Varsa (X) olarak işaretleyiniz - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

advertisement
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı: Bilgisayar Mühendisliği
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Teori
Uyg.
Lab.
30
0
0
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
45
75
3
3
Türkçe
Zorunlu
Dersin
İçeriği
Temel istatistik, olasılık, tahmin, hipotez, ilişki katsayıları
Dersin Amacı
Temel istatistik kavramlarını öğretebilmek
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Temel istatistik kavramlarını öğrenir.
Temel olasılık kavramlarını öğrenir.
Ross, S.M., “Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists”,
Academic Press, 4th edition, 2012
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
5
Ödevler
X
5
X
50
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Konular
Hafta
1
2
3
4
5
6
İstatistik Bilimi ve Temel İstatistik Kavramları
Veri Toplama ve Betimleyici İstatistikler
Olasılık Kavramı ve Olasılığın Temelleri
Koşullu Olasılık ve Bayes Teoremi
Rasgele Değişken Kavramı ve Beklenen Değer
Dağılım fonksiyonu, Olasılık Fonksiyonu ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu
7
8
9
Özel Dağılımlar (Binom, Geometrik, Negatif Binom, Poisson, Normal, Üstel)
Ortak Dağılım Fonksiyonları
Arasınav
10
Örneklem İstatistiklerinin Dağılımları
11
12
13
Parametre Tahmini
Hipotez Testi
14
15
İlişki Katsayıları
Regresyon Analizi
Final Sınavı
Course Title-Course Code:
Name of the Program:
Teaching Methods
Credits
Semester
I
Language
Compulsory /
Elective
Prerequisites
Lecture
Recite
Lab.
Projects
Other
Total
45
0
0
75
30
150
Credit ECTS Credit
3
6
Turkish
Compulsory
Course
Contents
Basic statistic, probability, estimation, hypothesis, correlation coefficient
Course
Objectives
Learning
Outcomes and
Competences
Textbook and
/or References
To teach basic statistical concepts
Learn the basic concepts of statistics.
Learn the basic concepts of probability.
Ross, S.M., “Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists”, Academic
Press, 4th edition, 2012
Assessment
Criteria
If
any,mark
as (X)
Percent
(%)
Midterm Exams
X
40
Quizzes
X
5
Homeworks
X
5
X
50
Projects
Term Paper
Laboratory Work
Other
Final Exam
Instructors
Assoc. Prof. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
Week
Subject
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistics Science and Basic Statistical Concepts
Data Collection and Descriptive Statistics
Basic Concepts of Probability
Conditional Probability and Bayes' Theorem
Random Variables and Expected Value
Distribution Function, Probability Function and Probability Density Function
Special Distributions (Binomial, Geometric, Negative Binomial, Poisson, Normal, Exponential)
Joint Distribution Functions
Midterm Exam
Distributions of Sampling Statistics
11
12
13
14
15
Parameter Estimation
Hypothesis Test
Correlation Coefficients
Regression Analysis
Final Exam
Download