SOSYAL HİZMET UZMANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

advertisement
SOSYAL HİZMET UZMANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.32
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/1
BİRİM: Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
GÖREV ADI : Sosyal Hizmet Uzmanı
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı / Başhekim / Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ :İlgili sosyal hizmet uzmanı
GÖREV AMACI : Muş Devlet Hastanesinden hizmet alan hastaların tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal
ve sosyo-ekonomik sorunlarının, sosyal hizmet mesleği ve disiplininin yöntem ve teknikleriyle zamanında
çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesine
ilişkin tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet temelli bir anlayış ile etkili
ve ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden
etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi
ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasını sağlamak.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Devlet Memurları Kanuna ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir.
Hastaneden hizmet alan,Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,Engelli hastalar,Sağlık güvencesiz
hastalar,Yoksul hastalar,Aile içi şiddet mağduru hastalar,İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,Mülteci
ve sığınmacı hastalar,İnsan ticareti mağduru hastalar,Yaşlı, dul ve yetim hastalar,Kronik hastalar,Ruh
sağlığı bozulmuş hastalar,Alkol ve madde bağımlısı hastalar,Yabancı uyruklu olup tedaviden
yararlanamayan hastalar,İl dışından gelen hastalar,öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan
hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet
müdahalesinde bulunur.
Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi
bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder. Bu kapsamda
mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler
yapar.
Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki projeler planlar ve uygular.
Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.
Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.
Bakanlık tarafından yayımlanan SKS’de belirlenen ölçütleri sağlayacak ve gereklerini yerine getirecek
şekilde hizmet sunumundan sorumludur,
Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım,
bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak,
Uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre
vermek.
Görevini Kalite Yönetim Sistemi; politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards