manyetik alan tedavisi (magnetoterapi)

advertisement
DERLEME / REVIEW
MANYETİK ALAN TEDAVİSİ (MAGNETOTERAPİ)
MAGNETIC FIELD THERAPY (MAGNETOTHERAPY)
Neslihan ÖZKAN, MD 1, 2, *
Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, İstanbul - Turkey
2
Özel Muayenehane / Private Practice, Bursa-Turkey
1
Özet
Atomun gerek kendi yapısını koruyan, gerekse diğer atomlarla olan etkileşimini düzenleyen kuvvetlerden bir tanesi elektromanyetik kuvvettir ve elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların toplam enerjisini meydana getiren en küçük enerji
parçacığına foton (kuant) denir. Bedenimizin molekül altı düzeydeki iletişimi elektromanyetik sinyaller yani biyofotonlar yardımıyla
gerçekleşir. Magnetoterapi, manyetik alan etkileşimine dayanan bir tedavi metodudur. Literatüre bakıldığında manyetik alan tedavisiyle çok farklı sonuçların alındığı görülmekle birlikte, klinik çalışmalarda pulsatif manyetik alanın antienflamatuar, antiödem ve
analjezik olarak başta lokomotor sistem olmak üzere pek çok hastalıkta tedavi edici etkileri görülmektedir. Tedavide oldukça geniş bir
uygulama alanlarının olması, kolay uygulanabilirliği, yan etkilerinin olmaması, manyetik alan tedavisinin avantajlarıdır. Ancak kanıt
değeri yüksek çalışmalarla etkinliklerinin desteklenmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Manyetik alan tedavisi, foton, kuant, biyoinformatif tıp, elektrosmog.
Abstract
One of the forces that both protects the atoms own structure and regulates the interaction with the other atoms is electromagnetic
force. And it consists of electromagnetic waves. The elementary energy particle which generates the total energy of the electromagnetic waves is called photon (quant). The submolecular communication in our body happens through electromagnetic signals,
namely biophotons. Magnetotherapy is a method based on the interaction of magnetic field. In the literature, pulsed electromagnetic
field therapy has found effective in treating mainly locomotor system problems and a great number of other health problems with antiinflammatory, antiedematic and analgesic effects. The advantages of pulsed electromagnetic field therapy are wide range of application, simple application and having no side effects. However, this therapy method still needs more evidence based sientific studies.
Çekirdek ile elektronlar arasındaki büyük boşlukta bulun
oluşurlar. (Şekil. 1) Elektromanyetik dalgaların toplam ene
parçacığına foton (kuant) denir. Elektromanyetik dalgaların k
elektromanyetik
kuvvettir.
Çekirdekolmaktadır.
ile elektronlar(Şekil.
arasındataşıma
işlemi foton
şeklinde
2) Fotonlar ı
ki
büyük
boşlukta
bulunurlar
ve
elektromanyetik
dalgalardan
bir şey değildir. (1, 2, 3)
Key words: Magnetic field therapy, photon, quant, bioinformative medicine, electrosmog.
Giriş
Günümüzün kuantum fiziği bilgilerine göre, atomlar, pozitif
elektrik yüküne sahip protonların ve yüksüz nötronların bulunduğu bir çekirdek ile çekirdek etrafındaki negatif elektrik
yüküne sahip elektronlardan meydana gelmiştir. Bir atomun
gerek kendi yapısını koruyan, gerekse diğer atomlarla olan etkileşimini düzenleyen 4 tane kuvvet mevcuttur.
1. Çekim kuvveti
2. Zayıf kuvvet
3. Elektromanyetik kuvvet
4. Nükleer kuvvet
oluşurlar (Şekil 1). Elektromanyetik dalgaların toplam enerji-
Tüm maddelerde olduğu gibi, canlı organizmalarda da
atomlardan moleküllere, hücrelerden organlara kadar tüm
yapıları bir arada tutan bu kuvvetlerin içinde en önemlisi
* Yazışma Adresi (Adress for Correspondance):
Neslihan Özkan, MD, Uzm
Bağlarbaşı Mh 1. Sedir Sk. 15/7 Osmangazi Bursa Türkiye
Tel: 00 90 224 363 88 87
e-mail: [email protected]
www.barnat.com.tr
Şekil 1 | Çekirdek ile elektronlar arasında çok büyük boşluklar vardır.
Kuantum fiziğinin atom modeline göre bu alanlar elektromanyetik
Şekil.
1: Çekirdek ile elektronlar arasında çok
“foton” içermektedir.
büyük boş
modeline göre bu alanlar elektromanyetik “foton” içermektedi
Cilt 9, Sayı 3 : 2015 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi | 17
Şekil. 1: Çekirdek ile elektronlar arasında çok büyük boşluklar vardır. Kuantum fiziğinin atom
modeline göre bu alanlar elektromanyetik “foton” içermektedir.
Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
olur. Ancak regülasyonu (düzenlenmesi) daha üst düzeyden,
informasyonla sağlanmaktadır. Bu nedenle tanı veya tedavi
gibi medikal bir değerlendirme yapılırken sadece materyal
düzeyinde değil, informasyon düzeyinde de değerlendirme
yapılması gerekir. Bu gelişmeler tıpta yeni bir çığır açmıştır
ve günümüz tıbbı artık, sadece madde değil aynı zamanda
enerji ve informasyon tıbbıdır (4).
Dr. W. Ludwig tarafından geliştirilen Biyoinformatif tıbbın
bilimsel temelleri, kuantum fiziği bilgilerine yani biyofoton adı
verilen karşılıklı kuant etkileşimleri temeline dayanmaktadır.
Buna göre bedenimizde molekül altı düzeydeki iletişim ve bilgilerin aktarılması, elektromanyetik sinyaller yani biyofotonlar
yardımıyla gerçekleşir. Bedenimizde ışık hızında bir biyofoton
Şekil 2 | Elektromanyetik dalgaların en küçük enerji parçacığına foton
alışverişi mevcuttur. Temel sistem bu iletişim sürecinde kabdenir. 2: Elektromanyetik dalgaların en küçük enerji parçacığına foton denir.
Şekil.
losuz bilgi ağı görevini üstlenir ve biyofoton alışverişi sayesinde
yaşamsal fonksiyonları kontrol eder. Bilindiği üzere metabosini meydana getiren en küçük enerji parçacığına foton (kuGünümüzde
madde olarak algıladığımız her şeyin aslında
yoğunlaşmış
(enerji)temel
oluştuğu
lizma ve
detoksifikasyonfotonlardan
süreçlerinin yönetimi
sistemde
ant) denir. Elektromanyetik dalgaların kendisini bir noktadan
8
ispat
edilmiştir.
Kozmozda
nükleonlardan
(proton
+
nötron)
9.746
x
10
kat
daha
fazla
foton
VSS aracılığı ile gerçekleşmektedir (3).
başka bir noktaya taşıma işlemi foton şeklinde olmaktadır
Biyoinformatif
bilgi tedavisidir.
Harmonik
titrebulunmaktadır.
3) Fotonlar
taşımabaşka
kapasitesine
sahiptirler tıp
ve bir
sürekli
olarak bilgi
alışverişi
(Şekil 2). Fotonlar(Şekil.
ışık taneciğinden
yani bilgi
titreşimden
yoluylaile
insanların
“biyo alanlarının”
yaparlar.
Bedenimizin
alışverişi
sağlanmaktadır.
(2, 3)uyarılmasıdır. Vebir şey değildir
(1, 2, 3). regülasyonu ve kontrolü bu bilgişimler
rici
sistemden
alıcı
sisteme
mesaj
olarak
düşünülebilir. UyaGünümüzde madde olarak algıladığımız her şeyin aslında
rım,
“biyolojik
rezonans
efektleri”
yoluyla
gerçekleşir. Tedavi
yoğunlaşmış fotonlardan (enerji) oluştuğu ispat edilmiştir.
edici uyaran ancak bedenle rezonansa girerse etkili olabilir.
Kozmozda nükleonlardan (proton + nötron) 9.746 x 108 kat
Bu yüzden Biyoinformatif tıp; hem spesifik ve nonspesifik dedaha fazla foton bulunmaktadır (Şekil 3). Fotonlar bilgi tatoksifikasyonda, hem de kronik enfeksiyonlarda otojen imşıma kapasitesine sahiptirler ve sürekli olarak bilgi alışverişi
munoterapi amacıyla kullanılabilir (2, 3, 4).
yaparlar. Bedenimizin regülasyonu ve kontrolü bu bilgi alışNöralterapi, akupunktur, manyetik alan, biyofoton, hoverişi ile sağlanmaktadır (2, 3).
meopati, biyorezonans, fitoterapi, renk terapisi, kinezyoloji,
proquant ve reviquant gibi tüm doğal tedavi metotlarında
ENERJİ VE FREKANS TEMELLİ
bilgi aktarımı için foton kullanılır. Bu kapsamda günümüzTEDAVİLER
de tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bir tanesi de
Yaşamla ilgili bütün süreçler; yani büyüme, gelişme, metaboManyetik alan tedavisidir. Elektromanyetik alan, hem tedavi
lizma (elektrolit, su, asit-baz dengesi), hastalık, sağlık, hatta
sinyali olarak hem de aynı zamanda taşıyıcı ve bilgi dalgası
ölüm ve çürüme biyokimyasal yollarla materyal düzeyinde
olarak işlev görür (2, 5).
FİZİK KURALLARI
Şekil 3 | Maddeler yoğunlaşmış fotonlarda (enerji) başka bir şey değildir.
İçerisinden elektrik akımı geçen bir iletkenin etrafında, cevap
olarak manyetik alan oluşur. Bunun tersi de doğrudur. Yani
manyetik alan, çevresindeki iletken dokuda akım oluşturabilir (Michael Faraday ve Joseph Henry 1831) (1, 6) (Şekil 4 ve
5). İnsan vücudundaki her hücrenin kendine özgü bir elektrik devresinin olduğunu (aksiyon potansiyeli), ek olarak sinir
sistemini ve özellikle bedenimizi bir ağ gibi saran vejetatif
sinir sistemini de düşünecek olursak, bedenimiz aslında devasa bir elektromanyetik cihazdır. İnsan vücudundaki manyetik alan, biyoelektrik yüklerin hareketinden meydana gelir.
Bedenimizde biyoelektrik akım oluşan herhangi bir bölgede
mutlaka manyetik alan vardır (2, 5) (Şekil 6).
Canlı veya cansız tüm maddelerin zayıf ya da güçlü birer manyetik alanları vardır. Yani madde alemi nasıl atomlarının titreşimi nispetinde ürettiği enerji kadar etraflarında
elektromanyetik alanlar teşekkül ettiriyorsa, tüm canlılar
da hücresel vibrasyonları nispetinde ürettikleri enerji kadar
çevrelerinde elektromanyetik alanlar teşekkül ettirmektedir.
Şekil. 3: Maddeler yoğunlaşmış fotonlarda (enerji) başka bir şey değildir.
18 | Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy Volume 9, Number 3 : 2015
ENERJİ VE FREKANS TEMELLİ TEDAVİLER
www.barnat.com.tr
Yaşamla ilgili bütün süreçler; yani büyüme, gelişme, metabolizma (elektrolit, su, asit-baz dengesi),
bedenimizi
bedenimizi bir
bir ağ
ağ gibi
gibi saran
saran vejetatif
vejetatif sinir
sinir sistemini
sistemini de
de düşünecek
düşünecek olursak,
olursak, bedenimiz
bedenimiz aslında
aslında devasa
devasa
bir
elektromanyetik
cihazdır.
İnsan
vücudundaki
manyetik
alan,
biyoelektrik
yüklerin
bir elektromanyetik cihazdır. İnsan vücudundaki manyetik alan, biyoelektrik yüklerin hareketinden
hareketinden
meydana
meydana gelir.
gelir. Bedenimizde
Bedenimizde biyoelektrik
biyoelektrik akım
akım oluşan
oluşan herhangi
herhangi bir
bir bölgede
bölgede mutlaka
mutlaka manyetik
manyetik alan
alan
vardır.
(2,
5)
(Şekil.
6)
vardır. (2, 5) (Şekil. 6)
Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
Şekil 4 | Düz bir tel boyunca akan elektrik akımı sonucu, telin etrafınŞekil.çizgileri
4: Düz
Düzşeklinde
bir tel
telmanyetik
boyuncaalan
akan
elektrik
akımı sonucu,
sonucu, telin
etrafında dairesel
dairesel kuvvet
kuvvet çizgileri
çizgileri
Şekil.
4:
bir
boyunca
akan
elektrik
akımı
telin etrafında
da dairesel kuvvet
oluşumu
görülmekşeklinde manyetik
manyetik alan
alan oluşumu
oluşumu görülmektedir.
görülmektedir.
Şekil 7 | Yaşamsal olarak önemli üç manyetik titreşim.
tedir.
şeklinde
Şekil. 7: Yaşamsal olarak önemli üç manyetik titreşim
1. Schumann
Frekansı:
Yeryüzü
ile atmosferin iyonosfer
MANYETİK
ALANIN
ZARARLARI
tabakası arasında değişik frekanslarda titreşen elektroİnsanın kendi iç manyetik alanı ile dünyanın oluşturduğu manyetik alan
manyetik
alanlar meydana gelmektedir. Bu durum 1952
nedenlerden dolayı bozulabilmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden
yılında Alman fizikçi Prof. Dr. W. O. Schumann tarafınçeşitli cihazların hayatımızın bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Böyl
dan açıklanmış
olup,türü
tespitlere
göreAyrıca
bu boşlukta
7.8,ile14,birlikte asfaltlan
yeni bir kirlilik
doğmuştur.
şehir hayatı
20, 26,yani
33,doğal
39 vemanyetik
45 Hz aralıklarında
titreşen
yedi
elektroalanla olan temasını azaltmıştır. (2, 5, 7)
manyetik alan mevcuttur. Bu bölgedeki en büyük manyeAlmanya’dan Dr. Warnke ve arkadaşları, manyetik alanın, organiz
tik alanın frekansı 7.8 Hz’dir.
rezonansın bozulduğu hallerde ise dengelerin değişerek elektrosmog
2. Jeomanyetik
Frekans:
atmosfere
yaydığı
Günümüzde
insanlarYer
nekabuğunun
yazık ki doğada
var olan
iç ve dış manyeti
manyetik
frekanslardır.
Yer
kabuğunun
doğal
bir
manyeürettikleri cep telefonları, elektrikli ev aletleri ve yüksek gerilim hatları
olumsuz
olan
alan kirliliğinin
etkisi altındadır. Canlı y
tizması
vardıretkileri
ve kendi
64manyetik
eser elementinin
öz frekansları
düşünürsek,
dışarıdan gelen elektromanyetik alanlar ve bunların olu
tarafından
oluşturulur.
Şekil 5 | Yuvarlak bir telden elektrik akımı geçtiğinde oluşan manyetik
Şekil. 5:
5: Yuvarlak
Yuvarlak bir
bir telden
telden elektrik
elektrik akımı
akımı geçtiğinde
geçtiğinde oluşan
oluşan manyetik
manyetik alan
alan şekli
şekli görülmektedir.
aletlerinışığının
işleyişini
biyolojik
yapıları da etkilem
Şekil.
3. Solarelektronik
Frekans:görülmektedir.
Güneş
kısabozuyorsa,
dalga (UKW)
frekansalan şekli görülmektedir.
alanın faydaları yanında dengenin bozulması ile birlikte zararlı etkileri de
larıdır (4).
MANYETİK ALAN TEDAVİSİ
Bugün duyarlı cihazlarla bedenimizdeki (iskelet kaslaMagnetoterapi, manyetik alan etkileşimine dayanan girişimsel olmayan f
rı, göz, kalp,
vb) manyetik
ölçülebilmektedir.
Tıptabeyin
hem tanısal
olarak hemalanlar
de pek çok
hastalıkta tedavi amacıyla kulla
Bedenimizdeki yapıların birbiriyle haberleşmek için kullanEtki Mekanizması
dıkları manyetik
alan sinyalleri birbiriyle uyum içindedir. Bu
sinyaller dünyadaki
manyetik
alan göre
sinyalleri
ile dealan;
uyum
içinKuantum fiziği
bilgilerine
manyetik
hem
taşıyıcı ve bilgi d
dedir. Örneğin
hafızamız
sinyali olarak
işlev için
görür.büyük
(4) öneme sahip olan Hipokampusun frekansı, Schuman frekansı ile aynıdır yani 7,8
Manyetik alan tedavisiyle, bedenimizin iletken dokularında oluşan
Hz ile çalışır.
Timus bezi bağışıklık sistemi için önemlidir; bu
dokularda depolarizasyona yol açar. Böylece nöral yapıların stimüle
bezin dalga
boyu
ise 1,2
Hz’dir. Melatonin
üretimi
Geddes bunu
“elektrotsuz
elektrikselhormonun
stimulasyon”
olarak tanımlamıştır.
3 Hz ile olmaktadır
(1, tedavisi
2, 4, 5). pulsatif veya alternatif olmalıdır. Çünkü statik
manyetik alan
Şekil 6 | İnsan bedenindeki biyoelektrik akım hareketinden meydana
gelen manyetik
depolarizasyona
yol açmaz.
Şekil.alan.
6: İnsan bedenindeki biyoelektrik akım hareketinden meydana
gelen manyetik
alan (1, 6)
MANYETİK ALANIN ZARARLARI
Etkialanları
mekanizması
olarak,
Warnke
ve arkadaşları, manyetik alanın, o
Canlı
veya
cansızdatüm
maddelerin
zayıf
ya daKalp,
güçlü birer manyetik
vardır.
YaniDr.
madde
alemi
Dolayısıyla
insan
vücudu
manyetik
özelliğe
sahiptir.
hatta molekül
ile rezonansa
girdiğini
ve pH oluşturduğu
dengelerini etkilediğini iddia
İnsanın kendi
iç manyetik
alanı ile
dünyanın
nasıl
atomlarının
titreşimi
nispetinde
adale, sinir
ve beyin
gibi organlar
tamamen
kendineürettiği
has bellienerji kadar etraflarında elektromanyetik alanlar
manyetik alan arasındaki uyumluluk çeşitli nedenlerden doteşekkül
canlılar
da hem
hücresel
bir manyetik
alanaettiriyorsa,
sahiptir. Bu tüm
özellik
canlıların
oluşu- vibrasyonları nispetinde ürettikleri enerji kadar
layı bozulabilmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri
elektromanyetik
alanlar
ettirmektedir.
Dolayısıyla insan vücudu da manyetik
mu hemçevrelerinde
de işlevi açısından
vazgeçilmezdir
(1, 2,teşekkül
5).
manyetik
alan kendine
oluşturan
hayatımızın bir
özelliğe
sahiptir.
Kalp,
adale,
sinir
ve
beyin
gibi
organlar
tamamen
hasçeşitli
belli cihazların
bir manyetik
Bütün manyetik alanlar üç değişken içerir. Bunlar; freparçası
haline
gelmiş
olmasıdır.
Böylece
elektrosmog
adı
alanayönü,
sahiptir.
Bu özellik
canlıların
hem oluşumu
kans, spinin
spinin
büyüklüğü
veya gücüdür.
Bu üçhem de işlevi açısından vazgeçilmezdir. (1, 2, 5)
verilen yeni bir kirlilik türü doğmuştur. Ayrıca şehir hayatı
değişken insan vücuduna uyduğunda vücut kendi enerjisini
ile birlikte
asfaltlanan
insanların toprakla
Bütün manyetik alanlar üç değişken içerir. Bunlar; frekans,
spinin
yönü, zemin,
spinin büyüklüğü
veya yani doğal
destekler (4).
manyetik
alanla olandestekler.
temasını azaltmıştır
(2, 5, 7).
gücüdür. Bu üç değişken insan vücuduna uyduğunda vücut
kendi enerjisini
(4)
Almanya’dan Dr. Warnke ve arkadaşları, manyetik alaYAŞAMSAL
ÜÇ ÜÇ
ÖNEMLİ
YAŞAMSAL
ÖNEMLİ MANYETİK
MANYETİK TİTREŞİMnın, organizma ile rezonansa girdiğini; rezonansın bozulduTİTREŞİM
ğu hallerde
ise manyetik
dengelerinalanlarının
değişerek elektrosmog
İnsanlar kendi manyetik alanlarının yanı sıra, yaşadıkları
çevrenin
da etkisi etkisinden
İnsanlar kendi manyetik alanlarının yanı sıra, yaşadıkları çevbahsetmişlerdir.
Günümüzde
altındadırlar. Bu manyetik titreşimlerden 3 tanesi yaşamsal
öneme sahiptir.
(Şekil. 7) insanlar ne yazık ki doğada var
renin manyetik alanlarının da etkisi altındadırlar. Bu manyeolan iç ve dış manyetik alanların yanı sıra, kendi ürettikleri
tik titreşimlerden
3 tanesi yaşamsal
öneme sahiptir
cep telefonları,
ev aletleri
ve yüksek
1- Schumann
Frekansı:
Yeryüzü(Şekil
ile 7).atmosferin
iyonosferelektrikli
tabakası
arasında
değişikgerilim hatlafrekanslarda titreşen elektromanyetik alanlar meydana gelmektedir. Bu durum 1952 yılında
www.barnat.com.trAlman fizikçi Prof. Dr. W. Cilt
Sayı 3 : 2015
Bilimsel Tamamlayıcı
Regülasyon
ve Nöralterapi
O. 9,Schumann
tarafından
açıklanmış Tıp,
olup,
tespitlere
göre bu Dergisi | 19
boşlukta 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hz aralıklarında titreşen yedi elektromanyetik alan
mevcuttur. Bu bölgedeki en büyük manyetik alanın frekansı 7.8 Hz’dir.
Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
rı gibi nedenlerle, sağlığımıza olumsuz etkileri olan manyetik alan kirliliğinin etkisi altındadır. Canlı yapıları elektronik
aletler gibi düşünürsek, dışarıdan gelen elektromanyetik
alanlar ve bunların oluşturduğu kuvvetler, nasıl ki elektronik
aletlerin işleyişini bozuyorsa, biyolojik yapıları da etkilemektedir. Böylece manyetik alanın faydaları yanında dengenin
bozulması ile birlikte zararlı etkileri de olmaktadır (1, 2, 5).
adenil siklaz, cAMP, protein kinaz gibi maddeler üzerinde
düzenleyici etkisi olduğu rapor edilmiştir (1, 2, 5, 6).
Dr. Ludwig’e göre elektromanyetik etkileşimler, organizmadaki bilgileri iletirler. Böylece hücre iletişimini, hücre içi
ve dışı regülasyonu yönetirler. Bu nedenle Ludwig, maddi
yapıları değil, insanın biyoalanını uyaran cihazların geliştirilebileceğini belirtmiştir (4).
MANYETİK ALAN TEDAVİSİ
MANYETİK ALAN TEDAVİ
UYGULAMALARI
Magnetoterapi, manyetik alan etkileşimine dayanan girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Tıpta hem tanısal
olarak hem de pek çok hastalıkta tedavi amacıyla kullanılmaktadır. (1, 2, 6, 7)
Etki Mekanizması
Kuantum fiziği bilgilerine göre manyetik alan; hem taşıyıcı ve
bilgi dalgası olarak hem de tedavi sinyali olarak işlev görür (4).
Manyetik alan tedavisiyle, bedenimizin iletken dokularında oluşan biyoelektrik dalgalar, nöral dokularda depolarizasyona yol açar. Böylece nöral yapıların stimüle edilmeleri
sağlanmış olur. Geddes bunu “elektrotsuz elektriksel stimulasyon” olarak tanımlamıştır. Ancak bunun için uygulanan
manyetik alan tedavisi pulsatif veya alternatif olmalıdır. Çünkü statik manyetik alan nöral dokuda depolarizasyona yol
açmaz (1, 6).
Etki mekanizması olarak, Dr. Warnke ve arkadaşları,
manyetik alanın, organizma, organ, doku, hücre hatta molekül ile rezonansa girdiğini ve pH dengelerini etkilediğini
iddia etmektedir. Düşük frekanslı manyetik alanların, etkisini
hücresel membran seviyesinde gösterdiği belirtilmektedir.
Warnke düşük amplitüdlü pulsatif manyetik alanın ağrı üzerine yararlı etkilerini, 3 faktörle açıklamaktadır.
1. Otonom (vejetatif ) sinir aktivitesinde değişikliklere sekonder kan damarlarının çapında aktif genişleme
2. Terminal dokularda parsiyel oksijen basıncında artış
3. Kapiller kan akış hızında ve lokal perfüzyonda değişiklik
(1).
Literatürde manyetik alan tedavisiyle çok farklı sonuçların alındığı görülmekle birlikte, klinik çalışmalar pulsatif
manyetik alanın antienflamatuar, antiödem ve analjezik olarak başta lokomotor sistem olmak üzere pek çok hastalıkta
tedavi edici etkilerini göstermektedir. Ayrıca, iyileşmeyi hızlandırıcı, spazm çözücü, vejetatif sinir sistemini, perfüzyonu,
hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici, hücre zarlarında kalsiyum kanallarını aktive edici etkilerinden bahsedilmektedir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Manyetik alan tedavisi ile ilgili literatürler değerlendirildiğinde; birçok yoldan etkili olduğu ile ilgili yayınlar vardır: Bunlarından bazıları: Lizozomların uyarılması, hormon
sekresyonu, enzimatik aktivitelerin düzenlenmesi, DNA ve
kollajen sentezinin artışı, kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi, reseptör modifikasyonu ve membran geçirgenliği,
Tedavide kullanılmak üzere Magnetotron, Vitapulse ve Medisend (AMS) gibi değişik titreşimli manyetik alan cihazları ve farklı elektrotlar (çember, düz, tedavi yatağının konan
minder altı elektrotlar) geliştirilmiştir. Elde edilen manyetik
sinyaller sabit (statik) veya pulsatif (titreşimli) olabilmektedir
(1, 4, 6).
Statik Manyetik Alan Tedavisi
Statik manyetik alan tedavisi için çeşitli element alaşımlarından oluşan farklı boyutlarda magnetler (mıknatıslar) veya
manyetik bantlar kullanılmıştır. Cilt üzerine sıklıkla da tetik
noktalar üzerine konulmaktadır. Etkinliği ile ilgili kesin deliller yoktur (1). Tedavide ana kullanım alanları dolaşımı aktive etmek, analjezi sağlamak ve yara iyileşmesini sağlamaktır.
Vallbona ve arkadaşları çift kör bir çalışmada statik manyetik alan tedavisi ile post polio ağrısında başarılı olduklarını
bildirmişler, ancak diğer çalışmalarda etkinliği ile ilgili kesin
deliller yoktur (9). Diğer taraftan statik manyetik alan uygulamaları, sürekli olarak fizyolojik olmayan sinyaller göndererek, bozucu alan oluşturabilirler (10).
Pulsatif Manyetik Alan Tedavisi
Dr. Wolfgang Ludwig’e göre uyarım, biyolojik rezonans efektleri adı verilen bir mekanizma yoluyla gerçekleşmelidir. Yaptığı araştırmalar sonucunda biyolojik efektin oluşabilmesi ve
cihazın fizyolojik açıdan etkili olabilmesi için, yapay olarak
üretilen elektromanyetik sinyallerin (güç, impuls şekli ve frekans), el değmemiş fizyolojik doğadaki aslına uygun olması gerektiği sonucuna varmıştır (Şekil 8). Buna göre cihazın
ürettiği manyetik sinyallerin, belirli fizyolojik özelliklere sahip olması gerekir:
1. Pulsatif olmalıdır: Yapay olarak üretilen elektromanyetik sinyalin atım biçimi kelimenin tam anlamıyla fizyolojik doğaya sahip olmalıdır. Yani zaman akışı bakımından
hücre membranı ve sinir sisteminin sinyal iletimine yani
aksiyon potansiyeline karşılık gelmelidir. Fizyolojik olmayan tedavi sinyalleri, (örn: dikdörtgen sinyaller, testere
dişi sinyaller) Dr. Luwdig’in araştırma bulgularına göre
uzun vadede organizma için özellikle yaşlılarda olumsuz
yük (sürekli stres) oluşturur.
2. Biyolojik pencere (Adey penceresi) içinde bulunmalıdır: Çünkü organizma manyetik alan şiddeti bakımından, sadece bu pencere içindeki enformasyonu (bilgiyi)
20 | Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy Volume 9, Number 3 : 2015
www.barnat.com.tr
ani aksiyon potansiyeline
karşılık
gelmelidir.
olmayan
tedavi
sinyalleri,
(örn:Fizyolojik
dikdörtgen
sinyaller, testere dişi sinyaller) Dr. Luwdig’in araştırma
belirleyici
öneme Dr.
sahip
kontrol sinyalleri
olduklarını bildirmiş ve bunların cihazla üretilmesi
örtgen sinyaller, testere
dişi
sinyaller)
Luwdig’in
araştırma
bulgularına göre uzun vadede organizma için özellikle yaşlılarda olumsuz yük (sürekli stres)
gerektiğini
vurgulamıştır.
(2, (sürekli
4, 10) stres)
e organizma için özellikle
yaşlılarda
olumsuz yük
oluşturur.
Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
2- Biyolojik pencere (Adey penceresi) içinde bulunmalıdır:
nceresi) içinde bulunmalıdır:
Çünkü organizma manyetik alan şiddeti bakımından, sadece bu pencere içindeki
ik alan şiddeti bakımından,
sadece
bu pencere
içindeki
enformasyonu
(bilgiyi)
taşıyan elektromanyetik
sinyalleri algılar. Dolayısıyla tedavi edici
yan elektromanyetik sinyalleri
algılar.
Dolayısıyla
tedavi
edici
uyaranlardan, sadece belli frekans ve güce sahip olanlar beklenen etkiyi gösterebilir. (Şekil.9)
ekans ve güce sahip
beklenenjeomanyetik
etkiyi gösterebilir.
(Şekil.9)
3-olanlar
Schumann,
ve solar
frekans yelpazesini içeriyor olması gerekir:
solar frekans yelpazesini içeriyor olması gerekir:
Biyolojik normaller olarak adlandırılan üç doğal frekans yelpazesinin, hücre regülasyonu için
dlandırılan üç doğal frekans yelpazesinin, hücre regülasyonu için
belirleyici öneme sahip kontrol sinyalleri olduklarını bildirmiş ve bunların cihazla üretilmesi
rol sinyalleri olduklarını bildirmiş ve bunların cihazla üretilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. (2, 4, 10)
4, 10)
AA
B
Şekil 9 | Adey penceresi.
Şekil. 9: Adey penceresi
CB
BA
B
Dr. manyetik
Ludwig’in
geliştirdiği
sistem,uygun
bozulmamış
Pulsatif
alan,
vücut dokularını
bir şekildedoğaya
etkileyerek hücre zarl
benzer
elektromanyetik
bir
biyoalan
üretir.
Hastalığa
özgü halinde ma
artırır. Yapılan çalışmalar tedavide pulsatif yani ritmik
dalgalanmalar
olarak seçilen
tedavigerektiğini
edici frekansın
sıra yukarıda
sayılan statik manye
şeklinin
kullanılması
ortayayanı
çıkarmıştır.
Yerkabuğunun
etkin
olan pulsatif
manyetik
tüm özelliklere
sahiptir
(4). alan, hücre zar hareketi periodisitesiyle daha
oluşturmaktadır. Organizmada molekül, hücre ve sistemler düzeyinde (sindirim
gibi) karmaşık biyofiziksel işlemlerin oluşmasını aktive eder. (2, 5)
UYGULAMA ALANLARI
Dr.
Ludwig’in
sistem, beri,
bozulmamış
1900’ün
erkengeliştirdiği
dönemlerinden
değişikdoğaya
dalga benzer
formlarıelektromanyetik
Hastalığa
özgü olarak
seçilen
tedavi
edici
frekansın
yanı sıra yukarıda say
ve
frekanslarda
manyetik
alan
üreten
cihazlar,
osteoporoz,
Şekil.8: Yapay olarak üretilen elektromanyetik sinyaller bedenimizin ve doğanın frekansına uygun
sahiptir.
(4) kırıklarının iyileşmesi, doku iyileşmesi, ağrı teartrit, kemik
olmalıdır. Sırasıyla A: Membran aksiyon potansiyeli. B: Schumann frekansı. C: Pulsatif manyetik
davisi, yorgunluğun
giderilmesi, konvülziyonlar, migren, nöUYGULAMA
ALANLARI
alan grafiği görülmektedir.
ralji, nörit, enerjinin düzenlenmesi, dermatolojik sorunların
1900’ün
erken
değişik
formları vevefrekanslarda m
giderilmesi
gibidönemlerinden
birçok alandaberi,
tedavi
amaçlıdalga
kullanılmakta
cihazlar, osteoporoz, artrit, kemik kırıklarının iyileşmesi, doku iyileşmesi, ağrı te
çalışmalar yapılmaktadır (1, 2, 6, 11).
giderilmesi, konvülziyonlar, migren, nöralji, nörit, enerjinin düzenlenmesi, der
1938’de Hensen tarafından ağrı üzerindeki etkisi rapor
giderilmesi gibi birçok alanda tedavi amaçlı kullanılmakta ve çalışmalar yapılmak
edilmiştir. 1965’te Bickford ve Fremming manyetik alan ile
1938’de
Hensen
tarafından
ağrı üzerindeki etkisi
rapor edilmiştir. 1965’te Bic
insanlarda
periferik
sinir stimulasyonunu
gerçekleştirmişlermanyetik
alan
ile
insanlarda
periferik
sinir
stimulasyonunu
gerçekleştirmişler
dir. 1985’te pulsatif manyetik alan ile korteksin stimule edilmanyetik alan ile korteksin stimule edilmesi ve periferik yanıtların alınması sağla
CC
Şekil 8 | Yapay
olarak üretilen
sinyaller bedenimizin
romanyetik sinyaller
bedenimizin
veelektromanyetik
doğanın frekansına
uygun
mesi ve periferik yanıtların alınması sağlanmıştır (1).
ve
doğanın frekansına
olmalıdır.
Sırasıyla
A: Membran aksiyonsinyaller bedenimizin ve doğanın frekansına uygun
Şekil.8:
Yapay uygun
olarak
üretilen
elektromanyetik
siyon potansiyeli.
B:
Schumann
frekansı.
C:
Pulsatif
manyetik
Dr.Ludwig
W. Ludwig
ve Prof.
R. Adey
yaptıkları
çalışmalarla
Dr. W.
ve Prof.
W. R.W.
yaptıkları
çalışmalarla
elektromanyetik alan
potansiyeli. B: Schumann frekansı. C: Pulsatif manyetik alan grafiği
olmalıdır. Sırasıyla A: Membran aksiyon potansiyeli. B:
Schumann
frekansı.
C:Adey
Pulsatif
manyetik
görülmektedir.
alanda
etkili olduğunu
(4,çok
10) alanda etkili olduelektromanyetik
alangöstermişlerdir.
tedavisinin pek
alan grafiği görülmektedir.
taşıyan elektromanyetik sinyalleri algılar. Dolayısıyla tedavi edici uyaranlardan, sadece belli frekans ve güce sahip
olanlar beklenen etkiyi gösterebilir (Şekil 9).
3. Schumann, jeomanyetik ve solar frekans yelpazesini
içeriyor olması gerekir: Biyolojik normaller olarak adlandırılan üç doğal frekans yelpazesinin, hücre regülasyonu için belirleyici öneme sahip kontrol sinyalleri olduklarını bildirmiş ve bunların cihazla üretilmesi gerektiğini
vurgulamıştır (2, 4, 10).
Pulsatif manyetik alan, vücut dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini artırır. Yapılan
çalışmalar tedavide pulsatif yani ritmik dalgalanmalar halinde manyetik alan oluşturan şeklinin kullanılması gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Yerkabuğunun statik manyetizmasından
daha da etkin olan pulsatif manyetik alan, hücre zar hareketi periodisitesiyle daha uygun bir etkileşim oluşturmaktadır.
Organizmada molekül, hücre ve sistemler düzeyinde (sindirim sistemi, sinir sistemi gibi) karmaşık biyofiziksel işlemlerin oluşmasını aktive eder (2, 5).
www.barnat.com.tr
ğunu göstermişlerdir (4, 10).
Literatüre göre manyetik alanın endike olduğu hastalıklar
1- Geçsıralanabilir:
ve zor kaynayan kırıklar: Manyetik alan kullanımı ile ilgili en fazla
şu şekilde
Kaynamamış,
yanlış kaynamış, psöd
1. kırıkların
Geç ve zoriyileşmesi
kaynayanüzerinedir.
kırıklar: Manyetik
alan kullanımı
avasküler
nekrozda,
pulse
manyetik
stimulasyonun
etkinliği rapor edi
ile ilgili en fazla yayın, kaynamamış kırıkların iyileşyayınlarda kuşkuların olduğu bildirilmiştir.
mesi üzerinedir. Kaynamamış, yanlış kaynamış, psö2- Tendinitler ve yumuşak doku yaralanmaları: Rotator kaf tendinitlerind
doartrozlu kırıklarda, avasküler nekrozda, pulse manalanın başarılı sonuçlar verdiğini rapor eden çalışmalar vardır. Rotato
yetik stimulasyonun
rapor edilmekle
birlikte
pulsatif
manyetik alan etkinliği
tedavisi uygulanan
hastalarda
lokal enflamasyon,
bazı yayınlarda
kuşkuların
bildirilmiştir.
hareket
açıklığının
daha erkenolduğu
iyileştiği
gösterilmiştir.
2. Tendinitler ve yumuşak doku yaralanmaları: Rotator
kaf tendinitlerinde pulsatif manyetik alanın başarılı sonuçlar verdiğini rapor eden çalışmalar vardır. Rotator
kaf tamiri sonrası pulsatif manyetik alan tedavisi uygulanan hastalarda lokal enflamasyon, şişlik, ağrı ve eklem
hareket açıklığının daha erken iyileştiği gösterilmiştir.
3. Romatizmal hastalıklar
4. Refleks sempatetik distrofi
5. Lokalize osteoporoz
6. Bronşit, sinüzit
7. Baş ağrıları
8. Alt ekstremitenin iskemik bozuklukları
Literatüre göre manyetik alanın endike olduğu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:
Cilt 9, Sayı 3 : 2015 Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi | 21
Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi)
9. Periferik fasiyal paralizi
10.Kraniofasiyal ağrılar
11.Spastisite
12.Hiper ve hipotiroidi
13.Lipid metabolizma hastalıkları
14.Posttravmatik ödem ve hematomlar
15.Trofik ülserlerin tedavisi
16.Yanıklar
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)
Tedavide etkinliği tayin eden en önemli faktör tedavinin
dozudur. Dozu belirleyen komponentler manyetik alanın
frekansı ve uygulama süresidir. Ancak manyetik alan tedavisi
ile ilgili değişik teknik ve modaliteler üzerinde fikir birliği ve
standart protokoller yoktur (1, 2).
Manyetik alan tedavisinin osteoartritteki etkinliği ile ilgili
yapılan bir reviewda, 1966’dan 2013 yılına kadar literatürde
mevcut çalışmalar incelenmiş; çalışmalardaki tedavi protokolleri arasında doz ve uygulama şekli bakımından belirgin
farklılıklar gözlenmiş ve tüm çalışmaların kanıt değeri orta ya
da düşük olarak bulunmuştur (11).
1966-1998 yıllarında çeşitli hastalıklarda (kemik iyileşmesi, osteoartrit, kas iskelet sisteminin enflamatuar hastalıkları,
ağrı, ekstremite ülseri ve spastisite) manyetik alan uygulanan
çalışmalar incelenmiş. Çalışmaların çoğunda kemik iyileşmesi ve ağrı üzerinde manyetik alan tedavisi etkili bulunurken,
diğer hastalıklarla ilgili sonuçlar çelişkili olarak bulunmuştur.
Ayrıca manyetik alan tedavisinin optimal dozu ile ilgili yeterli
veri olmadığı vurgulanmıştır (12).
Ludwig yaptığı çalışmalarla, farklı hastalık tabloları için
hangi frekans ve yoğunluktaki parametrelerin daha etkili olduğunu araştırmıştır. Örneğin Ludwig’e göre antienflamatuar etki için etkili olan frekans 1.2 Hz’dir; analjezik etki için
önerdiği frekans ise 10 Hz’dir (10).
Manyetik alan tedavisinin bilinen bir yan etkisi yoktur.
Ancak gebelikte ilk trimesterde, implante kulak işitme cihazı
kullananlarda, manyetik alandan etkilenebilecek diğer küçük
metalik implantı olanlarda kullanılması sorun yaratabilir (1, 6).
Tedavide oldukça geniş uygulama alanlarının olması,
kolay uygulanabilirliği ve yan etkilerinin olmaması, manyetik alan tedavisinin avantajlarıdır. Ancak kanıt değeri yüksek
çalışmalarla etkinliklerinin desteklenmesine ihtiyaç vardır (1,
2, 5, 11, 12).
Kaynaklar
1. Akgün K. Manyetik alan tedavisi. Sarı H, Tüzün Ş, Akgün K (Eds): Hareket
Sistemi Hastalıklarında Fiziksel Tıp Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2002: 65-72
2. Nazlıkul H. Magnetoterapi (Manyetik alan tedavisi). Nazlıkul H (Editör):
Detoksu keşfet. Alfa basım yayım dağıtım, İstanbul, 2012: 291-294
3. Hund F: Materie als Feld, Springer-Verlag, 1954
4. Gesundheit und Magnetfeldtherapie Biomag. www.ams-ag.de
5. Nazlıkul H. Tamamlayıcı tıbbı keşfet. Nazlıkul H. (Editör): Hayatı keşfet
anti aging yaşam kılavuzu. Alfa basım yayım dağıtım, İstanbul, 2013: 457536
6. Alper S. Akupunktur, Lazer ve Magnetoterapi. Beyazova M, Kutsal YG
(Eds): Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Kitabevi, Ankara, 2000: 820830
7. Birla, S.G, et Hemin C.: Magnet-Therapie: Wirkungsweise und Anwendung von Heilmagneten Taschenbuch – 15. März 2005
8. Navratil L, Hlavaty V, Laaandsingerova A: Possible therapeutic applications of pulsed magnetic fields. Cas. Lek. Cesk. 1993 Oct 11; 132 (19):
590-594 - 1
9. Vallbona C, Hazlewood CF, Jurida G. Response of pain to static magnetic
fields in postpolio patient: a double blind pilotstudy. Arch Phys Med Rehabil. 1997; 78: 1200-1203
10. Ludwig W. İnfluence of alternating magnetic fields. 1976
11. Li S et al. Electromagnetic fields for treating osteoarthritis. Cochrane Reviews, 2013, Issue 12
12. Quittan M. Schuhfrid O. Wiesinger GF. Fialka – Moser V. Clinical effectiveness of magnetic field therapy-a review of the literature. Acta Med
Austriaca. 2000;27(3):61-8.
13. Osti L. Buono AD. Maffuni N. Pulsed electromagnetic fields after rotator cuff repair: a randomized, controlled study. Orthopedics. 2015 Mar
1;38(3):e223-8
22 | Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy Volume 9, Number 3 : 2015
www.barnat.com.tr
Download