60-ATT (Acil Tıp Teknisyeni) GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

advertisement
ATT (Acil Tıp Teknisyeni) GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.60
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/2
BİRİM: Acil Servis
GÖREV ADI : ATT ( Acil Tıp Teknisyeni )
AMİR VE ÜST AMİRLER : Servis Sorumlusu /Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü / Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ :ATT
GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite
hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması,
hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yerine getirdiği bakım verme,
hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre
oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama
rolleri, Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları
ve çalıştıkları her ortamda meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu bakımı, Mesleki
hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, diğer kaynakların ve bakım ortamının
yönetimi ile risk yönetimi.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir
Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu açıdan
izler ve önerilerde bulunur.
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun mesleki girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler
ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı
olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre
belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile
durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi
üzerine söz konusu işlemi uygular.
Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli
kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Görevi teslim alacak ATT gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden, doğal
afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise ATT’ye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.
Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının
yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini
ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını
takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar. Bu
parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.
Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder, normalden
sapmaları hekime bildirir.
Yatışına karar verilen hastaların Hasta transfer Talimatına göre naklini gerçekleştirir.
Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal
aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı verir;
nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir,
prezervatif sonda / üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs
tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri
gözlemleri ile birlikte kaydeder.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
ATT (Acil Tıp Teknisyeni) GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: K.KU.YD.60
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 2/2
Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.
Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını
planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder.
Pace makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular.
Yaptığı tüm uygulamaları ve topladığı verileri ilgili formlara kayıt eder.
Servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal proplemlerine uygun
hemşirelik bakımı verir.
Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda
temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil
ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim müdahale de ise ve (geçerlilik süresi
dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp
masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder
Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde
bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
Hastane yönetimi ve Sorumlu Hemşiresi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi
için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAY
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download