omurga TÜMÖRLERİ Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz İnönü Ünv. Tıp

advertisement
OMURGA TÜMÖRLERİ
Doç.Dr.M.Fatih Korkmaz
İnönü Ünv. Tıp Fakültesi
T.Özal Tıp Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Omurga-Omurilik Anatomi
Omurganın Primer Tümörleri
 Benign ve malign
 %20 primer, %80 metastatik
 Omurganın osseöz, kıkırdak ve fibröz
elemanlarından kaynaklanırlar
 Nadirdirler
Benign Tümörler
 Osteoid osteom
 Osteoblastom
 Osteokondrom
 Dev hücreli tümörler
 Anevrizmal kemik kistleri
 Eosinofilik granülom
 Hemanjiom
Osteoid osteom
 Primer bening
vertebra tümörlerinin
%42’ si Osteoid
osteom
 Erkeklerde daha
sıktır.
 Çocuk ve genç
erişkin : 10-25 yaş
 Genellikle <2 cm
Osteoid osteom
 Lamina ve pedikül gibi arka kolon elemanları
daha sık tutulur
 Lomber- en sık
 Servikal > Torakal> Sakral
 Bel ağrısı- en sık semptom (%83)
 Dinlenmekle azalmayan, gece şiddetlenen ve
antiinflamatuar ilaç ile azalır
 Defisit: % 0-25
Osteoid osteom
 Erişkinde ağrılı skolyozun en sık nedenidir.
 Saifudin ve ark. Meta analizi: Osteoid osteoma ve





osteoblastom olan hastaların %63’ ünde skolyoz
görülür. (*)
Geç teşhis konur.
Çocuk ve genç erişkinde 6 haftadan fazla süren
ağrı durumunda şüphelenilmelidir.
Direkt grafiler ilk görüntüleme yöntemi olmalıdır.
BT ve Sintigrafi tanıda faydalıdır
Tedavi : Semptomatik, nidus eksizyonu.
(*)Saifuddin, A. FRCR*; White, J. FRCS‡; Sherazi, Z. FRCR*; Shaikh, M. I. FRCR*; Natali, C. FRC(Orth)†; Ransford, A.
O. FRCS Osteoid Osteoma and Osteoblastoma of the Spine: Factors Associated With the Presence of Scoliosis
Spine: 1 January 1998 - Volume 23 - Issue 1 - p 47–53
Osteoblastomlar
 Agressif bening tümörlerdir.
 Tüm spinal tümörlerin %10’u.
 Erkeklerde 2 kat daha sıktır.
 % 80’i 2.-3. dekadda görülür.
 Omurganın arka elemanlarını
tutar.
 Servikal(%40) > Torakal (%23)
> Lomber(%21) > Sakral(%17)
Osteoblastomlar
 Büyük boyut nedeniyle defisit






sıktır.
Ağrılı skolyoz nedeni olabilir.
Osteoid osteomaya göre daha
çok nüks eder.
Ayırıcı tanıda ; Osteosarkom,
Ewing sarkomu, lenfoma ya da
anevrizmal kemik kisti düşünülür.
Tanı: BT veya direkt grafi
yardımcıdır ama kesin tanı
patoloji ile konulur.
Tedavi cerrahi eksizyondur.
9 yıl içinde %10-20 rekürrens
görülür.
Osteokondromlar
 En sık görülen bening kemik





tümörüdür.
Hastaların >%50 ‘si < 20 yaş
Erkeklerde 3 kat daha sıktır.
%91 servikal ve üst torasik
vertebrada görülür.
Tek veya çok sayıda olabilir.
Kıkırdak kaynaklıdır.
Osteokondromlar
 Malign transformasyon görülebilir (<%1)
 Arka elemanlar ve özellikle spinoz proces
tutulur
 Nadiren ağrılıdır
 Kıkırdak şapka kalınlığı
(BT'de 1cm ve MRI'da 2 cm)
 Tedavi; semptomatik, eksizyon
 Rekürrens nadir
Anevrizmal Kemik Kistleri
 En sık 2. dekadda
görülür.
 Arka elemanlar (% 60)
 Lomber bölgede sıktır.
 Bel ağrısı: ana
semptom(%95)
 Cerrahi
(küretaj+greftleme)
 Radyoterapi adjuvan
olarak verilebilir.
 Rekürrens %13
Hemanjiomlar
 Selim tümördür.
 Vasküler kökenlidir.
 Torakolomber veya
lomber tutulur.
 Semptomatik olanlarda
en sık semptom ağrıdır
(%60 ).
 Direkt grafide : vertikal
çizgilenmeler görülür.
Hemanjiomlar
 MR: T1 ve T2 sekanlarda intensite artışı
vardır.
 Patolojik kırıklar olabilir.
 Radyoterapi %50-80 başarılı
 Embolizayon
 Vertebroplasti
 Nörolojik defisit ve kırık durumunda cerrahi
Eosinofilik Granülom
 En sık 1. dekadda
görülür.
 Tekil veya sistemik
hastalık ile beraber
olabilir.
 Akut sırt ağrısı.
 Torakal en sık.
 Kesin tanı biyopsi
iledir.
 Spontan regresyon
görülür.
Dev Hücreli Tümörler
 Bening agresif bir







tümördür.
En sık 4.-5. dekadda
görülür.
Kadınlarda 2 kat daha
sıktır.
Omurgada korpus tutulur
En sık torasik omurga
Nüks (% 50)
Metastaz(% 15)
Cerrahi tedavi
Malign Tümörler
 Osteosarkom
 Kondrosarkom
 Ewing Sarkomu
 Multiple Myelom
 Lenfoma
Osteosarkom
 Nadir, her iki cinste eşittir.
 En sık semptom ağrıdır ancak
%70 nörolojik semptom
mevcuttur.
 %95 korpus etkilenir.
 Omurgada saptanırsa; ya
ekstremiteden metastaz veya
radyoterapi sonrası veya
Paget’s hastalığı nedenlidir.
 İleri yaşda görülür.
 Tedavi:
Cerrahi + Radyoterapi + KT
Ewing’s Sarkomu
 Kemiğin malign küçük hücreli







tümörüdür.
Çocukluk ve ergenlik çağında
görülür.
Prognoz kötüdür.
En sık ilk 2 dekadda görülür.
Subfebril ateş, anemi, lökositoz
ve yüksek sedimentasyon
bulguları vardır.
Osteomyelit ile karıştırılır.
Cerrahinin yeri sınırlıdır
Kemoterapi + radyoterapi önerilir
Kondrosarkom
 Uzun kemikler ve pelvisin




yanında omurga
tutulumu da sıktır
40 – 70 yaş
Primer veya mevcut
enkondrom veya
osteokondroma sekonder
görülebilir
Yavaş veya agresif seyirli
olabilir
Tedavi: Sadece Cerrahi.
Multiple Myelom
 Erişkin çağın en sık




malign kemik tümörü
> 50 yaş
Plazma hücre tümörü
olması nedeniyle yaygın
tutulum yapar
Litik-güve yeniği
görünümü vardır.
Birincil tedavi:
Kemoterapi
Lenfoma
 Omurgada vertebra





korpusunda görülür.
50 yaş üzeri, sık
Litik lezyonlar
Teşhis: Biyopsi
Birincil Tedavi:
Radyoterapi
Kemo + Radyoterapi :
Surviyi arttırmaktadır
Metastatik tümörler
 Vertebralar en sık metastaz alan kemiklerdir.

(Valfsiz venöz pleksuslar)
 Torakal(%70) > lomber(%20) > servikal > sakral
 Corpus > pedikül > posterior elemanlar
 En sık meme, AC ve prostat.
 %36 asemptomatik.
 En sık semptom ağrı.
 Torakal metastazda nörolojik semptom oranı %37
Metastatik tümörler tedavi
Radyoterapi
Kemoterapötikler,
Cerrahi
Cerrahi Endikasyon

Spinal instabilite.
(subluksasyon veya translasyon, > % 50 çökme, litik lezyon, faset
ve pedikülün bilateral invazyonu)

Spinal kompresyon.
(kanal içi kemik veya spinal deformite)

Radyasyon-resistan tümörler.
(sarkom, non-small cell akc, kolon, renal hc, melanom)

Radyoterapiye yetersiz cevap (progresyon veya rekürrens).

Medikal tedaviye yanıt vermeyen ağrı.

Primeri bilinmeyen tümör (histolojik tanı).

Hızlı progresyon gösteren nörolojik defisit gelişmesi.
Penas-Prado M, Loghin ME. Spinal cord compression in cancer patients: review of diagnosis and treatment.
Curr Oncol Rep. 2008 Jan;10(1):78-85.
Hangi cerrahi? Kime?
• En blok eksizyon
Nispeten genç hasta
Genel durumu normal
Primer kontrol altında, kür
Soliter metastaz
Ciddi patolojik kırık yok
Hangi cerrahi? Kime?
• Palyatif eksizyon ve fiksasyon
 Akut / ilerleyen nörolojik tutulum
 Nispeten ileri yaş
 Primer bilinmiyor yada kontrol altında değil
 Adjuvan tedavi cevabı şüpheli / yok
Vaka 1- 49 yaş bayan, L1
meme metastazı
Korpektomi+Posterior
enstrümantasyon
Vaka 2- 58 yaş bayan, T11 meme
metastazı
Korpektomi+Posterior
enstrümantasyon
Vaka 3- 67 yaş bayan
 5 yıl önce T12
vertebra çökme
kırığı nedeniyle
posterior cerrahi
uygulanmış.
 Asemptomatik
geçen 5 yıldan sonra
 4 aydır bel ağrısı, alt
ekstremitelerde
ilerleyici güç kaybı
ve yürüme güçlüğü
 4 haftadır idrar ve
gaita inkontinansı ile
başvuran hasta.

Ameliyat öncesi AP ve Lat grafiler
T7, T9, T10, L4 da çok seviyeli vertebra hemangiomları
 T10 seviyesinde spinal kanala invaze

T7, T9, T10, L4 da çok seviyeli vertebra hemangiomları
 T10 seviyesinde spinal kanala invaze


Vertebral angiografi = Adamkiewich arteri ve spinal kanal
dolaşımı değerlendirildi

Girişimsel Radyoloji= Selektif spinal embolizasyon
Nöromonitorizasyon eşliğinde,T10 korpektomi
 Kot rezeksiyonu yapmadan posterior-anterior-posterior kombine
cerrahi tedavi

 Cerrahi sonrası 4. Haftadan
itibaren radyoterapi
uygulandı.

Bir yıl sonra yapılan kontrol
MRG’ de T10 da komplet
rezolüsyon olduğu, L4
vertebra korpusunda
intraosseöz hemanjiyom;
posterior korteksinin
retropulsiyonuna bağlı tekal
keseye orta derecede bası ve
ciddi derecede santral spinal
stenoz tespit edildi ancak ciddi
klinik problem henüz mevcut
değildi
 Sol L-4 lomber vertebral
arterden yapılan
enjeksiyonda, L-4
vertebra korpusunda
diffüz, yoğun boyanma
izlenmektedir.
 Embolizasyon sonrası yapılan
kontrol anjiyografide
boyanma izlenmemektedir
L4 vertebraya PVCR uygulandı.
Ameliyat sonrası AP ve lateral
grafiler
MEHMET FATİH KORKMAZ
Download