TİROİD CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLGULARDA SIK OLMAYAN KÖTÜ

advertisement
TİROİD CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLGULARDA SIK OLMAYAN KÖTÜ KOZMETİK
NEDENLERİNDEN BİRİ: PYRAMİDAL LOB VARLIĞI
GİRİŞ VE AMAÇ: Embriyonik gelişim döneminde tiroid normal lokalizasyona ulaşırken
tiroglossal duktus atrofi olmaya başlar ve genellikle dejenere olarak kaybolur. Ektopik tiroid
doku veya piramidal lob atrofiye olması gereken tiroglossal dukt epitelinin anormal
çoğalmasıyla gelişir.
GEREÇ VE YÖNTEM:Multinodüler guatr tanısıyla opere olmuş 29 ve 51 yaşlarında iki
bayan olgu 3 ve 5 yıl sonra boyunda şişlik şikayetiyle KBB klniğine başvurdu. olgulara boyun
US ve kontrastlı boyun BT tetkikleri yapıldı.
BULGULAR: 29 yaşında bayan olgu; US’de sağ submandibuler hipoekoik kitle lezyon
mevcuttu. Kontrastlı boyun BT tetkikinde tiroid sağ lob izlenmedi. sol lobta rezidü tiroid
dokusu mevcuttu. Larins düzeyinde sağ paramedian yerleşimli 12x11 mm boyutlarında tiroid
dokusuyla eş kontrastlan nödüler lezyon mevcuttu. 51 yaşında bayan olguda larinks düzeyi
anteriorda dügün sınırlı 15 mm çaplı heterojen hipoekoik kitle mevcuttu. Kontrastlı boyun BT
tetkikinde, tiroi dokusu izlenmedi ( total tiroidektomi). Larinks anteriorda 15x10 mm 3 mm
hipodens komponenti dışında homojen kontrast tutan lezyon izlendi. Yapılan sintigrafi
lezyonlar tiroid dokusu olarak değerlendirildi.
SONUÇ VE YORUM: Ektopik tiroid veya diğer adıyla piramidal lob populasyonda % 50
oranda görülebilmektedir. Göç bozukluğu sonucu değil atrofiye olması gereken tiroglossal
duktustan geliştiği için anomaliden çok varyasyon olarak değerlendirilmelidir.İsthmus veya
lonlardan gelişebilir. Çoğunlukla solda bulunur. Operasyonlarda piramidal lobun araştırılması
varsa çıkarılması gerekir. Aksi durumda tiroid kanserinde rezidü doku kalmasına neden olur.
graves hastalığında rekürren hipertiroidiye neden olur. Ötiroid guatırda bizim olgularda
olduğu gibi postop. evrede büyüyüp kötü kozmetik görünüme yol açar.
Download