baskya giden.indd

advertisement
İçindekiler
Önsöz
Çeviri editörünün özsözü
Bölüm A – İmmün sisteme genel bakış
A1 İhtiyaç
A2 Dış savunmalar
A3 İmmün savunma
A4 Antijenler
A5 Hemopöezis – kan hücrelerinin gelişmesi
Bölüm B – Doğal bağışıklık sisteminin hücreleri
B1 Doğal bağışıklık sisteminin hücreleri
B2 Doğal bağışıklık sisteminin molekülleri
B3 Doğal bağışıklık sistemi tarafından mikropların tanınması
B4 Doğal bağışıklık ve yangı
Bölüm C – Kazanılmış immün sistem
C1 Lenfositler
C2 Lenfoid organlar ve dokular
C3 Mukoza ilişkili lenfoid dokular
C4 Lenfosit trafiği ve dolaşıma yeniden katılımı
C5 Yeni doğanda doğal bağışıklık
Bölüm D – Antikorlar
D1 Antikorun yapısı
D2 Antikor izotipleri
D3 Çeşitliliğin gelişimi
D4 Allotipler ve idiotipler
D5 Monoklonal antikorlar
D6 Antijen – antikor kompleksleri (immün kompleksler)
D7 İmmün testler
D8 Antikorun fonksiyonları
Bölüm E – Antikor cevabı
E1 B lenfosit reseptör kompleksi, ko-reseptörler ve sinyal iletimi
E2 B lenfosit aktivasyonu
E3 Antikor cevabının hücresel temeli
E4 Farklı dokularda antikor cevabı
Bölüm F – T lenfosit cevabı - hücresel immünite
F1 İmmün cevapta T lenfositlerin rolü
F2 T lenfositin antijeni tanıması
F3 T lenfosit repertuarının şekillenmesi
F4 T lenfosit aktivasyonu
F5 Klonal ekspansiyon ve bellek ve efektör fonksiyonunun gelişmesi
Bölüm G – İmmün cevabın düzenlenmesi
G1 Genel bakış
G2 Merkezî tolerans
G3 Periferik tolerans
G4 Antijenin rolü
G5 T lenfositler ve antikorlarla düzenleme
G6 İmmün cevabın nöroendokrin düzenlenmesi
vii
ix
2
1
2
5
9
12
15
15
25
36
41
47
47
54
59
62
67
69
69
73
76
86
87
91
95
101
109
106
109
115
119
122
122
124
133
136
141
149
149
153
155
160
163
166
İÇİNDEKİLER
Bölüm H – İnfeksiyonlarda immünite
H1 Mikrobiyal evren
H2 Farklı organizmalara karşı bağışıklık
H3 Patojen savunma mekanizmaları
H4 İnfeksiyon hastalıklarının patofizyolojisi
Bölüm I – Aşılama
I1 Aşılamanın prensipleri
I2 İmmünizasyon
I3 Antijen çeşitleri
I4 Patojenlere ve tümörlere yönelik aşılar
Bölüm J – İmmün yetmezlik - immün sistemin başarısızlığa uğraması
J1 İmmün sistem yetmezlikleri
J2 Primer/konjenital (kalıtsal) immün yetmezlik
J3 Sekonder (kazanılmış) immün yetmezlik
J4 İmmün yetmezliğin tanı ve tedavisi
Bölüm K – Hipersensitivite - immün sistemin anormal davranışları
K1 Tanımı ve sınıflandırılması
K2 IgE ilişkili (tip 1) hipersensitivite: alerji
K3 IgG ve IgM ilişkili (tip II) hipersensitivite
K4 İmmün kompleks aracılı (tip III) hipersensitivite
K5 Gecikmeli (tip IV) hipersensitivite
Bölüm L – Otoimmünite ve otoimmün hastalıklar
L1 Otoimmünitenin spektrumu ve prevalansı
L2 Otoimmün hastalık oluşumuna katkıda bulunan faktörler
L3 Otoimmün hastalıkların gelişim mekanizmaları
L4 Hastalık patogenezinde efektör mekanizmalar
L5 Otoimmün hastalığın tanı ve tedavisi
Bölüm M – Transplantasyon
M1 Transplantasyon problemleri
M2 Transplantasyon antijenleri
M3 Red mekanizmaları
M4 Greft reddinin önlenmesi
Bölüm N – Tümör immünolojisi
N1 Tümörlere karşı konak savunması ve kökeni
N2 Tümör antijenleri
N3 Tümörlere bağışık yanıt
N4 Immüntanı
N5 Tümörlerin sitokin ve hücresel immünoterapisi
N6 Antikorlar ile tümörlerin immünoterapisi
N7 Tümör aşıları
Bölüm O – Cinsiyet ve immün sistem
O1 Genel bakış
O2 İmmün hücreler ve reprodüktif sistemle ilişkili moleküller
O3 İmmün sistemde seks hormonlarının fonksiyonel etkileri
Bölüm P – Yaşlanma ve immün sistem
P1 Genel bakış
P2 Birincil lenfoid doku ve lenfositlerde yaş ile gelişimsel değişiklikler
P3 Yaşlanmanın doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemleri üzerindeki etkileri
P4 Nöroendokrin sisteminin yaşlanmada bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi
Bölüm Q – İmmüntedavi
Q1 Sitokin, antikor ve hücreler ile immüntedavi
Q2 Sitokinler ile immüntedavi
Q3 Antikorlar ile immüntedavi
Q4 Hücresel immüntedavi
Detaylı Kaynakça
Kısaltmalar
Dizin
xi
171
171
174
180
185
190
190
193
196
200
203
203
205
211
216
221
221
223
231
235
238
242
242
244
249
254
258
261
261
263
266
270
276
276
278
281
284
287
290
294
297
297
299
307
310
310
312
315
321
324
324
328
331
340
345
346
350
Download