AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK

advertisement
 AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE
TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ
TEMEL SİGORTACILIK
SORU-1
750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı
süre için sigortalanmıştır. Birinci sigorta sözleşmesinde sigorta bedeli 250 TL, ikinci
sözleşmede sigorta bedeli 500 TL ve üçüncü sözleşmede sigorta bedeli 750 TL olarak
belirtilmiştir. Riziko gerçekleşip 750 TL tutarında bir zarar meydana geldiğinde üçüncü
sigortacının yükümlülüğü ne kadar olur?
A) 750 TL
B) 325 TL
C) 250 TL
D) 500 TL
E) Sorumluluğu Yoktur.
SORU-2
Binanın veya içindeki eşyaların toplam değerleri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının
aralarında anlaştıkları bir değer üzerinden teminat altına alındığı, sigorta şirketinin azami
sorumluğunun üzerinde anlaşılan değer kadar olduğu sigorta türü nedir?
A) Kar kaybı sigortaları
B) Yeni değer esaslı sigortalar
C) İlk tehlike (ilk ateş) sigortası
D) Abonman sigortaları
E) Mutabakatlı değer esaslı sigorta
SORU-3
Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?
A) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı
B) Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi
C) Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması
D) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı
E) Primin ödenmesi
SORU-4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hayat sigortalarında teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün
içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır.
B) Hayat-dışı sigortalarda teklifname tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise
sözleşme kurulmuş sayılır.
C) Zorunlu sigortalarda teklifnamenin alınmasıyla birlikte sözleşmenin yapılması gerekir.
D) Hayat-dışı sigortalarda teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün
içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır.
E) Teklifname ile birlikte yapılan ödemeler sözleşmenin kurulmasıyla birlikte prim olarak
kabul edilir.
SORU-5
Koasürans işlemlerinde sigortacılık iş ve işlemlerinin yürütülmesini üstlenen şirkete verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reasürör
B) Sedan
C) Jeran
D) Jere
SORU-6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sigorta bedeli, her zaman sigorta tazminatından büyüktür.
B) Sigorta bedeli, her zaman sigorta tazminatına eşittir.
C) Sigorta bedeli, her zaman sigorta tazminatından daha düşüktür.
D) Sigorta bedeli, her zaman mal sigortalarında tazminata eşittir.
E) Sigorta bedeli, her zaman hayat sigortalarında tazminata eşittir.
E) Retrosedan
SORU-7
Sosyal Sigortalar ile Özel Sigortalar arasındaki farklılıklar bakımından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Sosyal Sigortalar devlet kuruluşları, Özel Sigortalar ise özel şirketler tarafından
yapılmaktadır.
B) Sosyal Sigorta kurumlarının faaliyetleri Kamu Hukukuna; Özel Sigorta şirketlerinin
faaliyetleri Özel Sigorta Hukukuna tabidir.
C) Sosyal Sigortalara katılım zorunlu değil, Özel Sigortalara katılım zorunludur.
D) Sosyal Sigortalar, sigorta çalışanı, işveren ve devlet tarafından finanse edilirken, Özel
Sigortalar sigortalı tarafından yatırılan primlerle finanse edilmektedir.
E) Sosyal Sigortalarda toplumsal boyut önemlidir, Özel Sigortalarda ise kişisel menfaat
önemlidir.
SORU-8
Tazminat ihbarı sonrasında sigorta bedelinin sigorta değerinden daha düşük gösterilerek
yapıldığı anlaşılmıştır. Tam hasar durumunda sigorta şirketi tarafından aşağıdaki değerlerden
hangisi dikkate alınarak tazminat ödemesi yapılır?
A) Sigorta Bedeli
B) Sigorta Değeri
C) Piyasa Değeri
D) Hasarın tamamı
E) Ödeme yapılmaz.
SORU-9
Sigorta ettirenin primi veya ilk taksidini ödememesinin sonucu nedir?
A) Sözleşme geçersiz olur.
B) Sigorta himayesi başlamaz.
C) Sözleşme feshedilmiş olur.
D) Sigortalı akitten cayabilir.
E) Sigortacı akitten cayabilir.
SORU-10
Mortalite tablosunda yer alan qx fonksiyonu neyi ifade eder?
A) x yaşındaki ölüm olasılığı
B) x yaşında hayatta olanların adedi
C) x yaşında yaşama ümidi
D) Anlık ölüm oranı
E) Hiçbiri
SORU-11
Aşağıdakilerden hangisi yeni sigortacılık mevzuatında yer alan bir kurum değildir?
A) Acente
B) Broker
C) Eksper
D) Prodüktör
E) Aktüer
SORU-12
Türkiye’de sigorta mevzuatına göre sigorta aracılığı yapma yetkisi verilen kurumlar
aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?
A) Acente
B) Acente - Broker - Prodüktör
C) Acente- Broker- Bankalar
D) Acente- Broker- Özel Kanunla Kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi
tanınmış kurumlar
E) Acente- Broker- Bankalar-Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma
yetkisi tanınmış kurumlar
SORU-13
Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primler kamu otoritesi tarafından belirlenmez?
A) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
B) Zorunlu Deprem Sigortası
C) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
D) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
E) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
SORU-14
I-) Manevi zararlar trafik sigortasından karşılanamaz.
II-) Dolaylı zararlar trafik sigortasından karşılanabilir.
III-)Yakınların talep edeceği bedeni zararlar trafik sigortasından karşılanabilir.
Yukarıdakilerden hangisi Trafik Sigortası için doğru hükümdür?
A) Sadece I
B) Sadece II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
SORU-15
Mehmet Bey, 1.1.2009 tarihinde birikimli hayat sigortası satın almış ve eşini lehdar olarak
belirlemiştir. Mehmet Bey, 10 yıl süreli vefat teminatına karşılık gelen risk primini 1.1.2009
tarihinde peşin olarak ödemiştir. Ayrıca, anılan kişi 1.1.2009’dan itibaren her yıl başında belli
bir miktar birikim primi ödemeyi de taahhüt etmiştir.
Yukarıdaki örnek olaya ilişkin aşağıdaki önermelerin hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Beyin 2011 yılında vefatı halinde sözleşmede belirlenmiş vefat teminatı ile varsa
birikim tutarlarının toplamı eşine ödenecektir.
B) Vade sonunda (2019 yılının başı) Mehmet Beyin hayatta olması halinde sadece birikim
tutarının toplamı kendisine ödenecektir.
C) Mehmet Beyin ödemeyi taahhüt ettiği birikim primlerini ödememesi vefat teminatını
etkilemez.
D) Bu olayda Mehmet Bey hem sigorta ettiren hem de sigortalı durumundadır.
E) Eşinin vefatı halinde Mehmet Beye vefat teminatı ödenecektir.
AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE
EKONOMİ
SORU-16
Cari işlemler dengesinin 5,5 milyar TL açık verdiği, sermaye hesabının 3,2 milyar TL fazla
verdiği, net-hata noksan kaleminde ise 2,7 milyar TL’lik bir kayıtdışı sermaye çıkışının
olduğu ekonomide ödemeler bilançosunun dengede olması için resmi rezervler hesabındaki
değişimin ne kadar olması beklenir?
A) 400 milyon TL azalış
B) 400 milyon TL artış
C) 5 milyar TL artış
D) 5 milyar TL azalış
E) 8,4 milyar TL azalış
SORU-17
Monetarist iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sabittir.
B) Paranın dolaşım hızı yoktur.
C) Sonsuzdur.
D) İstikrarlıdır.
E) Kısa dönemde sabit, uzun dönemde istikrarsızdır.
SORU-18
Fiyatların düşmesi sonucu reel servetin satın alma gücü artmaktadır. Bu mekanizma ile
toplam talebin artmasına ne ad verilir?
A) Laffer eğrisi
B) Pigou etkisi
C) Fisher denklemi
D) J eğrisi
E) Keynes etkisi
SORU-19
Bir ekonominin potansiyel reel milli hasıla düzeyini YF, mal piyasası dengesini de Y1
göstermek üzere; YF > Y1 durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?
A) Devalüasyon
B) İstihdam açığı
C) Deflasyonist açık
D) Milli Gelir açığı
E) Enflasyonist açık
SORU-20
Esnek döviz kuru sisteminin geçerli olduğu ve sermaye hareketlerinin olmadığı bir ekonomide
uygulanacak para ve maliye politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Para Politikası etkili, Maliye politikası etkisizdir
B) Hem para politikası hem de maliye politikası etkilidir
C) Hem para politikası hem de maliye politikası etkisizdir
D) Para politikası etkisiz, maliye politikası etkilidir.
E) Maliye politikası etkili, para politikası belirsizdir
SORU-21
Cari fiyatlarla bulunan Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) fiyat değişikliklerine göre
düzeltilmesi ile elde edilen değer hangi ad ile tanımlanır?
A) Nominal GSMH
B) Reel GSMH
C) Cari GSMH
D) Marjinal Gelir
E) Safi Mili Gelir
SORU-22
Tabloda yer alan veriler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Yıl
II. Yıl
III. Yıl
GSMH (%)
3,7
5,0
5,5
Nüfus Artış Oranı (%)
1,5
2,0
2,5
A) III. Yıl net büyüme hızı bir önceki seneye göre değişmemiştir.
B) II. Yıl net büyüme hızı % 5’dir.
C) I. Yıl brüt büyüme hızı % 1,5’dur
D) III. Yıl brüt büyüme hızı % 3’dür
E) Ülke üç yıllık süreçte % 1 net büyüme hızını sağlamıştır.
SORU-23
Bir ülkede veri teknoloji ve tam istihdam koşulları altında üretilebilecek en iyi mal
bileşimlerinin geometrik yerini gösteren eğriye ne ad verilir?
A) Marjinal tüketim eğilimi
B) IS eğrisi
C) LM eğrisi
D) Üretim olanakları eğrisi
E) Marjinal maliyet eğrisi
SORU-24
Monopol firması için fiyat (P), marjinal hasılat (MR) ve marjinal maliyet (MC) ilişkileri
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) P < MR = MC
B) P = MR > MC
C) P > MR = MC
D) P > MR > MC
E) P = MR = MC
SORU-25
Bir ekonominin belirli bir t yılında ürettiği hasılat düzeyini Xt1 ifade ediyorsa,
formülü aşağıdakilerden hangisini ölçebilir?
A) Yıllık hasılat oranı
B) Büyüme oranı
C) Fiyat indeksi
D) İşsizlik oranı
E) Kişi başına hasılat değişimi
SORU-26
Farksızlık eğrisinin 90 derecelik bir açı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketicilerin gelirlerinin artma eğiliminde olması.
B) Artan marjinal fayda kanunun geçerli olması.
C) Azalan marjinal fayda kanunun geçerli olması.
D) Tüketilen malların tamamlayıcı mal olması.
E) Tercihlerin sabit olması.
SORU-27
Bir evi ve bir arabası olan kadının ev sigortası (E) ve kasko sigortası (K) yaptırmasından
kaynaklanan fayda fonksiyonu; U = 10 E K’dır. Ev sigortasında sadece bina teminatını 2.TL’ye satın alabilirken Kasko sigortasının maliyeti 5.-TL’dir. Fayda maksimizasyonu için ev
sigortası ile kasko sigortası için yapılacak harcama oranı nedir?
A) 10
B) 5
C) 2,5
D) 2
E) 1
SORU-28
Fiyat ne olursa olsun arz miktarının arttırılamadığı bir piyasada vergi yükümlülüğü üretici ile
tüketiciler arasında nasıl paylaşılacaktır?
A) Tüketiciler verginin tamamını öder
B) Tüketiciler verginin çoğunluğunu öder
C) Üreticiler verginin tamamını öder
D) Üreticiler verginin çoğunluğunu öder
E) Üreticiler ve tüketiciler vergi yükünü eşit ölçüde paylaşır
SORU-29
Tam rekabet ortamında çalışan şirketin toplam maliyet fonksiyonu; TC = 25 + 0.3 Q2’dir.
Satılan ürünün piyasa fiyatı 30.-TL’dir.
Firmanın kârı nedir?
A) 725
B) 775
C) 750
D) 800
E) 700
SORU-30
Talep fonksiyonunun miktar eksenine paralel bir doğru şeklinde olması durumunda toplam
hasılat fonksiyonunun şekli nasıldır?
A)
Ters U biçimlidir.
B)
İkizkenar hiperbol şeklindedir.
C)
Miktar eksenine dik bir doğru şeklindedir.
D)
Orijinden çıkan pozitif eğimli bir doğru biçimindedir.
E)
Miktar eksenine paralel bir doğru şeklindedir. Soru
Cevap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
C
B
D
C
E
C
A
B
A
D
E
A
A
E
D
D
B
C
A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
A
D
C
B
D
C
C
A
D
Download