Çevre Ekonomisi - Harran Üniversitesi

advertisement
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF
MALİYE BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Çevre Ekonomisi
Kodu
1006630
Yarıyılı
6
T+U
2+0
Kredisi
2
AKTS
3
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe
Genel Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Abdunnur YILDIZ
Bu ders kalkınmanın sürdürülebilirliği bağlamında çevresel/doğal
değerlerin korunması ve yönetimi konusunu analiz etmektedir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Çevre kirliliği sorununu ve çevre kirliliğinin temel nedenlerini
açıklayabilecektir.
2.Çevre kirliliğini önleme amaçlı uluslararası çalışma ve
anlaşmalar konusunda bilgiye sahip olabilecektir.
3.Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel dışsallıkları kavrayabilecektir.
4.Çevre kirliliğini önleme amaçlı ekolojik vergiler ve bu vergilerin
uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
Çevre kirliliği, çevrenin ekonomik değerlendirmesi hesapları, çevre
kirliliğini önleme amaçlı organizasyonlar, çevre kirliliğini önleme
yöntemleri, sürdürülebilir kalkınma, ekoloji ekonomisi, çevreyle
ilgili piyasa aksaklıkları, çevresel politika analizleri incelenecektir.
Konular
Dersin genel planı ve işlenişine dair açıklamalar,
Çevre kirliliği sorunu kavramsal çerçeve
Ekolojik dengenin bozulmasına neden olan faktörler (küresel ısınma, asit
yağmurları, çölleşme vb.)
Çevre kirliliğinin temel nedenleri
Çevre kirliliğini önleme amaçlı çalışmalar (uluslararası çalışmalar)
Çevre kirliliğini önleme amaçlı çalışmalar (uluslararası antlaşmalar)
Çevre kirliliğini önleme yöntemleri
Arasınav
Çevresel dışsallıklar (Negatif-pozitif dışsallıklar)
Sürdürülebilir kalkınma
Çevre kirliliğini önleme amaçlı ekolojik vergiler
Kirlilik sertifikaları
Çevreye zararlı teşvik politikaları ve bunların önlenmesi
Ekolojik vergilerin ekonomik ve politik gerekçesi
Ekolojik vergi uygulamaları, Genel Özet ve Tekrar
Genel Yeterlilikler
Çevre kirliliği ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik değerlendirme yapma
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ilişkisini kavrama
Ekolojik vergilerin uygulama alanlarını değerlendirme
Kaynaklar
Başol, K.(1996), Dogal Kaynaklar Ekonomisi, Anadolu Matbaası, İzmir.
Ertürk, H.(1998), Çevre Bilimine Giriş, Vipaş A.Ş. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
İştiraki, Bursa.
Jamali, T. (2007), Ekolojik Vergiler, Yaklaşım Yayıncılık, Ankar.
www.cevreorman.gov.tr
Değerlendirme Sistemi
Arasınav: % 40
Final:
% 60
Projeler:
Ödevler:
Ders No
Ders Adı
Öğretim Üyesi
Teori / Pratik / Kredi
: 1006630
: Çevre Ekonomisi
: Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ
:2
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre (saat)
Teorik ders (14 Hafta)
2 x 14 = 28
Rehberli problem çözme
Yok
Bireysel çalışma
2 x 14 = 28
Haftalık ödev problemlerinin
Yok
çözülmesi
Dönem Projesi
Yok
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Quiz (4 adet)
Araştırma (internet/küt.)
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Toplam Ders Yükü (Saat)
95/28.6=3.3
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav (Ders saati dışında ise)
Bireysel çalışma
Bireysel çalışma
:1
: 10
:3
: 15
::: 10
95
Değerlendirme
Derse Katılım
Aktif Katılım
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor
teslimi
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Farklı kaynaklardan tarama
Download