IGRA testiniz pozitif ise Tyrkisk

advertisement
Tyrkisk
IGRAtestinizpozitifise
Norveç'tebazıgruplarIGRAkantestiyledüzenliolaraktüberkülozakarşıtestedilmektedir.
IGRAtestininpozitifolmasıneanlamagelir?
Pozitif IGRA testi, tüberküloz enfeksiyonu aldığınız anlamına gelir. Bu, hasta olduğunuzu
göstermez.Dünyanüfusunun1/3'inintüberkülozhastasıolmadanpozitifIGRAtestinesahip
olduğudüşünülmektedir;budagizlitüberkülozenfeksiyonunasahiplerdemektir.
Gizlitüberkülozenfeksiyonutehlikelimidir?
Gizli tüberküloz enfeksiyonu olan bir kişinin hayatı boyunca tüberküloz hastası olma riski
yüksektir.Yaklaşıkher20kişiden1'ibunuyaşar.Enfeksiyonukaptığınızilkzamanlardaveya
bağışıklık sisteminiz bir hastalık (örneğin HIV enfeksiyonu) ya da tedavi (örneğin kanser
tedavisi) sebebiyle zayıflamışsa tüberküloza yakalanma ihtimaliniz son derece yüksektir.
Tüberküloziçintedavilermevcutturvehastalarınbüyükçoğunluğutamameniyileşmektedir.
Başkabirinebulaştırabilirmiyim?
Gizlitüberkülozolankişilerhastadeğildir;dolayısıylabaşkalarınabulaştıramazlar.
Tedavigörmemgereklimi?
Tüberküloz gelişimini engellemek adına bazı durumlarda önleyici tedavi gerekli olabilir. Bu,
doktorunuzundeğerlendirmelerinebağlıdır.Önleyicitedaviözellikleyakınzamandaenfekte
olankişiler,çocuklarvebağışıklıksistemizayıfolanlariçingereklidir.
Özelolarakdikkatetmemgerekenbirdurumvarmı?
PozitifIGRAteşhisinizolmasıyaşamtarzınızıherhangibirşekildedeğiştirmenizigerektirmez
ancak hastalandığınız zaman doktorunuza IGRA pozitif/gizli tüberküloz olduğunuzu
söylemeniz, doğru tedaviyi almanız açısından önem taşır. Bu durum özellikle tüberküloz
belirtilerigelişmeyebaşladıysageçerlidir:
o
uzunsüreliöksürük(3haftadanfazla)
o
uzunsüreliateş
o
geceterlemeleri
o
kilokaybı
Dahafazlabilgiyeneredenulaşabilirim?
http://www.fhi.no/tema/tuberkulose/informasjon-til-pasienter
niph/pksv/16.03.2016
Download