Sorular - Weebly

advertisement
Sorular Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM
11.12.2014 1. soru ÖDEV :)
• Bir standart normal dağılımda aşağıdaki
koşulları sağlayan k değerlerini bulunuz.
Prof.Dr.A.KARACABEY
2. soru •  Bir bankanın tasarruf hesapları ortalaması 10milyon, standart sapması 2milyon olup normal dağılıma uymaktadır. a) Rastgele olarak seçilen hesabın 9 – 12 milyon arasında olma olasılığı nedir? b) 400 adet örneğin çekilmesi halinde örnek ortalamasının 10 100 000 – 10 200 000 olma olasılığını hesaplayınız. 3. soru ÖDEV :)
• Bir populasyondaki kişilerin ağırlıklarının
ortalaması 60kg. Varyansı 25kg2 olan normal
dağılıma sahip olduğu varsayılıyor. Populasyondan
rasgele bir kişi seçildiğinde;
a)50kg'dan hafif
b)55-60kg arasında
c)65kg'dan daha ağır olması olasılıkları nedir?
d)Rasgele 300 öğrenci alındığında ağırlıkları aşağıdaki
aralıklarda olan kaç kişi vardır?
i)50kg'dan az ii)50-55kg arası
iii)55-65kg arası iv)65kg'dan fazla
4. soru •  Sürekli X rastgele değişkeni olasılık fonksiyonuna sahip olsun. a. f(x)’in olasılık dağılım fonksiyonu olduğunu gösteriniz. b. X’in 0.25 ile 0.5 arasında olma olasılığını hesaplayınız. c. X’in beklenen değerini hesaplayınız. 5. soru •  Bir lokantada yemek yiyen müşterilerin ödedikleri para μ = 750 lira ortalamalı ve σ=75 lira standart sapmalı normal dağılıma sahipTr. Bir gün yemek yiyen müşterilerden 30’u 700 liradan çok ödemişTr. O gün lokantaya gelen müşterilerin sayısı nedir? 6. soru •  Harp okuluna girmek için başvuran öğrencilerin %60’i okula secim için istenen boy uzunluğunu geçmişlerdir. Sınavda hazır bulunanların boy ortalamaları μ = 170cm, σ = 9 standart sapma ile normal dağılmaktadır. Sınavı geçmek için istenen boy uzunluğunu bulunuz. 7. soru •  X rassal değişkeni, belirli bir müzik seTnin ömrünü yıl olarak göstersin ve aşağıdaki gibi bir olasılık fonksiyonuna sahip olsun. •  Bu müzik seTnin en az 6 yıl dayanma olasılığını bulunuz. •  Bu müzik seTnin 4 ile 7 yıl arasında dayanma olasılığını bulunuz 8. soru •  X rastgele değişkeninin dağılımı aşağıdaki gibi olsun: •  a’nin değerini bulunuz. •  P(X≤k) = 2.P(X>k) olacak şekilde k değerini hesaplayınız. 9. soru •  Popülasyon ortalaması 0.503 inch, standart sapmasının 0.004 inch olduğu biliniyorsa, örnek ortalamalarının % 95’i n= 25 için hangi değerler arasındadır? 10. soru •  X marka videoların ortalama kullanım süresinin yaklaşık olarak 12,5 yıl olan bir üstel dağılımla temsil edeceği bilindiğine göre bu video cihazlarından bir tane sa^n alan bir müşterinin cihazını en az 25 yıl kullanabilme olasılığını bulunuz. 11. soru •  Bir işletme Okuluna giriş için uygulanan bir test ( GMAT) 0rtalaması 631, standart sapması 80 verilmişTr. 2500 kişi içinden seçilecek 40 kişi için bulunacak ortalama skorun 600 ile 660 arasında kalma olasılığı nedir? 12. soru Bir araş^rma raporu, dakikada solunan oksijen miktarının kalp krizi üzerine etkisini araş^ran bir rapor yayınlamış ve rastgele seçilen 12 kişinin soluduğu oksijen miktarını aşağıdaki gibi belirlemişTr. 9.7, 21.0, 14.3, 15.2, 12.8, 8.6, 10.9, 8.3, 19.1, 7.0, 19.5, 12.5 •  Tüm popülasyon için oksijen miktarının ortalaması için nokta tahmini nedir? •  Örnek ortalamasının standart hatası kaç^r? 
Download