BEYİN TESTİ

advertisement
İLKÖĞRETİM
DÖNEMİ
ÇOCUKLARININ
GELİŞİM
ÖZELLİKLERİ
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
1
1. İlköğretime yeni başlayan
çocuklarda büyüme daha önceki
yaş dönemlerine göre
yavaşlamıştır. İlköğretimin ilk üç
sınıfında erkek çocuklar kızlara
nazaran daha iri
görünmektedirler. Ancak
ilköğretimin dört ve beşinci
sınıflarında bu durum değişir.
Artık kız çocuklarının boyları
uzamaya ve ikincil cinsiyet
özellikleri belirlenmeye başlar. Bu
dönemde erkek çocuklar
kızlardan daha ufak görünürler.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
2
2. Erken yaş dönemlerinde okula başlamadan
önce kız ve erkek çocuklar benzer oyunları birlikte
oynayabilirler. Ancak ilköğretime başladıkları
dönemden itibaren kız ve erkek çocukların oyun
ilgileri farklılaşmaya başlar. Bu farklılaşma
ilköğretimin üçüncü sınıfında daha da artar. Erkek
çocuklar hareketli spor faaliyetlerinden daha çok
hoşlanırken, kız çocukları daha az hareketli
oyunları tercih ederler. Bu dönemde kızlar ve
erkekler aynı oyunu oynadıklarında bile karşı
cinsle yakınlaşmak istemez, kendi cinsleriyle
oynamayı tercih ederler. Bu durum en çok oturma
düzeni yapılırken dikkati çeker. Kız ve erkek çocuk
aynı sırada oturmak istemez. Bu durumu,
çocukların gelişimlerinin normal bir parçası olarak
kabul edip anlayışlı olmak gerekir. Sınıfta
yapılacak etkinliklerin ve oynanacak oyunların da
çocukların özelliklerine göre düzenlenmesinde
yarar vardır. Oyun becerisi kazandırılırken takım
çalışmalarına da önem verilmelidir.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
3
3. İlköğretimde çocuklara
beden sağlığıyla ilgili
alışkanlıkların kazandırılması
gerekir. Temizlik ve beslenme
alışkanlıkları üzerinde
durulması gereken konulardır.
Bu konularda aile
bilgilendirilmeli ve onların da
gereken hassasiyeti
göstermelerine çalışılmalıdır.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
4
4. İlköğretimde göz taramalarının her
yıl, kulak taramalarının iki yılda bir
yapılmasına özen gösterilmelidir. Eğer
öğrencinin hafif derecede bir işitme
ya da görme kaybı varsa okul öncesi
dönemde bu fark edilmemiş olabilir.
Okulda bu taramaların yapılarak
herhangi bir kaybı ya da engeli olan
öğrencilerin tespit edilerek ailenin bu
konuda bilgilendirilmesi, gerekli sağlık
kuruluşlarına yönlendirilmeleri ve sınıf
içinde gerekli düzenlemelerin
yapılması son derece önemlidir.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
5
5. Özellikle ilköğretimin ilk üç yılında
çocukların küçük kas gelişimleri henüz
tamamlanmadığı için küçük kasların
eşgüdümünü gerektiren küçük ve ince
resim, el işi çalışmalarının ve müzik
aleti çalma çalışmalarının
yaptırılmaması daha uygun olacaktır.
6. İlköğretimin ilk üç yılında öğrenciler
büyük ve küçük kasları kullanmayı
öğrenmeli ve çeşitli beceriler
kazanmalıdır.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
6
7. Ergenliğin ilk yıllarında 6,7 ve 8inci
sınıf öğrencilerine ergenlik dönemi ile
ilgili açıklamalar yapılarak bir uzman
tarafından cinsel eğitim verilmesi
uygun olacaktır. Öğretmenlerin de fen
bilgisi, biyoloji,sağlık bilgisi gibi
derslerde bu konulara değinmeleri
gerekir.
8. İlköğretimin ilk üç yılında
öğrencilere kazandırılması gereken üç
temel beceri okuma, yazma ve
aritmetik becerileridir.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
7
9. Öğretmenlerin zihinsel gelişimin
yanı sıra öğrencilerin bedensel,
duygusal ve sosyal gelişimlerinin de
önemli olduğunu unutmamaları ve
Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi
gibi derslerin yanı sıra Resim, Müzik
ve Beden Eğitimi gibi derslere de
önem vermeleri gerekir.
10. Her öğrencinin öğrenme hızının
farklı olduğu unutulmamalı,
öğrencilerden aynı zamanda, aynı
hızda ve aynı nitelikte öğrenme
beklenmemelidir.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
8
11. Birinci sınıfa kaydedilecek
öğrencilerin okuma-yazmaya hazır
olması için takvim yaşının en az altı
buçuk olması gerekir. Aksi halde okulda
başarısızlık yaşamasının yanı sıra
çocuk, duygusal ve sosyal açıdan da
hazır olmadığı için uyum sorunu da
yaşayacaktır.
12. İlköğretime yeni başlayan
çocuklarda en çok gözlenen sorun okul
korkusudur. Bu durum çoğunlukla
çocuğun duygusal yönden anne babaya
bağımlı olmasından kaynaklanır. Böyle
bir sorunda gerekli destek verilerek
çocuğun yavaş yavaş bağımsızlık
kazanmasına çalışılmalıdır.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
9
13. 7-11 yaş arasındaki çocuk somut
işlemler dönemindedir, soyut
kavramları anlamakta güçlük çeker.
Zamanla sayı, zaman, uzay, ağırlık,
hacim, boyut kavramları yerleşmeye
başlar. Gözleme ve deneye dayalı
çalışmalar bu dönemde geliştirici ve
yararlı olacaktır.
14. Beşinci sınıfta çocuk somut
düşünme düzeyinden soyut düşünme
düzeyine geçer. Soyut kavramlarla ilgili
düşünebilir, fikir yürütebilir,
yordamalarda bulunabilir. Bu geçiş
aşamasında öğrencilerin öğretmen
tarafından desteklenmeleri gerekir.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
10
15. Altıncı sınıf bir çok öğrenci için
okul başarısının düştüğü zor bir
dönemdir. Öğrenci bir yandan
ergenlik dönemine geçiş nedeniyle
bocalamakta bir yandan ilk beş
yıldan sonra değişen okul
sistemine uyum sağlamaya
çalışmaktadır.
16. Ergenlik dönemine denk gelen
6,7, ve 8inci sınıflarda
öğretmenlerin öğrencilerle somut
bilgiler dışında düşünmeyi ve
yaratıcılığı geliştirici çalışmalar
yapmaları yararlı olacaktır.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
11
17. İlköğretimde veli toplantıları büyük
önem taşımaktadır. Bu toplantıların en az
ayda bir yapılması öğretmen aile ilişkilerini
geliştirecek öğretmen ve ailenin işbirliği
içinde olmasına olanak sağlayacaktır.
18. Öğretmenin mutlaka gelişim
dönemlerini bilmesi ve eğitimde dönem
özelliklerini dikkate alması gerekmektedir.
Karşılaşılan bir çok sorunun nedeni burada
yatmaktadır. Nedenler bilindiğinde,
öğrencilerin özellikleri tanındığında verilen
eğitim-öğretimin niteliği artacak,
öğrencilerle daha sağlıklı ilişki kurulabilecek
ve karşılaşılan bir çok sorun kendiliğinden
ortadan kalkacak ya da çözüme
kavuşacaktır.
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
12
Kaynak
www.umraniye-ram.org
Sınıf Rehber
Öğretmenliği Kursu
13
Download