Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş

advertisement
Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
2014-2015 CV
Kariyer
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Araştırma Görevlisi
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Mart 2004 – Mart 2012
Mart 2012 – Ağustos 2012
Eylül 2012 –
Verilen Dersler
2014-2015:
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Ceza Hukuku Özel Hükümler I
Ceza Hukukunun Genel İlkeleri (Adalet)
--Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Ceza Hukuku Özel Hükümler II
Ekonomik Suçlar
Kriminoloji
Hakemli Makaleler
"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğünün Unsurları ve Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi", (Hakemli Makale),
Prof. Dr. Feridun Yenisey'e Armağan II, Beta Basım, İstanbul 2014, 2109-2176.
"Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma Suçu", Prof. Dr. Nur Centel'e
Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl:2013, Cilt: 19, Sayı: 2 - Özel
Sayı, 829-870.
“Adil Yargılanma Hakkı – İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları ve
Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Işığında-“, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr.
Aydın Aybay’a Armağan, 2007/1, 59-104.
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 16.maddesi Işığında Yabancının Sahip Olduğu Siyasal Haklar ve Bu
Haklara Getirilen Sınırlama”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan,
2004/1-2, 57-80.
Kitap ve Kitap Bölümleri
"Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları", II. Ulusal Sağlık Hukuku "Tıbbi Müdahalenin
Hukuki Yansımaları" Sempzoyumu, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş / Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt / Yrd.
Doç. Dr. Hamide Tacir, yayın aşamasında.
"İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları", I. Ulusal Sağlık Hukuku "Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku"
Sempozyumu, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş / Yrd. Doç. Dr. Hamide Tacir, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık,
185-231.
“Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması” , Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Editör: Prof.
Dr. Nur Centel, 1. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 301-352.
Editörlükler
Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
I. Ulusal Sağlık Hukuku "Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku" Sempozyumu, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
Tebliğler
"Ceza Yargılamasında Şüphe Kavramı", Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu, Kadir Has
Üniversitesi, 23.12.2014.
"Bir Koruma Tedbiri Olarak Kadının Beden Muayenesi ve Genital Muayene Suçu", Kadir Has Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Salı Seminerleri, Kadir Has Üniversitesi, 25.11.2014.
"Ayrımcılık Suçu (TCK m.122)", Alman ve Türk Ceza Hukukunun Yeni Sorunları, 2014 Türk Alman Bilim Yılı Dolayısı
İle Tertiplenen Ceza Hukuku Toplantısı, Türkiye Adalet Akademisi, Max Planck Ceza Hukuku Enstitüsü ve
Bahçeşehir Üniversitesi, 20-22 Kasım 2014.
"Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları", II. Ulusal Sağlık Hukuku "Tıbbi Müdahalenin
Hukuki Yansımaları" Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 31.05.2014.
"Tıbbi Sorumluluk Açısından Tıbbi Müdahelenin Hukuka Uygunluk Koşulları", Sağlık Hukuku Sempozyumu, Sağlık
Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve İStanbul Medipol Üniversitesi, 18-19 Nisan 2014.
“İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları (TCK m.90)”, I. Ulusal Sağlık Hukuku “Klinik Araştırmalar ve İlaç
Hukuku” Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 04.05.2013
“Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Akademisyenler
Sempozyumu, Ceza Hukuku Şiddete Karşı Kadını Koruyor mu?, 05.10.2012.
“İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları”, II. Sağlık Hukuku Günleri, Bahçeşehir Üniversitesi, 24.04.2012.
Düzenleme Kurulu Üyelikleri
Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 23 Aralık 2014.
II. Ulusal Sağlık Hukuku "Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları" Sempozyumu, 31 Mayıs 2014.
Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi, elsa ve Kadir Has Üniversitesi, 10 Nisan 2014.
Ceza Hukuku ve Ceza Yargılamasında Son Gelişmeler Semineri, Kadir Has Üniversitesi, 10 Mayıs 2013.
I. Ulusal Sağlık Hukuku "Klinik Araştırmalar ve İlaç Hukuku" Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 4 Mayıs 2013.
Download