Slayt 1

advertisement
PERİYODİK
SİSTEM
s
p
d
f
• Periyot:Cetvelde elementlerin artan atom
numaralarına göre dizilmiş yatay sıralarına
denir.
• Grup: Benzer özelliklerine göre dizilmiş
düşey sıralarına denir.
• Yatay sütun
– Periyot : 7 tane periyot vardır
• Düşey Sütun
– Grup: 8 tane “A” grubu ve 8 tane “B”
grubu vardır. “B” grubuna geçiş
elementleri denir.
IA ve IIA : Son (valans) elektronlar s orbitallerine yerleşir.
IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA ve VIIIA : p orbitallerine,
IIIB grubu: 4. periyotta Sc den itibaren d orbitalleri elektron
almaya başlar.
Bu elementin elektron dağılımı alüminyuma uymadığı için B
grubu adı altında yeni bir grup oluşturulmuştur.
Bu şekilde d orbitallerine elektron alarak Sc u izleyen
elementler de onun sağına yerleştirilmişlerdir. Bu elementler
d bloğu elementlerini oluştururlar ve “geçiş elementleri”
olarak adlandırılırlar.
IA Grubu Elementleri
Bu elementler, her periyotta en düşük iyonlaşma
enerjisine sahip olan elementlerdir. Bu elementlerin
(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) hidroksitleri kuvvetli bazlar
(alkali) olduğu için, bunlara genellikle “alkali
metaller” adı verilir. Bunlar en dış tabakalarında
bulunan ve atoma zayıfça bağlı bulunan bir tek
elektronlarını kolayca kaybederek pozitif (+) iyon
haline geçerler.
Li : 1s2
/2s1
Li+(He) : 1s2
Na: 1s2/2s22p6/3s1
Na+(Ne): 1s2 /2s22p6
Grupta yukarıdan aşağıya indirildikçe atom
çapının büyümesi nedeniyle son tabakadaki
elektronun çekirdeğe bağlanma kuvveti zayıftır.
Böylece, grupta iyonlaşma enerjisi yukarıdan
aşağıya doğru azalır.
Alkali
metaller,havanın
oksijeni
ile
etkileşerek oksit oluştururlar.
2 M(k) +1/2 O2 ( g)
M2O(k)
Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar.
2 M(k) + X2
2 MX(k)
Su ile hızlı tepkimeye girerler ve hidrojen
gazı (H2) oluştururlar.
2 M(k) + 2 H2O(s)
2 MOH (suda) + H2 (g)
IIA Grubu Elementleri
Periyodik sistemin IIA grubunda bulunan Be,
Mg, Ca, Sr, Ba ve Ra elementlerine “toprak alkali
metaller” adı verilmektedir. Bu metallerin de
hidroksitleri nispeten kuvvetli bazdır. IA
elementlerine göre iyonlaşma enerjisi daha
büyüktür. Aktiflikleri ise yine yukarıdan aşağıya
doğru inildikçe artar. Son tabakada bulunan
elektronlarını vererek (+2) değerli iyonları
oluştururlar. İyonlarının elektron sistemi, alkali
metallerde olduğu gibi, bir önceki soy gazın
aynısıdır.
Be : 1s2 /2s2
Be+2 (He) : 1s2
Mg: 1s2/2s2 2p6/3s2
Mg+2(Ne) :
1s2/2s2 2p6
• Özkütleleri de alkali metallerden daha büyüktür.
• Oksijenle birleşerek oksitleri oluştururlar.
•
M (k) + ½ O2 (g)  MO(k)
• Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar.
•
M (k) + Cl2 (g)  MCl2 (k)
• Su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı ( H2 )
oluştururlar.
•
M (k) + 2 H2O (s)  M(OH)2 (suda) + H2 (g)
IIIA Grubu Elementleri
Bu grup elementlerinden Bor ametal Al, Ga, In ve Tl
elementleri ise metaldir. Metallerin oksitleri toprakta
bulunduğu için bunlara “toprak metalleri” adı verilir. Bu
elementlerin en dış enerji seviyelerinde üç elektron
bulunduğu için, bu elektronları vererek (+3) değerlikli
iyonları oluştururlar.
IVA Grubu Elementleri
Bu grubu oluşturan C, Si, Ge, Sn ve Pb elementlerinin
son enerji seviyelerinde dörder tane elektron bulunur. Bu
gruptan itibaren elementlerin elektron vererek soy gaz
sistemine benzemeleri ve kararlı duruma geçmeleri
güçleşir. Bunun yerine yeterli sayıda elektron alarak,
kendilerinden sonra gelen soy gaz sistemine ulaşmaları
daha kolaydır. Bu şekilde negatif (-) iyon yapabilen veya (-)
değerlik kazanabilen elementlere “ametal” denilmektedir.
VA Grubu Elementleri
Bu grupta yer alan N, P, As, Sb ve Bi
elementlerinin son enerji seviyelerinde (ns2 np3)
bulunan elektronları beştir. Bu beş elektronun
tamamını vererek maksimum (+5) değerlik
alabilecekleri gibi , başka element atomlarından üç
elektron alarak (-3) değerlik de kazanabilirler.
VIA Grubu Elementleri
Bu grubun en önemli ve doğada en fazla
bulunan elementi oksijen olup, normal şartlarda iki
atomlu gaz halinde bulunur. Kükürt, selenyum, tellür
ve polonyum yapıları biraz karışık olan katılardır.
İyonlaşma enerjileri büyük olduğu için kuvvetli
ametalik özellik gösterirler.
Soy Gazlar (VIIIA)
Soy gazlar periyodik tablonun en
sağında VIIIA grubunu oluştururlar. Bunlar
helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton
(Kr), ksenon (Xe) ve radondur (Rn). İki
elektrona sahip helyum haricindeki soy gaz
atomları dış kabuğunda 8 elektrona
sahiptirler. Yani, en yüksek enerji
seviyesinin s ve p orbitalleri dolmuş
durumdadır.
Geçiş Elementleri
Uzun periyotlarda B grubu elementleri olarak
bilinen bu elementler en yüksek enerji seviyeleri s
orbitalinde 1 veya 2 e- içerirler. Buna karşılık, d
orbitalinde elektron sayısı bakımından farklılık
gösterirler. Bu elementler kararlı bir yapıdan diğerine
geçişi sağlamaktadırlar. Bu yüzden geçiş elementleri
denilir.
İç Geçiş Elementleri
Periyodik tablonun altında yer alan ayrı bir
bölümde belirtilen f bloğu elementleridir. Bu
elementlerin atomları en yüksek enerjili s orbitalinde
iki elektron içerirler.
Elektron İlgisi
Bir atoma elektron ilave ederek ondan
negatif yüklü bir iyon oluşumu esnasında
açığa çıkan enerjiye de “elektron ilgisi” adı
verilir.
Kimyasal birleşmelerde elektron kazanma
eğilimi, elektron kaybetme eğiliminden
büyük olan bir elemente, “elektronegatiftir”
denir.
Elektriksel İletkenlik
Elementler; metaller, ametaller ve yarı metaller olarak
sınıflandırılır. Bir atomun değerlik elektronları atoma ne
kadar kuvvetli bağlı ise, element o oranda ametal, tersi
durumunda ise metal karakterlidir.
Metaller elektriği iyi iletirler ve elektriksel iletkenlikleri
sıcaklığın artması ile azalır. Akımın geçmesi durumunda
metalde herhangi bir değişiklik olmaz.
Bunun için, elektrik taşıyıcılarının metal atomlarındaki
dış elektronlar olduğu ve bu elektronların metalin bütün
kristali içinde serbestçe hareket ettikleri kabul edilir.
Örneğin, Cu, Ag, Al, Fe gibi.
Halbuki, ametaller iletken olmayıp
yalıtkandırlar. Yani, elektriği iletme
yetenekleri ya çok az ya da hiç yoktur.
Örneğin, amorf karbon, kükürt, fosfor gibi.
Yarı metallerin elektriksel İletkenlikleri ise,
düşük olmakla beraber ölçülebilir orandadır.
Bunlarda iletkenlik, metallerin tersine sıcaklık
arttıkça artar. Örneğin, B, Si, Ge, As gibi.
Download