ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KODU: K.KU.YD.71

advertisement
ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.71
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/2
BİRİM: Eczane
GÖREV ADI : Eczacı
AMİR VE ÜST AMİRLER : Baş Eczacı/Başhekim Yardımcısı/Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ : Eczacı
GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite
hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Muş Devlet Hastanesi İlaç ve Tıbbi sarf tüketiminin temini
saklanması transferi ve kullanımından sorumludur.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir
Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu
açıdan izler ve önerilerde bulunur.
Eczanede görevli eczacılar, baş eczacı tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Baş eczacı bulunmaması durumunda eczacı, baş eczacıya ait bütün görevleri yapar.
İmalat için lüzumlu toksik maddelerin tartıları bizzat eczacılar tarafından yapılır. Eczacılar, tabela veya
reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar.
Eczanede veya depoda azalmaya başlayan kimyevi ve galenik maddelerle müstahzarları bir liste halinde
yazarak sağlanmaları için baş eczacıya verirler.
Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmasından sorumludur.
İlaçlar; hava sirkülasyonunu engellemeyecek ve ilaçların korunmasını, sel veya su basması gibi
durumlardan etkilenmemesini sağlayacak şekilde depolanmasından sorumludur.
İlaçların stok ve miat takibini HBYS üzerinden yapar.
İlaçların minimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, maksimum stok seviyesini HBYS’den takip eder.
Yazılı kağıt ortamında gerçekleştirilen istemlerde doktor bilgileri ve ıslak imza bulunmasını kontrol
eder.Eksiklik var ise iade eder.
Narkotik ve psikotrop ilaçların muhafazası ve takibinden sorumludur.
Kliniklerden HBYS üzerinden hasta bazında yapılan istemler, uygunluğu kontrol eder ve
onaylar.İlaçların hazırlandıktan sonra kontrolünü yapar ilgili görevliye tutanak karşılığı teslim edilmesini
sağlar.
Eczanede bulunmayan ilaçların yönetimi açısından yatan hasta üzerinden reçete edilmesi halinde sağlık
bakanlığı ilgili SUT talimatına (ihale yolu ile temin edilememiş olması) göre kontrol edip uygun ise kaşe
ve imzalarını atarak eczacılar odasına yönlendirir.
Eczaneden birimlere günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırarak gelir ve gider
defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesinden sorumludur.
Eczanede mevcut bulunan ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesinden ,her
ilacın üzerine pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasından ,şiddetli ve hafif zehirli
ilaçlarla , ışıktan muhafazası gereken maddelerin tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasından
sorumludur.
Uyuşturucu maddelerin gelir giderlerini Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin
saf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük,yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak
yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin Başhekimliğe onaylatılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeni ile ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin
yetkili merci tarafından muayeneleri sonunda verebileceği rapor ve Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine
göre kayıttan düşme işlemlerini yapar.
Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile kodekse uygun olmayanlar
hakkında ilgili tabibi uyarır.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.71
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 2/2
Hastanenin ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye ,sağlanması için hazırlayacağı
listeleri Hastane idaresine vermeye zorunludur.Düzenleyeceği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını da
saptar. Alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin ve
gereğinde her çeşit analizlerini yaptırmak zorundadır.Hastanede Türk Kodeksine aykırı ilaçlar
bulunmasından sorumludur.
Her mali yıl sonunda ,o yıl içinde eczane deposuna ve eczaneye giriş –çıkış kayıtlarına göre ertesi yıla
devredilen ilaçları ve miktarlarını gösteren cetvellerin düzenlenmesini sağlar.Devreden miktarlarla ,fiilen
mevcut olanların uygunluğunu araştırır ve bunlarla ilgili işlemleri yapar.
Eczane ve ecza deposunda bulunan tıbbi cihaz ,alet ,ilaç,sıhhi malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün
demirbaş eşyanın bakım ,muhafaza ve sarfından sorumludur.
İlaç ve sarf malzeme temini amacı ile satın alma komisyonunda görev alırlar.
İmalat için lüzumlu toksik maddelerin tartıları bizzat eczacı tarafından yapılır.Eczacılar tabela veya
reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar.
Muayene ve teslim alma komisyonunda görev alırlar.
Soğuk hava deposunun sıcaklığı ve ilaçların kontrollerini yapar.
İlaçların miat takiplerini düzenli takip eder.
Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir.
Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu,
mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet
üretmek veya üretilmesini sağlar.
Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.
Eğitim Hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi
eğitim etkinliklerine katılır.
Hastane yönetimi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum
dışındaki seminer ve toplantılara katılır.
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapar.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards