DİL KANSERLERİ

advertisement
DİL KANSERLERİ
Hem. Çiğdem MORSÜMBÜL
3. K.B.B. Kliniği
Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com
İnsidans
Baş boyun Kanserlerinin %14.1’ oral
kavitede görülür.
Oral kavite kanserlerinin de %31.9’u dil
kanserleridir.
1985’te :%27.9
1996’da :%31.5
İnsidans 2
35 yaş ve altında %76.1
%94.3’ü Skuamöz hücreli karsinom
%82.7’si düşük grade’li
%61.4’ü erken evre (0-II)
İnsidans 3
Erkeklerde 5 kat-kadınlarda 6 kat
E/K 1.98 ‘den 1.66’ya düşmüştür.
Ülkelere göre dağılım farklı
Etioloji
Sigara
Alkol
Vitamin eksiklikleri
Betel nut (areca catechu)
HPV
Mutasyonlar
Prostoglandinler
Kötü ağız hijyeni
Anatomi
Üç kısmı vardır:Kök, gövde, tip
Sulcus terminalis ile 2’ye ayrılır.
Ön 2/3 mobil kısım
Arka 1/3 dil kökü
Kaslardan oluşmuştur.Mukoza ile
örtülüdür.
Fibröz bir septumla hyoide tutunur.
Kasları
Ekstrinsik kaslar: Genioglossus,
hyoglossus, stiloglossus, palatoglossus
İntrinsik kaslar: Süperior ve inferior
longitidunal kaslar, transvers kas ,
vertikal kas
İnervasyon
Anterior 2/3 :Lingual sinir ve chorda
timpani
Posteior 1/3:glossofaringeus
Palatoglossus:N. Vagus
Diğer kaslar :N. Hİpoglossus
Arter ve venleri
Lingual Arter (ECA)
Derin lingual venler, vena komitans
nervi hipoglossi (IJV)
Lenfatikleri
Tip :Submental nodlara
Anterior 2/3’ün lateral kısımları:
Submandibuler nodlara
Anterior 2/3’ün medial kısmı: İnferior
derin servikal nodlara
Posterior 1/3: Her iki taraftaki süperior
derin servikal nodlara
Klinik
Ağrısız iyileşmeyen yara
Otalji
Odinofaji
disfaji
Hemoptizi
Kilo kaybı
Artikülasyon bozuklukları
Tümörün
Ağız Tabanının
Mandibulanın
Submandibuler bölgenin
bimanuel palpasyonu yapılmalıdır.
Radyolojik tetkikler
Dental filmler
Panaromik mandibula grafisi
CT
MRI
Ba’lu Ösofagogram
Patolojik Tanı
Biopsi
Skuamöz Hücreli Karsinom Varyantları:
Verrüköz Karsinom
Spindle Hücreli Karsinom
Bazaloid Karsinom
Dilde görülen diğer malign
tümörler
Tükrük bezi tümörleri
Lenfomalar
Melanomlar
Akciğerlerde ve üst gastrointestinal
sistemde ikincil primer malignensiler
sıktır.
Evreleme
Tis : Karsinoma insitu
T1 : Tümör çapı 2cm’den küçük
T2 : Tümör çapı 2-4 cm arası
T3 : Tümör çapı 4 cm’den büyük
T4a: Tümör komşu dokulara
yayılmış(kortikal kemik,ekstrensik kaslar,
maksiller sinüs, yüz cildi.)
T4b: Tümör mastikatör boşluğa, pterygoid
plate’e kafa tabanına uzanmış ve/veya
internal karotid arteri sarmış.
N0 : Klinik olarak saptanan lenf nodu yok
N1 : İpsilateral, tek, 3cm’den küçük lenf
nodu
N2a : İpsilateral, tek, 3-6 cm arası lenf
nodu
N2b : 6cm’den küçük, multiple lenf
nodları
N3 : 6cm’den büyük, ipsilateral, multiple
lenf nodları
Tedavi
Tümörün evresi
Hastanın yaşı
Tedaviye uyumu
Tedavi seçenekleri
Cerrahi
Radyoterapi
Kemoterapi
Primer Lezyonun Cerrahi
Tedavisi
Transoral parsiyel glossektomi
Hemiglossektomi
Pull through
Total glossektomi
Mandibuler swing
Lateral faringotomi
Transhyoid faringotomi
Gingiva tutulumunda
Periost rezeksiyonu
Periost tutulumu varsa
marjinal mandibulektomi
Mandibula tutulumunda
segmental mandibula rezeksiyonu
Total glossektomi sonrası en büyük
sorun:
Aspirasyon
DİL KANSERLERİ
Hem. Çiğdem MORSÜMBÜL
3 K.B.B. Kliniği
PREOP HAZIRLIK
Ağız bakımı ve hijyen kurallarının anlatılması
Genel anesteziye gre hastanın hazırlanması
(rutin biyokimya, hg, hemostaz paneli, akciğer
grafisi, EKG, MR, CT ve gerekli grülen
konsültasyonlar)
ANT takibi
Elektrolit dengesinin sağlanması
Kan temini (en 3 az ünite)
Barsak temizliği
Sedatif verilmesi (Diazem tb vb.)
POSTOP BAKIM
 Oncelikle uygun pozisyon (baş 45 derece
fleksiyonda)
 Aspirasyon (ilk gün saat başı)
 Soğuk buhar ( saatte 15 dk.)
 Enfeksiyonlardan koruma
 Ağız bakımı
 Erken mobilizasyon
Oda ısısı ve aydınlığının sağlanması
Parenteral tedavinin uygulanması
ANT takibi
Kanama kontrolü
Dren takibi
Uyku düzeninin sağlanması
Hastaya ıkınmaması soylenir
BESLENME
NG’den enteral beslenmenin sağlanması
NG çıkarıldıktan sonra oral beslenmede pipet
kullanılması
Tedavi sonrasında hastalar yutma ve konuşma
fonksiyonları için rehabilitasyon merkezine
yonlendirilebilir.
Vaka Sunumu
Hasta: B.A. Kadın, 45 yaşında
24/08/2002 tarihinde dilde yara şikayeti ile
hastanemize başvuran hasta kliniğimize
yatırıldı.
Hastanın 2 aydır dilin on alt kısmında yara
oluşmuş, besinleri alırken olan ağrı
şikayeti nedeni ile 4-5 kilo zayıflamış.
Özgeçmiş: özellik yok. Hasta 20 yıl günde
1 paket sigara içiyormuş.
Preoperatif bütün tetkikler istendi, boyun
tomografisi çekildi.
Yaşı ve genel durumu nedeniyle kardiyoloji
konsültasyonu istendi.
Hijyen kuralları anlatıldı.
Ant takibi yapıldı.
Preop 3 ünite kan hazırlandı.
05/09/2002 tarihinde genel anestezi
altında hemiglossektomi ve bilateral
fonksiyonel boyun diseksiyonu
operasyonu yapıldı.
İntraoperatif 1 ünite kan transfüzyonu
yapıldı.
Postoperatif Bakım
ANT takibi
AÇT takibi, dren takibi
Hastaya baş 45 derece fleksiyonda
pozisyon verildi.
hastanın pipetle beslenmesi sağlandı.
Ağız bakımı
Soğuk buhar ve sık aspirasyon (saat başı
15 dk.)
Erken mobilizasyon
Tedavi
Cefamezin 2 x1 başlandı.
Bir hafta sonra yara enfeksiyonu
oluştuğundan Tazosin 3x 4,5 mg , Vankomisin
4x 500mg başlandı.
Postop 4. gün HT gelişen hastaya kardiyoloji
kons. istendi. Lasix ve Norvadin tb başlandı.
Hipopotasemi nedeniyle 3 amp KCL
uygulandı.
Prognoz
Hastanın 12. günde trakeostomisi
kapandı, enfeksiyonu geriledi ve
solunumu düzeldi.
Hasta 23/09/2004’te önerilerde
bulunularak taburcu edildi.
TEŞEKKÜRLER…
Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com
Download