gaz* anadolu l*ses* 11.sınıflar tc *nkılap tar*h* ve

advertisement
GAZİ ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR T.C İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (A)
11/11/2014
ADI SOYADI:
SINIFI NUMARASI:
A) Aşağıdaki ifadelerin boş kısmına doğruysa "D",
yanlışsa "Y" yazınız.(10 PUAN)
1) ( ) Mustafa Kemal,Veliaht Vahdettin ile Fransa’ya giderek
buradaki cephelerde incelemelerde bulunmuştur.
2) ( )Selanik, Manastır ve İstanbul Mustafa Kemal’in fikir
hayatının gelişmesini sağlayan en önemli şehirlerdir.
3) ( )Sykes-Pikot Antlaşması, 1.Dünya Savaşı sırasında İtilaf
Devletleri arasında imzalanan bir gizli antlaşmadır.
4) ( ) 1. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik sistemi şekil
değiştirerek mandater devlet anlayışı gündeme gelmiştir.
5) ( )Sevr Barış Antlaşması , Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son
antlaşmadır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doldurunuz(15 PUAN)
1) ……………………......,Mustafa Kemal’in Selanik Askeri
Rüştiyesinden sonra devam ettiği okuldur.
2) Mustafa Kemal 1911 yılında Gazeteci Mustafa Şerif kimliği
ile……………………….Savaşı’na katılarak sömürgeciliğe karşı ilk
savaşını vermiştir.
3) Fransa ile Almanya arasındaki …………………………………………
sorunu, her iki devletin 1.Dünya Savaşı’na katılmasında etkili
olmuştur.
4) Osmanlı Devleti, Rus ordusunu durdurmak ve Orta Asya
Türkleri ile birleşmek için……………………..Cephesi’ni açmıştır.
5) I. Dünya Savaşı sonunda imzalanacak barış antlaşmalarının
şartlarını belirlemek için İtilaf Devletleri tarafından
……………………………..toplanmıştır.
C)Aşagıdaki soruları cevaplayınız.(15 PUAN)
1) I. Dünya Savaşının sebeplerini yazınız.
2) Mac Mahon Antlaşması kimler arasında yapılmıştır? İçeriğini
belirtiniz.
I.
II.
III.
2) I. Dünya savaşı sırasında İngiltere ve Almanya arasında Orta
Doğu’da üstünlük elde etme yarışı yaşanmıştır. Bu duruma,
I.Almanya’nın, müttefiki Osmanlı Devleti aracılığıyla halifelik
makamının gücünü kullanmaya çalışması,
II.İngiltere’nin Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile Mac Mahon
Antlaşması’nı imzalaması,
III.Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne Süveyş Cephesi’ni
açtırması,
Gelişmelerinden
hangilerinin
kanıt
oluşturduğu
savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
I.
II.
III.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın,
I.Osmanlı Devleti’nin tüm haberleşme ve ulaşım araçlarının
İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılması,
II. İtilaf Devletlerinin bir güvenlik endişesi duyduklarında
her hangi
bir stratejik bölgeyi, işgal etme hakkına sahip
olması,
III.Osmanlı esirlerinin, kesin barış imzalanıncaya kadar
esaretinin sürdürülmesi
İle ilgili maddelerinden hangileri, işgaller sonrasında
Anadolu halkının örgütlenmesini ve silahlı bir direnişe
geçmesini engelleme amacına yöneliktir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
4)Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yaşanan,
I. Orduların terhis edilmesi
II. İstanbul’un işgal edilmesi,
III. Meclis-i Mebusan’ın kapatılması
Gelişmelerinden hangilerinin doğrudan millet iradesinin
yönetim üzerindeki denetim gücünü sona erdirme amacına
yönelik olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
3) Mustafa Kemal’i etkileyen yabancı yazarların adlarını yazınız.
D) I ve II
D)Aşağıdaki kişilerin kim olduğunu ,kurumları ve
kavramları açıklayınız(20 PUAN)
E) II ve III
5)I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin sömürgeleriyle
bağlantısını kesmek amacıyla Osmanlı Devleti
tarafından açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
1) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
A)Kanal
B)Yemen
C)Hicaz
D)Çanakkale
E)Suriye
2) Makbule Hanım
3) Sütçü İmam
4) Amiral Bristol Raporu
F)Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(15 PUAN)
5) Kuva-i Milliye
E)Aşağıdaki sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz.
(20 Puan)
1) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili okuduğunuz
kitaplardan birinin adını,yazarının adını soyadını ve T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili size kazandırdığı bilgileri
kısaca yazınız.
1) XIX.yüzyılda başlayan devletler arası bloklaşma
sürecinde,başlangıçta Üçlü İttifak Bloğuna üye olan fakat
I.Dünya Savaşı sırasında çıkarları doğrultusunda taraf
değiştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlı
.
B)Almanya C)Rusya
D)İtalya
E)ingiltere
NOT:Yazım ve noktalama kurallarına uyum(5 PUAN)
Download