rabbimizin kadına rahmeti

advertisement
RABBİMİZİN KADINA RAHMETİ
DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
2. SINIF
HATİCE AYDOĞAN
1090710161
RABBİMİZİN KADINA
RAHMETİ
İslamiyet’ten önce kadının hiç değeri
yoktu.
 Araplar, kız çocuklarını diri diri
gömüyorlardı.
 Her türlü zulme maruz kalmışlardı.

Birkaç tane ayet örneği;
"Birisine bir kız çocuğu müjdelenirse,
üzüntüsünden yüzü simsiyah
kesilir..." (Nahl, 58 )
 Bu ayette Allah (c.c.) cahiliyet insanının
kadına bakışını anlatır ve takbih eder.
 Halbuki, "Allah dilediğine kız,
dilediğine erkek, dilediğine ikisini
birden verir, dilediğini de kısır
yapar."(Sûrâ, 49)

 Kadın
da tıpkı erkek gibi doğar, erkek
gibi insan yavrusudur. Şefkatte ve
hediyede aralarını ayırırlarsa, anne baba
sorumlu olurlar.

İslam Dini kadın
haklarına önem
vermiştir.

Kuran’ın pek çok ayeti
kadını ve kadın
haklarını koruma altına
almıştır.
"Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları
olduğu gibi, kadınların da erkekler
üzerinde hakları vardır." (Bakara, 228)

İslam ahlakına göre, asıl önemli olan bir
insanın kadın ya da erkek olması değil,
Allah'a derin bir iman ve Allah korkusuyla
bağlanmış olmasıdır.

Allah Kuran'da kadın olsun erkek olsun iman
eden bir kimsenin sahip olması gereken
özellikleri şöyle açıklamıştır.
“ Mümin erkekler ve mümin kadınlar
birbirlerinin velileridirler. İyiliği
emreder, kötülükten sakındırırlar,
namazı dosdoğru kılarlar, zekatı
verirler ve Allah'a ve Resulü'ne
itaat ederler. İşte Allah'ın
kendilerine rahmet edeceği bunlardır.
Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür,
hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe
Suresi, 71)



Peygamber efendimiz
(s.a.v) kadın hakları
konusunda hassasiyetle
üzerinde durmuştur.
Birçok hadisi şerifte
kadını koruma altına
almıştır.
Efendimiz İslam Dinini
en güzel şekilde
yaşayan insandır.
Birkaç tane hadis örneği verirsek;

"Kadınların haklarını yerine getirme
husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zîrâ
siz onları Allâh’ın bir emâneti
olarak aldınız."

"Mü’minlerin îmân bakımından en
olgunu ve en hayırlısı, hanımına
karşı en hayırlı olanıdır."

Sizin hayırlınız, eşine hayırlı
olandır. Ben de eşime karşı sizin en
hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi
insanlar iyi davranır; onlara karşı
ancak kötü kişiler, ihanet eder."

Abdullah ibn Mes'ûd, Hz.
Muhammed'e(a.s), kiminle beraber
bulunması, kime hizmet etmesi
gerektiğini sorunca Hz. Muhammed, üç
kez "Annen’e" dedikten sonra,
“Baban’a", demiştir.
“Cennet annelerin ayağı altındadır.”
diyen dinimiz kadına hak etmiş olduğu değeri
vermiştir.
 İslamiyet’in ilk şehidi bir kadındır.
 İlk Müslüman bir kadındır.
 Peygamberimizin soyu kızından devam
etmiştir.


“Cennet annelerin ayağı
altındadır.”
İSLAM DİNİNDE KADINA
VERİLEN HAKLAR






Miras
Kadın erkek eşitliği
Evlenme
Boşanma
Kadının şahitliği
Kadının eşini seçme
hakkı
Miras

Mirasta erkeğe kadına verilen miktarın
iki katı verildiğini söyleyerek kadına
haksızlık yapıldığını iddia ederler. Halbuki
İslamiyet’te kadın erkek mirasta eşit pay
alırlar.
Kadın kendisinin bir payı ile evlenince
kocasından gelen iki pay ile beraber üç paya
ulaşır.
 Erkek kendisinin iki payı ile evlendiğinde
karısından gelen bir pay ile beraber üç paya
ulaşır.
 Böylece eşitlik sağlanmış olur.

İslam Dininde kadına evlendiğinde kocası
tarafından “ mehir”verilmektedir.
 Mehir: Erkeğin evlenirken karısına vermesi
gereken altın, mal veya bir menfaattir.
 Mehir kadının bir nevi hayat sigortasıdır.

Kuranı Kerimde şöyle buyrulmaktadır,
“Kadınlara mehirlerini gönül rızası
ile verin; kendi arzuları ile mehrin
bir kısmını size hediye ederlerse,
onuda afiyetle yersiniz.”(Nisa,4)
Hadisi şeriflerde de buyuruldu ki;
Mehir vermemek niyeti ile evlenen,
kıyamette hırsızlarla haşrolur.
 Mehr parası hayırlı maldır.
 Mehir olarak, bir yüzük olsa da
verin.

Kadın Erkek Eşitliği
Allah kadınla erkeği eşit yaratmamıştır.
 Psikolojik yönden kadın ve erkek farklı

yaratılmıştır.
Her ikisini de insan olma yönünden, akıl, bilgi,
kültür yönünden eşit olsa da, kadın erkekten
daha duygusal daha hissidir.
 Erkek ise daha katı, olaylara daha
sert,duygusal yoğunluğu az olan bir açıdan
bakar.

Biyolojik yönden kadın ve erkek farklı
yaratılmıştır.
 Erkek daha güçlü-kaslıdır, kadın daha az güçlü
ve kaslıdır.
 Her iki cinsinde üstün- eksik yönleri vardır.
 Akılda, düşüncede ... her iki cinste eşittir ve
birbirlerini geçebilirler.

İslam kadın - erkek eşitliğini değil kadın erkek
adaletini savunur
 Eşitlik adalet demek değildir.
 Eşitlikte mesela, kadına da erkeğe de 100 kg
yükte 50 şer kilo her iki cinse vermek vardır.
Adalette daha kaslı olan erkeğe daha fazla
daha az kaslı kadına daha az yük vermek
vardır.

İslam’da da kadın ve erkeğe doğa ve yapılarına
uygun görev dağılımı yapılmaktadır.
 Kadın, erkek eşit değildir birbirini
tamamlayan iki elmanın yarısı gibidirler.

Evlenme


Bazı çevreler, İslâm’da
her erkeğin dört kadınla
evlendirildiğini, kadının
görüşünün
sorulmadığını kadının
hakkının yenildiğini
iddia ederler.
Belli şartlarda belli
özelliğe sahip erkeklere
tanınan bir olaydır.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Kuran’da
Allah’ü Teala tek kadınla evliliği
Müslümanlara tavsiye etmektedir.
 Dolayısıyla İslam’da tek eşlilik esastır.


1.
2.
Peki dört kadınla evlilik meselesi nedir ?
İslâm’da bir erkeğin bir, iki, üç en çok dört
kadınla evlenmesini belli şartlar dahilinde
izin vardır. Bunlar kısaca şöyledir :
İlk kadının izin vermesi.
Belli şartlarda ancak erkek ikinci bir kadınla
evlenebilir.

3.
Örneğin; Savaş durumlarında nüfus az,
erkek sayısı az ve kadın sayısı fazla ise İslam
Dini bu durumda eğer erkeğin ilk eşi izin
verirse ikinci kadınla evlenebilir. Böylece
diğer kadınlar açıkta kalmaz hem de nüfus
çoğalmış olur.
Hanımı izin verirse kendiside ikinci kadına
bakacak güçte ise diğer kadınla evlenebilir.
Boşanma



İslam Dininde
kadınında boşanma
hakkı vardır.
Anlaşamadığı bir
erkekten kadın
boşanabilir.
İslam Dininde
zorlama yoktur.
Kadının şahitliği

"Ey îmân edenler! Belirli bir vâdeye kadar
birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın.
Bunu, aranızda bir kâtib doğru olarak
yazsın. Erkeklerinizden iki de şâhid tutun.
Eğer iki erkek bulunmazsa, şâhidlerden
kendilerine güvendiğiniz bir erkek ve -biri
unutunca diğerinin hatırlatması için- iki
kadın yeter.” (Bakara 282)

Yukarıdaki ayet görüldüğü gibi; İki kadın
şahit önerilmesinin sebebi, birisi yanılırsa
diğerinin ona hatırlatması içindir. Ancak ayette
"iki kadın şahitten biri mutlaka yanılır veya
unutur" denmemektedir. "Yanılırsa veya
unutursa" denmektedir.
Hz. Ömer (r.a.), boşanma konusunda
yalnız başına kadınların şahitliğini
kabul etmiştir.
 Hz. Ali (r.a.) da, bir çocuğun
öldürülmesine şahit olan kadınların
şahitliğini kabul etmiştir.
 İslam Dini kadının şahitliğini kabul etmektedir.

Kadının Eşini
Seçme Hakkı
İslam Dininde kadının eşini seçme hakkı
vardır.
 Peygamber efendimiz kadınların eşlerini
kendilerinin seçebileceğini ifade etmiştir.
 Peygamber efendimiz zamanında yaşamış
Medine yerlilerinde Hidam’ın kızı Hansa
şöyle rivayet ediyor.


Hansa : Babamın kendi seçtiğini
seçmeye beni mecbur bırakması,
şehirde, ‘Kızların seçme hakkı
yoktur.’ gibi bir düşüncenin
yayılmasına sebep oldu. Bu yüzden
sorma gereği duydum. Şimdi anlaşıldı
ki, kızların seçme hakkı vardır.
Ailesi kendi seçtiğini seçmeye
kızlarını zorlayamaz.
Artık ben babamın seçtiğine kendi
isteğimle evet, diyorum. Sözünden
dönme durumunda kalmasın babam!
Elbette hiçbir baba kızına kötü aday
seçmez...( Ahmet Şahin, 13 Mart
2007)
Özetle
İslâm'da erkekle kadın bir bütünün
parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat
arkadaşıdır.
 İbadet ve muamelelerde cinsiyet ayrılığından
doğan önemsiz bazı farklar dışında, dinî görev
ve sorumluluklarda kadın-erkek eşitliği esastır.


İslâm'ın gelişinden önce toplumda hak ettiği
yeri alamayan kadın, İslamiyet'le insana
yakışır haklara sahip olmuştur.

Kadının durumundaki bu önemli değişikliği
bizzat Kur'ân-ı Kerîm getirmiş ve Hz.
Peygamber bunu tamamlamıştır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards