Document

advertisement
EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
1. GİRİŞ

Eğitim bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri
doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve
alışkanlıklar kazandırarak onu önceden
belirlenmiş amaçlar doğrultusunda değiştirme ve
biçimlendirme sürecidir.

Eğitimin amaçları bireye yönelik amaçlar ve
topluma yönelik amaçlar olmak üzere ikiye
ayrılır.

Eğitimin bireye ve topluma yönelik amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için bir takım işlevleri
yapması gerekir.
Eğitimin
İşlevleri: Toplumsallaştırma işlevi,
Ekonomik İşlevi, Siyasal İşlevi Ve
Bireyselleştirme İşlevi.
Toplumsallaştırma
İşlevi: Eğitim
toplumsallaştırma işlevi ile toplumun değerlerini,
normlarını, kültürel birikimini yeni kuşaklara
kazandırır.

Ekonomik İşlevi: Eğitim ekonomik işlevi ile
ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda, ihtiyaç
duyduğu sayıda ve ihtiyaç duyduğu nitelikleri
kazanmış insan gücü yetiştirir.

Bireyselleştirme İşlevi: Eğitim bireyselleştirme
işlevi ile, insanın kalıtım yolu ile getirdiği
potansiyel güçlerini, ilgi ve yeteneklerini
geliştirir, onu bir birey haline getirir.

Siyasal İşlevi: Eğitim siyasal işlevi ile devletin
siyasal rejimini ve siyasal ideolojisini
benimsemiş, ona bağlı, devlete karşı görev ve
sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeye
çalışır.
2. POLİTİKA EĞİTİM İLİŞKİSİ
Toplum, sosyal gereksinmelerini karşılamak için
etkileşen ve ortak bir kültürü paylaşan çok
sayıdaki insanın oluşturduğu bir topluluktur.
Toplum;
eğitim sistemi, politik sistem, hukuk
sistemi, ekonomik sistem gibi alt sistemlerden
meydana gelmiştir.
Toplumsal
sistemin bir alt sistemi olan eğitim
sistemi hem toplumsal sistemleri hem de
toplumun diğer alt sistemleri (politik sistem,
ekonomik sistem, hukuk sistemi, ahlak sistemi
vb.) ile etkileşim içerisindedir.
Eğitim
sistemi politik sistem ile ilişki ve
etkileşim içerisinde bulunur. Hem politik sistemi
etkiler hem de politik sistemden etkilenir.
3. POLİTİKANIN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Her toplum eğitim etkinliklerini kendi politik
sisteminin özelliklerine göre düzenler. Politik
sistem değiştiği zaman eğitim sistemi de bundan
etkilenir. Eğitimin tarihsel gelişim sürecinde bu
etki hep gözlenmiştir.
3.1.Monarşilerde Politikanın Eğitim Üzerindeki Etkileri
Politik egemenliğin bir kişide toplandığı yönetim
biçimine monarşi denir.
Monarşilerde iktidar babadan oğula geçer. Dolayısıyla
geleceğin hükümdarı önceden bellidir.
Veliahdın ilerde hükümdar olduğu zaman doğru karar
verebilmesi ve halkını iyi yönetebilmesi için iyi bir
eğitim süzgecinden geçmesi gerekmektedir. O nedenle
öncelik hükümdar adaylarının eğitimine verilmiştir.

Monarşilerde hükümdar adayları özel bir
eğitimden geçirilmiştir. Genellikle bilim
adamları, din adamları ve eğitimciler
tarafından eğitilmişlerdir.

Monarşilerde yöneticilerin eğitimine önem
verilirken halkın eğitimine önem verilmemiştir.
3.2. Oligarşilerde Politikanın Eğitim Üzerindeki
Etkileri
 Politik egemenliğin seçkin bir grup tarafından
kullanıldığı yönetim biçimine oligarşi denir.
 Oligarşilerde eğitim kontlar, dükler, baronlar
gibi asiller ile büyük toprak sahiplerinden
oluşan elit bir grubun tekelindedir.
 Oligarşilerde özellikle alt tabakaya mensup
halkın eğitimi ihmal edilmiştir.
3.3.Demokrasilerde Politikanın Eğitim
Üzerindeki Etkileri
 Siyasal otoritenin halkın özgür iradesine
dayandığı yönetim biçimine demokrasi denir.
 Demokrasinin dayandığı iki temel ilke vardır:
Özgürlük ve eşitlik
 Demokratik bir rejimde derisinin rengi, etnik
kökeni, dini inançları, siyasal ideolojisi ne
olursa olsun bütün insanlar eşittir.


Demokratik bir rejimde düşünce, inanç, ifade
ve eylem özgürlüğü vardır.
Toplum dili, dini, siyasal ideolojisi, etnik
kökeni, hayat tarzı birbirinden farklı
insanlardan meydana gelen heterojen bir
bütündür. Demokratik bir rejimde,
demokrasinin eşitlik ilkesinin bir gereği olarak,
eğitim olanaklarından toplumun her kesimi eşit
olarak yararlanır.


Demokrasi, insanı temele aldığı ve ona değer
verdiği için eğitimde önceliği insana verir.
Onu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
programlara ve okullara yönlendirerek, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda yetiştirir.
Demokratik eğitimin amacı demokrat insanlar
yetiştirmektir. Bunun için demokrasinin eşitlik
ve özgürlük ilkelerini benimsemiş, toplumda
cinsel, dinsel, etnik köken, ideolojik ayrımcılık
yapmayan, herkese eşit davranan, düşünce,
inanç ve ifade özgürlüğüne inanan insanlar
yetiştirmesi gerekir.
4. EĞİTİMİN POLİTİKA ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Eğitim yetiştirdiği insan gücü yani yönetenler ve
yönetilenler ile politik sistem üzerinde etkili olur.
Her şeyden önce eğitim, mevcut politik sistemin
ayakta kalmasını varlığını sürdürmesini sağlar.
Bunu politik sistemi ve onun dayandığı ideolojiyi
benimseyen, savunan, devlete karşı görev ve
sorumluluklarını bilen, yasalara saygılı; vatanını,
milletini, bayrağını seven insanlar yetiştirerek
gerçekleştirir.
Eğitimin
bu tür insanlar yetiştirebilmesi için
politik sistem eğitim sistemini, sistemin
gerektirdiği insan tipini yetiştirecek biçimde
düzenler.
5. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE
POLİTİKA EĞİTİM İLİŞKİSİ

Osmanlı imparatorluğu döneminde
Cumhuriyetin ilanından sonra da politik
iktidar eğitim kurumları üzerinde etkili
olmuştur. Devlet bu dönemde Cumhuriyet
rejiminin gerektirdiği insan tipini yetiştirmek
için yeni bir eğitim sistemi oluşturmuştur.




Her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de
eğitim faaliyetlerini kendi politik rejiminin
ideolojisi doğrultusunda düzenlemiştir.
Cumhuriyetin niteliklerini, Atatürk ilke ve
inkılaplarını benimseyen, koruyan bireylerin
yetiştirilmesi amaç edinilmiştir.
3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat
yasası ile eğitim tek çatı altında toplanmıştır.
Anayasanın 42. maddesi ile ilköğretim ayrım
yapılmaksızın, bütün vatandaşlar için zorunlu
hale getirilmiştir.
Özet

Eğitim bireye bilgi ve beceriler kazandırarak onu
önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda
değiştirme ve geliştirme sürecidir. Eğitimin amaçları
hem toplumdan topluma hem de aynı toplumda
zamanla değişmektedir. Çünkü her toplumun
yetiştirmek istediği insan tipi farklıdır. Eğitimin
amaçlarının belirlenmesinde birçok faktör etkilidir.
Eğitim toplumsal sistemin bir alt sistemi olduğu için,
amaçlarını belirlerken hem toplumsal sistemden hem
de onun ekonomik, politik, hukuk gibi alt
sistemlerinden etkilenir.
Download