aöf bahar ara dönemi 4 - Açıköğretim Tarih Bölümü

advertisement
AÖF BAHAR ARA DÖNEMİ 4. VE 6. YARIYIL DERSLERİ DENEME SINAVI
EĞİTİM TARİHİ SORULAR
1. Bugünkü anlamda eğitimin bir kamu hizmeti hâline gelmesi, toplumdaki bütün bireyleri ve
aileleri ilgilendirmesi, devlet okullarının açılması ve eğitimin hemen herkes için bir ihtiyaç
hâline gelmesi büyük ölçüde kaçıncı yüzyıl sonrasında meydana gelmiştir?
A) 16
B) 18
C)17
D)19
E)20
2. Antik Mısır medeniyetinin eğitim ve bilim alanındaki en önemli icadı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Piramitler B) Papirüs C) Hiyeroglif Yazı
D)Mumyalama tekniği
E) Takvim
3. Kelime anlamı “bilgelik taslayan, bilgelik öğreten” olup en önemli temsilcisi Protagoras
olan felsefî ekolün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stoacılar B). Sofistler C) Pozitivistler D)Epikürcüler E) Materyalistler
4.Eski Mısırla ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisi yanlıştır?
A) Eski Mısır’da özellikle Nil nehri dolayısıyla takvim, astronomi, ziraat, kimya ve geometri
alanlarında gelişme-ler yaşanmıştır
B) Mısırlılar resim yazısı hiyeroglif kullanmışlardır.
C) Gelişkin bir hukuk ve askerî sistemleri vardır.
D) Eski Mısırlılar kâğıt, çini, güzel yazı, cam gibi alanlarda ve mesleklerde ilerlemişlerdir
E) Kütüphanecilik gelişmiştir, okumaya değer verilmiştir
5.ibranilerdeki eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A) Ezber ön planda olup, otorite hoca ve klasik kitaplar dikkatle takip edilirdi
B) Eğitimde disiplin sıkıydı ve hocaya itaat şarttı
C) Fiziksel cezaların verilmesi sıradan bir uygulamaydı
D) Çocuklar bir elle cezalandırılmalı, iki elle okşanmalı düsturu, ibrani eğitiminin önemli bir
ilkesidir.
E) Temiz bir ruh ve ahlâka sahip toplum meydana getirmek eğitimden öncelikli beklentidir
6. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ tıp eğitiminde eserleri okutulan bilim adamları arasında
yer almaz?
A)Hippokrates
B)ibn-i Sina C)ibn-i Rüşd D)Razi
D)Albertus Magnus
7.Aşağıdakilerden hangisi Budist eğitim anlayışın temel ilkelerinden biri değildir?
A)Öğrenmeyi öğrenme
B)Karakter eğitimi C)Dini eğitim D)Eğitimin gelişmesi
E)Yaşam için eğitim
8. Batı Hristiyanlık dünyasında 13. yüzyıldaki skolastik felsefe içinde başlayan bilimin,
edebiyatın, sanatın gelişmesini tetikleyen neden hangisidir?
AParis, Oxford, Cambridge, Bologne, Padua gibi şehir merkezlerinde lonca hâlinde
teşkilatlanan üniversiteler
B) Haçlı Seferleri sırasında (1095-1270) Hristiyanlar ile Müslümanlar, Yahudiler vs. arasında
geliştirilen ilişkiler önemli kültürel, bilimsel ve teknolojik alışverişler
C) Moğol istilasının toplumsal yapı üzerindeki etkisi
D) Seküler eğitim anlayışının henüz gelişmemiş olması
E) imparator Charlemagne’ın başlattığı eğitim reformları
9) Orta Çağ’da hukuk ve tıp eğitiminin merkezileştiği yüksek öğretim kurumları,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Paris Üniversitesi-Bologna Üniversitesi B)Heidelberg Üniversitesi-Salerno Üniversitesi
C)Bologna Üniversitesi-Salerno Üniversitesi
D)Paris Üniversitesi-Oxford Üniversites
E) Oxford Üniversitesi-Cambridge Üniversitesi
10. “Beytülhikme” hangi halife zamanında kurulmuştur?
A)Hişam B)Ömer bin Abdülaziz C)Mutasım D)Harun Reşid
E)Memun
11. Abbasiler zamanında Bağdat’ta kurulan bir çeşit tercüme bürosuna Beytülhikme adı
verilmiştir. Burada birçok dilden felsefe, tıp ve diğer fen bilimleriyle ilgili eserler Arapçaya
tercüme edildi. Aşağıdaki dillerden hangisinden çeviri yapılmamıştır.
A Türkçe
B) Latince C) Hintçe D) İbranice E) Süryanice
12. Nizâmiye medreseleriyle diğer bazı önemli medreselerde din ilimlerinin yanında
matematik, astronomi, tıp ve hikmet de okutuluyordu. Bu medreselerden aşağıdaki alimlerden
hangisi yetişmemiştir?
A) Abdülkerim Kuşeyrî B)İbn-i Sina
C) Ebü’l-Feth Muhammed Sirmânî D) Ömer
Hayâm E) Gazâlî
13. Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi (1071) sonrası Ana-dolu’yu komutanları arasında ıkta
olarak dağıtmış, komutanlar ele geçirdikleri toprakların beyi olmuşlardı. Her beyliğin başkenti
de cami ve medreselerle donatıl-maya başlandı. Bu medreselerde model olarak Nizâmiye
medreseleri alındı. Nizamiye medreselerinin benzerleri Anadolu Selçukluları ile Beylikler
döneminde Anadolu şehirlerinde de kuruldu. Hangisi bu dönemde kurulan medreselerden biri
değildir?
A) Konya-Altunaba Medresesi B) Konya Karatay Medresesi
C) Aksaray Zinciriye
Medresesi D) İznik imaret Medresesi E) Mardin Sultan Îsâ Mardin’de Sultan Îsâ
14. İslâm ahlakının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği, dinî eğitim ve öğretimin
yapıldığı yerlere aşağıdaki isimlerden hangisi denilmezdi ?
A) tekke B) Zaviye C) İmaret D) Hankah E) Asitane
15. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın Müslümanlar tarafından geç kullanılmaya
başlamasının temel sebebidir?
A) Şeyhülislâm’ın ve âlimlerin karşı çıkması
B) Padişahın karşı çıkması ve yeniliğe izin vermemesi
C) Kitapçıların ve sahafların karşı gelmesi
D) Gerekli teknolojinin ve ekonominin olmaması
E) Genel halkın okuma yazma bilmemesi ve kitaba ilgisizlik
6. 16. Medrese talebelerinin üç aylarda (Recep, Şa’ban, Ramazan) köy ve kasabalara gidip
dinî hizmet yaparak staj/uygulama yapmalarına ne ad verilir?
A) Vaaz etmek B) Hutbe okumak C)Müzakere yapmak
D)Cerre çıkmak
E) icazet
almak
17. Aşağıdakilerden hangisi, medreselerin bozulma sebepleri arasında gösterilenlerden biri
değildir?
A) Müderrisleri Şeyhülislâm’ın ataması B)Beşik uleması geleneğinin ortaya çıkması
C) Aklî ilimlere ilginin azalması D)Talebe isyanları ve karışıklıklar
E) Devletin diğer kurumlarının da bozulması
18. Aşağıda Osmanlı klasik dönemi eğitimci ve ahlâkçılarıyla en önemli eserleri arasında
yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Amasyalı Hüseyinoğlu Ali - Tarîkü’l Edep
B) Kınalızâde Âli - Kabusnâme
C) Gelibolulu Mustafa Ali - Künhü’l Ahrar
D) Erzurumlu ibrahim Hakkı - Marifetnâme
E) Şair Nabi - Hayriye
19. Osmanlıda bütün medreseler bir vakfa bağlıdır. Fatih ve Kanuni döneminde gelişmişler,
alt bölümleri oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Darüs- Sünnet B) Darülhadis C) Darüttıp D) Darülkur-ra E) Darüşşifa
20. istanbul’un fethinden önce faaliyet gösteren Rum okulları fetihten sonra faaliyetine devam
etmiştir. Bunlar arasında Fener Rum Mektebi yüksek düzeyli bir okuldu ve burada aşağıdaki
derslerden hangisi okutulmazdı?
A) retorik, diyalektik B) felsefe, teoloji C) tıp, matematik D) mitoloji Müzik E) Yunanca Roma Hukuku
RUSYA TARİHİ
1- Rus kelimesi ilk olarak hangi toplumu tarif etmek için kullanılmıştır.
a. Kuzey Slavları
b. Bizans kalıntısı Greekleri
c.
Doğu Slavları d.
Slovakları e. Moskova knezlikleri
2. Eski Rusya’da toprağa bağımlı ‘Toprak Kölesi’ olan sınıf için kullanılan terim hangisidir ?
a.
Votçina b.
Drebrenist
c.
Boyar d.
Holop
e. Veçe
3. Russkaya Pravda hangi knez zamanında derlenerek genişletildi?
a. Mihail Monomakh
b.“Bilge” Yaroslav c.Svyatopolk d.Yaropolk
e.İzyaslav
4. Votçina’nın kelime anlamı nedir?
a. Toplumdan ayrılmış, hukuki durumunu kaybetmiş, herhangi bir zümreye girme hakkını
kaybetmiş olanlar
b. Özgür bırakılan köle
c. Feodale bağlı çalışan bütün insanlar
d. Asker Maiyeti
e. Ortaçağ Rusyası'nda mülkiyet teriminin karşılığıdır. Latincedeki "Patrimonium" teriminin
karşılığıdır ve babadan miras kalan malları ve gücü tanımlar.
5. 1828’ de yapılan Osmanlı-Rus Savaşı’ nın ardından yapılan antlaşma hangisidir ?
a.
Küçük Kaynarca Antlaşması
b.
Edirne Antlaşması
c.
Yaş Antlaşması d.
Karlofça Antlaşması e. Ayastefanos Antlaşması
6. Rusya’ nın Kırım üzerinde hakimiyetini sağlamlaştırdığı Antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir ?
a.
Karlofça Antlaşması b.
Pasarofça Antlaşması c.
İstanbul Antlaşması d.
Yaş Antlaşması
e. Küçük Kaynarca Antlaşması
7. Rusya’ nın Aydınlanma Döneminin meyvesi olan ilk büyük çağdaş bilim insanı kimdir ?
a.
Mihail Lomonosov
b.
Duşkova c.
Puşkin
d.
Tolstoy e. Aleksandr Yarolaviç
8. Ruslar’ ın Baltık Denizine çıkmalarını sağlayan savaş hangisidir ?
a.
Neva b.
Kolikova Poe c.
Kırım d.
Prusya e. Poltova savaşı
9. 1832 ‘ de yazılan ‘Çarlık Rusyası Kanun Külliyatı’ ‘ nın önemi nedir ?
a.
İlk kez bir komisyon tarafından kanunlar hazırlanmıştır.
b.
Tarihteki ilk ceza kanunudur.
c.
Rusya’ nın ilk anayasasını teşkil eder.
d.
II. Katerina ve I. Aleksander dönemi kanunları ilk kez toplanmıştır
e. Devletin topraklardan kazanılan ürünlere koyduğu özel savaş vergisinin ilk kez kanunlara
girmesi.
10. Aşağıdakilerin hangisi Altın Orda Para Birimidir ?
a.
Kopik b.
Saum c.
Yam
d.
Sikke
e. Cebe
11. ) Dünyevi olaylara ilgisizlik ve kedini tanrı düşüncesine adayarak yaşama düşüncesinin
adı hangisidir?
a.
Katoliklik
b.
Luthercilik
c.
Protestanlık
d. Drebrenist e.
Hesykhasm
12. Kiev Knezliğinin en görkemli eseri hangisidir ?
a. St. Petersburg Katedrali b. Aya İrini Katedrali
Katedrali e.Kremlin Katedrali
c. Aya Sofya Katedrali
d.Dormityon
13. .Petro’ nun belirlediği veraset sistemi aşağıdakilerden hangisidir ?
a.
Hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçmesi.
b.
Başta bulunan hükümdarın yerine seçeceği varisin Çar olması ve buna karşı çıkanların
idam edilmesi.
c.
Soylular meclisinin içinden en çok oy alan kişinin Çar olması.
d.
Genel halk oylaması sonucu Çar seçimi
e.
İmpatorluğun topraklarının bir bölümünü kendi özel mülkü haline getirmesi
14. Rus Ana Vekayinamesi hangi adla bilinmektedir?
a. İgor Bölüğü Destanı
b. Vasiyaetname
c. Düzen ve Erdem Üzerine Vaaz
d. Tutsak Daniel’in Yakarışı
e. Geçmiş Yılların Öyküsü
15. Aşağıdaki meydan savaşlarından hangisinde Moğollar düşmanlarına son darbeyi
vurmuşlardır?
a. Kalka
b. Sudak c. Saray d. Kulikovo Pole
e. Kundurca
16. Büyük Hizip hareketinin öne çıkan ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Patrik Filaret
b.Patrik Nikon
c.Başiskopos Filip
d.Başpiskopos Gennadiy
e.Başiskopos Aleksey
17. Mestniçestvo’yu kaldıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Boris Godunov
b.Çar Mihail Romanov
c.Çar Aleksey Mihayloviç
e.V. İvan
18. Müfettiş” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Aleksandr Puşkin b. Mihail Lermantov . c. Nikolay Gogol
Dostoyevski
d. III. Fyodor
d.Lev Tolstoy
e.Fyodor
19. Anayasal bir hükümet kurulması ve köleliğin kaldırılması için mücadele eden genç
subaylar hareketine ne ad verilir?
a. Dekabristler b. Slavyonofiller c. Panslavistler d.Narodnost e.Ütopistler
20. 1702’de yayınlanan ilk Rus gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Novoye Vremya
b. Vedomosti c.Russiya d.Ruskiy Vestnik
e.Pravda
OSMANLI TARİHİ 1566- 1789
1. Babıâli ile Avusturya arasında arabuluculuk yapan Fransız Elçisi Villeneuve, Rusya'yla da
antlaşma imzalanmasını sağladı. Yapılan antlaşmanın hükümleri arasında hangisi yoktur?
a. Rusya işgal ettiği Osmanlı topraklarından geri çekildi
b. Kırım Tatarları da Rusya'ya akın yapmayacaktı.
c. Ruslar,Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurabilecekti.
d. Büyük ve Küçük Kabartay topraklarının bağımsızlığı kabul edildi
e. Azak Kalesi yıkılıp,arazisi tarafsız hâle getirildi.
2. IV. Murat dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.
Devlet otoritesi sert tutumu yüzünden iyice bozuluştur.
b.
Akli dengesinin yetersizliği yüzünden tahtan indirilmiştir.
c.
Ağabeyi II. Osman’ ın boğdurulması emrini bizzat kendi vermiştir.
d.
Osmanlı Devlet kurumlarının yeni şartlara uyum sağlayabildiğini gösteren bir dönemdir.
e. Bir taht oyunu ile başa geçmiştir
3. 1669 yılında Girit in alınması ile sonuçlanan Osmanlı- Venedik Harbi kimin döneminde
başladı?
a.
IV.Murat b.
III. Selim c.
II.Mehmet
d.
II. Selim
e.
I.İbrahim
4. Ulyanoğlu seferi hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.Osmanlı askerinin üstünlüğü karşısında Ulyanoğlu, fazla direnemeyip, itaatini bildirdi.
b. Ulyanoğlu seferi Osmanlının doğudaki yenilmez gücünü tekrar tesis etmiştir.
c.Yapılan anlaşmaya göre : Ulyanoğlu idaresine terkedilen yerlere karşılık Basra hazinesine
her yıl 15 bin altın verecek
d.Cezayir reislerinin önde gelenleri çocuklarını Basra kalesine rehin bırakacaktı.
e. Ulyanoğulların tekrar başkaldırması akabinde yine itaat bildirmesinden sonra Osmanlı
Devleti Ulyanoğlu'nun idaresi altındaki bölgeyi Akçakale sancağı yapmıştır.
5. Mısır Beylerbeyiliğine tayin edilen Vezir İbrahim Paşa’nın buradaki faaliyetleri hakkındaki
ifadelerden hangisi yanlıştır.?
a. Kılıç Ali Paşa komutasındaki donanma ile İskenderiye'ye gelerek Mısır'daki bütün
nahiyeleri teftiş edip düzeltti.
b.Memlükler devrine ait olup tekrar diriltilmiş olan birçok vergi ve angaryayı kaldırdı.
c.Mısır'da idarî otoriteyi kurmaya, asayişi sağlamaya, ayrıca Hicaz'ın ihtiyaçlarını karşılamaya
ve Yemen'deki karışıklıkları gidermeye çalıştı.
d. Mısır Defterdarı Sinan Bey'i beylerbeyi tayin edip, Suriye'ye geçti
e. Sayda ile Akka arasındaki dağlık araziye hükmeden Dürzi Emiri Maanoğlu Korkmaz ile
yapılan savaşta Şehit düştü.
6. Ferhat Paşa isyanı hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ?
a. Sebebi taşrada yaşanan bir kavganın İstanbul'a taşınması idi.
b.Yeniçeriler Erzurumdan kendilerini şikayet için gelenleri cezalandırmadığı ve Erzurum
ahalisini kendilerine karşı kışkırttığı gerekçesi ile Veziriazam Ferhat Paşa’ya saldırdılar.
c.III. Murad Ferhad Paşanın telkini ile Yeniçeri ağasını Anadolu Beylerbeyiliğine verdi.
d. Mehmed Paşa’da III. Murad'a isyan etti.
e. III. Murad, derhal Ferhad Paşa'yı azl ve İstanbul'dan sürgün etti.
7. Osmanlı İmparatorluğunun, 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın ortalarına kadar girmiş
olduğu buhranın sebepleri arasında hangisi yoktur.
a. Portekizin yeni güç olarak Afrika ve Asyada gelişmesi. b.Nüfus artışı
c. Askeri sistemdeki değişim d.Celali isyanları e. Dünya iktisadi sistemindeki değişiklikler
8. 1600’da Sipahilerin Kira Kadın’ı katl etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
a.Maaşlarını ayarı yükseltilmiş akçe ile almaları
b. İstanbul'daki sipahilerin, bu surette hizmet defterlerinin dağıtımında da kendileri lehinde bir
uygulamanın yapıldığını öğrenmeleri
c. Harem'le vezirler ile Kösem Sultan arasındaki nüfuz mücadelesiydi.
d.Veziriazam İbrahim Paşa ve Sadaret Kaymakamı Halil Paşa, kayınvalideleri Safiye
Sultan'ın gücünü kırmak için sipahilerin bu hoşnutsuzluğundan istifade etmek isteyip onları
kışkırtmışları
e. Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa ile başını Sadaret Kaymakamı Güzelce Mahmud Paşa'nın
çektiği muhalif grup arasındaki iktidar mücadelesi
9. Orta Anadoluda Celali isyanlarının kökünü kazıyan kimdir ? a. Köprülü Mehmet Paşa b.Kuyucu Murad Paşa c. Davud Paşa
d. Mere Hüseyin Paşa e. Kemankeş Ali Paşa
10. Sancakta yetişmiş son şehzade kimdir ? a.IV. Murat b. I. İbrahim C.III. Mehmed D. I. Ahmet
E. I. Mustafa
11. Haçova Savaşında öncü birliklerinin mağlubiyetinden sonra, Veli Paşa azledilerek Rumeli
Beylerbeyiliğine kim getirilmiştir?
A. Lala Mehmed Paşa b. Tiryaki Hasan Paşa c. Halil Paşa
d. Abaza Mehmet Paşa
e. Sokolluzâde Hasan Paşa
12. II. Osman’ın bizzat çıktığı sefer hangisidir ? a. Hotin Seferi b. Bağdat Seferi C. Erdel Seferi d.Özi Seferi e. Tebriz Seferi
13. IV.Murad döneminde II. Osman’ın kanını dava ederek isyan çıkaran kimdir?
a. Çerkes Mehmet Paşa
b. Gürcü Mehmed Paşa
c. Hafız Ahmet Paşa
d. Küçük Ahmed Paşa
e. Abaza Mehmet Paşa
14. Ülke yönetiminde "Koçi Bey Risalesi"'nde yeralan "Benî âdem kahrile zabtolunur hilm ile
olmaz" vecizesini düstur edinen padişah kimdir?
a.II. Mustafa b. IV. Murad c. III. Mehmed d. II. Osman e. I. İbrahim
15. Tarhuncu Ahmet Paşa’nın faaliyetleri hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.
Devalüasyon yerine bütçe harcamalarını kıstı.
b.
Bütçeaçığını kapatmak için bütün devlet memurlarına irsaliye vergisi koydu.
c.
Mesken ve değirmenlerden vergi alımına son verip asker maaşlarında 10 akçe indirim
yaptı.
d.
Taşradaki gelirlerin merkeze daha fazla aktarılması için eyalet gelirlerinin bir kısmının
yöneticilere gelir olarak ayrılması, kalanın iltizam usulü kullanılarak salyane olarak merkeze
gönderilmesi benimsendi.
e.
Zeamet, has ve başmaklıkların fazlasını mîrîleştirdi, böylece devlet gelirini 700.000
kuruş arttırdı.
16.Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazam olurken ileri sürdüğü şartlar arasında hangisi yoktur ?
a.
Huzura ne telhis ederse kabul edilecek
b.
Bütün tayin ve azilleri kendisi yapacak
c.
Devlet ileri gelenlerinden birinin teşvikiyle icraatına karışılmayacak
d.
Padişah sadrazamla ilgili çıkarılacak olumsuz söylentilere itibar etmeyecekti
e.
Vani Mehmet Efendi’nin İstanbul’a davet edilip idam edilmesi.
17. Osmanlı-Rusya arasındaki Çehrin Seferi sonucunda 1681’de yapılan Bahçesaray
Antlaşmasının şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur. ?
a.
Özi Nehri boyunca Ukrayna ikiye bölündü
b.
Kiev Rusya'da kaldı.
c.
Ruslar Kırım üzerideki haklarından vazgeçmişlerdir
d
İlk Türk-Rus antlaşmasıdır.
e.
Bu antlaşma ile iki devlet arasında 20 yıllık bir ateşkes yapılmıştı.
18. Kamaniçe'nin Osmanlılar tarafından fethi üzerine bir roman yazan Nobel ödüllü yazar
kimdir?
a. Denis de La Haye b. Henryk Sienkievvicz c. Tolstoy d. Gottfried Wilhelm Leibniz e.
Fravier d'Ortie-res
19. III.Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın yaptırmak istediği külliyenin (Yeni Camii) yapımı hangi
padişah döneminde tamamlanmıştır?
a. III. Ahmet b. I.Mahmud c. IV. Mehmet d. I. İbrahim e.IV. Murad
20. Hezarpare Ahmed Paşa'nın sadareti döneminde yaşanan iç karışıklıklar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a.
Devlet mansıplarının açıktan açığa rüşvetle satılması ve valilerden padişah için
bayram harçlığı istenmesi rahatsızlıklara yol açmaktaydı.
b.
Payitahtta Ceneviz ablukası yüzünden büyük bir sıkıntı yaşanıyordu
c.
Taşrada Varvar Ali Paşa isyanıyla başlayan bir dizi olay cereyan etti.
d.
Kaptanıderya Ammârzâde Mehmed Paşa da katledildi (1648)
e.
İstanbul’da büyük bir zelzele oldu
TC SİYASİ TARİH
1. Osmanlı Devleti’nde III. Selim ile başlayan, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde
gelişerek devam eden reform hareketleri aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlandı?
a.senedi ittifak b. Tanzimat Fermanı c. Islahat Fermanı d. Kanuni Esasi
e. Teşkilatı Esasiye
2. Yeni Osmanlılar, 1867 yılından itibaren aşağıdaki isimlerden hangisinin verdiği maddi
destekle yurtdışında da örgütlenme çalışmalarını başlattılar?
a. Abdullah Cevdet b. Prens Sabahattin c. Rıza Tevfik d. Mustafa Fazıl Paşa e. Ziya Paşa
3. Tarihe Babıâli Baskını olarak geçen olayda hangi hükümet yıkıldı ?
a. Kamil Paşa b. Gazi Ahmet Muhtar Paşa c. Nazım Paşa d. Mahmut Şevket Paşa e. Ali
Rıza Paşa
4. Milli Kütüphane, Milli Hazinei Evrak, Milli Musiki, Milli Coğrafya gibi cemiyetler ve
Türk Ocağı gibi milliyetçi ve ideolojik bir derneğin kurulması hangi dönemde olmuştu?
a. 31 Mart Vakasından Sonra b. 1. Dünya Savaşı Sırasında c.Babı Ali Baskını sonrası
d.Mondros Mütarekesi Sonrası e. Balkan Savaşı Sırasında
5. Hangi Osmanlı Padişahı ve Halifesi Hilafet sancağını çıkartarak, tüm Müslümanları bu
sancak altında toplanmaya ve itilaf devletlerine karşı savaşmaya çağırmıştır?
a.II Abdülhamit b. VI. Mehmed Vahideddin c.V. Mehmet Reşat d. I. Abdülmecit
e. I. Abdülaziz
6. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti (ARMHC) ile resmi ilişki geliştirildi ve
Amasya görüşmeleri yapılarak Amasya Protokolü imzalandı. Bu protokole göre İstanbul
hükümeti seçim kararı almayı taahhüt etti. Bu gelişmeler kimin hükümeti zamanında oldu?
a. Salih Paşa b.Damat Ferit c.Ali Rıza Paşa d. Tevfik Paşa e. Mahmut Şevket Paşa
7. Kongreler döneminde toplanan ilk kongre aşağıdakilerden hangisidir?
a.Balıkesir Kongresi b.Erzurum Kongresi c.Kilikya Kongresi d. Kars İslam şurası
e.Lapseki Kongresi
8. Yerel kongre hareketinden çıkan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Bölgedeki herkesi doğal üyeleri kabul ederek geniş bir cephe oluşturmaya çalışmışlardır
b. Demokratik meşruluk ilkesi yerine padişaha bağlı kalmaya ve faaliyetlerinde kurallara
uygun davranmaya özen göstermişlerdir.
c. Açıkça devlet yetkilerini kullanan organlar yaratmış ve alternatif bir “hukuk” sistemi
üretmişlerdir
d. işgal tehdidi, devlet boşluğu ve özsavunma gereksinimi yerel kongre hareketlerini
doğurmuştur
e. etkinlik alanları bakımından dar ve bölgeseldirler. Fakat düşünsel yapıları bölgesellikten
ziyade ulusal yönelimlidir.
9.1. TBMM içerisinde hangi grup yer almamıştır?
a. Yeşil Orducular b. Halk Zümresi Taraftarları c. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Grubu d. ittihat ve Terakkiciler e. İradei Hakimiye Grubu
10. TBMM’de 17 şubat 1926’da bir bütün olarak tartışılarak kabul edildi. Medeni Yasa; Türk
ve dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı bu maddelerin arasında hangisi yanlıştır?
a. Kişi özgürlüğü ve hukuksal eşitlik üzerine kurulan yasa ile Türk halkı her türlü teokratik
düşünce ve etkilerden arındırılmış bir aile hukukuna kavuşuyordu
b. Laiklik temeli üzerine oturan yasanın 266. maddesiyle reşit olan herkes dinini seçmekte
özgür bırakılıyordu
c. Batı kamuoyunda ise yasanın Türk kadınlarının farklı dinden bireylerle yapacağı evliliğe
izin vermeyen hükmü yankı buldu
d. Evlat edinme ile ilgili işlemler ilk kez Türk hukuk sistemi içine alınıyordu
e. Toplumsal ve ekonomik yaşama katılan kadın, batılı hemcinslerinin sahip olduğu haklarla
donatılıyordu
11.Yeni Ticaret (Kara- Deniz) ve Yeni İcra ve İflas Yasaları yapılırken aşağıdaki ülkelerin
hangisinden yararlanılmamıştır?
a. Fransa b. Belçika c. İtalya d. Almanya e. İsviçre
12. Çağdaş Yasaların Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdıkları hakkındaki aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Batılı devletlere Türkiye’nin iç işlerine müdahale zemini hazırlayan koşulları yeni şartlara
göre düzenledi.
b. Dinin ve dince kutsal sayılan değerlerin siyaset konusu yapılarak yurttaşların
sömürülmesinin önünü açtı
c. Akla değil dönemin çıkarlarına uygundu; böylece laik devlet ve seküler toplum yapısının
çatışmasının devamı için gerekli güvenceyi sağladı,
d. Böylece hukuk dilinin Fransızca olması yolunda önemli bir adım atıldı.
e. “Halk için halkla beraber” ilkesi Türk Hukuk Devrimi ile birlikte
uygulamaya kondu. Yasa hükümleri tüm vatandaşlarca anlaşılacak şekilde
formüle edildi
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e yapılan suikast girişimlerinde yer almamıştır?
a. Çerkez Ethem b.Kuşçubaşı Sami c.Şehzade Ömer Faruk d.Mustafa Sagir e.Ziya Hurşit
14. Uluslararası Adalet Divanında 2 Ağustos 1927’de görüşmeye başlanan Bozkurt Lotus
Davası’nın da ülkemizi kim temsil etmiştir?
a. Deniz Şubesi Müdürü Câmi Bey b. Adnan Adıvar c. Mahmut Esat Bey d. Faik Ahmet
Barutçu e.Hasan Ali Bey
15. Dersim’de tedib ve tenkil harekâtı ilk kez 1849-1850 yıllarında aşağıdaki padişahların
hangisi zamanında uygulanmıştır?
a. II Mahmut b. I. Abdülmecit c. I. Abdülaziz d. I. Abdulhamit e. V. Mehmet Reşat
16. CHP den kopuş ve DP’nin kurulmasına zemin hazırlayan kanun aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu b. Yol Vergisi c. 1950 Seçim Kanunu d. Varlık Vergisi
Kanunu e. Milli Korunma Kanunu
17. Aralık 1942 tarihinde çıkarılan, resmi gerekçesi, olağanüstü savaş koşullarının yarattığı
yüksek karlılığı vergilendirmek olan kanun hangisidir?
a. Milli Korunma Kanunu b. Yol Vergisi c. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
d. Men’i Menkusat Kanunu e. Varlık Vergisi Kanunu
18. 1946 seçimleri için hangisi söylenemez?
a.Seçim yolsuzluğu yapılmıştır. b. Seçimleri DP kazanmıştır. c. Türkiye’de yapılan ilk tek
dereceli seçimdir. d. Seçimleri yargı mensupları değil mülki idare mensupları yönetmiştir.
e.Yasal olarak olmasa da fiilen uygulanan yöntem açık oy gizli sayımdır
19. Türkiye’de 1877 yılından 1943 yılına kadar yapılan seçimler için genel olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. iki derecelidir b.Kadınlar da oy kullanmıştır c. Demokratik yöntemler uygulanmıştır
d. Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yapılmıştır e.Yargı güvencesine sahiptir
20. Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Osmanlılar” hareketi içinde yer almamıştır?
a. Ziya Bey b.Ali Suavi c. ibrahim Şinasi d.Prens Sabahattin e. Namık Kemal
OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ
1. Kabakçı Mustafa olayı ile ilgili olarak hangisi doğrudur ?
a.
İsyan III. Selim ve Nizam-ı Cedid Programına karşı yapılmış ve taht değişikliği
olmuştur.
b.
İsyan züyüf akçe sebebi ile çıkmış ve ayak divanı sonrası yatıştırılmıştır.
c.
İsyan kırım Savaşındaki Bozgun nedeni ile çıkmıştır.
d.
İsyan II. Mahmud döneminde çıkmış ve IV. Mustafa tahta geçmiştir
e.
Dönemin muktedir şeyhülislamı Feyzullah Efendi linç edildi
2. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris’ gönderilme sebepleri arasında hangisi yoktur ?
a.
Padişahın Kudüs'teki Kutsal Lahit Kilisesi'ni (Saint-Sépulcre) onarmaları için
Fransızlara izin verdiğini bildirmek
b.
Fransa'ya verilmiş olan kapitülasyonların yenilenmesi konusunu görüşmek
c.
Osmanlı yönetimini Fransız siyasetinden haberdar etmek
d.
Osmanlı-Fransız münasebetlerini güçlendirmek
e.
Piyer Loti ile Osmanlı eğitim sisteminin yenilenme çalışmaları yapmak.
3. III.Mustafa döneminde Baron de Tott’un öncülüğünde yapılan faaliyetler arasında hangisi
yanlıştır?
a.
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki kale ve savunma sistemlerinin güçlendirilmesi
b
1774’de Sürat Topçuları (Süratçiyan) Ocağı kaldırıldı ve Baltacılar Ocağı kuruldu
c
Topçu Ocağı'yla Tophane'nin düzenlenmesi
d
Hasköy'de bir top dökümhanesinin yapılarak yeni topların dökülüp top arabalarının
ıslah edilmesi
e
1772‘de Topçu Okulu'nun açılıp bir yıl faaliyette bulundu.
4. Uzunca bir süredir Edirne'de oturan Osmanlı padişahlarının aksine, İstanbul'da ikamete
başlayan padişah hangisidir?
a. IV Murad b. II. Osman c. I. İbrahim d.III. Ahmet e.I. Mahmud
5. I. Abdülhamid dönemi gelişmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Cho-İseul-Gouffier'in öncülüğünde 1784'te Fransız elçiliğinde bir matbaa açıldı
b. 1786'da şehir kethüdalıkları oluşturuldu
c. Avrupa basınını takip ve matbuatta çıkan yazıları tercüme etmek üzere Babıâli'de bir birim
kuruldu
d. Donanma için ağır zırhlı gemiler inşa edildi
e. Menzillerle medrese eğitimi düzenlendi
6. III. Selim döneminde yaşanan gelişmeler arasında hangisi yoktur?
a. Asakir-i Muhammediye reformlarını finanse etmek amacıyla İrad-ı Cedid Hazinesi kuruldu
b. 1795'te Hasköy'de Mühendishane-i Berri-i Hümayun açıldı.
c- 1797'de telif ve tercüme eserler basmak amacıyla Mühendishane-i Berri-i H. matbaası
kuruldu
d. 1797'de Paris,Viyana ve Berlin'de daimi ikamet elçilikler kuruldu
e. Yangınlardan korunabilmek amacıyla Bayezid, Süleymaniye, Nuruosmaniye ve Lâleli
camilerinin avlularına su havuzları yapıldı
7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Yeniçeri ocağının yerine ‘Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ’ ordusu kurulmuştur.
b.
Zorunlu askerlik ilk kez II. Mahmut döneminde başlamıştır.
c.
‘Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ’ için Fransız Piyadesi model alımıştır.
d.
‘Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ’için II. Mahmud göreve Nizam-ı Cedid
yanlılarını getirmiştir.
e. II. Mahmut 17 Haziran 1826’ da Yeniçeri Ocağını kaldırmıştır
8. Mora yarımadasında Yunan İsyanının patlak vermesi kimin öldürülmesi ile başlamıştır?
a. Tuzcuoğlu Memiş Ağa b. Alemdar Mustafa Paşa c. Tepedelenli Ali Paşa
d. serasker Hüseyin Paşa e. Hüseyin Avni Paşa
9. Yeniçeri ocağını kaldırılma sebebleri arasında hangisi bulunmamaktadır ?
a
Ocağın bir süredir düzenini kaybettiği
b
Düşmanın kullandığı teknik ve taktikleri öğrenmeyi reddettiği
c
İslâm'ın düşmanlarına karşı devleti savunmaktan âciz kaldığı
d.
Tanzimat Fermanının açıklanmasına verilen tepkiler
e
Ocak içine yabancı devlet casuslarının sızması
10. 1836’da kurulan olan Dâr-ı Şûra-yı Askeri (Askeri Şûra) adlı yüksek danışma kurulunun
görevleri arasında hangisi yoktur ?
a
Ordunun silâh, teçhizat ve kıyafet ihtiyaçlarını belirlemek
b
Alım satımlarda ihaleler düzenlemek ve ürünlerin kalite kontrolünü yaparak ödemelere
onay vermek
c
Asker dilekçelerini değerlendirmek
d
Askeri kanun,kararname ve teşkilat tasarılarını görüşmek
e
Yüksek subayların terfi listesini hazırlayıp padişaha sunmak
11. Asâkir-i Mansure personeli gönüllülük esasına göre istihdam edildi; ancak, ordunun
sayıca küçüklüğü savaş zamanlarında Müslüman halka yönelik seferberlik ilânını zorunlu
kıldı.Bunun ilk örneği olan savaş hangisidir?
a. Akka Savunması b. 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi
c.Mora İsyanı d. 1832-33 Halep Savaşı e. 1836 Yanya Savunması
12. Osmanlı ordusundaki yeniden yapılanmayı takip etmek isteyip asker gönderen Avrupalı
devletler arasında hangisi bulunmamaktadır ?
a. İsveç b. İngiltere c.Fransa d.Avusturya e.Rusya
13. Askerlik hizmetinden sürekli ya da geçici olarak muaf olanlar arasında hangisi bulunmaz?
a.
İstanbul'da oturanlar b
Medrese hocalarıyla talebeleri
c
Kadılar, vaizler,tekke şeyhleri
d
Bir evin tek erkeği veya dul bir kadının tek oğlu
e
tarım ve dokuma tezgahı işletenler
14. 1.
‘Telhis’ kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.
Zorunlu askerlik sonrası askerliği biten erata verilen belge.
b.
Padişahın ülke sorunları hakkında tuttuğu özel notlar.
c.
Padişahın istediği konu üzerine sadrazam tarafından yapılan özet.
d.
Osmanlı okullarından mezun olurken verilen belge
e. padişah adına yabancı devletlerle yapılan yazışmalar.
15.
Mekteb-i Maarif-i Adliyye‘ nin açılış sebebi nedir ?
a.
Devletin ihtiyaç duyduğu memurları yetiştirmek için.
b.
Devletin taşrada kadı olarak görevlendireceği personel temini için.
c.
Adliyelerde kadılara yardımcı olacak personel yetiştirmek için.
d.
Kadıların yerine modern hakim ve savcıları yetiştirmek için
e.
Padişahın ülke sorunları hakkında tuttuğu özel notların tanzimi için.
16. .
Maliye Nezareti ilk dış borcu ne zaman almıştır?
a.
1829 Edirne Antlaşması sonrasında
b.
1854 Kırım Savaşı sırasında
c.
1699 Karlofça Antlaşması sonrasında
d.
1803 Yaş Antlaşması Sonrasında
e.
1802 Mısırın Fransa tarafından işgali sırasında
17. Gayrimüslimler hangi karar ile devlet memuru olma hakkını elde etmiştir ?
a.1808 senedi ittifak ile
b. 1876 kanuni esasinin ilanı ile
c. 1909 2. Meşrutiyet ile
d. 1856 Islahat Fermanı
e. 1839 tanzimat fermanı ile
18. Laik ve daha geniş bir katılımla mektepleri gözeten nezaretin adı nedir ?
a. Divan-ı Deavi Nezareti
b. Nafıa Nezareti
c. Maarif-i Umumiyye Nezareti
d. Meclis-i Mahsus-i neareti
e.maarifi devai nezareti
19. Şûra-yı Devlet’i oluşturan 5 daire arasında hangisi bulunmaz ?
a. Mülkiye
b. Maliye ve Evkaf
c. Adliye
d- Maarif ve Nafia
e.- Karma Maarif Meclisi
20. Aşağıdaki okul / amaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a.
Mekteb-i Tıbbiye – Askeri hekim ve Cerrah yetiştirme.
b.
Musika-i Hümayun – Ordu Bando takımına personel yetiştirme.
c.
Mekteb-i Harbiyye - Orduya Astsubay yetiştirmek.
d.
Mekteb-i Nüvvab – Mahkemelere Kadı yetiştirmek
e.
mekteb-i Darüşşafaka- Fakir Çocukları eğitmek
1789 -1876 OSMANLI TARİHİ
1. Osmanlılar açısından XVII. yüzyılın en önemli askeri harekâtı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mohaç Seferi
b.Kamaniçe Seferi c. Viyana Kuşatması
d. Bağdat Seferi e. Kıbrısın Fethi
2.Aşağıdakilerden hangisi Edirne vakasının sonuçları arasında yer almaz?
a.1703 yılında çıkan, şeyhülislâm Feyzullah Efendi öldürüldü.
b.II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Selim’in geçmesiyle sonuçlanan
ayaklanmadır.
c.Osmanoğulları’nın yerine Kırım Hanlarının Osmanlı hanedanının başına geçmesi
düşünüldü.
d.Kânunî devrinin ünlü veziri Sokollu Mehmed Paşa’nin torunları İbrahimhanzâdeler’in
devleti yönetmeleri konusu gündeme geldi.
e.III. Ahmed’in tahta çıkmasıyla endişeler dağılıp siyasi ortam sakinleşti
3.Lale Devri adını aşağıdaki şairlerimizden hangisi ilk kez kullanmıştır?
a.Namık Kemal b. Ziya Paşa c. Şinasi d. Yahya Kemal e. Tevfik Fikret
4.Pasarofça Antlaşması hangi savaşın sonunda imzalanmıştır?
a. Avusturya Savaşı b. Prut Savaşı c.İnebahtı Savaşı d. Kırım Savaşı e. Akkerman Savaşı
5.Aşağıdaki bilgilerden hangisi II. Mahmut hakkında doğru bilgiyi vermez?
a.II. Mahmud (17851839) Osmanlı Devletinin 30. Padişahidir.
b.Babası Sultan I. Adbülhamid handır.
c. Yeniçeri Ocağını kapatmıştır.
d. Annesi Kösem Valide Sultan’dı.
e. Adlî mahlası ile yazıyordu
6.Aşağıdaki ayanlardan hangisi devlet otoritesine karşı bir isyan hareketinde bulunmamıştır?
a. Gümülcüne âyânı Mestan Ağa b.Dimetoka âyanı Halil Usta
c. Fere âyâni Ahmed Haseki
d. Tirsiniklioğlu ismail Ağa
e.Rusçuk ayanı Mahmut Ağa
7. Nizâmi Cedit tabirinin devlete verilecek yeni düzen anlamında ilk kez kullanan devlet
adamı kimdir?
a. Sokullu Mehmet Paşa b. Köprülüzâde Fazil Mustafa Paşa c. Mithat Paşa
d. Damat İbrahimPaşa e. Alemdar Mustafa Paşa
8. Aşağıdaki gelişmelerin hangisi Lale Devrinde olmamıştır?
a. Posta Teşkilatının Kurulması
b.İbrahim Müteferrika ve Said Mehmed Efendi’nin gayretleriyle matbaanın kurulması
c. Yalova’da kâğıt, İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının kurulması,
d. itfaiye teşkilatının ilk adimi olarak tulumbacı birliğinin oluşturulması,
e.çiçek aşısının yaygınlaştırılması
9.Hangisi II. Mahmud dönemi gelişmesidir?
a. Islahat Fermanının açıklanması b.Tanzimat Fermanının açıklanması
c. Humbaracı Ahmed Paşa (Comte de Bonneval)’nin katkılarıyla topçu ve humbaracı
ocaklarının Bati tarzında ıslahı
d. Deniz Harp Okulu (Mühendishanei Bahrîi Hümayun)’nun açılması
e. ilköğretim zorunlu hale getirildi.
10. aşağıdaki düşünürlerden hangisi aydınlanma çağı düşünürü değildir?
a. John Locke b. Montesquieu c.Victor Hugo d Voltaire e. Diderot
11. Absolutizm (Mutlak Monarşi): Hükümdar yetkilerinin kanun sınırlaması olmadan mutlak
ve keyfi bir biçimde kullanıldığı idare tarzıdır. Fransa “Devlet Benim” ifadesi Absolutizm’in
en kısa tanımıdır. Bu ifade hangi kralla özdeştirilir?
a. . Napoleon b. XIV. Louis c. III. Şarlman d. II. James e. III Elizabeth
12. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali’nin genel sonuçları arasında yer almaz?
a. Fransa’da feodalite yıkıldı ve vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi kabul edildi.
b. Millet egemenliği fikri yaygınlaşarak mutlak monarşilerin yıkılabileceği anlaşıldı.
c.insan hakları, demokrasi, eşitlik, kardeşlik ve milliyetçilik fikri yayılmaya başladı.
d.Milliyetçilik akımının etkisiyle çok uluslu devletlerde başlayan bağımsızlık hareketleri
sonucunda imparatorluklar yıkıldı, yerine ulus devletler kurulmaya başlandı.
e.Fransız ihtilali; başta iktidar, devlet ve toplum ilişkileri olmak üzere yarattiği yeni siyasi ve
sosyal değişimler ve bu gelişmelerin Avrupa’dan başlayarak tüm dünyayi etkileyen yeni
olayların kaynağı olması bakımından YeniÇağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmişti
13.fransız ihtilalinin Osmanlı için kısa vadeli etkisi ne olmuştur?
a. Campo Formio Antlaşması’yla (1797), Fransa’nın Dalmaçya ve Yedi Ada kıyılarında
Osmanlı Devleti’yle sinir komşusu olması
b. Sırp İsyanı c. Mısırın Napolyon Tarafından İşgali d. Navarinde Osmanlı donanmasının
yakılması e. Tanzimat Fermanının İlanı
14. Viyana Kongresi sonucunda, “Metternih Sistemi” adi verilen yeni siyasi ilkeler üzerinde
uzlaşıldı. Buna göre; Avrupa’nın herhangi bir yerinde ayaklanma meydana geldiğinde,
kongreye katilan ülkeler birlikte hareket ederek isyanı derhal bastıracaklardı. İhtilalin getirdiği
ve yaygınlaştırdığı siyasi söylem ve eylemlere hayat hakki tanımamayı esas alan Metternih
Sistemi’nin, kısa süre sonra Osmanlı’ya karşı çıkan aşağıdaki hangi isyanda uygulanmaması
bir yana, açıktan desteklenmesi kongre kararlarının, çok uluslu güçlü Avrupa devletlerinin
kendilerini güvenceye alma çabasından başka bir amaç taşımadığını göstermiştir?
a. sırp isyanı b. Bulgar isyanı c. Pazvandoğlu isyanı d. Mora isyanı e. Mısır isyanı
15. Rusya, Çar I. Petro döneminde (16821725) gerçekleştirdiği idari ve askeri reformlar
sayesinde güçlenmiş ve Avrupa siyasetinde önemli bir aktör olmasını sağlayacak siyasi
hedefler koymuştu. Bu siyasi ajandanın en önemli başlıkları arasında hangisi yoktur?
a. Orta Avrupa’ya geçiş açisindan stratejik önemi olan Lehistan (Polonya) üzerinde hâkimiyet
tesis etmek
b. Slav kökenli uluslarla yakin ilişkiler kurmak, Ortodoksları koruma altına almak
c. Kırım’a yerleşmek suretiyle Karadeniz’de ve Boğazlarda egemenlik kurup Ege ve Akdeniz
havzasına açılmak, diğer bir ifadeyle “sıcak denizlere” inmekti.
d. Hint ve uzak doğu ticaret yollarında söz sahibi olmak.
e. Baltık Denizi üzerinden sıcak denizlere inmekti.
16. Rusların Eflak Boğdan (Memleketeyn) beylerini Babiâli’ye karşı kışkırtmaları ve
Poltava’da yendikleri İsveç Kralı XII. Karl (Charles, Demirbaş Şarl)’i takip bahanesiyle
Osmanlı sınırlarını ihlal etmesiyle başlayan savaşın adı?
a. Kırım Savaşı b. 1829-1830 savaşları c. Prut Savaşı d. 93 Harbi e. Navarin Savaşı
17. Bizans’ın canlandırılmasını ve Osmanlı topraklarının paylaşılmasını hedefleyen ve “Grek”
ve “Dakya” adıyla anılan siyasi projeler hazırlayan Rus Lideri Kimdir?
a. III. Petro b. II. Katerina c. I. Nikola d. I. Petro e. Potemkin
18. Giriş metni ve on üç maddeden oluşan Yaş Antlaşması’nın önemli maddeleri arasında
hangisi bulunmamaktadır?
a. iki ülke arasındaki husumet sona erdirilecek, dostluk ilişkilerinin kurulması için taraflar
çaba gösterecekler.
b.Taraflar tüm esirleri ve el konmuş malları iade edecek. Tarafların tabiiyetinde bulunan
ancak gönüllü olarak din değiştirenler bu maddenin dışında tutulacaktır.
c.Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ve sonrasında iki taraf arasında imzalanan antlaşmaların
hükümlerinin geçerliliği kabul edilecektir.
d. Diğer bölgelerdeki sınırlar savaş öncesindeki haliyle kabul edilip korunacaktır.
e. Osmanlı Devleti birkaç bölge hariç, başta Belgrat olmak üzere kaybettiği toprakların büyük
bir bölümünü geri alacak neredeyse savaştan önceki sınırlarına kavuşacaktır.
19. Metafizik, mantık ve matematik gibi konular yanında siyasi konularda ürettiği projelerle
de ünlü Alman filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mettennih b. Bismarc c. Goethe d.Neitchze e. Leibnitz
20. Mısır önlerinde yaptığı ani baskınla Fransız donanmasını ağır bir yenilgiye uğrattı?
a. Amiral James b. Amiral Northon c. Amiral Nelson d. Amiral Zenta e. Amiral Richard
DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ
1. Egemenlik bir azınlık grubun elinde ise burada hangi tip yönetimden bahsedilir?
a. monarşi b. Oligarşi c. Otokrosi d.demokrasi e. Meşrutiyet
2. Demokrasinin en yaygın tanımını demokrasi, halkın,halk tarafından halk için
yönetilmesidir şeklinde tanımlayan devlet adamı kimdir?
a. Bismarc b. Leibnitz c. Oliver Cromwel d.Abraham Lincoln e. Maximilien Robespierre
3. MÖ. 4. Yüzyılda yaşamış Antik Yunan filozofudur. Platonun öğrencisidir. Batı
düşüncesinin en önemli filozoflarındandır. Fizik, gökbilim, mantık, siyaset, biyoloji, zooloji
ve felsefe gibi pek çok konuda eser vermiştir. Bu filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sokrat b. Eflatun c. Thales d. Anksimenes e. Aristotales
4. 1924 yılında aşağıdaki isimlerden hangisinin Adalet Bakanı olması ile birlikte hız kazanan
hukuk devrimi ilk meyvesini 17 Şubat 1926’da Medeni Yasa’nın kabulü ile vermiştir?
a. Ahmet Şükrü b. Cafer Tayyar Eğilmez c. Mahmut Esat Bozkurt
d. Refet Bele e. Ali Fuat Cebesoy
5. Huzuru, düzeni koruma yasası özünü tek bir madde ile ortaya koymuştu.
*Buna göre; Hükümet, “gericiliğe, ayaklanmaya ve memleketin soysal düzenini ve huzur ve
sükûnunu ve güveliğini ve asayişini bozmaya neden olacak bütün kuruluşlar, kışkırtmalar,
girişimler ve yayınları” Cumhurbaşkanının onayı ile doğrudan doğruya yasaklamaya yetkili
kılınıyordu. Bu kanunun ismi nedir?
a.Teşkilatı esasiye b. Dokuz Umde c. Selamet-i Umumiye d.takriri sükun e. Masuniyet-i
Şahsiye Kanunu
6.Aşağıdaki partilerden hangisini CHP’den ayıran en temel özellik “milli vahdetin halelden
masuniyetini temin için devletin murakabesi baki kalmak şartile idari adem-i merkeziyet esası
terviç edilecektir” ilkesi olan parti hangisidir?
a.MP b. DP c. TpCP d.SCP eATP
7. Aşağıdakilerden hangisi TpCP kurucuları arasında yer almaz?
a.Kazım Karabekir b. Celal Bayar c.Rauf Orbay d.Adnan Adıvar e .Ali Fuat Cebesoy
8. 1924 anayasında en önemli değişiklik 2. maddeye “Türkiye Devleti cumhuriyetçi,
milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçıdır” hükmü eklenerek Kemalizm’e anayasal bir
nitelik kazandırıldı. Bu gelişme aşağıdaki hangi tarihte olmuştur?
a. 5 Şubat 1937 b. 26 Ekim 1924 c.18 haziran 1932 d. 23 eylül 1935 e.17 kasım 1934
9. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Meclis Hükümeti Sistemi’nin katı uygulama biçimine son
verilmişti.
A.29 ekim 1923 b. 19 eylül 1924 c.2 kasım 1922 d.6 aralık 1926 e. 8 ağustos 1925
10.Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin nitelikleri arasında yer almaz?
a. Özgürlük rejimi olması
b. Halk egemenliğine dayanması
c. Halka rağmen gerçekleştirilmesi
d. Halkın iktidarını temsil etmesi
e. Halkın yönetime katılması
11.ingiltere’de kişi dokunulmazlığı hangi belge ile yasal güvence altına alınmıştır?
a. Bill of Rights
b. Habeas Corpus Act
c. Magna Carta
d. Petition of Rights
e. Büyük Uyarı
12.Aşağıdakilerden
hangisi
Mütareke
Döneminde
se-çimlerin
yapılmamasının
gerekçelerinden biri değildir?
a. Mütareke ortamında sağlıklı seçim yapılamaya-cağı
b. Gayrimüslimlerin haklarını korumak için yeni bir seçim kanunu hazırlanması
c. Yeni sınırlar belli olmadan seçimin yapılmasının doğru olmaması
d. Hükümetin meclisi istememesi
e. Muhalif partilerin yokluğu
13. Osmanlı Devleti’nde halkın seçim yoluyla yönetime katıldığı ilk meclis aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Muhassıllık Meclisi
b. Meşveret Meclisi
c. Divan-ı Hümayun
d. Meclis-i Vâlâ
e. Meclis-i Tanzimat
14. Demokrasi açısından Amasya protokollerinde alı-nan kararlardan hangisi daha önemlidir?
a.Aydın Kuva-yı Milliyesi’nin desteklenmesi
b.Askerin siyasetle meşgul olmaması
c.ittihatçıların seçilmemesi
d.Seçimlerin yapılması ve Parlamentonun açılması
e.Gayrimüslimlerin mecliste temsili
15. 1921 Anayasası’nın kişi hak ve özgürlükleri açısın-dan temel eksikliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a. 1876 Anayasası’nın varlığı
b. Kısa bir anayasa olması
c. Genel Müfettişlik konusunun yer alması
d. Kamu özgürlüklerine yer vermemesi
e. Meclis üstünlüğü ilkesinin siyasal yaşamımıza girmesi
16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele aleyhinde olan parti ya da cemiyetlerden biri
değildir?
a. Hürriyet ve itilaf Fırkası
b. Askeri Nigahban Cemiyeti
c. Tarik-i Salah Cemiyeti
d. Halas-ı Vatan Cemiyeti
e. Halk Zümresi
17. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası hazırlanır-ken Cumhurbaşkanına veto ve fesih
yetkisinin verilme-sine karşı çıkmıştır?
a. Mahmut Esat Bozkurt
b. Yunus Nadi
c. Hamdullah Suphi
d. Refik Koraltan
e. Emin Sazak
18. İzmir’de Mustafa Kemal’e yapılan suikast girişimi nedeniyle ceza alan Milli Mücadele
kahramanı aşağıda-kilerden hangisidir?
a.Kazım Karabekir
b.Rauf Orbay
c.Refet Bele
d.Ali Fuat Cebesoy
e.Cafer Tayyar Eğilmez
19. Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da zaferden sonra Cumhuriyet’in ilan edileceği düşüncesini
kiminle paylaşmıştır?
a. Ali Fuat Cebesoy ile
b. Mahmut Esat Bozkurt ile
c. Şehzade Ömer Faruk ile
d. Mazhar Müfit Kansu ile
e. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile
20. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği ile ordu komutanlığının bir arada yapılamayacağı
yönünde alınan kararın ardından milletvekilliğini tercih etmiştir?
a.izzettin Çalışlar
b.Cafer Tayyar Eğilmez
c.Fevzi Çakmak
d.Şükrü Naili Gökberk
e.Fahrettin Altay
TC İKTİSAT TARİHİ
1. Türkiye tarihinin ünlü pozitivistlerinden biri olan Ahmet Rıza ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.Ahmet Rıza’nın Babası, dönemin kıyafeti modasına uygun giyindiği için “İngiliz” lakabıyla
tanınmıştı.
b.Padişah II. Abdülhamit rejimi için mücadele etti.
c.Fransa’da Meşveret adlı bir gazete çıkardı.
d.Meşrutiyet’in ikinci kez ilanından sonra Meclis-i Mebusan’ın başkanlığına seçildi.
e.Türkiye’de pozitivist akımın en önemli temsilcilerinden biridir.
2. milli iktsat projesinin ortaya çıkış nedenleri arasında hangisi bulunmaz?
a. Birinci Dünya Savaşı’nın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileridir
b. 1914-1918 yılları arasında izlenen milli iktisat politikası, kendisini zorla kabul ettirmiş bir
savaş ekonomisiydi
c. Milli iktisat politikasının ortaya çıkmasında diğer bir etken de Alman etkisi idi
d. Türklerin kendilerine özgü bir milli iktisat politikası yürütmeleri gereğine inanmışlardı.
Bunlardan biri Ziya Gökalp’tı
e. İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinin ekonomi alanında fikirlerini etkileyen
kişilerden biride Alman asıllı Parvus’tur
3. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liberal görüşleriyle tanınan üyesi olan ve 1926’da Mustafa
Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen suiskastle ilişkili olduğu gerekçesiyle idam edilen İttihat ve
Terakki cemiyetinin ileri gelenlerinden olan kişi kimdir?
a.Mehmet Kamil b. Mehmet Cevat c. Mehmet Cavit d.Mehmet Rauf e. Mehmet Hüseyin
4. İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul örgütü İstanbul delegesi (Murahhas) (Kara) Kemal
Bey’in önayak olduğu ilk “milli” şirket ise, Osmanlı’da tahıl, tiftik, koyun, yapağı, yün, deri,
afyon ve benzeri malların alım-satımıyla uğraşacak olan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi
b. Milli İthalat Kantariye Anonim Şirketi
c. Milli Ekmekçi Anonim Şirketi
d. Memalik-i Osmaniyye Anonim Şirketi
e. Millî İktisat Anonim Şirketi
5. İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemi içerisinde yabancı sermaye tarafından kurulan ilk banka
aşağıdakilerden hangisidir?
a. İstanbul Bankası b. Akşehir Bankası c. İtibar-ı Malî Osmanlı Anonim Şirketi
d. Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası e. Türkiye Millî Bankası
6. 1914 yılına kadar aşağıdaki ülkelerden hangisi Osmanlı’nın dış ticaret ilişkileri yürüttüğü
ülkelerden biri olmamıştır?
a. Avusturya-Macaristan b. Fransa c. Rusya d İngiltere e. Hollanda
7. 1914-1918 yılları savaş giderleri, savaşan bütün devletler açısından o güne dek görülmemiş
boyutlara ulaşmıştı. İttihatçı Hükümet bir dizi kaynak yaratmaya çalıştı. Bu doğrultuda
aşağıdaki gazetelerin hangisi vatandaşlara yönelik yönlendirici yayınlar yapmamıştır?
a.İttihad-i havadis b. Tanin c.Vakit d.Tasvir-i Efkâr e.Sabah
8. milli mücadele dönemi boyunca dış yardımların önemli bölümü hangi ülkeden gelmiştir?
a. Pakistan b. İran c. Mısır d. Sovyetler Birliği e.ABD
9. Mustafa Kemal Atatürk’ün yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri, ülkenin bütün
kaynaklarını milli mücadelenin emrine verilmesini kapsamıştı. Aşağıdakilerden hangisi
tekalifi milliye emirleri arasında yer almaz?
a.halkın ve tacirlerin elinde bulunan yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı,bedelleri
sonradan ödenmek üzere orduya verilecekti.
b. Halkın elinde ne kadar silah ve cephane varsa üç gün içinde orduya teslim edilecekti.
c.Yurttaki bütün teknik araç ve gereçlerin de yüzde seksenine el konulacaktı.
d.Teknik elemanların hepsi ordunun emrine girecekti.
e.Her aile bir takım çamaşır ile birer çift çorap ve çarık hazırlayıp orduya verecekti
10. İzmir İktisat Kongresi öncesi Heyet-i Faale” üyeleri kongrede ele alınması gereken
konuları içeren rapor hazırlamıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu raporda yer alan başlıklardan
biri değildir?
a. Türkiye’de kredi sorunu b. Tüketimin düzenlenmesi c. Gümrük sorunları d. Vergiler
e. Ulaştırma araçları
11. İzmir İktisat Kongresi sonrası alınan kararlarla Lozandaki muhataplarına aşağıdaki
mesajlardan hangisi verilmemiştir?
a. Sosyalist bir ekonomik modelin izlenmemesi,
b. “Serbest-i Ticaret” (liberalizm) temel ekonomik ilke olarak benimsenmesi,
c. Yabancı sermaye düşmanlığının güdülmemesi, temel amacın yabancı sermaye ile milli
çıkarlar arasında bir uzlaşmanın sağlanması,
d. Ticaret ve borçlar gibi şirketleri yakından ilgilendiren yasaların milli yasalar çerçevesinde
düzenlenmesi,
e. Uluslararası ölçü ve saat gibi standartlara uygun dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, kısaca
Türk hukuk yapısının kapitalist hukuk ana ilkelerine uyumlu hale getirilmesi
12. Aşağıdakilerden hangisi İtibâr-ı Milli Bankası’nın özelliklerinden biri değildir?
a. Kuruluşunda Osmanlı Bankası’nın işlevini üstüne alması amaçlanmıştır.
b. 1927 yılında Ziraat Bankası ile birleşmiştir
c. Banka nizamnamesinin onuncu maddesinde, banka hisse senetlerinde sadece Türkçe’nin
kullanılacağı yer almıştır
d. Milli sermaye ile kurulmuştur e. 4 milyon sermaye ile kurulmuştur
13. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı yıllarında TBMM’nde bir müstakil grubun
oluşturulmasının nedenlerinden biridir?
a. iki dereceli seçim esasını uygulayabilmek
b. Alman silah sanayinin potansiyelini saptamak
c. Meclisteki çok sesliliğin bastırılarak savaş döneminde hükümete hızlı karar alma
potansiyeli sağlamak
d. Batılı demokratik değerleri benimseyen bir devlet görüntüsü vermek
e. Mihver devletleriyle ikili anlaşmalar yapmak
14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Korunma Kanunu’nun sonuçlarından biridir?
a. iş kazalarında meydana gelen artış
b. Köyden kente göç
c. Emlak kiralarında meydana gelen artışlar
d. Sanayi ve maden işletmelerinin yabancı yatırımcılara satışı
e. Tarımsal ürün ihracat oranlarında ortaya çıkan yüksek rakamlar
15. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin dış politika
hamlelerinden biri değildir?
a. Almanlara krom madeninin satışı
b. Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalanması
c. Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı boykot kararı
d. Türkiye’nin, Alman ticaret gemilerinin tamamının geçişini engelleyeceğini bildirmesi
e. Türk, ingiliz, Fransız Üçlü Antlaşması’nın imzalanması
16. Aşağıdakilerden hangisi Etibank’ın görevleri arasında yer almaz?
a. Türkiye’nin toprakaltı servetlerini rasyonel bir biçimde değerlendirmek
b. Her türlü bankacılık hizmetleri yapmak
c. Türkiye’de elektrik üretimi ve dağıtımı imtiyazlarını almak
d. Maden ve enerji üretiminin gerektirdiği malzemelerin alım-satımına aracı olmak
e. istanbul, izmir ve Trabzon limanlarını işletmek
17. Aşağıdakilerden hangisi 1929-1939 yılları arasında sanayileşme amacıyla atılan
adımlardan biri değildir?
a. Devlet Sanayi Ofisi’nin kurulması
b. Türkiye Sanayi Kredi Bankası’nın kurulması
c. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması
d. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması
e. Sanayi ve Maadin Bankası’nın açılması
18. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması kapsamında Ocak 1936’da Ankara’da
Sanayi Kongresi toplanmıştı
b. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı, birincisine göre daha ayrıntılı hazırlanmıştı
c. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı, ikinci Dünya Savaşı’nın çıkması nedeniyle uygulanamamıştı
d. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda izmir ve İstanbul limanlarının ıslahı ile taze ve konserve
balık sanayi için tesisler kurulması önerilmişti
e. ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1938 yılında yayınlanmıştı
19. 1926 yılında kurulan şeker fabrikaları eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
a. Alpullu- Eskişehir
b. Alpullu-Afyon
c. Uşak-Afyon
d. Alpullu-Uşak
e. Uşak-Eskişehir
20. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi ve Maadin Bankasının kuruluş amaçlarından biri
değildir?
a. Ülkenin kâğıt para ihtiyacını karşılamak için para basmak
b. Kendisine devredilmiş sanayi kuruluşlarını, kurulacak şirketlere devir olana dek yönetmek
c. Yalnız kendisi tarafından kurulup yönetilecek sınai kuruluşlar kurmak
d. Bizzat veya iştirak yoluyla maden imtiyazı almak ve işletmek
e. Kuruluş amacına aykırı düşmeyen her çeşit banka muameleleri yapmak
OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ
1. İskân işinin bir anda değil, ihtiyaca göre tedrici bir şekilde yapıldığını gösteren örnekler
arasında hangisi yoktur?
a.
I. Murad zamanında Saruhan Yörükleri Serez'e
b.
Çelebi Mehmed döneminde İskilip'teki Tatarlar Filibe yöresine
c.
Fatih Sultan Mehmed'in sadrazamı Gedik Ahmed Paşa'nın Kastamonu ve Sinop'u
fethinden dönerken İsfendiyaroğlu İsmail Bey'i bütün cemaatiyle Filibe'ye yerleştirmesi
d.
Timur hadisesi sırasında onun uğrayacağı yerlerden birçok halk Rumeli'ye geçmişti
e.
fatih zamanı Trabzon rum beyinin moraya yerleşmesi.
2. Ülkenin ücra noktalarında kalmış alanlara yapılan yerleştirme faaliyetleri genel olarak nasıl
tanımlanır?
a. ribat teşkilatı b.derbent teşkilatı c. sellüriye teşkilatı d.sürgün faaliyeti e.gaza politikası
3. 1.osmanlı tarıhınde kolonızatör dervişleri arasında hangisi yoktur?
a-gaziyanı rum b,abdalanı rum c,ahıyanı rum d.aşiyanı rum e.alperen
4. Konar-göçer Türkmen gruplarının Rumeli'ye iskân edilmeleri ile ilgili ilk açık kayıt hangi
padişah döneminde yapılmıştır?
a. Orhan gazi b. II. Murad c.I. Murad d. I. Bayezıd e. I. Mehmed
5. Aşiretlerin eşkıyalıklarını önlemek için sürgün yoluyla yapılan yerleştirmenin amaçları
arasında hangisi yoktur?
a- Konar-göçer aşiretlerin ziraat yapmalarının önüne geçmek.
b- Konar-göçer aşiretleri iskân ederek, onlardan daha fazla vergi almak.
c- Harap olan alanlar ile boş arazileri ziraata açmak
d- Askerî alanda konar-göçerlerden daha fazla yararlanabilmek.
e- Konar-göçerleri özellikle güney ve doğu bölgelerine yerleştirerek, tampon bölgeler
oluşturmak.
6. Bir ulus küçükten büyüğe doğru meydana gelir. Hangi sıralama doğrudur?
a. Mahalle, oymak, cemaat, oba, aşiret ve boylar
b. Oba, mahalle, oymak, cemaat, aşiret ve boylar
c. cemaat, oba, aşiret,mahalle,oymak, boy
d. oymak, cemaat, aşiret,boy, mahalle ve obalar
e. oba, aşiret,mahalle,oymak, boy ve cemaatler
7. Konar-göçer teşekküllerin vergi gelirleri mukataaya verilerek tahsil edildiğinde başlarına
devlet tarafından atanan idareciye ne ad verilir ?a. yamak b.zaim c. Voyvoda d. çeribaşı e.eşkinci
8. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren düzenlenen Yörük kanunnameleri daha çok
nelerden bahseder ?
a Onların idarî yapısı
b-Hukukî durumları c-Ekonomik durumları
d-Malî mükellefiyetleri e. Mühimme defterlerinden
9. 1691 senesinde Anadolu ve Suriye topraklarında yaşayan konar-göçer teşekküllerin iskân
edilmeleri kararlaştırılması hangi sadrazam döneminde olmuştur ?
a.Sokollu mehmed paşa b.Köprülü Fazıl Mustafa Paşa c.Tiryaki Hasan Paşa d. Halil Paşa
e. Abaza Mehmet Paşa
10. Derbent teşkilatına dahil olan zümreler arasında hangisi yoktur?
a. Derbentçibaşı b.Beldarlar
d.Martolozlar
d. Zaimdorlar
e. Geçit bekçileri
11. 1561’de Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı ve damadı olan Rüstem Paşa Edirne
Rüstempaşa Kervansarayını kime yaptırtmıştır?
a.Nasuh efendi b.mimar Harun Veli c.hasan çelebi d.mimar yaakup efendi e. Mimar Sinan
12..Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı iskân politikası sonucu gerçekleşmiştir?
a.Ortadoğu’da Protestan milleti oluştu.
b.Arnavutlar Müslüman oldu.
c. Balkanlarda Müslüman Türk nüfus ortaya çıkmaya başladı.
d.Fethedilen yerlerin Türk hakimiyetinde kalmasına sebebiyet verdi.
e. Hudut bölgelerinden içe doğru insan akını azaldı
13.Aşağıdaki gerekçelerden hangisi iskânın sebeplerinden biri değildir?
a.Fethedilen bölgeleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmak
b.Toprakların kaybedilmesi ile birlikte ülke içine yerleştirme yapmak
c.Bataklık, ormanlık gibi alanların tarıma, harap ve boş yerleri imara açmak
d.şehirlerde sanat ve ticareti geliştirmek
e. Potansiyel ayaklanma nedenlerini ortadan kaldırmak
14Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XIV-XVI. yüzyıllar içerisinde yürüttüğü
iskân politikalarının sonucu değildir?
a.Hâkim olduğu bölgelerin uzun yıllar boyunca elinde kalmasını sağlamıştır.
b.Fethedilen bölgelerin kültür zenginlikleri korun-muştur.
c.Fethedilen bölge halkının askerî kuvvetlerinden yararlanılmıştır.
d.Câmi, medrese, imaret, şifahane gibi sosyo-kültürel eserler yaptırılmıştır.
e.Devletin vergi gelirleri artmıştır
15.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII-XVIII. yüzyıllarda uyguladığı iskân
siyasetinin amaçlarından biri değildir?
a.Uzun savaşlar sebebiyle harap olan alanlar ile boş arazileri ziraata açmak
b.Konar-göçer aşiretleri iskân ederek onlardan düzenli vergi almak
c.Devletin birçok bölgesindeki aşiretlerin eşkıyalık hareketlerini önlemek
d.İskân ettiği konar-göçerlerin askeri gücünden faydalanmak
e.Milliyetçilik fikirlerinin konar-göçerler arasında yayılmasını engellemek
16.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tarihlerinde Gazi-yân-ı Rum Abdalân-ı Rum Ahiyân-ı
Rum, Alperen diye adlandırılan Kolonizatör Türk Dervişlerinin özelliklerinden biri değildir?
a.Tekke ve zaviyeler inşa etmeleri
b.Yöre asayişini sağlamaları
c.Halktan vergi toplamaları
d.Gazâ ve seferlere katılmaları
e.Tarikat mensubu olmaları
17.Aşağıdakilerden hangisi Rumeli Yörük teşkilatının XVI. yüzyıldan itibaren devlet için
yerine getirdikleri görevlerden biri değildir?
a.Gemi yapım malzemesinin temini ve gemi yapımı
b.Yolların, köprülerin, suyollarının bakım ve tamiri
c.Seferler sırasında menzillere zahire indirme
d.Seferler sırasında topların istenilen yere nakledilmesi
e.Yaşadıkları bölgenin vergisini devlet adına toplama
18.Aşağıdakilerden hangisi Yörüklerin Türkmenlere göre yerleşik hayata daha hızlı
geçmelerini sağlayan sebeplerden biri değildir?
a.Yörükler Selçuklular zamanında yerleşik iken Anadolu’nun Moğollar tarafından ele
geçirilmesi üzerine konar-göçer hayata başlamaları
b.Yaylak ve kışlakları arasındaki mesafenin kısa olması
c.Yaylak ve kışlaklarının genellikle aynı sancak sınırlarında olması
d.Yaylaklarının tarım arazilerine yakın olması
e.Hayvancılıkla beraber kiracı olarak tarım faaliyetlerinde de bulunuyor olmaları
19.Aşağıdakilerden hangisi iskân dairesinin kurulmasının ana sebebi değildir?
a.Göçerlerin yerleşik ahaliye zarar vermeleri
b .Celali isyanları
c.Arap bedevilere karşı bir emniyet unsuru oluş-turmak
d.İhtilal
e.Ekonomik
20.Siyasî fonksiyonları gereği konar-göçerler bu işin karşılığında neden muaf olurlar?
a.Tekâlif-i örfiyye
b. Çiftlik
c. Hayvan
d. Ulûfe
e.Toprak
OSMANLI TÜRKÇESİ
1. Sâbıkā Sipâh Kâtibi Lala Mehemmed Efendi’ye tevcîh, 3 (Şevvâl) sene 214.
Yukarıdaki metnin günümüz Türkçesindeki karşılığı nedir?
a. Daha önce Sipahi yazıcılarından olan Lala Mehmed Efendi’ye verildi, 3 Şevval sene 1214
b. Daha evvel Sipahi yazıcısı olan Lala Mehmed Efendi’ye verildi, 3 Şevval sene 1214
c. Daha önce Sipah yazıcısı olan Lala Mehmed Efendi’ye verildi, 3 Şevval sene 1214
d. ilk önce Sipah yazıcısı olan Lala Mehmed Efendi’ye verdi, 3 Şevval sene 1214
e. Daha evvelleri Sipah yazıcısı bulan Lala Mehmed Efendi’ye verildi, 3 Şevval sene 1214
2. İki gün mürûrundan-sonra ber-mu‘tâd-ı kadîm on tabla meyve ve beş tabla şükûfe dîvân
tercemânı ile irsâl ve resm-i âdî üzre hâtırı su’âl buyuruldı
Yukarıdaki metnin günümüz Türkçesindeki karşılığı nedir?
a.İki gün geçtikten sonra evvelden beri uygulandığı üzere on tepsi meyve ve beş tepsi şeker,
divân tercümanlığı yapan görevli ile gönderildi ve her zamanki gibi elçinin hatırı soruldu.
b.İki gün geçtikten sonra evvelden beri uygulandığı üzere on tepsi meyve ve beş tepsi şeker,
divân tercümanlığı yapan görevli ile yollandı ve her zamanki gibi elçinin hatırı soruldu.
c.İki gün geçtikten sonra eskiden beri uygulandığı üzere on tepsi meyve ve beş tepsi şeker,
divân tercümesi yapan görevli ile gönderildi ve her zamanki gibi elçinin hatırı soruldu.
d.İki gün daha geçtikten sonra eskiden uygulandığı üzere on tepsi meyve ve beş tepsi şeker,
divân tercümanlığı yapan görevli ile gönderildi ve her zamanki gibi elçinin hatırı soruldu.
e.İki gün geçtikten sonra eskiden beri uygulandığı üzere on tepsi meyve ve beş tepsi şeker,
divân tercümanlığı yapan görevli ile gönderildi ve her zamanki gibi elçinin hatırı soruldu.
3. “geceleme, gece kalma” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a. beytûtet b. Menût c. muktezâ d. Hengâm e. mine’l-evkāt
4. aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış yazılmıştır?
a.şürut: şartlar, koşullar
b.nizâ‛: Çekişme
c. çâker: kul, köle
d. şa‛îr: arpa
e. bâ-avn: bundan sonra
5.
Yukarıdaki metnin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Galata’da îcâr ve dörtyüz elli guruşa ferşîde kılınan konağa nuzûl ve avdet olunmuşdur
b. Galata’da îcâr ve dörtyüz elli kuruşa ferşîde kılınan konağa nüzûl ve avdet olunmuşdur.
c. Galata’da îcâr ve dörtyüz elli kuruşu ferşîde kılınan konağa nüzûl ve avdet olunmuşdur
d. Galata’da îcâr ve dörtyüz elli guruşa ferşîde kılınan konağa nüzûl ve avdet olunmuşdur
e. Galata’da îcâr ve dörtyüz elli guruşu ferşîde kılınan konağa nüzûl ve avdet olunmuşdur
6.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur?
a. Top arabacı
b. Bostancı ocakları
c. cebeci
d. Topcu
e. Arabacı başı vekilleri
7.
Yukarıdaki metnin tam ve doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Konsolosı gibi konsolosı olarak yerlü bey-zâdelerinden bir nefer bey-zâdenin Âstâne-i
b.Kuvvetlüsi gibi konsolosı olarak yerlü bey-zâdelerinden bir nefer bey-zâdenin Âstâne-i
c.Kontlusı gibi kuvvetlüsi olarak yerlü bey-zâdelerinden bir nefer bey-zâdenin Âstâne-i…
d.Kotoslusı gibi kontolosu olarak yerlü bey-zâdelerinden bir nefer bey-zâdenin Âstâne-i
e.Kavunlusı gibi konsolosı olarak yerlü bey-zâdelerinden bir nefer bey-zâdenin Âstâne-i
8.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki kelimelerden hangisi yoktur?
a. mezkûre
b. ma‛rifetiyle
c.Enderûn
d. risale
e. olunduğu
9. Aşağıdaki kelime ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a. inân-dizgin
b. irkâb-bindirme
c. tehyi’e-uğurlama
d. avn-yardım etmek
e. pîş-rev-önden giden
10. Kadıların şer‛î mahkemeye intikal eden bir davanın ka-rarının tasdikini temin maksadıyla
Şeyhülislamlığa; veya her hangi bir konuda bilgi vermek üzere üst makamlara yazdık-ları
resmî yazılara ne ad verilir?
a. İ‛lam
b. Hüccet
c. İrade
d. Tahrîr
e. Arz
11.
Yukarıdaki metnin tam ve doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tahvîli ihâta itmekle tahvil-i mezkûr dahi işbu ka’imemize mevzû‘an…
b. Tahvîli e‘attâ itmekle tahvil-i mezkûr dahi işbu ka’imemize mevzû‘an…
c. Tahvîli âhita itmekle tahvil-i mezkûr dahi işbu ka’imemize mevzû‘an…
d. Tahvîli i‘tâ itmekle tahvil-i mezkûr dahi işbu ka’imemize mevzû‘an…
e.Tahvîli u‘ittâ itmekle tahvil-i mezkûr dahi işbu ka’imemize mevzû‘an
12 Aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde “alışıla gelmiş, adet edinilmiş” anlamına gelen
bir kelime vardır?
a. mu‘tâd-itmâm-iştirâ
b.vürûd-vârid-tekmîl
c.tasrîh-i‛lâm-şerh
d.istisvâb-nâşî-taharrî
e.iktizâ-mu‘cebince-ikmâl
13.Aşağıdaki kelime ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a.ik‘âd : oturtma, bir makama tayin etme
b.mâlik : bindirme
c.tehyi᾽e : hazırlama
d.derûn : iç, öz
e.hem-vâr : daima, her zaman
14
Yukarıdaki metnin tam ve doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dîvân kitâbeti hizmetlerinde oldığım İbrâil muhâfazasında olan vezîr-i mükerrem sa‘âdetlü
Seyyid Yeğen Mehmed Paşa hazretlerinin dâ’iresi halkı ekmel …
b Dîvân kitâbeti hıdmetlerinde olduğım İbrâil muhâfazasında olan vezîr-i mükerrem sa‘âdetlü
Seyyid Yeğen Mehmed Paşa hazretlerinin dâ’iresi halkı ekmel …
c Dîvân kitâbeti hıdmetlerinde oldığım İbrâil muhâfazasında olan vezîr-i mükerrem sa‘âdetlü
Seyyid Yeğen Mehmed Paşa hazretlerinin dâ’iresi halkı ekmel …
d. Dîvân kitâbeti hıdmetlerinde oldığım İbrâhim muhâfazasında olan vezîr-i mükerrem
sa‘âdetlü Seyyid Yeğen Mehmed Paşa hazretlerinin dâ’iresi halkı ekmel …
e. Dîvân kitâbeti hıdmetlerinde uldığım İbrâil muhâfazasında olan vezîr-i mükerrem sa‘âdetli
Seyyid Yeğen Mehmed Paşa hazretlerinin dâ’iresi halkı ekmel …
15.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki kelimelerden hangisi yoktur?
a. Şevketlü
b. veliyy-i ni‛metim
c. mehâbetlü
d.Efendim
e. sultanım
16. “verilmiş” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a. dâde b. Mezkûr c. cevâ’iz d. Telhîs e. İrdeb
17. adîmü’l-iktidâr tamlamasının doğru anlamı aşağıdaki-lerden hangisidir?
a. iktidâr yokluğu, gücü olmamak
b. iktidâr fazlalığı
c. güç sahibi olmak
d. iktidârda bulunanlar
e. iktidârda bulunma süresi
18. Osmanlı Devleti hazinesine ait gelir ve giderlerinin günlük olarak kaydedildiği defter
anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tekâlîf-i Örfiyye
b. Rûznâmçe-i Humâyûn
c. Nüzüül Emin d. Istabl-ı Âmire e. Mirâhûr-ı Evvel
19. Aşağıdaki kelime ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a. gurre-ayın son günü b. kurâ-karyenin çoğulu, köyler c. atabe-eşik, basamak d. cem‛toplamak, bir araya getirmek e. azîmet-gitme, gidiş
20.
Yukarıdaki metnin tam ve doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. yevm-i mezbûrda batrik-i calûs-ı hümâyûn-ı husrevânîyi hâvî nâme ile vürûd iden Moskov
orta ilçisi bilâ-hediyye yalnız…
b. yevm-i mezbûrda teberrük-i cülûs-ı hümâyûn-ı hasr-ı vânîyi hâvî nâme ile vürûd iden
Moskov orta ilçisi bilâ-hediyye yalnız…
c. yevm-i mezbûrda teberrîk-i cilves-i hümâyûn-ı hasr-ı vânîyi hâvî nâme ile vürûd iden
Moskov orta ilçisi bilâ-hediyye yalnız…
d. yevm-i mezbûrda tebrîk-i cülûs-ı hümâyûn-ı husrevânîyi hâvî nâme ile vürûd iden Moskov
orta ilçisi bilâ-hediyye yalnız…
e. yevm-i mezbûrda teberyek-i cilves-i hümâyûn-ı hasr-ı vânîyi hâvî nâme ile vürûd iden
Moskov orta ilçisi bilâ-hediyye yalnız…
Download