Doç. Dr. İlkay DİLBER - Celal Bayar Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
İlkay Dilber
Doğum Yılı-Yeri
1969 - KÜTAHYA
Yabancı Dili
İngilizce
E-Posta/Web
Adresi
[email protected]
MEZUN OLDUĞU OKULLAR
Okulu
Mezuniyet Tarihi
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisat Bölümü
İİBF 1990
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 1994
Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim
Dalı
Doktora
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 2004
Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER VE ÜNVANLAR
Kurum
Yıl
Görev
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
1994-2004
Araş. Gör.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
2004-2007
Öğr. Grv
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
2007-…….
Yrd.Doç.Dr.
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
2005-..……
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Anabilim
Dalı
Başkanlığı
Gelir
Büyüme
UZMANLIK ALANI
İKTİSAT (İstikrar
Küreselleşme)
Politikaları,
Ekonomik
Krizler,
Dağılımı,
,Kalkınma,
YAYINLAR
Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’nin Kalkınmasında Dış Ticaretin Sürükleyici Rolü
Doktora Tezi:
Tekstil Sanayinin Endüstrilerarası Bağlılık ve Ekonomik Etkilerinin GirdiÇıktı Analizi Yardımıyla Değerlendirilmesi (1980 Sonrası)
KİTAPLAR
1-Kuramlarda Büyüme ve Kalkınma, (Prof.Dr. Hüseyin KARAYALI ile birlikte), Emek Matbaası,
Manisa,2010.
2- Soma Yapısal Profil Analizi (Sosyo-Ekonomik), Yrd. Doç. Dr. M. Hakan YALÇINKAYA,
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT, Yrd. Doç. Dr. İlkay DİLBER, Neslihan YALÇINKAYA, Emek
Matbaası, Manisa,2011.
3- Büyüme ve Kalkınma Teorileri , (Prof.Dr. Hüseyin KARAYALI ile birlikte), Emek Matbaası,
Manisa,2013.
MAKALELER
1- “Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Dış Ticaret Politikası”,CBÜ İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, Sayı:4 s: 47-64, 1998.
2- “Küreselleşme Sürecinde Türkiye” Manisa 2000.
3- “Türk Tekstil Sanayinin Rekabet Gücü” CBÜ İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:11
Sayı:2 s: 85-94, 2004.
4- “Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin İthalat Yapısı” CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Cilt: 3 , Sayı:2, s: 29-48, 2006.
5- “ Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomis Üzerindeki Etkisinin
Girdi-Çıktı Tablosu
Yardımıyla Değerlendirilmesi”, ” CBÜ
İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14
Sayı:2 s: 205, 2007.
6- “ İhracata Dayalı Büyüme Modelinin İmalat Sanayi İhracatı Üzerindeki Etkisinin
Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma” Marmara Üniversitesi, Öneri Dergisi, Cilt:9, Sayı
34/2010, s: 100, 2010.
7- “Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi” Muğla SMMMO, Denge
Dergisi, sayı:141, Yıl: 20, s:51,2010.
TEBLİĞLER
1- İthalata Dayalı Büyüme Ve Çin Ekonomisi (17.05.2006 SDKM Manisa Seat Kulübü)
2- Küçükve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomi Üzerindeki Etkileri, ELGİNKAN VAKFI,
1995.
3- Suç Ekonomisi ,(18.05.2006 CBÜ İ.İ.B.F)
4- “Kriz Sonrası İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Küresel Kriz Sonrasında
Ekonominin Yeniden Yapılandırılması, Uluslararası Sempozyum V, Balıkesir
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-29 Mayıs 2010, Bandırma-Erdek.
(Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI, Yrd. Doç. Dr. İlkay DİLBER ve Yrd. Doç. Dr. C. Erdem
HEPAKTAN ile ortak çalışma)
5- “Modernleşme Kuramı ve Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği” 9. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, 23-25 Haziran 2011, Saray Bosna, Bosna-Hersek.( Yrd. Doç. Dr. M. Hakan
YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. İlkay DİLBER, Yrd. Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT)
6- “Mentor Ağı İçinde Türk Kadın Girişimcisi”4. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, 02-04
Mayıs 2012, Manisa. (Yrd. Doç. Dr. İlkay DİLBER, Esra Gökay BÜYÜKYILDIRIM)
DİĞER ÇALIŞMALAR
1- Avrupa Birliği Eğitim Kursu (16.04.2004- 20.05.2004)
2- Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye’nin AB Politikalarına Uyumu Eğitimi ( Ege Ekonomiyi
Geliştirme Vakfı, 28-29 Haziran 2006)
3- AB Çerçeve Programları Proje Yönetimi Eğitimleri, (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, 26 Mayıs 2006 )
4- “ DENGE dergisi ” Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının yayına hazırladığı
mesleki dergide hakemlik.
5- Manisa İli Pamuk Raporu,1998. (Rektörlük Proje Kapsamında)
Download