Temel Kuvvetler - Fizik Akademisi

advertisement
Temel Kuvvetler
Güçlü Kuvvet
Ç e k i rd e ğ i p ro t o n l a r ı n i n a n ı l m a z
derecede büyük itici kuvvetlerine karşı
bir arada tutan kuvvettir.
Elektromanyetik kuvvet gibi ters kare bir
kuvvet değildir ve kısa mesafede
etkilidir. Yukawa güçlü kuvveti , değişim
parçacıklarının pionlar ve diğer ağır
parçacıklar olduğu bir değişim kuvvet
olarak modelledi. Parçacıkların değişim
aralığı belirsizlik ilkesi ile
sınırlandırılmıştır. Dört temel kuvvetin en
güçlüsüdür.
Çekirdeği oluşturan proton ve nötronlar
kuarklardan oluşmuştur ve kuarkları bir
arada tutan kuvvetin renk kuvveti (color
force) olduğu göz önüne alındığında,
güçlü kuvvet artık bir renk kuvveti gibi
düşünülebilir.
Standart Modelde
kuarklar arasındaki güçlü kuvveti
sağlayan parçacık gluondur.
Şekil
nükleonlar
arasında
gerçekleşebilecek bir çok
gluon
etkileşiminden birini gösteriyor.
Elektromanyetik
Kuvvet
Dört temel kuvvetten biri olan
elektromanyetik kuvvet, elektrik yükleri
arasındaki kuvvet (Coulomb yasası) ve
manyetik kuvvet seklinde ortaya çıkar.
Her iki kuvvet de Lorentz Kuvvet yasası
ile özetlenmiştir. Temel olarak, hem
elektrik hem de manyetik kuvvet,
fotonların değiş -tokuş ile gerçekleşen
b i r d e ğ i ş - t o k u ş k u v v e t ş e k l i d i r.
Elektromanyetik etkileşimleri inceleyen
kuantum yaklaşımı kuantum
elektrodinamiği veya QED olarak bilinir.
Elektromanyetik kuvvet, menzili sonsuz
olan ve yerçekimi kuvvetinin de uyduğu
ters kare yasasına uyan bir kuvvettir.
Elektromanyetik kuvvet atomları ve
molekülleri bir arada tutar. Aslına
bakılırsa elektriksel yüklerin çekim ve
itme kuvvetleri
atomik ve moleküler
düzeyde diğer 3 kuvvete göre
çok
daha fazla etkilidir ve kuvvetler atomik
ve moleküler yapının belirleyici olarak
ihmal edilebilirler. Manyetik etkiler bile
genelde yüksek çözünürlükte küçük bir
etki olarak gözükürler.
www.fizikakademisi.com
Zayıf Kuvvet
Dört temel kuvvetten biri olan zayıf
etkileşim , vektör bozonları W ve Z nin
d e ğ i ş – t o k u ş u t e m e l i n e d a y a n ı r.
Parçacıkların kütlesi 80 GeV civarında
olduğundan , belirsizlik ilkesi menzillerini
10⁻18 metre olarak belirler ki bu rakam
protonun çapının yüzde 0.1 ine denk gelir.
Zayıf etkileşim kuarklarda çeşninin
birinden diğerine dönüşmesini sağlar.
Ağır çekirdeklerin yapımında zorunlu olan
etkileşimlerden biridir. Güneş’in yanması
olayı zayıf kuvvet olmadan
gerçekleşemezdi.
Zayıf etkileşim
protonun nötrona dönüşmesine sebep
olduğundan döteryumun oluşmasını
sağlarlar . Döteryumun füzyonu güneşin
temel yakıtıdır.
Her Hakkı Saklıdır.
Yer Çekimi Kuvveti
Dör t temele Kuvvetten biri olan
yerçekimi kuvvetini ,standart model
tatmin edecek şekilde açıklayamıyor.
Bu sorun günümüz de açıklanamayan
önemli fizik problemlerinden biridir.
Yerçekimi Kuvveti dört temel kuvvetin
en zayıfıdır, fakat evrende
büyük
boyutlarda ki galaksilerin ,yıldızların ve
diğer cisimlerin yapısındaki en etkili
kuvvettir.
Yerçekimi bir ters kare yasası kuvvetidir.
Bu kuvvet her zaman çekicidir ve iki
kütlenin merkezlerini birleştiren çizgi
boyunca etkilidir. Standart Model e
göre bir değiş –tokuş kuvvetidir ,ve
kütlesiz parçacık graviton bu
değişimde kullanılan parçacıktır.
Download