KADINA YÖNELİK ŞİDDETE GÖZ YUMMA, SESSİZ KALMA! “25

advertisement
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE GÖZ YUMMA, SESSİZ KALMA!
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nde, Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak
biz de “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE GÖZ YUMMA, SESSİZ KALMA! “ sloganı ile
kadınlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu ve bu şiddete karşı mücadelede
kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Böyle bir gün neden düşünülmüş, nereden
çıkmış araştırıldığında; Dominik Cumhuriyeti’nde, diktatörlüğe karşı mücadele eden harekete dahil
olan 3 kız kardeşin hikayesine ulaşıyoruz.
Mirabel kardeşler, ülkelerindeki siyasal özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin
Amerika'daki diktatöre meydan okurlar. Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok
kez hapsedilir ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve
işkenceyle katledilirler. 25 Kasım, Mirabel Kardeşler’in tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde
katledilmesinin yıl dönümüdür.
Önce 1982 yılında Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım, “25
Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Dayanışma Günü” olarak kabul edilir.
Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından “25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi İçin
Uluslar Arası Mücadele günü” ilan edilir.
Kadınlara Yönelik Şiddetin Tanımı
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesi, kadınlara yönelik şiddeti; "ister kamusal
isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel
veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan
cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma"
(1.madde) şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımın son
yorumlamalarına "kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan yoksun
bırakmak" da dahil edilmiştir.







Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış
ŞİDDETTİR.
Baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren ŞİDDET, toplumsal, kamusal veya
özel alanda karşımıza çıkabilmektedir.
Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir
ayrımcılık ile şiddet içeren her türlü tutum ve davranış, KADINA YÖNELİK
ŞİDDETTİR.
Aile veya hanede aile bireyleri arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik
ve ekonomik şiddet EV İÇİ ŞİDDETTİR.
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet SUÇTUR!
Kadına Yönelik Şiddet insan onuruna yönelik bir SUÇTUR!
Kadına Yönelik Şiddet Bir İNSAN HAKLARI İHLALİDİR!
Kadını, kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, yakıcı maddelerle bedenine zarar vermek,
sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak vb. eylemler FİZİKSEL ŞİDDETTİR.
 Kıskançlık bahanesiyle kadını sürekli kontrol altında tutmak, odaya veya eve kilitlemek,
yakınları ve arkadaşlarıyla görüştürmemek, nasıl giyineceğine, kimlerle görüşüp, nereye
gideceğine kadın yerine karar vermek, kadını çocuklarına zarar vermekle veya öldürmekle
tehdit etmek PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR.
 Kadına para vermemek veya kısıtlı para vermek, kadının mallarını ve gelirlerini elinden
almak, çalışmasına izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, ailenin tasarrufları,
gelir ve giderleri konusunda müşterek hareket etmemek EKONOMİK ŞİDDETTİR.
 Taciz, sarkıntılık, evlilik içi tecavüz, kadını çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak
CİNSEL ŞİDDETTİR.

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları
(Temmuz 2006 Başbakanlık Genelgesi)
2000'li yıllarda görünürlük kazanan
veya artan namus cinayetleri karşısında
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2006
Kadın Sivil
ALO 183
Toplum
Telefon Hattı
yılında “Töre ve Namus Cinayetleri ile
Kuruluşları
Kadınlar ve Çocuklara Yönelik Şiddetin
Sebeplerinin
Araştırılarak
Alınması
Gereken
Önlemlerin
Belirlenmesi”
Şiddete
Cumhuriyet
Sağlık
Mağruz
amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu
Savcılığı
Kuruluşları
Kaldığınızda
kurulmuştur. Komisyonun hazırladğı rapor
doğrultusunda da, Temmuz 2006'da
uygulandığı takdirde ciddi kazanımlar
Polis Merkezi
getirebilecek bir Başbakanlık Genelgesi
Baro
Jandarma
Karakolu
yayınlanmıştır. Genelge, kadınlara yönelik
Belediye
her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir
“devlet politikası” olarak kabul etmesi, bu
konudaki çözüm önerilerinin yaşama
geçirilmesinde kurumlar arası detaylı bir işbirliği öngörmesi ve sorumlu kuruluşların üçer aylık
ayrıntılı faaliyet raporları hazırlamasını bekleyerek uygulamadaki ilerlemeleri takip etmeye yönelik
niyet göstermesi bakımından bir ilktir.
Aile ve Sosyal
Politikalar İl
Müdürlükleri
Kadına yönelik her türlü şiddetin;
 Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna,
 Toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına, aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını
bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna,
 Katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına, inanıyoruz.
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download