kadına yönelik - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

advertisement
TÜRKİYE’DE
KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE MÜCADELE
KADININ STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
BİR İNSAN HAKKI İHLALİ VE
SUÇTUR!
Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarının ve temel özgürlüklerinin ihlalidir.
Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel
bir sorundur.
Uluslararası bağlayıcılığı olan ve ülkemizin taraf olduğu Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)
kadına yönelik şiddeti;
“Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik
zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan
toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem
veya bu eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma”
olarak tanımlamaktadır.
3
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına Yönelik Şiddetin
Farkında Olalım ve
Birlikte Mücadele Edelim…
Kadınları, çocukları, aileyi ve toplumu olumsuz olarak etkileyen kadına yönelik
şiddet farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
Fiziksel Şiddet: Tokat atmak, bir şey fırlatmak, tartaklamak, vurmak, tekmelemek, sürüklemek, bıçak, silah gibi aletlerle zarar vermek…
Cinsel Şiddet: İstemediği halde cinsel içerikli ifadeler kullanmak, cinsel ilişkiye
zorlamak, hamile kalmaya, doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak…
Psikolojik Şiddet: Hakaret etmek, küfür etmek, aşağılamak, korkutmak, kendisini veya yakınlarını tehdit etmek…
Ekonomik Şiddet: Çalışmaya engel olmak, zorla çalıştırmak, kadının gelirini
elinden almak, ev harcamaları için para vermemek…
Israrlı Takip: Kişinin kendi güvenliğinden korku duymasına neden olacak şekilde sürekli telefon ile aramak, kısa mesaj veya e-posta göndermek, sosyal
medya yolu ile takip etmek, istemediği zaman ve mekânda karşısına çıkmak,
istemediği halde hediye göndermek…
4
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet tüm dünyada en yaygın toplumsal sorun
ve insan hakları ihlallerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.
Kadına yönelik şiddetin yaygınlığını tespit etmek amacıyla yapılan çeşitli çalışmalardan elde edilen veriler bu gerçeği kanıtlar niteliktedir.
Dünyada her üç kadından biri, eşi veya birlikte olduğu erkek
tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır.
Öldürülen kadınların %38’inin faili eşleri veya birlikte olduğu
erkeklerdir.
Eski eşi veya birlikte olduğu erkek tarafından şiddete maruz kalan
6 kadından 1’i ilişkisi bittikten sonra da şiddet görmektedir.
Ülkemizde 2014 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Araştırması” sonuçlarına göre:
33 Kadınların yüzde 36’sı yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte
olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine,
33 %12’si cinsel şiddete,
33 %44’ü psikolojik şiddete,
33 %30’u ekonomik şiddete maruz kalmaktadır.
5
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla,
disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların
önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması
büyük önem arz etmektedir.
Bakanlığımız; kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna dair
inançla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede, tüm tarafların kapsamlı işbirliği ile yürütülmektedir.
Bu kapsamda öncelikli başlıklarımız olarak değerlendirebileceğimiz;
33 Mevzuat çalışmaları,
33 Eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları,
33 Kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu artırma,
33 Şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesine
yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.
6
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KADINA YÖNELİK
ŞİDDETE İLİŞKİN
ULUSLARARASI VE ULUSAL
DÜZENLEMELER
Uluslararası Düzenlemeler
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”
(İstanbul Sözleşmesi)
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni (İstanbul Sözleşmesi) 11 Mayıs
2011 tarihinde çekincesiz imzalayan ve ilk onaylayan ülkelerden biri Türkiye’dir.
İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’da kadına yönelik şiddet konusunu insan hakkı
ihlali bağlamında ele alan, bağlayıcılığı ve yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir. Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme’nin Amacı
33 Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
33 Kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak; kadın erkek eşitliğini teşvik
etmek,
33 Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarının korunması için politika
ve tedbirler geliştirmek,
7
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
8
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
33 Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet ile mücadelede uluslararası işbirliğini
teşvik etmek,
33 Şiddetle mücadelede etkin bir işbirliği için ilgili kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.
Sözleşme’nin Kapsamı
33 Sözleşme, ev içi şiddet de dâhil olmak üzere, kadınları orantısız biçimde
etkileyen kadına yönelik her türlü şiddet biçimi için geçerlidir.
33 Sözleşme uygulanırken, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel önem verilir.
33 Sözleşme barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında uygulanır.
Sözleşme’nin İzleme Mekanizması
Sözleşme amaçlarının gerçekleştirilmesine ve hükümlerinin etkili bir şekilde
uygulanıp uygulanmadığına yönelik izleme ve değerlendirme Kadına Yönelik
Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO), taraf devletlerin temsilcilerin yer aldığı Taraflar Komitesi ve Ulusal Parlamentolar gibi izleme mekanizmaları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
GREVIO’nun Türkiye adayı Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR, Taraf Ülkeler Komitesi tarafından 4 Mayıs 2015 tarihinde en yüksek oyu alarak GREVIO
üyeliğine seçilmiştir. Ardından Eylül 2015’te gerçekleştirilen GREVIO’nun
ilk toplantısında Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR oybirliğiyle GREVIO Başkanı
seçilmiştir.
Taraf Ülkeler Komitesi’nde ülkemizi temsil eden Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcimiz de Taraf Ülkeler Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir.
9
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Ulusal Düzenlemeler/Ulusal Mevzuat
2000’li yıllardan bu yana gerçekleştirilen yasal reformlar ile Anayasamız başta
olmak üzere Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlar kadın erkek eşitliğini gözeten ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans
ilkesiyle mücadele eden bir yapıya kavuşturulmuştur.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun
Kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsayıcı bir yasal altyapı sunan 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Kanun’un hazırlanması sürecinde İstanbul Sözleşmesi ile getirilen yükümlülüklerin karşılanmasına
özellikle önem verilmiştir.
6284 Sayılı Kanun’un Temel Özellikleri
33 Tüm kadınları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsaması,
33 Şiddeti her boyutuyla (fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik) tanımlaması,
33 Mülki amire ve acil durumlarda kolluğa tedbir kararı verme yetkisi tanıması,
33 Geçici maddi yardım yapılması ve sağlık giderlerinin karşılanması,
33 Teknik araç ve yöntemlerle takip imkanı sağlanması,
33 Tedbirlerin etkin olarak uygulanmasının izlenmesi,
10
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
33 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması,
33 Şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik destek hizmetleri verilmesi,
33 Önleyici tedbir kararının ihlali halinde şiddet uygulayana zorlama hapsi
uygulanması,
33 Medyaya sorumluluklar verilmesi.
6284 sayılı Kanun’da yer alan hükümlerin yerine getirilmesinde
kurumlararası koordinasyon Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından sağlanmaktadır.
11
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler
Konulu 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2006 yılında yayımlanan Genelge ile kadına yönelik
şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda alınacak
önlemlere ilişkin öneriler ve bu önerilerin hayata
geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Genelge, kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluğu olan kuruluşları ve atılması
gereken adımları açık ve somut bir şekilde belirtmesi nedeniyle önemli bir rehber niteliğindedir.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanuna İlişkin Uygulama
Yönetmeliği
İLKELER
UYGUNLUK
YÖNET
STANDARTLAR
18 Ocak 2013’te yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip
mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik
şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar düzenlenmiştir.
12
KURALLAR
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik
5 Ocak 2013’te yürürlüğe giren Kadın Konukevleri Yönetmeliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait
kadın konukevlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşitliliği ve niteliği, denetimi, kurumlararası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve
esasları belirler.
SINIRLILIKLAR
KANUNLAR
TMELİK
UYGULAMALAR
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Hakkında Yönetmelik
17 Mart 2016’da yürürlüğe giren Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik
PROSEDÜRLER
ile ŞÖNİM’lerin kuruluş, işleyiş, yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM’de çalışacak
personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik ile illerde şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde
yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini
sağlamak amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları
oluşturulmuştur.
13
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
EYLEM PLANLARI
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirilmesinin
açık göstergesi olan “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle, Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu 2006/17
sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “……Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Eylem Planı hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir.” hükmü yer almıştır.
Bu kapsamda, 2007 yılından bu yana Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını belirleyen Eylem Planları
tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bahsi
geçen eylem planları ve uygulama süreleri aşağıda yer almaktadır:
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı (2007-2010)
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı (2012-2015)
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı (2016-2020)
14
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat
hükümleri ve tüm politika dokümanları dikkate alınarak ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda (2016-2020);
33 Mevzuat düzenlemeleri,
33 Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü,
33 Koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi,
33 Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,
33 Kurumlararası işbirliği ve politika geliştirme,
olmak üzere 5 temel hedef yer almaktadır.
15
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KOORDİNASYON VE
İZLEME KURULLARI
Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu” 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri”
konusunda koordinasyon görevi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
Genelge kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kadına Yönelik
Şiddet İzleme Komitesi oluşturulmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda
yılda bir defa toplanan Komite, kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmaları ve gelişmeleri değerlendirmekte, bu
konuda öneriler sunmaktadır. Komite bugüne kadar 9 toplantı gerçekleştirmiştir.
16
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve
Değerlendirme Komisyonları
ŞÖNİM Yönetmeliği ile illerde şiddetle mücadele kapsamında
sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Vali
veya görevlendireceği Vali yardımcısı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların idarecilerinin katılımıyla Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları oluşturulmuştur.
Komisyon’un görevleri;
33 6284 sayılı Kanun kapsamında ilgili kurumlar
tarafından verilen hizmetlerin koordinasyonunu
sağlamak,
33 Şiddet alanında ilde toplanan verileri değerlendirerek, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
33 Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak.
Komisyon, vali veya vali yardımcısının başkanlığında
ŞÖNİM Yönetmeliğinde belirtilen kamu kurum kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarıyla 6 ayda bir toplanmaktadır.
Komisyon, ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu
kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK temsilcilerini davet ederek
görüşlerine başvurabilmektedir.
Komisyon toplantıları raporlanmakta olup, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ile paylaşılmaktadır.
17
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
PROTOKOLLER
İşbirliği Protokolleri
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan
Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği
Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol
Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında
2012 yılında imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına
ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” ile Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan personele yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiş olup
çeşitli dönemlerde ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi” konularında birer günlük kurslar verilmektedir.
Söz konusu eğitim ve kursların yanı sıra Jandarma Okullar Komutanlığı’ nda
2013/2014 öğretim yılında “Kadına Yönelik Şiddet” ayrı bir ders olarak müfredata eklenmiş ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ders kitabı hazırlanarak
basımı gerçekleştirilmiştir.
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanun’a Yönelik
Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol 06 Temmuz 2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında
imzalanmıştır. Protokol ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Ankara ŞÖNİM, İlk Kabul Birimi ve Ankara Adliyesi’nde şiddet mağduru kadınlara
18
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
6284 sayılı Kanun kapsamında hukuki destek vermektedir. Protokülün süresinin
2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için uzatılması planlanmaktadır.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede
İşbirliği Protokolü
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 8 Mart 2015
tarihinde imzalanan Protokolün amacı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin işbirliği
yapacağı alanların çerçevesinin, koşullarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına
Dair Protokol
Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün
Artırılmasına Dair Protokol kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile 85 kişinin
Uzman Eğitici Eğitimi, 343 kişinin Eğitici Eğitimleri, 7.177 kişinin Birlik Eğiticisi Eğitimleri tamamlanmıştır. Bu eğitimleri alan uzmanların kendi birliklerinde
gerçekleştirecekleri aşamalı eğitimlerle her yıl silah altına alınan 450.000 er ve
erbaşa kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
19
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında
22 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde
Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü”
kapsamda bugüne kadar imam-hatip, müezzin kayyım, vaiz, vaize, kuran kursu
öğreticilerine yönelik eğitici eğitimi ve alan eğitimleri düzenlenmiştir.
20
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
ARAŞTIRMALAR
Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadın haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal yaşamın her alanında hak ve fırsatlara eşit olarak
erişimlerini sağlamak ve şiddetle mücadele etmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapılmakta ve projeler yürütülmektedir.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması
2008 yılında kadına yönelik şiddet konusunda geniş ve kapsamlı resmi verilere
ulaşılmasını sağlamak amacıyla ilk defa “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Araştırması” gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında gerçekleştirilen ve Resmi
İstatistik Programı kapsamında değerlendirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet Araştırması’nın takip araştırması niteliğinde olan ve 2014 yılında
gerçekleştirilen yeni Araştırma’nın sonuçları 30 Aralık 2014 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Araştırma’nın ana raporunun Türkçe ve İngilizce basılmış
nüshası ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmış ve Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmıştır.
6284 sayılı Kanun’un Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi Araştırması
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin olarak 2014 yılında başlayan “6284 sayılı Kanun’un Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi Araştırması” tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında Kanun’un şiddet mağduru kadınlara, şiddet uygulayanlara ve bu kişilerin
çocukları ve yakınlarına nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması ve Kanun’un aile
içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde ve şiddet mağdurlarının
korunmasında etkili olup olmadığının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma sonucunda 6284 sayılı Kanun’un ve ilgili mevzuatın iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
21
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
22
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
PROJELER
Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesi, kurumsal hizmet sunumunun geliştirilmesi, farkındalık
yaratma ve eğitim çalışmaları, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu artırma
gibi çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte projeler gerçekleştirilmektedir.
Şiddete Maruz Kalan Kadınların Güçlendirilmesi Elektronik Takip ve Mal
Alımı Projesi
Proje ile şiddet mağduru ve risk altında olan kadınların etkin bir şekilde korunması amacıyla ŞÖNİM, kadın konukevi ve ilk kabul birimlerinde kullanılmak
üzere araç alımı ve elektronik takip sisteminin ülke modelinin oluşturulması
hedeflenmiştir. 77 ilde şiddet mağdurlarının ve beraberindeki çocukların korunmalarının ve ihtiyaç duydukları hizmetlere hızlı bir şekilde erişimlerinin sağlanması için 135 adet 14+1 araç alımı gerçekleştirilmiştir.
Projenin teknik destek bileşeni kapsamında “Elektronik Destek Sistemi Pilot
Uygulaması” değerlendirilmiş, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerdeki iyi
uygulama örnekleri incelenmiştir.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi
27 Aralık 2013 tarihinde başlamış olan proje ile şiddete maruz kalmış kadınlar
için destek hizmetlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesi yoluyla 26 ilde
kadınların şiddete karşı yeterli korunmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
(Proje illeri Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale,
Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul,
İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mersin, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Trabzon, Van’dır.)
23
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Proje Teknik Destek ve Hibe Bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.
Hibe bileşeni ile kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların
güçlendirilmesi, haklarının korunması ve kadınerkek eşitliğinin geliştirilmesi gibi konularda
sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 11
ildeki 19 projeye destek sağlanmıştır.
Hibe faydalanıcılarına yönelik olarak;
Hibe Uygulama Eğitimi, İletişim Stratejisi
Eğitimi ve Ara Rapor ve Final Raporu
Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Teknik Destek Bileşeni kapsamında şiddete maruz kalmış kadınlar için destek
hizmetlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesi yoluyla 26 ilde kadınların şiddete
karşı yeterli korunmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda;
33 Mevcut Durum Analizi ve Eğitim İhtiyaç Analizi
33 Eğitim Faaliyetleri
33 İl Eylem Planları
33 Standardizasyon Çalışmaları
33 İzleme Modeli Geliştirilmesi
33 Kadın Danışma Merkezlerinin Desteklenmesi
33 Uzmanlaşmış Acil Yardım Hatlarının Değerlendirilmesi
33 Farkındalık Artırma
temel başlıklarında çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.
24
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Aşağıda belirtilen meslek gruplarına yönelik olarak eğitici eğitimleri, eğitimler ve süpervizyon eğitimleri gerçekleştirilmiş olup Proje sonunda yaklaşık 1300 kişinin eğitimleri tamamlanmış olacaktır. Bu eğitimler sonucunda,
35.000 sağlık çalışanına ve 140.000 emniyet personeline ulaşılması beklenmektedir.
EĞİTİMİN TÜRÜ/ KATILIMCI SAYISI
KURUM/KURULUŞ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
EĞİTİCİ
EĞİTİMİ
EĞİTİM
124 (5gün)
124(3x 5 gün)
SÜPERVİZYON
124 (5gün)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – POLİS
506 (5 gün)
30 (2 gün)
SAĞLIK BAKANLIĞI
221 (5 gün)
31 (2 gün)
147 (5 gün)
13 (2 gün)
ADALET BAKANLIĞI
AİLE MAHKEMESİ UZMANLARI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ
HAKİM VE SAVCILAR
100 (3 gün)
STK VE BELEDİYELER
50 (3 gün)
125 (5 gün)
25 (5 gün)
13 (2 gün)
Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının, yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesine yönelik olarak 26 Proje ilinde,
ilgili tüm tarafların katılımı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) dikkate alınarak İl Eylem Planları oluşturulmuştur.
İl Eylem Planları;
33 Yerel Düzenlemelerin Mevzuatla Uyumlaştırılması,
33 Toplumsal Farkındalık ve Zihniyet Dönüşümü,
33 Koruyucu ve Önleyici Hizmet Sunumu,
33 İşbirliği ve Koordinasyon
olmak üzere dört temel hedefe odaklanmaktadır.
25
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
ELEKTRONİK DESTEK
SİSTEMLERİ
Elektronik Destek Sistemi Pilot Uygulaması
Bakanlığımız ile ilgili kurumlar işbirliğinde güvenlik butonu cihazlarının kullanıldığı, “Elektronik Destek Sistemi Pilot Uygulaması” 2012-2015 yılları arasında Adana ve Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 31 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmıştır.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip
Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği
Protokolü
08 Mart 2015 tarihinde ilgili Bakanlıklar tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip
Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği
Protokolü” imzalanmıştır. Söz konusu Protokol ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu elektronik izleme sistemi
altyapısı ve elektronik kelepçe cihazlarının kullanıldığı sistem ile
şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun birlikte takip edildiği
pilot uygulama Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu pilot uygulama 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği
Protokolünün Yenilenmesi Protokolü” ile bir yıl süre ile uzatılmıştır.
26
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
27
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
EĞİTİM VE FARKINDALIK
ÇALIŞMALARI
Kadına yönelik şiddetle mücadelede konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalık sağlanması son derece önemlidir. Bu kapsamda
ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin
sonlandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, üniversiteler ve
uluslararası kuruluşlar ile eğitim ve farkındalık artırma çalışmalarımız devam
etmektedir.
Gerçekleştirilen eğitimler ile yargı mensupları, mülki idare amirleri, kolluk görevlileri, sağlık personeli, er ve erbaşlar, sosyal çalışma görevlileri, kamu kurum
ve kuruluşlarından çeşitli
düzeyde çalışanlar, medya
mensupları ve üniversite
öğrencilerine yönelik farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
05
Ayrıca eğitimlerin devamlılığının sağlanması için Adalet,
İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları
başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile eğitim
protokolleri imzalanmıştır.
04
03
02
01
28
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KAMPANYALAR
Her yıl “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”
olan 25 Kasım’da Bakanlığımız tarafından kadına karşı şiddet konusunda kamuoyunda farkındalığı arttırmak ve duyarlılık oluşturmak amacıyla toplantılar
düzenlenmekte, basılı-görsel materyaller
hazırlanmakta, dağıtılmakta ve kamu spotları
yayınlanmaktadır.
25 Kasım 2015 tarihinde
“Kadına Şiddete Karşı Buradayım De”
kampanyası düzenlenmiştir.
Bu çerçevede;
33 Basketbol ve futbol maçlarında “Kadına Şiddete Karşı Buradayım De” yazılı pankartlar kullanılmıştır.
33 Televizyon spor programlarında kampanya logosu ekranlarda yer almıştır.
33 Ankara ASPB İl Müdürlüğü binası, Çanakkale’de Truva Atı, İzmir’de tarihi
saat kulesi ile TOBB binası, Ankara Büyükşehir Belediye Binası turuncu aydınlatılarak BM’nin “Dünyayı Turuncuya Boya Kampanyası”na destek sağlanmıştır.
33 Ankara’da açık hava reklam alanlarında spot film gösterilmiştir.
29
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
KURUMSAL
HİZMET BİRİMLERİMİZ
Genel Müdürlük olarak başta şiddet mağdurları olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları kurumsal hizmet birimlerimiz
vasıtasıyla sunmaktayız.
Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri (ŞÖNİM)
İlk Kabul Birimleri
Kadın Konukevleri
ASPB İl Müdürlükleri
ve Sosyal Hizmet
Merkezleri
ALO 183 Sosyal
Destek Hattı
30
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden ve çok yönlü
mücadele edilmesi amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şidddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hizmet vermektedir.
ŞÖNİM’ler 2012 yılı Aralık ayı itibariyle öncelikle 14 ilde (Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon) olmak üzere 2 yıllık pilot uygulama yapılması
planlanarak hizmete açılmıştır. Pilot uygulamanın değerlendirilmesi neticesinde ŞÖNİM’lerin tüm illere yaygınlaştırılmasına karar verilmiş olup halihazırda
49 ilde hizmet sunmaktadır.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği,
33 Danışmanlık,
33 Rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle,
33 İhtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren
ve izleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten tercihen
kadın personelin görev yaptığı merkezlerdir.
ŞÖNİM’ler;
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun,
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik
kapsamında hizmet vermektedir.
31
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
ŞÖNİM’lerde
33 Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler,
33 Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler,
33 Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler
Psiko-Sosyal
Destek
sunulmaktadır.
Ekonomik
Destek
Müdahale ve
Yönlendirme
Kurumlararası
Koordinasyon
Hukuki
Destek
Önleyici
Hizmet
Eğitim ve Mesleki
Destek
Konukevine
Yönlendirme
Halihazırda 49 ilde hizmet sunan ŞÖNİM’lerin tüm illere
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
32
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
İlk Kabul Birimleri
ŞÖNİM’lere ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuran ve barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ilk gözlemlerinin yapıldığı,
psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği, geçici kabullerinin yapılarak iki haftaya kadar kalabildikleri birimler olup, ülke genelinde 25 İlk Kabul
Birimi bulunmaktadır.
Kadın Konukevleri
Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddete uğrayan kadınların şiddetten
korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi, güçlenmesi
ve bu dönemde varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurları ve beraberindeki çocuklarına yönelik kapsamlı
hizmetler sunulmaktadır. Bakanlığımıza bağlı 101 kadın konukevi, yerel yönetimlere bağlı 32, sivil toplum kuruluşlarına bağlı 4 olmak üzere ülke genelinde
toplam 137 konukevi toplam 3.443 kapasite ile hizmet vermektedir.
Barınma
Psiko-Sosyal Destek
Hukuki Destek
Yönlendirme ve Rehberlik
Kreş Desteği
Harçlık
Mesleki Eğitim
33
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet
Merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri,
ŞÖNİM’lerin bulunmadığı yerlerde
şiddet mağdurlarına yönelik danışmanlık, rehberlik ve sosyal destek
hizmetleri sunmaktadır.
ALO 183
Sosyal Destek Hattı
ALO 183 Sosyal Destek Hattı, şiddete
uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik
alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet
kuruluşları konusunda bilgi vermektedir.
Kürtçe ve Arapça dillerinde de hizmet verilmektedir.
ALO 183, HAFTANIN 7 GÜNÜ 24 SAAT HİZMET
VERMEKTEDİR VE ÜCRETSİZDİR.
34
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA
HİZMET VEREN KURUM VE KURULUŞLAR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Taşra
teşkilatında İl Müdürlükleri, ŞÖNİM’ler, İlk Kabul Birimleri, Kadın Konukevleri,
Sosyal Hizmet Merkezleri ve ALO 183
Adalet Bakanlığı: Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu,
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ve Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Büroları, Denetim Serbestlik İl Müdürlükleri
İçişleri Bakanlığı: İller İdaresi Genel Müdürlüğü (Mülki Amirler), Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında Valilikler, Kaymakamlıklar, İl
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Polis Merkezleri, İl Jandarma, İlçe Jandarma
ve Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri, İl Göç
Müdürlükleri
Sağlık Bakanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Taşra teşkilatında ise İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterlikleri, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Hastaneler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş
Kurumu
Belediyeler: Kadın Danışma Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri; Kadın Konukevleri
Üniversiteler: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Barolar ve Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah.
2177 Sok. No: 10/A Kat: 20-21
Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Telefon: +90 312 705 91 77 / +90 312 705 91 78
Faks: +90 312 705 91 92
http://www.kadininstatusu.gov.tr
Download