(^/l)yV/^^v/VX

advertisement
TBMM
B: 112
4.8.2009
129.- Konya Milletvekili Atilla Kart'in, bir taş ocağının çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/8247)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
27.05.2009
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve O r m a n Bakanı Sn.Veysel Eroğlu
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96.
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.
(^/l)yV/^^v/VX/
CHP Konya Milletvekili
Konya-Aksaray duble yolunda Akbaş ile Kızılcakuyu köyleri civarında
bulunan sahada bir şirkete verilen taşocağı ruhsatı ve işletme izni belgesinin; çevreyle
ilgili birçok yasaya açıkça aykırı olduğu ve bu durumun doğal dengeyi bozmasının, tahrip
etmesinin yanında yöre halkını da ciddi anlamda mağdur ettiği görülmektedir.
Taşocağı faaliyetinin yapıldığı alanın; Sit Alanı ve Koruma Alanı içinde
kaldığı, faaliyet gösterilen sahanın yukarıda sözü edilen köylerin kullandığı içme suyuna 1500
metre mesafede olduğu, bu durumun Su Genelgeleri Mevzuatına aykırı olduğu; faaliyet
gösterilen sahanın Konya Ovasında nesli tükenen bitkilerin varlığını tehdit ettiği, yaban
koyunlarının yaşam alanının daraldığı, bölgede çok miktarda koyunun öldüğü, nesli
tükenmekte olan yaban hayvanlarından dolayı yaban hayatı ve üremelerinin engellenir hale
geldiği; taşocağı faaliyeti sebebiyle bölgede kendiliğinden yetişmiş 200-250 adçt civarındaki,
menengiç, badem ve kızılcık ağaçlannın yok olmaya yüz tuttuğu; tam anlamîylâ bir çevre
katliamına yol açıldığını gösteren bulgu ve şikayetler söz konusudur.
Kendiliğinden oluşmuş ağaç toplulukları, , orman sahası, koruma bölgesi ve
milli parkın ; taşocağıyla aralanndaki mesafe 2500 metrelik sınırın altında kalmaktadır.
Akbaş ve Kızılcakuyu muhtarlıkları tarafından tüm bu sakıncalar ve yasaya
aykm durumlar ilgili mercilere yazılı olarak bildirilmiş ise de; hiçbir resmi merci üstüne düşen
görevi yapmamıştır. Böylesine bir çevre tahribatına yol açan, çevreyle ilgili âmir mevzuatı
ayaklar altına alan bu firmanın, Mülki İdare ve Siyasi İktidar tarafından özel olarak
korunduğu yolunda ciddi kuşkular mevcuttur.
Buna göre
;
(1) Çevre ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre; tampon bölgede galeri, kuyu
açarak veya patlayıcı madde kullanarak her türlü taş ve maden ocağı faaliyetinin gösterilmesi
yasak olduğu halde bu faaliyete neden izin verilmiştir? Hangi yasal dayanak ile bu izin
verilmiştir?
Maden Kanununun 7. maddesine göre; maden işletme faaliyetinin yapılamaz
hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda,
madencilik faaliyeti ve yatırımı kararının, Başbakanlık Müsteşarlığı Başkanlığında
oluşturulacak bir Kurul tarafından verilmesi zorunluluğu bulunduğuna göre; bu yasal ve âmir
düzenlemenin gereği neden yerine getirilmemiştir?
(2) Çevre katliamına yol açan, Akbaş ve Kızılcakuyu halkının mal ve hayvan
varlığını tehdit eder hale gelen bu olaya ivedi olarak el koyacak mısınız? Bu firmaya verilen
ruhsat ve iznin yasal çerçevesi nedir?
-514-
Download