Sıvılar Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

advertisement
Sıvılar, Katılar ve
Moleküller Arası
Kuvvetler
Aralık 2010®
Katılar
Katılar sıkıştırılamayan, sabit hacimli ve
belirgin şekillere sahip olan maddelerdir.
Katı Çeşitleri
 Moleküler
Katılar : Düzgün şekilli moleküler
katılardır. Erime noktaları düşüktür.
Elektronegatiflikleri çok farklı olmayan
elementlerden oluşur.
 Kovalent
Katılar : Kovalent bağlardan
oluşan büyük moleküllü bileşiklerdir. Erime
noktaları yüksektir. Grafit, elmas….
 Polimerler
: Molekül ağırlıkları yüksek,
amorf maddelerdir. Erime noktaları
yüksektir.
 İyonik
Katılar : İyonlardan meydana gelen
iyonik katılardır. Erime noktaları yüksektir.
( sodyum klorür, bakır klorür gibi..)
 Metallik
Katılar : Metaller, kristal yapı ve
metal bağ denen bağlarla
bağlanmışlardır. Metallik bağda, atomun
değerlik elektronlarının boş bulunan
orbitallerde gezinmesine izin verilir. Bu da
metallik katılara çok iyi ısı ve elektrik
iletkenliği sağlar.
Katıların Özellikleri
 Katılarda
esneklik özelliği,
 Elektrik özelliği ,
 Dielektrik,
 Yarı iletken,
 Süper iletken,
 Magnetik özelliği ,
 Diamagnetizma,
 Hacimce genleşme,
 Paramagnetizma,
 Ferromagnetizma,
 Termodinamik
 Boyca,
 Yüzeyce,
 Erime,
 Donma,
 Faz
geçişleri,
 Ses iletimi,
 Yoğunluk, vb.
özelliği ısı iletimi ,
Sıvılar
Sıvılar, yoğunlaşmış gazlar ya da düzensiz
katılar olarak düşünülebilirler. Sıvı hal,
tanecikler arasındaki çekme ve bu
parçacıkların kinetik enerjilerine bağlıdır.
Sıvıların Özellikleri
 Sıvı
maddelerin belirli bir şekilleri
yoktur. Bulundukları kabın şeklini
alırlar.
 Tanecikler arası boşluklar katılara
göre daha fazladır.
 Sıvı molekülleri birbiri üzerinden
kayarlar.
 Katılara göre daha düzensizdirler.
Viskozite
Viskozite bir akışkanın, yüzey gerilimi altında
deforme olmaya karşı gösterdiği direncin
ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği
iç direnç olarak da tanımlanabilir.
Moleküller Arası Kuvvetler
Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir
arada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi
için atomlar tek başına bulundukları
zamankinden daha kararlı (az enerjiye
sahip) olmalıdırlar.
Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini
soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir
atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip
olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği
yarı dolu orbital sayısına eşittir.
Kovalent Bağlar
Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin
kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa
kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ
denir.
Apolar Kovalent Bağ
Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur.
İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa
kullanarak bağ oluştururlar.
Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar
kovalent bağdır.
Polar Kovalent Bağ
Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar
kovalent (kutuplu) bağ diyoruz.
Elektronlar iki atom arasında eşit olarak
paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve
buna polar kovalent bağ denir.
Bir Atomun Yapabileceği Bağ
Sayısı
Bir atomun yapabileceği bağ sayısı; o un
sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip
olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır.
İkili ve Üçlü Bağlar
Bazı moleküllerde, iki atom birbirine iki ya da
üç bağ ile bağlanabilirler. İki arasındaki ilk
oluşan bağsigma (σ) bağıdır. Diğer bağlar
ise pi (π) bağıdır. İki atom arasında ikili bağ
varsa biri d diğeri p bağıdır. üçlü bağ varsa
bir tanesi d diğerleri p bağıdır.
Örn:
O=C=O
molekülünde 2 tane d, 2 tane p bağı vardır.
Moleküller Arası Bağlar
Maddeler gaz halinde iken moleküller
hemen hemen birbirinden bağımsız hareket
ederler ve moleküller arasında herhangi bir
itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar
azdır.
Maddelerin erime ve kaynama noktalarının
yüksek ya da düşük olması molekül arasında
oluşan bağların kuvvetiyle ilişkilidir.
Van Der Waals Çekimleri
Kovalent bağlı apolar moleküllerde (H2,
CO2, N2 gibi) ve soygazlarda yoğun
fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan
bir çekim kuvveti oluşmaktadır. Bu kuvvete
van der waals bağları denir. yoğun fazda
sadece van der waals bağı bulunan
maddelere moleküler maddeler denir.
Dipol - Dipol Etkileşimi
Polar moleküllerde (+) ve (-) yüklerin birbirini
çekmesiyle oluşan bağlanmadır. Van der
Waals bağlarından kuvvetlidir.
Hidrojen Bağı
Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük
olan lar ile oluşturduğu (HF, H2O, NH3...)
bileşiklerde molekülleri bir arada tutan
kuvvete hidrojen bağı denir.
İyonik Bağlar
İyonik bağlar, metaller ile ametaller
arasında
metallerin
elektron
vermesi
ametallerin elektron almasıyla oluşan
bağlanmadır.
Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde,
kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit
olmalıdır.
İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.
İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı
halde bulunurlar.
İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez.
Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir.
NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı
bileşiklere örnek olarak verilebilir.
Metal Bağlar
Metal atomları arasında oluşan etkileşime
metal bağı adı verilir.
İyonlaşma enerjisi azaldıkça (periyot
numarası arttıkça) metalik bağlar zayıflar.
Kaynakça
http://ekimya.forumup.com
http://ekimya.wordpress.com
http://www.kimyaevi.org/
http://www.kimyaokulu.com/
http://www.kimyaturk.net/
Genel Kimya-1 (Petrucci - Harwood –
Herring)
Download