AY - Milli Eğitim Bakanlığı

advertisement
KONULAR
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
8
1- Müfredatın tanıtılması
2- Olay yerini
değerlendirerek gerekli
güvenlik önlemlerini almak
3- Yaralıyı sırtüstü yatırmak
4- Yaralının bilincini ve
ABC’sini değerlendirmek
5- Kanama bölgesini
değerlendirmek
A. DIŞ KANAMALAR
1. Kanama Çeşitleri
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
6- Kanayan bölge üzerine
streil gazlı bez tampon ile
direk olarak bası uygulamak
7- İkinci tamponu
birincisinin üzerine koyarak
baskıya devam etmek
8- Kol ya da bacaktaki
kanamalarda kanayan
bölgeyi uygunsa yükseltmek
9- Kanayan yerin yukarı
tarafında arteriyel bası
noktasına bası uygulamak
2. Dış kanama kontrolü
a. Direk bası
b. Kanayan bölgeyi yukarıya kaldırma
c. Arteriyel basınç noktalarına bası
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
SAAT
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
8
HAFTA
28-EYLÜL 02 EKİM
05-09 EKİM
EKİM
EYLÜL 2015
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
SAAT
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
8
10- Diğer yöntemlerle kanam kontrol edilemiyorsa turnike
uygulamak
11- Yaralıya oksijen tedavisi uygulamak
12- Yaralıya şok pozisyonu vermek
13- Yaşamsal bulgularını almak
14- Yaralının solunum ve dolaşım monitörizasyonunu sağlamak
15- En az iki geniş damar yolu açmak
16- İntravenöz solüsyonları (%0,9 NaCl, Ringer Laktat vb.)
takmak
17- Yaralının üzerini örterek vucut ısısını korumak
18- Yapılan tüm işlemleri vaka kayıt formuna kaydetmek
19- Kopan uzuv parçası varsa yaralı ile beraber aynı sağlık
kuruluşuna naklini sağlamak
20- Yaralının uygun sağlık kuruluşuna naklini sağlamak
d. Turnike (Boğucu sargı)
Uygulaması
e. Kanama durdurucu ajanların
kullanımı
3. Uzuv kopması
4. Dış kanamalarda acil yardım
a. Burun kanamalarında acil yardım
b. Kulak yolundan kaynaklanan
kanamalarında acil yardım
8
4- Görünen bütün dış kanamaları kontrol altına almak
5- Hasta veya yaralının üzerini örterek durumu uygunsa şok
pozisyonu vermek
6- Kusma ihtimaline karşı baş ve omurga yaralanması yoksa
hastanın başını yan çevirmek
7- Ağızdan yiyecek, içecek hiçbir şey vermemek
8- Oksijen tedavisine başlamak
9- Yaşamsal bulguları alarak sık sık aralıklarla değerlendirmek
10- Yaralının solunum, dolaşım mönitarizasyonunu sağlamak
B. İÇ KANAMALAR
1. İç kanamalı hastada belirti ve
bulgular
a. İç kanam ile ilgili kavramlar
2. İç kanamalarda acil yardım
8
HAFTA
11-16 EKİM
19-23 EKİM
EKİM 2015
05-09 EKİM
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
1- Kan ve kan ürünlerini sıralamak
2- Kan transfüzyonunun amaçlarını ve endikasyonlarını
sıralamak
3- Kan transfüzyonunun temel ilkelerini sıralamak
4- Hasta veya yaralıya damar yolu açmak
5- Açılan damar yolundan uygunluk testleri için kan almak
6- IV solüsyon ile intrevenöz sıvı infüzyonuna başlamak
C. KAN TRANSFÜZYONU
1. Kan ve kan ürünleri
a. Tam kan
b. Eritrosit süspansiyonu c. Plazma
d. Taze donmuş plazma
e. Kriyopresipitat
KONULAR
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
SAAT
8
8
8
8
8
26-30 EKİM
09 -13 KASIM
16 -20
KASIM
23 – 27 KASIM
KASIM 2015
02 – 06 KASIM
EKİM
AY
HAFTA
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR
7- Kan bankasında gelen kan veya kan ürünü torbasını 2. Kan transfüzyonunun açmaları ve endikasyonları
kontrol etmek
3. Kan transfüzyonunda temel ilkeler
8- Hasta veya yakınlarına transfüzyon hakkında bilgi
vererek Kan Transfüzyonu bilgilendirilmiş onam
formunu imzalattırmak
9- Hasta başında hasta kimlik bilgileri ile kan torbası
üzerindeki uyumluluk etiketini karşılaştırarak kontrol
etmek
4. Kan Transfüzyonu uygulaması
a. Acil kan istemi
10-Elleri yıkamak ve eldiven giymek
b. Kan torbasının kontrolü
11- Kan transfüzyonu için kullanılacak malzemeleri
c. Hasta veya yakınlarının bilgilendirilmesi ve onay
hazırlamak
alınması
12- Hekim istemi ile hastaya ait bilgileri kontrol
etmek
13- Hastanın vital bulgularını kontrol etmek
14- Kan veya kan ürünü torbasının ağız kısmına
kullanım için hazırlanan filtreli kan setini takmak
15- İnfüzyonu, ilk 10-15 dakika boyunca yavaş olacak
şekilde başlatmak
16- 15. dakika sonunda reaksiyon gelişmezse
infüzyon hzını ayarlamak
17- Hastanın vital bulgularını n15’er dakikalık
aralarla takip etmek
18- Herhangi bir reaksiyon bulgusunda transfüzyonu
hemen durdurarak hekime haber vermek
19- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem formu’nu
doldurmak
d. Hasta kimlik bilgileri ile kan torbasının kontrolü
e. Kan transfüzyonuna başlanması ve hastanın
takibi
5. Kan Transfüzyonu komplikasyonları
a. Akut transfüzyon reaksiyonları
b. Gecikmiş transfüzyon reaksiyonları
6- Kan bağışçılığının önemi
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil Dosya kontrolleri
yapılacak.
Bakımı İçin
Cumhuriyet
Gerekli Tüm
Bayramı ve
Araç-Gereçler
Cumhuriyetin önemi
UYGULAMA
Dosya kontrolleri
Hastanedeki Acil
yapılacak.
Bakımı İçin
10 Kasım Atatürk’ü
Gerekli Tüm
Anma ve Atatürk’ün
Kişiliği
Araç-Gereçler
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin
Gerekli Tüm
Araç-Gereçler
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin
Gerekli Tüm
Araç-Gereçler
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin
Gerekli Tüm
Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak
Dosya kontrolleri
yapılacak.
Dosya kontrolleri
yapılacak.
8
1+1
1+1
14- 18 ARALIK 07- 11 ARALIK
21-25 ARALIK
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR
1- Şokun tanımı ayırt etmek
2- Şokun çeşitlerini ayırt etmek
3- Şokun genel belirtilerini ayırt etmek
4- Şokun genel değerlendirmesini yapmak
2. MODÜL: ŞOK
A.ŞOK FİZYOLOJİSİ
1. Şok
a. Şok çeşitleri
b. Şokun genel belirti ve bulguları
c. Şokun genel değerlendirilmesi
5- Hekim istemi ile hastaya ait bilgileri
kontrol etmek
6- Hastanın vital bulgularını kontrol etmek
7- Kan veya kan ürünü torbasının ağız
kısmına kullanım için hazırlanan filtreli
kan setini takmak
.
8- İnfüzyonu, ilk 10-15 dakika boyunca
yavaş olacak şekilde başlatmak
9- 15. dakika sonunda reaksiyon
gelişmezse infüzyon hzını ayarlamak
10- Hastanın vital bulgularını n15’er
dakikalık aralarla takip etmek
B. HİPOVOLEMİK ŞOK
1. Hipovolemik şokun nedenleri
2. Hipovolemik şokta belirti ve bulgular
3. Hipovolemik şokta acil yardım
11. Kardiyojenik şokun belirti ve
bulgularını değerlendirir
C. KARDİYOJENİK ŞOK
1. Kardiyojenik şok nedenleri
2. Kardiyojenik şok belirti ve bulguları
13-Anafilaktik şokta belirti ve bulguları
değerlendirmek
14- Anafilaktik şokta en kısa sürede acil
yardım uygulamak
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
3. Kardiyojenik şokta acil yardım
a. Yetişkinde kardiyojenik şokta acil yardım
b. Çocukta kardiyojenik şokta acil yardım
12. Kardiyojenik şokta en kısa sürede acil
yardım uygular.
1+1
28- 31
ARALIK
2015 ARALIK
30-4 ARALIK
SAAT
AY
HAFTA
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
D. VAZOJENİK ŞOK
1. Anafilaktik şok
a. Anafilaktik şokta acil yardım
SAAT
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
8
17- Septik şokta belirti ve bulguları
değerlendirir.
8
08–12 ŞUBAT
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak.
3. Septik şok
a. Septik şokta acil yardım
18- Septik şokta en kısa sürede acil
yardım uygular.
17- Septik şokta belirti ve bulguları
değerlendirir.
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2. Norojenik şok
a. Norojenik şokta acil yardım
16- Nörojenik şokta en kısa sürede
acil yardım uygulamak
a. Septik şokta acil yardım
18- Septik şokta en kısa sürede acil
yardım uygular.
1- Yaralıyı tanımlamak
2- Yara çeşitlerini ayırt etmek
ŞUBAT 2016
KONULAR
8
15- Nörojenik şokta belirti ve
bulguları değerlendirimek
8
HAFTA
11-15 OCAK
18 – 22 OCAK
OCAK 2016
04-08 OCAK
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
UYGULAMA
3. MODÜL: TRAVMALAR 1
A. TRAVMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Yara
b. Yara çeşitleri
1. Yaranın görünümüne göre
2. Yaranın oluş şekline göre
3. Yaranın patojen mikroorganizmalarla kirlenme
durumuna göre
4. Yaranın oluş zamanına göre
5. Bası yaralanmaları
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
I. DONEMİN SONA
ERMESİ
(22.01. 2015)
II. DONEMİN
BAŞLANGICI
(08.02. 2014)
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
SAAT
HAFTA
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
8
5- Çıkık ve burkulmaları ayırt etmek
6- Travmayı tanımlamak
7- Travma skor ölçeğini uygulamak
8- Adli delilleri saklamakDamar
yolunu açmak
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
ii. Kemik dokusunun özelliğine göre kırıklar
iii. Yaşa göre kırıklar
b. Kırık belirtileri
c. Kırık komplikasyonları
d. Çıkık (Diskolasyon)
a. Çıkık belirtileri
e. Burkulma
a. Burkulma belirtileri
F. Travmanın değerlendirilmesi
8
22 – 26 ŞUBAT
24 – 28 ŞUBAT
ŞUBAT 2016
4- Kırık çeşitlerini ayırt etmek
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
c. Kırık (Fraktür)
a. Kırıkların sınıflandırılması
a. Dış ortamla ilişkisine göre kırıklar
i. Kırık uçların durumuna göre kırıklar
8
15 –19 ŞUBAT
3- Kırığı değerlendirmek
KONULAR
g. Yaralanmaların adli boyutu
SAAT
8
8
8
8
HAFTA
7 – 11 MART
14 – 18 MART
21-25 MART
MART 2016
29 –4 MART
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
1. Atel kullanım endikasyonlarını açıklar.
2. Atelleme ilkelerini açıklar.
3. Servical atelleri ayırt eder.
4. Yaralıya tekniğine uygun nelson tip servical atel takar.
5. Yaralıya tekniğine uygun philedelphia tip servical atel
takar.
6. Sert atelleri tekniğine uygun kullanır.
7. Yaralıya tekniğine uygun vakum atel takar.
8. Yaralıya tekniğine uygun şişme atel takar.
9. Yaralıya tekniğine uygun traksiyon ateli takar.
1. Kafatası kırıklarını açıklar.
2. Beyin kanamasını açıklar
3. Yüz kemikleri kırıklarını açıklar.
4. Yüz yaralanmalarını açıklar.
5. Göz travmalarında acil bakım uygular.
6. Kulak travmalarında acil bakım uygular.
7. Kafa travmalarında tekniğine uygun sabitleme yapar.
8. Kafa travmalarında acil yardım uygular.
1. Omurga travmalarında acil yardım uygular.
2. Yaralıyı tekniğine uygun omurga tahtası üzerine alır.
3. Omurga travmalarında tekniğine uygun sabitleme yapar.
4. Yüzüstü yatan yaralıyı tekniğine uygun sırtüstüne çevirir.
5. Yaralının kaskını tekniğe uygun çıkarır..
6. Hasta hakları gereğince hasta ya da yaralının
mahremiyetine saygı gösterir.
7. Hasta ya da yaralıya, uygun pozisyon verir.
8. Temiz ve düzenli çalışır.
KONULAR
C. ATELLER
1. Boyun ateli
a. Nelson boyun ateli
b.Philadelphia boyun ateli
2. Sert atel
3. Vakum atel
4. Şişme atel
5. Traksiyon ateli
D. KAFA TRAVMALARI
1. Skalp yaralanması
2. Kafatası kırıkları
3. Beyin yaralanması
4. Kafaiçi kanamalar
5. Yüz travmaları
6. Göz travmaları
7. Kulak travmaları
E. OMURGA TRAVMALARI
10. Omurga kırıkları
11. Omurilik yaralanması
12. Omurga travmalarında acil
yardım
a. Omurga tahtası
b. Yüzüstü yatan yaralının
çevrilmesi
c. Kaskın çıkarılması
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
18 M art Çanakkale Zaferi
ve önemi
Dosya kontrolleri
yapılacak
Zümre Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
SAAT
KONULAR
1. Açık göğüs travmalarını tanılar
2. Kapalı göğüs travmalarını tanılar.
3. Göğüs travmalarının genel belirti ve bulgularını
sayar.
MODÜL 4. TRAVMALAR 2
A. GÖĞÜS TRAVMALARI
1. Açık göğüs travmaları
2. Kapalı göğüs travmaları
3. Göğüs yaralanmalarının belirti ve
bulguları
4. Göğüs travmalı hastanın
8
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
4. Subkutan anfizemde acil bakım uygular.
5. Kaburga kırıklarında acil bakım uygular.
6. Yelken göğüste acil bakım uygular.
7. Sternum kırıklarında acil bakım uygular.
5. Spesifik göğüs travmaları
a. Subkutan amfizem
b. Kaburga kırıkları
c. Yelken göğüs
d. Sternum kırığı
8. Hemotoraks acil bakım uygular.
9. Pnömotoraksta acil bakım uygular
e. Hemotoraks
f. Pnömotoraks
g. Kardiyak tamponat
8
8
değerlendirilmesi
1. Karın travmalı hastayı değerlendirir.
B. BATIN TRAVMALARI
1. Karın travmasına ait belirti ve bulgular
8
UYGULAMA
2. Penetran karın travmalarında acil bakım uygular.
3. Künt karın travmalarında acil bakım uygular
1+1
HAFT
A
11 – 15
NİSAN
18 – 22 NİSAN
25NİSAN – 29
NİSAN
NİSAN 2016
4 –8 NİSAN
28 MART-1 NİSAN
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
2. Karın travmalı hastanın
değerlendirilmesi
a. Penetran karın travmaları
b. Künt karın travmaları
3. Genitoüriner sistem travmaları
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Zümre
Öğretmenleriyle
İşbirliği Yapılacak.
1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü
SAAT
1+1
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
1. Clavicula kırığında tekniğine uygun sabitleme
yapar.
2. Omuz çıkığında tekniğine uygun sabitleme
yapar.
3. Humerus kırığında tekniğine uygun atel takarak
sabitleme yapar.
1+1
1+1
4. Dirsek, radius, ulna, el ve el bileği kırık ve
çıkıklarında tekniğine uygun atell uygular
KONULAR
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
DEĞERLENDİRME
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
12- 18 Mayıs Hemşireler
Haftası
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
C. ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI
1. Clavicula Kırığı
2. Omuz Çıkığı
3. Humerus Kırığı
4. Dirsek Travması
5. Radius ve Ulna Kırığı
6. El ve El Bileği Travmaları
7. Üst Ekstremite Travmalarında Acil
Yardım
1. Pelvis kırıklarında acil yardım uygular.
2. Femur kırığında tekniğine uygun traksiyon
ateli uygular.
3. Patella kırığında tekniğine uygun atel
uygular.
1+1
HAFTA
09 – 13 MAYIS
16– 20 MAYIS
23 – 27 MAYIS
MAYIS 2016
2– 6 MAYIS
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
D. ALT EKSTREMİTE TRA
TRAVMALARI
1. Pelvis kırıkları
2. Kalça çıkığı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
3. Femur kırığı
4. Patella kırığı
Dosya kontrolleri
yapılacak
SAAT
8
KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR
4. Tibia ve fibula kırıklarında tekniğine uygun
atel takar.
5. Ayak ve ayak bileği kırık ve çıkıklarında
tekniğine uygun atel uygular.
-Menisküs
- Tibia ve fibula kırığı
-Ayak ve ayak bileği kırık ve çıkıkları
2. Çoklu travmalı yaralıya acil yardım uygular.
3. Hasta ya da yaralıya, uygun pozisyon verir.
2. Çoklu travmalı hastaya yaklaşım
8
8
30 MAYIS - 3
HAFTA
HAZİRAN
6-10 HAZİRAN
13-17 HAZİRAN
HAZİRAN 2016
AY
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
Beceri sınavı
Beceri sınavı
ÖĞRENME ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM DEĞERLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE GEREÇLER
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
UYGULAMA
Hastanedeki Acil
Bakımı İçin Gerekli
Tüm Araç-Gereçler
Dosya kontrolleri
yapılacak
NOT: Bu Yıllık Plan 2488 ve 2457 sayılı tebliğler dergileri doğrultusunda 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki plan tekniğine uygun olarak ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
çerçevesinde yapılmıştır. Yıllık planın amacı: ilgili müfredatın işlenmesinde Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde ATATÜRK İlke ve İnkılapları ışığında öğrencilere milli ahlakı
benimseyen çağdaş medeniyet seviyesindeki bilgilerle donatılmış bir Atatürk Gençliği yetiştirmektir.
Ders Öğretmeni
Ersin AYDIN
Ders Öğretmeni
UYGUNDUR
Kıymet KARABACAK
…./09/2015
Bayram DEMİRCİ
Okul Müdürü
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI
Download