bilgi ekonomisinin maliyetler üzerindeki etkisinin teorik analizi

advertisement
BİLGİ EKONOMİSİNİN
MALİYETLER ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN TEORİK ANALİZİ
Dr. Yaşar SARI
Muğla Üniversitesi
Hangisi Doğru???
Bilgi ekonomisi
Yeni ekonomi
Tekonomi
Tekno-ekonomi
E-ekonomi
Dijital ekonomi
Bilgi Ekonomisi yada Yeni Ekonomi
Küresel rekabet çağında, klasik ekonomi
kuramlarının geçersizliği ve hızlı teknolojik
değişimi öne çıkaran çok geniş
kapsamlardan, sadece üretim ve verimlilik
artışında bilgi ve iletişim teknolojilerinin
etkisini içeren dar bir odağa kadar değişik
kabul ve tanımlamalar mevcuttur.
Bilgi Ekonomisi yada Yeni Ekonomi
İşin özünde, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin iktisadi
faaliyetleri (üretim, bölüşüm,
değişim ve tüketim)
etkilemesi ve buna bağlı
gelişmeler söz konusudur.
Bilgi Ekonomisi yada Yeni Ekonomi
Bu gelişmeler;
Geleneksel ekonomide üretim ve
verimlilik artışı sağladığı gibi, Yeni
mal ve hizmetlerin (sayısal)
ortaya çıkmasına ve buna bağlı
olarak yeni piyasaların (sanal)
oluşmasına neden olmuştur.
BİLGİ EKONOMİSİ
Bu çalışmada daha çok
sayısal mal ve hizmet
üretiminde üretim
maliyetlerindeki değişmeler
teorik olarak incelenecektir.
SAYISAL MAL VE HİZMETLER
Sayısal mal ve hizmetler
Bilgi yoğun bu ürünler bilgi gibidir ve belli özelliklere sahiptir
(Quah,1999):
1- Ürünler sonsuz bir yayılma gücüne sahiptir. bir tüketici bir bilgiyi
kullandığında bilgi bir mal olarak varlığını sürdürür ve böylece diğer
tüketicilere sınırsız bir şekilde yayılabilir.
2- Bu tip ürünlerin piyasası fiziki nitelik göstermez, mesafe ve yere
bağımlı değildirler.
3- Bir kişi daha önce bu tip ürünleri kullanmamışsa ya da ilgili ürün
grubu üzerinde uzman birisi ürünü denememişse ürünün ne ölçüde
faydalı olduğu bilinemez.
4- Kazanan bütün getiriye sahip olur kuralı geçerlidir. Bilgi yoğun malı
ilk icat eden kişi o ürünün tüm haklarına sahiptir.
5- Bilgiye dayalı birçok ürünün arzı ya da kalitesi girdilere yapılan ilave
ile artırılamaz.
SAYISAL MAL VE HİZMETLER
Bu gibi özelliklerinden dolayı;
Sayısal mal ve hizmet üretenin başarısı için
maliyetlerini ve yeni yatırım giderlerini
karşılamasını sağlayacak bir süre boyunca
patent ve telif gibi fikri mülkiyet hakları
sisteminin koruması altında geçici tekel
oluşturabilmesi gereklidir (Aktan ve Vural,
2003). Nitekim gelişmiş ülkelerde bu büyük
oranda sağlanmış durumdadır.
MALİYETLER
Sabit Maliyet
 Değişken Maliyet
 Ortalama (Birim) Maliyet
 Marjinal Maliyet

MALİYETLER
TM
Toplam
Maliyet
DM
DM
SM
SM
Üretim Miktarı
Toplam
Maliyet
TM
Çıktı (Ouput)
Verimlilik=
Girdi (Input)
Üretim Miktarı
Toplam
Maliyet
MM=Üretimdeki bir birimlik
değişmeye karşın, toplam
Maliyetteki değişmeye eşittir.
MM
OM
MM=
OM=Toplam maliyetin üretim
miktarına bölünmesi ile elde
edilir.
K
OM=
M1
M2
ΔTM
ΔM
Üretim Miktarı
TM
M
TH
TM
TK
TM
K
B
TH
a)
A
L
C1
S
O
Miktar
Kar-Zarar Eğrisi
F
MM
OM
MH
OH
T
MM
OM+Farklılaştırma
giderleri
A
S
F
b)
B
OM
L
K
T = OH
D
MH
Miktar
O
M1
M2
M3
Şekil 1: a) Toplam Hasılat ve Toplam Maliyete Göre Monopolcü Dengesi
b) Marjinal Hasılat ve Marjinal Maliyete Göre Monopolcü Dengesi
K
TH
TM
TK
B
L
TM
TH
A
a)
C1
S
O
F
MM
OM
MH
OH
T
Kar-Zarar Miktar
Eğrisi
A
F
S
K
L
b)
T=OH
B
D
M1
M2
Şekil 2: Sayısal Mal ve Hizmet Üreten Monopolcü (Firma) Dengesi
OM
MM
MH
O
OM+Farklılaştırma
giderleri
M3
Miktar
TH
TM
TK
TM
K
K
B
TH
TM
TK
TH
a)
A
B
L
TM
TH
A
L
a)
C1
C1
S
S
O
Miktar
Kar-Zarar
Eğrisi
F
MM
OM
MH
OH
T
O
F
MM
OM
MH
OH
T
MM
A
S
F
)
B
OM
L
K
b)
M2
S
L
K
T=OH
B
D
MH
M1
A
T = OH F
D
O
Kar- Miktar
Zarar
Eğrisi
Miktar
M3
MH
O
M1
M2
M3
OM
MM
Miktar
Şekil 1: a) Toplam Hasılat ve Toplam Maliyete Göre Monopolcü Dengesi
b) Marjinal Hasılat ve Marjinal Maliyete Göre Monopolcü Dengesi Şekil 2: Sayısal Mal ve Hizmet Üreten Monopolcü (Firma) Dengesi
SONUÇ


Geleneksel ekonomide mal ve hizmetlerin sunum maliyeti miktar
artıkça düşmektedir. Belirli bir düzeye kadar devam eden bu süreç
üretim artıkça ortalama maliyetlerin yeniden yükselmeye başlaması
ile devam eder.
Bilgi ekonomisine konu olan mal ve hizmetlerde ise üretim düzeyiyle
beraber marjinal maliyetler asimptotik olarak sıfıra doğru
yaklaşmaktadır (Ülgen, 2000). Buna bağlı olarak elmas örneğinde
olduğu gibi bir ürünün miktarının az olması durumda değerinin
yüksek olması kuralı yeni ekonomide tam tersine işlemekte ve
bir ürünün değeri onunla tamamlayıcı olarak kullanılabilen
ürünlerin çokluğu durumunda artış göstermektedir.
SONUÇ
Bununla birlikte gerek genel özellikleri gerekse sayısal ürünlerin fiyat ve
maliyet yapısı bakımından yeni ekonominin geleneksel ekonomiden
tamamen farklı olduğu söylenemez.
Bu anlamda yeni ekonomik yapı analiz edilirken iktisat teorisinin
tamamen yetersiz kaldığını iddia etmek doğru değildir. Nitekim bilgi
ekonomisi literatürü kapsamında değerlendirilen çalışmalar, geniş ölçüde
iktisat teorisinin genel analiz araçlarını kullanmaktadırlar.
Özetle; bilgi ekonomisi bir takım kendine özgü
niteliklere
sahip
olsa
da,
fiyat
ve
maliyet
değişkenliklerindeki
hareketliliklerde
farklılıklar
olmasıyla birlikte genel anlamda geleneksel ekonomiye
benzer bir görüntü sergilemektedirler.
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Dr. Yaşar SARI
Muğla Üniversitesi
Download