2005 Bahar yarıyılı GENETİK 2 dersi FİNAL SINAVI NOT: Bütün

advertisement
2005 Bahar yarıyılı GENETİK 2 dersi FİNAL SINAVI
1. [D] [Y] Birbirinden 50cM uzaklıkta bulunan genler
centromerin zıt taraflarında olmak zorundadırlar.
10. [D] [Y] Hfr bakteriler en çok gen transferi yaparlar çünkü
F+ bakterilere kıyasla daha çok plazmitlere sahiptiler
2. Linkaj grubu hakkında hangisi doğrudur?
a) Kros overin olamayacağı kromozom bölgesidir
b) Aynı kromozom üzerindeki bütün genlere denir
c) Asla rekombinant gamet üretmeyen genler kitlesidir
d) Sadece otozomlarda görülür
e) Hiçbiri
11. Konjugasyon hakkında hangisi doğrudur?
a) Genetik bilgi bir bakteriden ortama bırakılarak başka bir
bakteri tarafından alınır.
b) İki hücre arasında iki yönlü transfer olur.
c) İki hücre arasında gidip gelen bir virüs yardımıyla olur.
d) Bir bakteriden başka bir bakteriye doğru olur.
e) Hepsi
3. İki lokus arasındaki rekombinasyon miktarı
a) bir organizmayı aynı genotiple birleştirip oluşan nesilden
tahmin edilebilir
b) iki lokus arasındaki mesafe arttıkça artar
c) iki lokus arasındaki fiziki mesafenin bir fonksiyonudur
d) otozomlarda eşey hücrelerinden daha fazladır.
e)hepsi
4. Genler arası mesafe arttıkça haritalamanın doğruluk
oranının düşmesinin nedeni nedir?
a) Krosover gametleri daha az görülür
b) Rekombinasyon daha az oluşur
c) Mesafe arttıkça interferans ta artar
d) Çoklu krosoverlerin sayısı artar
e) Hiçbiri
5. Kros over hangisinde oluşmaz?
a)üreme hücrelerinde b)haploid organizmalarda
c)mitozda d)kardeş kromatitlerde e)hepsinde oluşur
6. A ve B arası kros over yüzdesi 7.5, B ve C arası 34.5, A
ve C arası da 41.4 ise genlerin sırası nasıldır?
a) ABC b)BCA c)CAB d)CBA d)tespit edilemez
7. A ve B genleri 10cM uzaklıkta olan AaBb genotipli
(dominant aleller bir, resesifler diğer homologda olan)
bir canlı test çaprazlamasına tabi tutulursa F1’deki
fenotipik oran ....................................................................
şeklinde olur.
8. Somatik hücre hibridizasyonu ne için kullanılabilir?
a) bir proteini kodlayan geni bulmak için
b) sadece insan kromozomu içeren hücreleri bulmak için
c) bazı insan kromozomlarını kopyalamak için
d) bir insan geninin ait olduğu kromozomu bulmak için
e) insan ve fare genomlarnı karşılaştırmak için
9. Lod skor metodu ne için kullanılır?
a) bir karakterden sorumlu genleri tahmin etmek için
b) genlerin nükleotit dizinini tespit etmek için
c) kros over frekansını tahmin etmek için
d) bir genomdaki kromzom sayısını tespit etmek için
e) genler arası linkajı tahmin etmek için
NOT: Bütün sorular 3’er puan son soru 7 puandır, başarılar.
12. F faktörü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bakteri genomunun içerdiği mobil bir genetik elementtir
b) Seks pilusu oluşumu için gerekli genleri taşırlar
c) Bakteriler arası gen transferine yarayan 50000 nükleotitlik bir
dizin olabilir.
d) a, b, ve c
e) hiçbiri
13. F faktörü kromozomdan ayrılırken bir kromozomal geni
beraberinde götürürse bu hücre .............. adını alır. Daha
sonra bu F faktörü başka bir bakteriye transfer olursa transfer
olduğu bakteri de .............................. adını alır.
14. Bir bakteri transform edildiğinde, bir hücre bölünmesi (bir
nesil) sonunda oluşan iki hücreden sadece biri yeni genetik
materyali içerir. Çünkü
a) Transformasyonda sadece bir zinciri değiştirip diğerini
değiştirmeyen bir heterodupleks oluşur
b) Sitoplazmada dolaşan orjinal DNA parçası kromozom replike
olunca kullanılır
c) Çoğu bakteri yabancı DNA’yı reddeder
d) Transform olan bakteriler ilk başta heterozigot olurlar.
e) Hepsi
15. Kotransformasyon hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Bütün bakteri genomu ve F faktörünün aynı anda transfer
edilmesidir
b) Bir kültürdeki iki ayrı bakteriye aynı genetik materyalin
transfer edilmesidir
c) Aynı DNA üzerinde yan yana bulunan genlerin bir bakteriye
transfer edilmesidir
d) Bağlı olmayan genlerin aynı anda bir bakteriden diğerine
aktarılmasıdır.
e) Hiçbiri
16. Bakteriofajlar hakkında hangisi yanlıştır?
a) virüstürler
b) Kafa kısımlarında bir hücrenin kromozomunu paketleyip
başka bir hücreye aktarabilirler
c) Enfeksiyon esnasında bakteri genleri kendi genomlarına
paketleyebilirler
d) Kendilerini çoğaltmak için bakteri metebolizmasını
kullanabilirler
e) hiçbiri (hepsi doğru)
17. Bir bakteriyi hangi fajın enfekte ettiğini anlamak için
a) enfekte olmuş bakterilerin replikasyon oranı ölçülür
b) enfekte olmuş bakteri bazı besinleri içermeyen ortamda
büyütülür
c) plaklarin fiziksel özellikleri incelenir
d) bakteri genomunun nükleotit dizisi belirlenir
e) yapılacak hiç bir şey yoktur.
25. Klinifelter sendromlu bir birey için hangisi doğrudur?
a)Triploid b)anöploid c)öploid d)poliploid e)Hiçbiri
26. Hangisi monozomiye örnektir?
a)Down sendromu b)Edward sendromu c)Turner sendromu
d)Patau sendromu e)Haploid bir canlı
18. Hem Klinifelter hem de Down sendromlu bir bireyin
toplam kromozom sayısı ............ olmalıdır.
27. Hangisi kromozom anormalliği değildir?
a) kromozom kaybı b)Translokasyon c)Çerçeve kayması
mutasyonu d) Kromozom dublikasyonu e) inversiyon
19. XYY genotipli bireyler hakkında hangisi doğrudur?
a) Hapse girme ihtimalleri çok yüksektir
b) Genelde daha uzun boyludurlar
c) Gelişmemiş ikincil eşey karakterlerine sahiptirler
d) Kısırdırlar
e)hepsi
28. Parasentrik ve perisentik inversiyonun farkı nedir?
a) Biri krosoveri baskılarken diğeri kolaylaştırır
b) Birinde disentrik köprü oluşurken diğerinde oluşmaz
c) İnversiyona katılan genlerin sayısı farklıdır
d) İnversiyona katılan sentromer sayısı farklıdır
e) İnversiyon sonucu oluşan sentromer sayısı farklıdır
20. İnsanda Y kromozomu erkekliği nasıl belirler?
a) Steroid metabizma genlerini kodlayarak
b) Testis oluşturan yapısal genleri kodlayarak
c) Testis oluşum faktörü genini kodlayarak
d) SRY etkisi oluşturan otozomal genleri kodlayarak
e) hepsi
29. Haploid bir canlı kromozomlarını kopyalayarak triploit
olursa .................................’ye örnek olur. İki diploit bireyin
kromozomları birleşerek oluşan 4n canlı da
................................. ‘ya örnerktir.
21. İnsanda birincil cinsiyet oranının ikincil cinsiyet
oranından farklı olmasının en muhtemel nedeni nedir?
a) Bayanların erkeklerden daha uzun yaşamaları
b) dişi fetüslerin ölüm oranının daha yüksek olması
c) erkek bebeklerin daha çok ölmeleri
d) Y taşıyan spermlerin daha hızlı hareket etmeleri
e) Hiçbiri
22. Hangisiyle cinsiyet tespit edilemez?
a) X kromozomunun otozom takım sayısına oranı
b) Barr cisimciği sayısı
c) İki X ya da X ve Y kromozomlarının bulunması
d) Yumurtaların kuluçka sıcaklığı
e) hepsiyle edilebilir
23. Dozaj ayarlaması hakkında hangisi doğrudur?
a)Bir genin bir cinsiyetteki miktarının diğerinden daha çok
olduğu durumlarda görülür
b) X kromozom aktivitesini artıran bir ana kontrol noktası
yoktur
c) Otozomal kromozomları cinsiyet kromozomlarından çok
olan canlılarda görülür
d) bütün hayvanlarda aynı şekilde ayarlanır
e)Hepsi
24. Memelilerde Barr cisimciği oluşumunun etkisi nedir?
a) Dişiler X’e bağlı homozigot genler için mozaik olurlar
b) Dişiler otozomal heterozigot genler için mozaik olurlar
c) Erkerkler otozomal heterozigot genler için mozaik olurlar
d) Dişiler X’e bağlı heterozigot genler için mozaik olurlar
e) Erkekler X’e bağlı hemizigot genler için mozaik olurlar
NOT: Bütün sorular 3’er puan son soru 7 puandır, başarılar.
30. Drosophila’da Notch ve Bar lokuslarının farkını belirtiniz.
31. Notch dişi ile Bar erkek çaprazlandığında fenotipik oranlar
nasıl olacaktır?
32. Çekinik bir karakteri (b) taşıyan kromozom 4 için
monozomik olan bir Drosophila’da yapılan aşağıdaki
çaprazların F1 ve F2 sonuçlarını bularak farkını belirtiniz
a)monozomik IV, b
b) monozomik IV, B
X
X
diploit, B
diploit, b
Download