH-EP VE HAZIRLIK;
PD-HD ve TX tedavi seçeneklerinden
Hastaların optimum yararlanmasını ve
Planlanan sürelerde tedavi seçenekleri
arasında transferlerini sağlayan
Bütüncül hasta bakımı yaklaşımıdır.
KBH-EP’NIN AMACI
Hastanın hayatının bundan sonraki
döneminde gereksinim duyabileceği
bilgiyi sağlamaktır.
KBH-EP’NIN HEDEFLERİ:
HASTANIN:
Böbrek yerine koyma tedavilerine
Beslenme,
İlaç Tedavilerine ,
Katılımını sağlamak
Bu konuda kararlar almada yeterli hale getirmektir.
SAĞLIK EKİBİNE KATKILARI
Böbrek hastalarını daha efektif kontrol ve takip etme
olanağı,
Hastane kaynaklarının optimum kullanımı
Hastaların tedavi seçeneklerine katılımını ve uyumu
Hasta sonuçlarının iyileştirilmesi,
Maliyetin minimize edilmesi,
Veri tabanı oluşturulmasıdır.
Diyaliz Öncesi Eğitim Yaklaşımı:
Hastaların tedavi
seçenekleri
incelendiğinde 2 farklı
hasta grubu tanımlanabilir
Planlı Başlangıç
Plansız Başlangıç
• Bilinen Ancak Acil
Başlangıç
• Bilinmeyen ve Acil
Başlangıç
Planlı Başlangıç
Amaç:
Hastaların planlı şekilde tedaviye
başlamalarını sağlamaktır.
Planlı Başlangıç Bileşenleri:
Zamanında yönlendirme ve eğitim
Zamanında hazırlık
Zamanında başlama
Bu Grupta Yer Alan Hastalar,
Düzenli poliklinik takibinde olan hastalardır.
Bu grupta yer alan hastalar,
• Yaşam biçimlerine uygun olan tedavi
seçeneğine sağlıklı şekilde karar
verebilirler.
• Yapılan araştırmalara göre %50’sinin de ev
tedavisini seçtikleri görülmüştür.
Zamanında Yönlendirme ile
Hastanın uygun zamanda sağlık ekibine
yönlendirilmesi,
Bilgilendirilmesi
Takip edilmesi
Acil girişimlerin neden olacağı tedavi maliyetinin
önlenmesi,
Kazanımlarını sağlar.
Geç Yönlendirme ise
İlk yılda önemli ölçüde komorbid durum ve
mortalitede artışa,
Akut HD ve daha nadir Tx.
Tedavi maliyetinde artışa neden olur.
Zamanında Hazırlıkda
Hastanın
durumuna
adapte
olabilmesi için
yeterli süre
vardır,
Yaşam
biçimlerine
uygun olan
tedavi
seçeneğine
sağlıklı şekilde
karar
verebilirler.
Zamanında Başlangıç ile
Zamanında yönlendirme,
Zamanında hazırlık ile
Hastaların uygun olan dönemde diyalize
başlamaları planlanabilir..
Plansız Başlangıç
Bilinen Ancak Acil Başlangıç:
Akut tedaviye gereksinim duyulan hastalardır.
Geçici giriş yolu ile HD. tedavisine alınırlar.
Bu hastalar HD. tedavisinde kalma eğilimi gösterir.
Çok nadir olarak tedavi seçeneğine karar verme
şansları vardır.
Plansız Başlangıç
Bilinmeyen ve Acil Başlangıç:
Bu hastaların acil diyaliz gereksinimleri vardır.
Hastalar acil olarak HD’e transfer edilir,
Akut faz atlatıldıktan sonra da HD tedavisinde
kalırlar.
Bu hastaların hastanede kalma süresi erken ve
planlı yönlendirilen hastalardan 3 kat daha uzun,
Tedavi maliyetleri ise 5 kat daha fazladır.
İnsana hiçbir şey öğretemezsin;
öğrenmeyi ancak
KENDİ İÇİNDE
bulacağını öğretebilirsin.
Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim
Programı
Klinik
Multidisipliner Yaklaşım
Bölüm-I
Bölüm-II
Bölüm-III
Bölüm-PD
Bölüm-HD
Bölüm-Tx
Nefrolog
Psikolog
Hemşire
Diyetisyen
KBH-EP NASIL İŞLER?
Hasta
Nefroloji Polikliğine başvurur.
Nefrolog uygun hastayı
KBH-EP hemşiresine yönlendirir.
Hasta bilgilerinin olduğu formlar
doldurulur, dosya oluşturulur.
KBH-EP NASIL İŞLER?
Dosya numarası verilir.
Hasta hastalığı ile ilgili bilgilendirilir.
Bütün hastalara eliza testi yapılır.
Aşılanması gereken hastalar aşı takvimi ile
aile hekimine yönlendirilir.
KBH-EP NASIL İŞLER?
Aşı takvimi tamamlanınca kontrol testleri
yapılır.
Düzensiz gelen yada 1 yıl içerisinde hiç
gelmeyen hastalar telefonla aranır.
Takiplerin önemi konusunda bilgilendirme
yapılır.
Bu eğitim programı düzenli olarak devam
eder.
PREDİYALİZ YIL SONU
DEĞERLENDİRMESİ
Eylül 2009 - Mart 2016'ya Kadar 2443
Hasta Takibe Alınmıştır
1800
1600
1400
Axis Title
1200
1000
800
600
400
200
0
Series1
Hemodiyaliz
Periton Diyaliz
248
57
Transplantasyo
n
51
Exitus
Başka merkez
Takipsiz
207
132
67
Sistemden
çıkan hasta
762
RRT Seçen
356
Takibine Devam
Eden
1670
YAŞ ORTALAMALARINA BAKTIĞIMIZDA,
n
Yaş Ortalaması
Kadın
1021
60
Erkek
1420
62
Exitus olan
73
EĞİTİM DURUMLARINI
İNCELEDİĞİMİZDE İSE,
Okur yazar olmayan: 361
Okur yazar: 73
İlkokul :1217
Ortaokul: 221
Lise: 277
Üniversite: 202
HEMODİYALİZ PLANI:
AVF Açılan 161 hastadan
141’i hemodiyalize
başlamış.
20 hasta ise henüz diyalize
başlamamıştır.
GFH. DAĞILIMI
GFH./EVRE İLK GELİŞ
LER
SON GELİŞ
<15ml/dk/1.73m²
5. EVRE
70 (15 hasta takipte)
292 (39 hasta takipte)
15<29ml/dk/1.73m²
4. EVRE
667 (304 takipte)
480 (276 takipte)
30<59ml/dk/1.73m²
3. EVRE
1165 (847 takipte)
723 (561 takipte)
60<90ml/dk/1.73m²
2. EVRE
42 (33 takipte)
34 (26 takipte)
90< ml/dk/1.73m²
1. EVRE
 94 hasta ise geçici kateterle
diyalize başlamıştır.
İLK GELİŞ GFH DAĞILIMI
847
900
800
700
600
500
363
318
400
304
300
200
55
100
0
0
TAKİPLİ HASTA
TAKİP OLMAYAN HASTA
0
33
15
9
1. EVRE
0
2. EVRE
33
3. EVRE
847
4. EVRE
304
5. EVRE
15
0
9
318
363
55
SON GELİŞ GFH DAĞILIMI
600
561
500
400
276
300
253
204
162
200
100
26
0
0
TAKİPLİ HASTA
TAKİPLİ OLMAYAN HASTA
0
39
8
1. EVRE
0
2. EVRE
26
3. EVRE
561
4. EVRE
276
5. EVRE
39
0
8
162
204
253
HASTA
GRUPLARININ DAĞILIMI
DM+D.NEFROPATİ:901
HT+HT
NEFROPATİ:946
NS:352
PKBH:132
DİĞER:149
Sonuç olarak;
 Hastaların diyaliz öncesi eğitim programına yönlendirilmesi renal
hastalığın ilerlemesini ve ilişkili komplikasyonlarını (anemi,
hipertansiyon, malnutrisyon, osteodistrofi, asidoz v.s) azaltabilmektedir.
 Hasta ve yakınları KBY ve tedavi seçenekleri konusunda yeterince
bilgilendirilebilmekte ve hastaya sağlıklı tercih hakkı sunulmaktadır.
Ayrıca planlanan sürelerde tedavi seçenekleri arasındaki geçişleri
sağlanmaktadır. Bu hastalarda PD ve renal transplant oranı daha yüksek
olabilmektedir.
 Morbidite ve mortaliteleri azalmaktadır.
 Yaşam kaliteleri artmaktadır.
 Acil diyaliz gereksinimleri azalmaktadır.
 Geç yönlendirmelerin özellikle yaşlı hastalarda erken morbidite ve
mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğu, hastane yatış sürelerinin
daha uzun olduğu, maliyetlerinin daha fazla olduğu ve ayrıca bu
hastalarda daha çok geçici kateter kullanımının olduğu gösterilmiştir.
Akut HD ve daha nadir Tx ve PD saptanmıştır.
 Eğitim programları ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır.
TEŞEKKÜR EDERİM
Download