ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KODU: KU.GÖR.89

advertisement
ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: KU.GÖR.89
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/1
GÖREV TANIMI
Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların her zaman taze ve
kodekse uygun olmasını sağlamakla yükümlü sağlık personelidir.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM
İdari Olarak
: Hastane Yöneticisi
İşleyiş Olarak
: Tıbbi Başhekim
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Sorumluluk : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda
hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
Görevleri :
1- Eczaneden servis ve laboratuarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi
konsomasyonunu yaptırarak gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine
işlenmesinden sorumludur.
2- Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara
yerleştirilmesinden ,her ilacın üzerine pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler
konulmasından ,şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla , ışıktan muhafazası gereken
maddelerin tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasından sorumludur.
3- Uyuşturucu maddelerin gelir giderlerini Bakanlıkça hazırlanmış deftere
kaydedilmesi ve bu maddelerin saf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun,
tüzük,yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve her ay
sonunda bu defterin Baştabibe onaylatılmasını sağlamakla yükümlüdür.
4- Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeni ile ne olduğu belli olmayan ilaç
ve sıhhi malzemenin yetkili laboratuarlarca muayeneleri sonunda verebileceği
rapor ve Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre kayıttan düşme işlemlerini yapar.
5- Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile
kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarır.
6- İşlerin ağırlığına göre eczanedeki ilaçların bir kısmını emrindeki eczacılara teslim
edebilir.Bu halde ilaçların sorumluluğu baş eczacının kontrol altında teslim
alanlara aittir.
7- Hastanenin ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye ,sağlanması
için hazırlayacağı listeleri Baştabibe vermeye zorunludur.Düzenleyeceği ihtiyaç
listelerinin fenni şartlarını da saptar. Alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki
niteliklere uygun olup olmadığını tayin ve gereğinde her çeşit analizlerini
yaptırmak zorundadır.Hastanede Türk Kodeksine aykırı ilaçlar bulunmasından baş
eczacı sorumludur.
8- Her mali yıl sonunda ,o yıl içinde eczane deposuna ve eczaneye giriş –çıkış
kayıtlarına göre ertesi yıla devredilen ilaçları ve miktarlarını gösteren cetvellerin
düzenlenmesini sağlar.Devreden miktarlarla ,fiilen mevcut olanların uygunluğunu
araştırır ve bunlarla ilgili işlemleri yapar.
Hazırlayan
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Kontrol Eden
BAŞTABİP
Onaylayan
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download