Binası İnşaatı, İnşaat teknik şartnamesi kapsamında

advertisement
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
PENDİK/İSTANBUL
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
ER/ERBAŞ AŞHANE / YEMEKHANE BİNASI
YAPILMASI
PROJE HİZMET ALIMI
İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
TEKNİK ŞARTNAME
A- İŞİN ADI
:
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane / Yemekhane Binası Yapılması Proje Hizmet
Alımı.
B- İŞİN KAPSAMI
:
İstanbul Tersanesi Komutanlığı er/erbaş personelinin yemek ihtiyacını karşılayacak oturma
alanı 640m2(20 x 32 m) Er/Erbaş Aşhane Binası ve 500m2(20 x 25 m) Er/Erbaş Yemek Yeme
Mahalli Yapılması için: Kullanıcı Müdürlük Taleplerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gıda/Su Kontrol ve
Hijyen Denetim Hizmetleri Yönergesine uygun olarak tasarım yapılarak, İhtiyaç Listesinde belirtilen
mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin, teknik şartnamelerinin, mahal listesinin, metraj ve
keşiflerin Proje Hazırlama Kriterlerine, ilgili mevzuata ve normlara uygun olarak hazırlanması işini
kapsamaktadır.
C- GENEL HUSUSLAR :
1. Bu iş kapsamında yapılacak işlere dair;
• İhtiyaç Listesi EK-A’da,
• Proje Hazırlama Kriterleri EK-B’de,
• Vaziyet Planı Krokisi ve Kat Planı Krokisi EK-C’de,
• Kullanıcı Müdürlük İstek Raporu EK-Ç’de,
• Zemin Etütleri Kontrol Listesi EK-D’de,
• Örnek Proje Anteti EK-E’de,
• Örnek Yeni Fiyat Analizi Formatı EK-F’de,
• Teknik Şartname Formatı EK-G’de ,
• Ödeme Pursantaj Tablosu EK-H’de bulunmaktadır.
2. Proje Hizmet Alımı kapsamında, EK-A’da listelenen proje, doküman, rapor, belge vs.’nin
hazırlanması istenmektedir. Projeler, EK-B’deki Proje Hazırlama Kriterlerine ve yürürlükteki
mevzuata(anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ) uygun olarak
hazırlanacaktır.
3. Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası, EK-C’de verilen Vaziyet Planında gösterilen mevkie
konuşlanacaktır.
4. Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası, EK-Ç’de sunulan Kullanıcı Müdürlük İstek Raporuna
(Teknik, fen ve yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sınırlar içinde) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gıda/Su
Kontrol ve Hijyen Denetim Hizmetleri Yönergesine uygun olarak tasarlanacaktır.
5. Zemin Etüt Raporlarında olması gereken hususlara dair “Kontrol Listesi” EK-D’de olup, yüklenici
tarafından teslim edilecek zemin etüt raporları İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kontrol Teşkilatınca
bu kontrol listesine göre incelenecektir. Aynı zamanda söz konusu zemin etüt raporları yasal
mevzuat gereği Jeofizik Mühendisine imzalatılacak ve Jeofizik Mühendisleri Odasına
onaylattırılacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
6. Projeler, hesap raporları ve zemin etüt raporları Mart 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkındaki Yönetmelik(DBYBHY) 2.13 maddesinde belirtilen “Deprem Hesap Raporlarına”,
3.13 maddesinde belirtilen “Betonarme Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar“, 4.10
maddesinde belirtilen “Proje Hesap Raporu ve Uygulama Projelerine İlişkin Kurallar” ile 6.2
maddesinde belirtilen “Zemin Koşullarının Belirlenmesi” başlıkları önde gelmek üzere DBYBHY‘ye
uygun olarak tanzim edilecektir.
7. Proje müellifinin hazırlayacağı projeler konusunda yetkili olduğuna dair büro tescil belgesi
idareye teslim edilecektir.
8. Proje Antetleri EK-E’deki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır ve her paftanın başında yer
alacaktır. Antet üzerinde proje müellifinin adı, soyadı, unvanı, oda sicil numarası ve imzası
bulunacaktır. İdarenin imzalayacağı haneler daha sonra kaşelenmek üzere boş bırakılacaktır.
9. Proje ozalitlerinin katlanmış durumdaki boyutları (30x21) cm. olacaktır. Projelerin hesap
raporları, sayfa ekleme veya çıkartmaya imkân tanımayacak şekilde ciltli olarak hazırlanacaktır.
Hesap raporlarının kapak sayfasında proje müellifinin firma ismi ile yapan personelin adı-soyadı,
imzası bulunacaktır.
10. İş programı Yer Tesliminden İtibaren 5 takvim gün içerisinde 4 nüsha halinde İdarenin
onayına sunulacaktır.
11. Proje üretiminin iş programına uygun olması sağlanacak, işte süre uzatımı olması halinde
revize iş programı tekrar hazırlanıp, idare onayına sunulacaktır.
12. Projeler İstanbul Tersanesi Komutanlığına ilk etapta tek nüsha olarak üst yazı ile teslim
edilecektir. Teslim edilen projelerde idare tarafından yapılan düzeltme/değişiklikler projelere
işlenerek, düzeltilmiş projeler muntazam dosyalar içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığına onay
için teslim edilecektir.
13. İdarece ve yüklenici tarafından üretilen proje/dokümanlarda değişiklik yapılması gerekli
görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili dokümanlarda
istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için proje/dokümanlar,
istenenlere uygun şekle getirilmek üzere yükleniciye iade edilecektir. Söz konusu değişiklikler için
yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
14. Projelendirme çalışmaları esnasında tespiti mümkün olmayan ve/veya yüklenici tarafından
tespit edilemeyen hususların imalat aşamasında ortaya çıkması durumunda; anılan projeler tespit
edilen yeni hususları da kapsayacak şekilde proje müellifi tarafından bedelsiz revize edilecek ve
gerekli görüldüğü takdirde yeni proje ve detaylar üretilerek idarenin onayına sunulacaktır.
15. Yüklenici, tüm etüt, analiz, projelendirme ve detay çalışmaları yürürlükte olan kanun,
yönetmelik, standartlar ve tüm teknik icaplara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Yüklenici,
yapacağı proje ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların sonuçlarından sorumludur.
Yüklenici, projelerin ve hesapların hazırlanabilmesi için gerekli her türlü bilimsel, teknik ve
ekonomik bilgiye vakıf olduğunu ve ehliyetli personel çalıştırdığını taahhüt eder. Hazırlanan proje,
hesap ve dokümanların teknik icaplara uygun olmaması ve idarenin ihtiyacına elverişli olmaması
durumunda, hata veya kusurun düzeltilmemesi ve eksikliklerin tamamlanmaması halinde yüklenici,
idarenin müspet ve menfi zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
16. Yüklenicinin hizmet aldığı uzmanlarından herhangi biri, işin herhangi bir safhasında
kendisine ait hizmetleri yapmaktan sarfı nazar ettiği takdirde yüklenici aynı hizmeti idarenin kabul
edeceği başka bir uzmana yaptırmaya mecburdur. Aksi halde idare, sözleşmeyi feshe ve gereğini
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmaya yetkilidir.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
17. Mimari uygulama projeleri, metraj hazırlanırken kullanılacak imalat pozları öncelikle Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına(MSB) ait pozlar olacak, ilgili imalatın
karşılığının bu pozlar arasında bulunamaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşların pozları
esas alınacaktır. İmalatın kamu kurumları tarafından yayımlanan pozlar arasında bulunmaması
halinde, idarenin göstereceği formata uygun olarak, işin uzmanı 3 firmadan alınacak rayiç proforma
faturalarla, EK-F’deki formatta, yürürlükteki mevzuat paralelinde yeni fiyat analizleri hazırlanıp,
idarenin onayına sunulacaktır.
18. Altyapı Projeleri (Elektrik, Su Drenaj, Isı Merkezi, Bağlantı Yolu, Trafo, Jeneratör Binası, Su
Deposu, Kanalizasyon Bağlantısı, Kanalizasyon hattı yoksa Fosseptik veya Arıtma Tesisi
Yapılması), proje müellifi, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kullanıcı Müdürlüğü ve Kontrol Teşkilatı
arasında yapılacak koordineleri içeren 3 nüsha tutanak doğrultusunda hazırlanacaktır. Hazırlanan
tutanakların 1 nüshası Kullanıcı Müdürlüğe verilecek, 1 nüshası Kontrol Teşkilatınca muhafaza
edilecek, kalan 1 nüshası proje müellifine ait olacaktır.
19. Altyapı projeleri ilgili kurum ve kuruluşların (Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı, İller Bankası,
TEDAŞ vb.) teknik şartnamesine göre hazırlanacaktır. Binanın kurulu gücünün belirlenmesini
müteakip gerekli olduğu takdirde enerji getirme projeleri kapsamında trafo projeleri hazırlanarak
ilgili enerji dağıtım şirketine (TEDAŞ vs.) onaylatılacaktır.
20. Proje müellifi, proje uygulamasından dolayı telif hakkı talebinde bulunamaz. Yapılan ihale,
proje yaptırılması ve her türlü hakkının satın alınmasıdır.
21. İşe ait yapı ruhsatının yapım işinin yüklenicisi tarafından alınacağı, proje müellifi tarafından
teknik şartnameye yazılacaktır.
22.
Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenmesi sonrası mevcut yönetmeliklere aykırı hususlar için ilgili bütün projelerde
revize edilecektir.
23. İnşaatın yapılacağı alanı gösteren panoramik fotoğraflar proje müellifi tarafından idarenin
isteyeceği sayıda çekilerek 4 takım fotoğraf albümü halinde idareye teslim edilecektir.
24.
Projelendirme faaliyetleri 4 ana gruptan oluşacaktır;
• Avan Proje Safhası
• Kesin Proje Safhası
• Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhası
• Metraj, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Safhası
25.
Avan Proje Safhası kendi içinde;
• Mimari avan projelerin hazırlanması ( 1/200 )
• Makine tesisat öneri raporunun hazırlanması (1/200 )
• Elektrik tesisatı öneri raporunun hazırlanması alt gruplarından oluşur.
26.
Kesin Proje Safhası kendi içinde;
• Mimari kesin projelerin hazırlanması ( 1/100 )
• Makine tesisat kesin projelerin hazırlanması (1/100 )
• Elektrik tesisatı kesin proje hazırlanması ( 1/100 ) alt gruplarından oluşur.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
27.
Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhası kendi içinde;
• Mimari uygulama ve detay projelerin hazırlanması ( 1/50-20-10-5-1 )
• Statik uygulama ve detay projelerinin hazırlanması ( 1/50-20-10-5-1 )
• Makine tesisat uygulama ve detay projelerinin hazırlanması (1/50-20-10-5-1 )
• Elektrik tesisatı uygulama ve detay projelerinin hazırlanması (1/50-20-10-5-1) alt
gruplarından oluşur.
• Mahal Listesi hazırlanması
• Teknik Şartname hazırlanması
28.
Metraj, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Safhası kendi içinde;
• Metrajların hazırlanması,
• Yeni fiyat analizlerinin hazırlanması,
• Yaklaşık Maliyetin hazırlanması,
• Aşırı Düşük Teklif Fiyatı Sorgulama,
• İhale dökümanlarını içeren tüm konuları içeren dökümanların lisanslı Yaklaşık Maliyet
hazırlama programı ile çıktı alınarak ve ihaleye esas olmak üzere elektronik ortamdaki
CD’nin yüklenici ve idare için 4 (dört)'er takım halinde hazırlanması ve idareye teslim
edilmesi, alt gruplarından oluşur.
Projeler hazırlanırken sadece “İhtiyaç Listesinde“ belirtilenler hazırlanacaktır.
29. İstanbul Tersanesi Komutanlığınca yaptırılan proje hizmet alımlarındaki koordine ve onay
süreçleri ile ilgili olarak;
a. Avan Proje Safhasındaki projelerin 1 takım hazırlanarak idareye teslimi sonrası, Kontrol
Teşkilatınca incelenmeleri, varsa düzeltmelerin proje müellifince yapılması ve uygun
görülmeleri halinde 4 takım olarak idareye teslim edilecek, Kesin Proje Safhasına
geçilecektir.
b. Kesin Proje Safhasındaki projelerin 1 takım hazırlanarak idareye teslimi sonrası, Kontrol
Teşkilatınca incelenmeleri ve Kullanıcı Müdürlük koordinelerinin alınmasını müteakip İdare
makamının onayına sunulacaktır. Varsa düzeltmelerin proje müellifince yapılması ve uygun
görülmeleri halinde 4 takım olarak idareye teslim edilecek, Uygulama ve Detay Projeleri ile
Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhasına geçilecektir.
c. Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhasındaki projelerindokümanların hazırlanarak 4 takım olarak idareye teslimi sonrası, Kontrol Teşkilatınca
incelenmeleri, varsa düzeltmelerin proje müellifince yapılması ve uygun görülmeleri halinde
İstanbul Tersanesi Komutanlığınca onaylanmasını müteakip, koordine edilmek üzere MSB
İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına sevk edilecektir.
d. MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca koordine edilen projelerde düzeltme ihtiyacı
bulunması halinde söz konusu düzeltmeler proje müellifince derhal yapılacaktır.
Düzeltmelerin niteliği projenin özüne tesir edecek düzeyde olması halinde düzeltme sonrası
uygulama ve detay projeleri ile mahal listesi ve teknik şartname yeniden MSB İstanbul
İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına koordine için sevk edilecektir. Düzeltmelerin projenin
özüne tesir edip etmediğine dair karar Kontrol Teşkilatınca verilecektir.
e. Düzeltme bulunmaması halinde/Düzeltmeler sonrası, Metraj, Keşif ve Yaklaşık maliyet
Safhasına geçilecektir.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
30. Her safhada istenen projelerin hazırlanarak İstanbul Tersanesi Komutanlığına sunulması
sonrası, sunulan projelerin Kontrol Teşkilatınca incelenmeleri süresi 10 gündür. Bu süreye her
safhada tespit edilen düzeltme ihtiyaçlarının proje müellifince giderilmesi süresi dahil değildir.
Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhasındaki MSB İstanbul
İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına koordine süreci 30 gündür. Bu süre evrağın İstanbul Tersanesi
Komutanlığından çıkış tarihinden itibaren MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının
koordinesinden sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığına evrağın girdiği zamana kadar geçen
süredir. MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının koordine süreci ile her safhanın Kontrol
Teşkilatınca koordine edilmesi süreçlerinin belirlenen zamanları aşması ve proje müellifinin süre
uzatımı talep etmesi halinde, idare tarafından süre uzatımı verilebilir.
31. Her safhadaki projelerin/dokümanların tamamının (Mimari, Statik, Makine, Elektrik) İstanbul
Tersanesi Komutanlığına teslim edildiği (Yüklenici dilekçesinin Genel Evrak’a giriş tarihi) en son
tarih giriş tarihidir.(Örneğin, Kesin Proje Safhasından en son makine kesin projeleri teslim edilmiş
ise makine kesin projelerinin genel evrak giriş tarihi, Kesin Proje Safhasının idareye teslim
tarihidir.)
32. Her Safhadaki Projelerin (Mimari, Statik, Makine, Elektrik) koordine/onay için gönderilen,
MSB İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından en son gelen ve/veya Kontrol Teşkilatınca
koordine edilerek İstanbul Tersanesi Komutanlığınca proje müellifince bildirilen üst yazı tarihi
bildirim tarihi olarak kabul edilecektir. (Örneğin, Uygulama Proje Safhasındaki MSB İstanbul İnşaat
Emlak Bölge Başkanlığınca koordine edilerek gelen en son elektrik uygulama projesinin İstanbul
Tersanesi Komutanlığınca proje müellifine bildirim tarihi Uygulama Proje Safhası için proje
müellifine bildirim tarihidir.)
33. Proje Hizmet Alımı işinin Hizmet Kabulünün yapılmasından sonra hakediş ödemesi tek
seferde yapılacaktır.
34. Mimari projeler hazırlanırken planlar, kesitler ve görünüşlerde tüm imalat kalemleri
pozlandırılarak detaylı bir biçimde paftalara işlenecektir.
35. Yeni yapılacak bina/tesislerin 4 takım halinde 1/200 ölçeğinde Mimari Avan Projeleri
hazırlanarak İstanbul Tersanesi Komutanlığına onay için sunulacaktır.
Mimari Avan Proje hazırlanırken EK-B Mimari Avan Proje Hazırlama Esaslarında belirtilen
hususlar göz önüne alınacaktır. Avan proje kapsamında Plankote, Vaziyet Planı, Kat Planları ile
Kesit ve Görünüşler bulunacaktır.
36. Yeni yapılacak bina ve tesislerin 4 takım halinde ve 1/100 ölçeğinde Mimari Kesin Projeleri
hazırlanarak İstanbul Tersanesi Komutanlığına onay için sunulacaktır. İstanbul Tersanesi
Komutanlığı Kontrol Teşkilatınca incelenmesi sonrası Kullanıcı Müdürlükten koordine imzası
alındıktan sonra söz konusu kesin projeler onaylanmak idareye sunulacaktır.
Mimari Kesin proje hazırlanırken EK-B Mimari Kesin Proje Hazırlama Esaslarında belirtilen
hususlar göz önüne alınacaktır. Kesin proje kapsamında Kat Planları, Çatı Planı, Kesit ve
Görünüşler ile Mahal Listeleri de bulunacaktır.
İlgili makamlarca gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanan Avan ve Kesin projeler doğrultusunda
1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçeklerinden uygun olanlarıyla Uygulama ve Detay Projeleri EK-B
doğrultusunda düzenlenerek 4 takım halinde İstanbul Tersanesi Komutanlığının onayına
sunulacaktır. Uygulama projeleri hazırlanırken Milli Savunma Bakanlığınca verilen münferit emirler
doğrultusunda tip kesit / detay / uygulamalara göre hareket edilerek planlarda, kesitlerde ve
görünüşlerde tüm imalat kalemleri pozlandırılarak detaylı bir şekilde paftalara işlenecektir.
Yüklenici uygulama projelerini esas alarak metraj ve tanımı belli olmayan işler için imalat tarifi /
analizler hazırlayacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
37. İhtiyaç listesinde belirtilen “Yüklenici CD’ sinin” içinde işe ait teknik şartname ile uygulama
projeleri ve mahal listesi olacaktır. Yine ihtiyaç listesinde belirtilen “İdare CD’sinin” içinde işe ait
teknik şartname, avan, kesin ve uygulama projeleri ile detay projeleri, teknik şartname, mahal
listesi, işin metrajı, içinde bulunan yılın fiyatlarıyla hazırlanmış keşfi (işin maliyeti) bulunacaktır.
38. Bu iş kapsamında; 1(bir) adet mimar, 1(bir) adet inşaat mühendisi, 1(bir) adet makine
mühendisi ve 1(bir) adet elektrik mühendisi teknik personel olarak istenmektedir.
39. Yüklenici, proje konusu iş ile ilgili beyan ettiği teknik personelin(Mimar, İnşaat Mühendisi,
Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi vb.) ilgili mühendislik odalarına kayıtlı olduğunu
belgelendirilecektir.
40. Yukarıda istenen teknik personelin işin süresi boyunca SGK primlerinin yattığına dair belge
ibraz edildikten sonra hakediş ödenecektir.
EKLER
:
EK-A ( İhtiyaç Listesi)
EK-B ( Proje Hazırlama Kriterleri)
EK-C ( Vaziyet Planı Krokisi ve Kat Planı Krokisi)
EK-Ç ( Kullanıcı Müdürlük İstek Raporu)
EK-D ( Zemin Etütleri Kontrol Listesi)
EK-E ( Örnek Proje Anteti)
EK-F (Örnek Yeni Fiyat Analizi Formatı)
EK-G (Teknik Şartname Formatı)
EK-H (Ödeme Pursantaj Tablosu)
HAZIRLAYANLAR
M.Müşfik ÜSTÜNAY
Mak.Müh.
Alp SEZENER
İnş.Yük.Müh.
Sevim BEEL
Elk.Müh.
KONTOL EDENLER
Metin ÖZAY
Dz.Yb.
Bayındırlık Müdürü Vekili
M.Göksel KAVAS
Müh.Bnb.
Plan Keşif Amiri
ONAY
…../…. / 2016
Ahmet ÇAKIR
Tümamiral
İstanbul Tersanesi Komutanı
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-A
İHTİYAÇ LİSTESİ
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ER/ERBAŞ AŞHANE/YEMEKHANE BİNASI
YAPILMASI PROJE HİZMET ALIMI
1. AVAN PROJELER
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Avan
Projelerin Hazırlanması (1/200 ölçekli) (4 Takım)
a. Mimari avan projelerin hazırlanması ( 1/200 ölçeğinde )
• Vaziyet Planı(1/200 ölçekli)
• Plankote
b. Makine tesisat öneri raporunun hazırlanması
c. Elektrik tesisatı öneri raporunun hazırlanması
2. KESİN PROJELER
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Kesin
Projelerin Hazırlanması (1/100 ölçekli) (4 Takım)
a. Mimari Kesin Projelerin Hazırlanması
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Mimari
Kesin Projelerin Hazırlanması (1/100 ölçekli) (4 Takım)
(1) Kat Planlarının Hazırlanması
(2) Kesitlerin ve Görünüşlerin Hazırlanması
(3) Çatı Planının Hazırlanması
(4) Mahal Listelerinin Hazırlanması
b. Makine Tesisat Kesin Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması
Mekanik Kesin Projelerin Hazırlanması (1/100 ölçekli) (4 Takım)
(1) Vaziyet Planının Hazırlanması
(2) Sıhhi Tesisat (Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı, Kullanma Sıcak Su Tesisatı)
Projesinin Hazırlanması
(3) Mutfak Tesisatı Projesinin Hazırlanması
(4) Doğalgaz Tesisatı Projesinin Hazırlanması
(5) Isı Yalıtımı Hesabının Yapılması, Isıtma Tesisatı (Kalorifer Tesisatı) Projesinin
Hazırlanması
(6) Yangın Tesisatı Projesinin Hazırlanması
(7) Havalandırma Projesinin Hazırlanması
(8) Altyapı Projeleri(Isı, temiz su, pis su, doğalgaz, yangın) Hazırlanması
(9) Hesap Raporunun Hazırlanması
A-1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
c. Elektrik Tesisat Kesin Projeleri
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Elektrik
Tesisatı Kesin Projelerinin Hazırlanması (1/100 ölçekli) (4 Takım)
(1) Galvaniz Tava –PVC Kanal Projesi Hazırlanması
(2) Aydınlatma Tesisatı Projesi Hazırlanması
(3) Priz Tesisatı Projesi Hazırlanması
(4) Kuvvetli Akım Pano Besleme Tesisat Projesi Hazırlanması
(5) Pano Tek Hat Projesi Hazırlanması
(6) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı Projesi Hazırlanması
(7) Zayıf Akım Tesisatı Projesi (Yangın Tesisatı, Telefon, dahili video, intranet, dahili
anons)
(8) Zayıf Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
(9) Kuvvetli Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
(10) Vaziyet Planı-Enerji Getirme Projesi Hazırlanması
3. UYGULAMA VE DETAY PROJELERİ İLE MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME
a. Mimari Uygulama Projeleri
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Mimari
Uygulama Projelerin Hazırlanması (4 Takım)
(1) Mimari Uygulama ve Detay Projelerin Hazırlanması (1/50, 1/20, 1/5, 1/1
ölçeklerinden uygunu) (4 Takım)
(a) Kat Planlarının Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
(b) Kesitlerin Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
(c) Görünüşlerin Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
(d) Mahal Listenin Hazırlanması
(e) Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinden uygunu)
• Sistem Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5, ölçeklerinden uygunu)
• Islak Hacim Detaylarının Hazırlanması (1/20, 1/5 ölçeklerinden uygunu)
• Doğrama Detaylarının Hazırlanması (1/20, 1/5 ölçeklerinden uygunu)
• Çatı Detayların Hazırlanması ( 1/50, 1/20, 1/5 ölçeklerinden uygunu)
• Dolap Detaylarının(Gömme dolap, vestiyer, banko, mutfak dolapları vb.)
Hazırlanması (1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinden uygunu)
• Mantolama Detaylarının Hazırlanması (1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinden uygunu)
• Merdiven Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinden uygunu)
• İzolasyon, döşeme detaylarının
ölçeklerinden uygunu)
hazırlanması
(1/50,
1/20,
1/5,
1/1
(2) Çevre Tanzim Projelerin Hazırlanması (üzerinde 1/20 sistem detayları ile 1/5, 1/1
nokta detayları da bulunacaktır.) ( 1/500, 1/200 ölçeklerinde) (4 Takım)
A-2
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(3) İnşaat Teknik Şartnamesinin Hazırlanması
b. Statik ve Altyapı Projeleri
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Statik
ve Altyapı Projelerin Hazırlanması (1/50 ölçekli) (4 Takım)
(1) Zemin etütlerinin yapılması ve rapor haline getirilmesi 2 (iki) adet 12m boyunda
sondaj yapılarak, bunlara ait testlerin laboratuvarda yaptırılması, rapor haline
getirilip yasal mevzuatta yer alan mühendislerin ve ilgili meslek odalarının ve
üniversitelerin ilgili bölümlerinden onay alınması işlerini kapsar) (4 Takım)
(2) Statik Projelerin Hazırlanması (1/50 ölçekli) (4 Takım)
(a) Statik Hesap Raporunun Hazırlanması (4 Takım)
(b) Temel Kalıp Planının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(c) Temel Donatı Planının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(d) Kolon Aplikasyon Planının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(e) Döşeme Kalıp Planının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(f) Döşeme Donatı Planının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(g) Kiriş Donatı Açılım ve Detaylarının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(h) Kolon / Perde Donatı ve Detaylarının Hazırlanması (1/50 ölçekli)
(i) Çatı Konstrüksiyonu Planının ve nokta ve kesit detaylarının Hazırlanması (1/50
ölçekli)
(3) Altyapı Projesi Hazırlanması (Binaya getirilecek elektrik besleme, telefon, data, su,
kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve rögarları, ısı, doğalgaz hatları için gerekli
beton/betonarme galeri ve/veya toprakaltı baca, rögar gibi yapıların en/boy/ kesit ve
detaylarını kapsar) (1/500, 1/200, 1/50, 1/20, 1/5, 1/1 ölçekli) (4 Takım)
c. Makine Tesisat Uygulama Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması
Mekanik Tesisat Uygulama ve Detay Projelerin Hazırlanması (1/50 ölçekli) (4 Takım)
(1) Sıhhi Tesisat (Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı, Kullanma Sıcak Su Tesisatı)
Projesinin Hazırlanması
(2) Mutfak Tesisatı Projesinin Hazırlanması
(3) Doğalgaz Tesisatı(Doğalgaz projesi için İGDAŞ’tan ön onay alınacaktır.)
(4) Isı Yalıtımı Hesabının Yapılması, Isıtma Tesisatı(Kalorifer Tesisatı) Projesinin
Hazırlanması
(5) Yangın Tesisatı Projesinin Hazırlanması
(6) Havalandırma Projesinin Hazırlanması
(7) Vaziyet Planı-Altyapı Projesi(Isı, temiz su, pis su, doğalgaz, yangın) Hazırlanması
(8) Hesap Raporunun Hazırlanması
A-3
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(9) Makine Teknik Şartnamesinin Hazırlanması
d. Elektrik Tesisat Uygulama Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/ Yemekhane Binası Yapılması
Elektrik Tesisat Uygulama ve Detay Projelerin Hazırlanması (1/50 ölçekli) (4 Takım)
(1) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisatı Projesi (1/50 ölçekli)
(2) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı Projesi (1/50 ölçekli)
(3) Zayıf Akım Tesisatı Projesi (yangın tesisatı, telefon, dahili video, intranet, dahili
anaons) (1/50 ölçekli)
(4) Vaziyet Planı-Enerji Getirme Projesi (1/50 ölçekli)
(5) Elektrik Tesisat Teknik Şartnamesinin Hazırlanması
4. METRAJ, KEŞİF VE YAKLAŞIK MALİYET
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binası Yapılması Metraj,
Keşif ve Yaklaşık Maliyet hazırlanması (4 Takım)
a. Metrajların Hazırlanması ( 4 Nüsha )
(1) İnşaat Metrajının Hazırlanması
(2) Makine Tesisat Metrajının Hazırlanması
(3) Elektrik Tesisat Metrajının Hazırlanması
b. Keşiflerin Hazırlanması ( 4 Nüsha )
(1) İnşaat Keşfinin Hazırlanması
(2) Makine Tesisat Keşfinin Hazırlanması
(3) Elektrik Tesisat Keşfinin Hazırlanması
c. 13 Nisan 2013 tarihli 28617 R.G.de yayınlanan Kamu İhale Tebliğine göre aşırı düşük
sorgusunda kullanılmak üzere imalat analiz ve kalemlerinin hazırlanması
d. CD Hazırlanması ( 4’er Adet)
(1) Yüklenici CD’sinin Hazırlanması
(2) İdare CD’sinin Hazırlanması
A-4
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-B
PROJE HAZIRLAMA KRİTERLERİ
Proje hizmet işlerinde uyulacak genel kriterler bu bölümde anlatılmış olup, proje
hizmet alımlarında İhtiyaç Listesindeki(EK-A) istenen projeler hazırlanacaktır.
Projelerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:
 Mimari Projelerin Hazırlanma Esasları
 Statik Projelerin Hazırlanma Esasları
 Elektrik Tesisatı Projelerin Hazırlanma Esasları
 Mekanik Projelerin Hazırlanma Esasları
1. Mimari Projelerin Hazırlanma Esasları
a. Mimari Avan Proje (Ön Proje) Hazırlama Esasları:
• Avan Proje aksi belirtilmedikçe 1/200 ölçekte hazırlanır.
• Verilen ihtiyaç programı doğrultusunda Kullanıcı Müdürlükle koordineli olarak
hazırlanıp, onay için 4 takım İstanbul Tersanesi Komutanlığına verilir.
• Avan Proje, projenin yapıldığı yerdeki mevcut tesisler ile master planında bulunan
tesisler göz önüne alınarak hazırlanır.
• Avan Proje kapsamında Vaziyet Planı, Plankote, Kat Planları ile Kesit ve Görünüşler
bulunur.
(1) Vaziyet Planlarını Hazırlama Esasları:
(a) Yeni yapılacak bina ve tesislere ait Vaziyet Planı, yeni yapılacak bina ve tesislerin
etrafında bulunan binaları ve binalar arasındaki mesafeleri de gösterecek şekilde
düzenlenir.
(b) Korunması gerekli görülen yeşil alan, ağaç, yol, duvar vb. ile arazide mevcut olan
tüm yapı ve elemanların cins ve özellikleri, alt yapıya ait tüm bilgiler (kanal, boru,
elektrik vb.) vaziyet planında gösterilir.
(c) Vaziyet Planı, yapılacak inşaatın veya tesisin özelliğine göre1/100-1/200- 1/5001/1000 ölçekli olarak (temin edilebildiği takdirde) arazinin genel durumunu
gösterir panaromik fotoğraflar ile korunması gerekli tesislere ait yakın mesafeden
çekilen fotoğraflarla birlikte İdareye sunulur.
(d) Vaziyet Planlarında yön belirtilmesine mutlaka dikkat edilerek, teknik resim çizim
standartlarına uygun sembol ile yön vaziyet planı üzerinde işaretlenir.
(e) Vaziyet Planlarında bölgede daha sonra yapılması düşünülen tesislerin de
gösterilmesine, yerlerinin ve yaklaşık yapı izlerinin işaretlenmesi ile özelliklerinin
belirtilmesine dikkat edilir.
B-1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(2) Plankote Hazırlama Esasları:
(a) Plankote vaziyet planına uygun olarak hazırlanır. Yeni yapılacak tesisin inşaat
sahasında kalan mevcut yapı, yol, alt yapı tesisleri vb. plankotede mutlaka
belirtilir. Röper noktası olarak yakın çevrede mevcut bulunan ve korunması
gerekli herhangi bir yapıdan veya sabit bir noktadan yararlanılarak, yeni
yapılacak inşaata, arazinin doğal durumuna ve mevcut tesislere uygun kot
verilmesi sağlanır.
(b) İnşa edilecek bina için yer teslimi yapılan arazide siyah kotlar (doğal kotlar) sabit
bir röper noktasına bağlanarak, arazi eğimi fazla olan yerlerde ara mesafeleri 2.5
m. olan karelajlar, arazi eğimi az olan yerlerde ara mesafeleri 5 m.lik karalejlar
yapılarak yeterli bir uzaklığa kadar ihale bünyesinde yapılan tüm imalatları
kapsayacak şekilde arazinin bütün kotları belirlenerek, arazinin büyüklüğüne
bağlı olarak 1/100 veya 1/200 ölçeğinde düzenlenir. Plankotede vaziyet planına
uygun olarak yön işareti mutlaka bulunur.
(c) Plankotede, bina girişleri, yol ve çevre kotları, zemin tesviye kotu (bitmiş imalat
üst kotu), su basman kotu, zemin tesviye sınırı ile röper noktasının belirtilmesine
özellikle dikkat edilir. Binaların birbirlerine olan uzaklıkları ile yola mesafeleri
gösterilir.
(d) Plankotede; yol kotu, yer altı su kotu, kanalizasyon bağlantı kotu, içme suyu
bağlantı kotu ve arazi eğimi göz önüne alınarak zemin tesviye ve kotu ile
subasman kotu tespit edilir. Eğimi fazla olan arazilerde bina çevresinde kademeli
hafriyat yapılması durumunda zemin tesviyesinden dolayı oluşacak istinat
duvarları yükseklikleri belirtilerek plankoteye işaretlenir.
(e) Belirlenen subasman kotu, tasdikli temel aplikasyon projesi ve zemin cinsine göre
temel altı hafriyat kırmızı kotu tayin edilerek, hafriyat planı (şev durumu dahil)
düzenlenir.
(f) Büyük arazi üzerine çok sayıda tesis yapılacaksa arazinin tümüne ait tesviye
eğrili haritası çıkarılır.
(g) Plankotedeki tüm kotlar Harita Mühendisi tarafından alınıp paftaya işlenir. Proje
müellifi mimar, yapılacak imalatlara göre araziyi değerlendirip, yapılacak imalat
ve inşaat için Zemin Tesviye Kotu, Zemin Tesviye Sınırı ve Subasman Kotunu
belirler.
(3) Çevre Tanzimi Projelerini Hazırlama Esasları:
(a) Tek bir binanın çevre tanzimi projesinde, binanın çevresindeki yollar ile ilişkisi
vaziyet planına uygun olarak gösterilerek, arazi boyutları ile inşa edilecek binanın
boyutları, yol genişlikleri ve bina ara mesafeleri belirtilir.
(b) Kuzey yönü kesinlikle belirtilir. Çizim standartlarına göre paftanın üst tarafı kuzey
olacak şekilde, çevre tanzimi projesi düzenlenir.
(c) 0.00 kotu, Araç ve yaya yolları, arazi ve bina köşe kotları ve tesviye kotu ayrı ayrı
belirtilir.
(d) Yol durumu, bina veya tesislerde giriş çıkışlar, otopark, ağaçlık, yeşil alan,
korunması gerekli kültür değerleri ve diğer sabit elemanlar gösterilir.
B-2
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(e) Yeni yapılacak veya mevcut olan istinat ve ihata duvarlarının yükseklik, uzunluk
ve özellikleri belirtilir.
(f) Çevre tanzimi detaylarında kullanılacak olan malzemelerin poz numaraları, cinsi
ve yapılacak imalatın tarifleri mutlaka belirtilir.
(g) Çevre tanzim projesi, onaylı plankote göz önünde bulundurularak, kazı ve
dolgular minimum tutulacak şekilde düzenlenir.
(h) Çevre tanzimi projeleri, ataşman kayıtlarına ihtiyaç bırakmayacak tarzda vaziyet
planı ve plankoteye uygun olarak 1/200-1/500 ölçeğinde hazırlanır. Ayrıca 1/201/10 ve 1/5 ölçeğinde nokta detaylarını da ihtiva etmesi sağlanır.
b. Mimari Kesin Projelerin Hazırlanma Esasları:
• Kesin projeler aksi belirtilmedikçe 1/100 ölçekte hazırlanır.
• İstanbul Tersanesi Komutanlığınca onaylanmış Avan Proje doğrultusunda hazırlanır.
• Kesin projede yapı sistemi, aks sistemi ve yapı elemanları belirlenmiş olmalıdır.
• Kesin Projenin İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kontrol Teşkilatınca incelenmesine
müteakip koordine almak amacıyla Kullanıcı Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan
projeler İstanbul Tersanesi Komutanlığınca onaylanmasına müteakip Uygulama ve
Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve Teknik Şartname Safhasına geçilir.
• Kesin Proje kapsamında Vaziyet Planı, Kat Planları, Çatı Planı, Kesit ve Görünüşler
ile Mahal Listesi bulunur.
c. Mimari Uygulama Projelerini Hazırlama Esasları:
Yapının; inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşa ölçülerini, tesisat projesinin
inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari
elemanları, detaylarla ilgili referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz
ihtiva eden, gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin ve açılımının yazıldığı; büro ve
şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca
anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçekli projesidir.
(1) Kat Planları:
(a) Zemin kat planında, yakın çevre ilişkileri gösterilir.
(b) Yapıdaki giriş ve çıkışlar (yangın, servis, kazan dairesi vs.) işaretlenerek kotlar
yazılır.
(c) En ve boy kesitlerinin geçtiği yerler belirtilir. Binanın değişik bölgelerinden yeterli
miktarda kesitler geçirilir.
(d) Taşıyıcı sistem aksları harfler ve rakamlar ile her iki yönde gösterilir.
(e) Dilatasyon olan kısımlara da aks numarası verilir.
(f) Bütün iç ölçüler, aralıklar ve kalınlıklar (duvar kalınlıkları, baca boyutları) belirtilir.
B-3
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(g) Bütün dış ölçüler (doluluk, boşluk, cephe hareketleri ve blok ölçüleri) taşıyıcı
akslar (yığma yapılar hariç) arası mesafesi belirtilerek gösterilir.
(h) 0.00 kotuna göre her kat planı kotlandırılarak, varsa düşük döşeme kotları
belirtilir.
(i) Merdiven sahanlıkları kotlandırılarak, merdiven çıkış yönü gösterilir. Ayrıca
basamak adedi, rıht yüksekliği ve basamak genişliği paftaya yazılır. Merdiven
küpeştesi iz olarak belirtilir.
(j) Denizlik ve parapet genişlikleri sıvadan 5 cm. sonra damlalık olacak şekilde
belirtilir.
(k) Bütün mekanların isimlendirilmesi yapılarak, mahal numaraları verilir. Her
mekanda iki yönde (enden ve boydan ayrı ayrı) iki ayrı ölçü çizgisi gösterilir.
Birinci çizgide doluluk ve boşluklar ile hareketlilik ölçülendirilir. İkinci çizgide tam
ölçü verilir.
(l) Kapı ve pencere boyutları gösterilerek, doğramaların bölümleri, açılan kısımları
ve açılma yönleri ile kapıların açılış yönleri işaretlenir.
(m) Ofis, mutfak, banyo, lavabo ve WC’deki sabit ekipmanlar planlarda gösterilir.
(n) Binada tesis edilen bacaların bağlantı yönleri ve kesit ebatları belirtilir.
(o) Farklı yapı elemanları (kolon duvarı, perde, pano vb.) farklı çizim karakteri ile
gösterilir.
(p) Isı Bölgeleri esas alınarak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun
olarak Makine Tesisat Projesi ile koordineli şekilde yalıtım kalınlık ve cinsi tespit
edilerek projelere işlenir.
(2) Kesitler:
Binanın en ve boy yönünde olmak üzere en az iki adet düşey kesiti çizilir. Bu
kesitlerden en az biri merdiven veya kat arası düşey sirkülasyon elemanlarından
geçmek üzere, bina genişliğince veya derinliğince ve bütün bina yüksekliğince
(bodrum, normal çekme, tesisat katı ve çatı arası, asansör kulesi vb. dahil) çizilir.
Kesitlerde, tüm kesit kotları eksiksiz olarak belirtilir.
(a) Taşıyıcı sistem farklı karakterde çizim ile gösterilir.
(b) Binaya ait özellikler (Çatı kaplaması, çatı arası imalat, döşeme, tavan, duvar
kaplamaları ve açılımları) belirtilir.
(c) Binanın arsa üzerine oturduğu noktalardaki kotlar gösterilir.
(d) Kaba inşaatın döşeme üstü ve varsa düşük döşeme kotları (arazide röperlenmiş
0.000 kotuna göre) belirtilir.
(e) Sabit röpere göre görünüşe akseden pencere üstü, parapet, balkon korkulukları,
merdiven sahanlıkları, saçak, çatı mahyası, baca, tretuvar vb. kotları gösterilir.
B-4
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(f) Doğal zemin ve tesviye edilmiş zemin kotları belirtilerek, iki zemin farklı çizim
karakteri ile gösterilir.
(g) Kat yükseklikleri ve kapı yükseklikleri ölçülendirilir.
(h) Pencere yükseklikleri ile pencerenin döşeme ve tavandan mesafelerinin
ölçülendirilmesi ayrı boyut çizgisi üzerinde yapılır.
(i) Pencere parapet ve denizlikleri gösterilir.
(j) Çatı eğimi belirtilir.
(k) Zemine oturan döşemelerde duvarlarda ve tavanda Isı Yalıtım Yönetmeliğine
göre belirlenecek detay ve malzeme türleri paftaya işlenir.
(l) Bacaların, mahyadan yükseklikleri verilir. Isı merkezlerinin baca yükseklikleri
Makine Tesisat Projelerinden alınır.
(m)
Proje kapsamındaki tesisat boşlukları, aydınlık ve kanallar mutlaka gösterilir.
(n) Kesitlerde, dilatasyonların geçtiği yerler mutlaka belirtilir.
(3) Görünüşler:
Görünüşler; ayrık nizamda bulunan binaların dört cephesi, bitişik nizamda buluna
binaların ise serbest kalan cepheleri esas alınarak plan ve kesitlerde belirtilmiş olan
inşa esasları doğrultusunda hazırlanır. Paftalar; görünüş hareketlerini aksettirecek ve
değişik malzemeleri farklı çizim tekniği ile ifade edecek şekilde çizilir. Görünüşlerde
malzemelerin imalat tarifleri belirtilerek, tüm cephe kotları eksiksiz olarak gösterilir.
(a) Binanın zeminle irtibatını gösteren kotlar (pencere üstü, parapet, balkon
korkulukları, saçak, çatı mahyası, baca vs.) plan ve kesitlerdeki değerlere uygun
ve 0.00 kotuna bağlı olarak gösterilir.
(b) Doğal zemin ve tesviye edilmiş zemin kotlarının verilmesi ve her iki zeminin tüm
görünüşlerde çizim farklılıkları ile belirtilmesi sağlanır.
(c) Zemin altında kalan kat döşemelerinin (bodrum, depo, sığınak vs.) ve
farklılaşmaların çizim tekniklerine göre gösterilmesi ve kotlandırılması yapılır.
(d) Pencere, kapı, sabit kasa ve açılan kanatların doğramaları kat planlarına uygun
şekilde ifade edilerek, açılma yönleri belirtilir.
(e) Tüm görünüş elemanları (korkuluk, denizlik, doğramaları cam, yağmur oluğu
düşey yağmur boruları, baca vs.) gösterilir ve malzemelerin imalat tarifleri
belirtilir.
(f) Planlara uygun olarak aks yerleri gösterilerek, aks numaraları ve dilatasyon
yerleri işaretlenir.
(4) Sistem ve Nokta Detayları:
Mimari Uygulama Projelerinin tamamlanmasından sonra, imalatın projesi ve
B-5
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
tekniğine uygun yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm noktalardaki (çatı, ıslak
hacim, dilatasyon, merdiven, cephe, ısı yalıtım hesaplarına göre çatı, duvar, zemine
oturan döşeme, kapı, pencere, dolap, tezgah vb.) detay çizimlerinin uygun ölçeklerde
(1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1) yapılması gerekmektedir. Detay Çizimleri; plan, kesit ve
görünüş çizimleri ile eksiksiz olarak tanımlanır. Bu detaylar hazırlanırken piyasadaki
üreticilerden(kapı, pencere, tezgah, dolap vb.) katalog/bilgi alınarak uygulama
esnasında belirlenmemiş bir konu kalmaması sağlanacaktır.
(a) Yapının özellik ve karakteristiğini gösteren her bölümden plan, kesit ve
görünüşlere uygun olarak 1/20 ölçeğinde sistem detayı verilir. (Cephe, giriş, ıslak
hacim, merdiven vs.)
(b) Sistem detaylarında, tüm ölçüler plan kesit ve görünüşlere uygun olarak belirtilir.
Yapıda kullanılan malzemeler, farklı çizim teknikleriyle gösterilerek ve malzeme
cinsleri ve imalat tariflerine göre işlenir.
(c) Islak hacim sistem detayları plan-kesit-görünüş olarak hazırlanır. Kullanılan
malzeme ve özellikleri tariflerine göre belirtilir. Duvar kaplamalarında kullanılan
malzemelerin (fayans, seramik vb.) yükseklikleri çizim ile belirtilerek ayrıca
üzerlerine ölçü verilir. Özellikle ıslak hacim sistem kesitlerinde vitrifiye olan ve
olmayan tüm duvarların görünüşü sistem detayı paftasında yer alacaktır. Sistem
detayları çizildikten sonra yapılmasına ihtiyaç duyulan değişiklikler 1/50 ölçekli
paftalarda da güncellenecek, mekanik, elektrik ve inşaat projelerinin de
güncellenmesi sağlanacaktır. 1/20 sistem detayları ile 1/50 uygulama projeleri
arasında uyumsuzluk olmaması sağlanacaktır.
(d) Döşemelerde uygulanacak olan izolasyon vb. özellik arz eden imalatın cinsi
belirtilir. Düşük döşemeler kesitlerde kot belirtilerek mutlaka gösterilir.
(e) Merdiven sistem detayları, yapının tüm katlarını kapsayacak şekilde plan ve kesit
olarak hazırlanarak, basamak genişlikleri ile rıht yükseklikleri korkuluk yüksekliği,
korkuluk malzemesi, ölçüleri (kalınlık, genişlik boy) ile cins ve özellikleri tam ve
eksiksiz olarak belirtilir.
(f) Sistem detaylarında açık ve net olarak belirtilmeyen imalat için 1/10-1/5-1/2
ölçeğinde nokta detayları hazırlanır. Bu detaylarda tüm ölçüler gösterilerek,
kullanılan malzemenin ve yapılacak imalatın özellikleri belirtilir. Detay çizimleri en
uygun çözümü sunacak şekilde, uygulanabilirliği olan ve modern malzemeler
kullanılarak hazırlanacaktır. Uygulanabilirliği ortadan kalkmış olan şablon haline
gelmiş detay çizimleri kullanılmayacaktır.
(g) Çatı nokta ve sistem detaylarında ısı bölgelerine göre kullanılacak izolasyon
malzemesinin cinsi ve kalınlığı mutlaka gösterilir. Saçak, baca dibi, sıva eteği,
oluk vs. imalata ait kullanılan malzemenin ölçüleri ve imalat tarifleri açık ve net
olarak belirtilir.
(h) Çatı Planı paftasına, yağmur iniş borusu hesabı yapılarak yağmur iniş borusu
adedi ile yatay yağmur oluğu genişliği belirlenir.
(i) Yemek hazırlama bölümü, bulaşıkhane,el yıkama bölümü, tuvalet ve duşlardaki
sabit ekipmanlar, proje üzerinde gösterilecektir. Projenin uygulanması sırasında
imalatı yapılacak ekipmanlar ile tefrişat olarak adlandırdığımız idarenin taşınması
esnasında
B-6
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
getirilecek olan malzemeler ayrı katmanda hazırlanacaktır. Mutfak dolabı, banyo
dolabı gibi sabit elemanların da detayları, ön görünüşleri ve malzemeleri projede
gösterilecektir.
(5) Mahal Listeleri:
(a) Mahal listeleri, mimari kat planlarına işlenen mahal numaralarına uygun olarak
tüm mahalleri kapsayacak şekilde tablo halinde hazırlanır.
(b) Mahal listelerinde, döşeme, tavan ve duvarlarda kullanılan malzemelerin (kapı,
pencere vs. özel imalat dahil) tümü eksiksiz olarak gösterilir. Mahal listelerinde
döşeme, duvar, tavan, kapı, pencere gibi tüm elemanların malzemeleri, poz
numaraları ve poz isimleri yer alacaktır. Mahal listelerinde döşeme ve duvarların
sadece son kat kaplamaları değil tüm katmanları yer alacaktır.
2. Statik Projelerin Hazırlanma Esasları
a. Zemin Etütleri:
(1) Milli Savunma Bakanlığınca yaptırılmakta olan yapıların büyük bir çoğunluğunu
askeri tesisler oluşturmaktadır. Bu tür yapılar I=1,4 yapı önem katsayısına sahiptir.
Projeleri ihale usulüyle elde edilen veya farklı birimlerce projeleri hazırlattırılıp onay
için gönderilen tüm işlerde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
uyarınca zemin etüdü yaptırılması zorunludur.
(2) İnşa edilecek yapılarda standardı sağlamak ve doğru zemin profilini tayin etmek için
istenen kriterler hazırlanan şartnamelerde belirtilmelidir. Zemin profilinin çok
değişmediği düz arazilerde iş kapsamında yer alan her bir bloğun oturma alanında
ikiden az olmamak üzere kuru burgulu sistemle sondaj yapılır.
(3) Zemin Etütlerinde Uygulanacak Sondaj Derinliği ve Sondaj Sayısı için:
(a) Sondajda ana kayayla karşılaşıldığı takdirde bu tabakaya 3 m. girilecektir. Ana
kaya çatlaklı bir özellik gösterirse, bu tabakada 5 m. ilerlenecektir.
(b) Sondaj zeminde devam ediyorsa, sondaj derinliği en az 12 m. olmak kaydıyla, 3
kez üst üste SPT-N > 50 değeri elde edilene kadar sondaja devam edilecektir.
Sondaj derinliği hiçbir şekilde 12 metreden, bodrumlu binalarda 15 metreden,
yapı yüksekliği on kat ve daha fazla ise 20 metreden az olamaz.
(c) Yukarıdaki şartlar geçekleşmezse sondaj derinliği bina kısa kenarının (B) 1,5 katı
kadar olacaktır.
(d) Her bir sondaj kuyusuna, İdarenin kontrol edebilmesi maksadıyla, derinlik
boyunca delikli PVC boru bırakılacak ve her türlü dış etkiye karşı korunması için
gerekli tedbir alınacaktır.
(e) Bina oturma alanı 500 m2 ve aşağısı ise 2 adet sondaj, 500 m2 ile 1000 m2 arası
ise 3 adet sondaj, 1000 m2‟den fazla ise, alanın dört köşesinden 1‟er adet ve
ortasından 1 adet olmak üzere toplam 5 adet sondaj yapılacaktır.
B-7
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(f) Çok sayıda binanın oturduğu büyük alanlarda sondaj derinliği ve sayısına idare
karar verecektir.
(4) Yapılacak laboratuvar çalışmaları sonucunda;
(a) Zemin indeks özellikleri, (kuru, doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, içsel
sürtünme açısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, atterberg
limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımları.)
(b) Zemin emniyet gerilmesi,
(c) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre
zemin sınıfı ve grubu,
(d) Zemin hakim periyodu,
(e) Yatak katsayısı,
(f) Yer altı suyunun maksimum ve minimum seviyesi,
(g) Sıvılaşma potansiyeli,
(h) Şev stabilitesi sorunu,
(i) Oturma (tasman) hesaplarını ihtiva eden zemin etüt raporu hazırlanır.
(5) Bu rapor hafriyat sırasında alınacak önlemleri de (şevli kazı, iksa vb.) ihtiva
etmelidir. Sondaj ve laboratuar deneyleri sonucu hazırlanan zemin etüt raporunun
en az bir inşaat mühendisi tarafından imzalanması zorunludur. Hazırlanan zemin
etüt raporları üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde görevli geoteknik
alanında uzman öğretim üyelerince yorumlanacak ve ilave bir rapor hazırlanacaktır.
Bu ilave raporda temel derinliği, temel tipi ve temel ebatları, hafriyattan çıkan
zeminin dolguda kullanılıp kullanılamayacağı, zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi,
oturma miktarı, yer altı su seviyesi, zemin sıvılaşması olasılığı, zemin iyileştirmesi
gerekip gerekmediği konularında ve zemin etüt raporunda belirtilen zemin
parametreleri hakkındaki değerlendirmeleri mutlaka yer almalıdır. Zemin etüt raporu
ve uzman geoteknikçi yorumu olmayan statik projeler onaylanmadan iade edilir.
(6) Zemin iyileştirilmesi önerilen yerlerde, yapılacak iyileştirme yöntemi teknik
şartnamesi hazırlanarak, iyileştirmenin projedeki hedef değerleri sağlayıp
sağlamadığı hususunda imalat sonrasında kullanılacak deney yöntemleri de bu
şartnamede yer alır.
b. Betonarme Projeler:
(1) Betonarme ve Statik Projeler büro tescil belgesi olan bürolara yaptırılır. İstanbul
Tersanesi Komutanlığı antedinde projeyi yapan, kontrol eden ve proje ihalesini
üstlenen firma yetkililerinin imzaları yer alır.
(2) Statik projeler mutlaka İnşaat Mühendislerince hazırlanmalı ve yukarıda belirtilen
bilgileri ihtiva eden “Zemin Etüt Raporu” ile birlikte incelenmelidir. Hesap raporunun
sayfaları numaralanmalı, açılmayacak ve sayfa ilave edilmeyecek şekilde ciltlenmeli
ve raporun en başına fihrist konulmalıdır.
B-8
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(3) Statik hesap raporlarında hesaplar aşağıdaki sırada yer almalıdır.
(a) Binanın taşıyıcı sistemi hakkında genel teknik raporu,
(b) Düşey yüklerin analizi,
(c) Döşeme hesapları,
(d) Çerçeve çizimleri ve eleman boyutları,
(e) Yatay yüklerin bulunması, (deprem, rüzgar vb.)
(f) Kolon, perde ve kiriş hesapları,
(g) Merdivenler,
(h) Temeller,
(i) Özel elemanlar, (parapet veya prefabrik elemanlar vb.)
(j) İstinat perdeleri.
(4) Yapı taşıyıcı sisteminin düzenlenmesiyle ilgili rapor tanzim edilir. Rapor; sistem
seçimini, eleman seçimini ve varsa özellik gerektiren durumlara da açıklık getirecek
şekilde düzenlenir. Sistem seçiminde ekonomiklik ve emniyet ön planda tutulur.
Taşıyıcı sistemin seçiminde aşağıdaki hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol
edilir.
(a) Sistemde zayıf kolon – güçlü kiriş yerine, güçlü kolon – zayıf kiriş seçilmelidir.
(b) Çerçeveli sistem yerine perdeli sistem tercih edilmelidir.
(c) Taşıyıcı sistem burulmaya imkan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
(d) Ağır cephe panelleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.
(e) Sistemde kısa kolon oluşmasına izin verilmemelidir.
(f) Zayıf kat oluşmasına olanak tanınmamalıdır.
(g) Binalar arasında binaların çarpmasına imkan vermeyecek şekilde boşluk
bırakılmalıdır.
(h) Kolonların konsollara oturmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
(5) Proje yükleri TS. 498’e uygun olarak seçilerek, yapı önem katsayısında “Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esas alınır. Bu kaynaklarda
bulunmayan değerler analiz ile bulunur.
Özellik arz eden veya ağır iklim
koşullarında inşa edilecek yapılardaki proje yükleri TS 498 standardındaki değerler,
asgari değerler kabul edilerek, proje hazırlanmasından önce proje müellifine bildirilir.
(6) Tasarımı yapılan bina için “Yürürlükteki Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan yapı
B-9
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
düzensizlik türleri ayrıntılı olarak irdelenerek, eğer varsa, binada hangi tür
düzensizliklerin bulunduğu açık olarak belirtilir. Düzensizlikler sonucu ilave tesirler
yapı hesaplarında dikkate alınır. Mümkün olduğunca Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelikte belirtilen düzensizliklerden kaçınılır. R Katsayısı,
süneklik düzeyine (yüksek, normal, karma) bağlı olarak seçilir. Deprem yük azaltma
katsayısının seçim nedeni açıkça belirtilir.
(7) Donatı hesabında TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin önerdiği maksimum ve
minimum koşullar göz önünde bulundurulur.
(8) Yapı hangi deprem bölgesinde yer alırsa alsın, yapının toplam kat alanının % 0,25’i
veya taban alanının % 1,00’ inden büyük olanı kadar her iki yönde deprem perdeleri
dizayn edilir. Binanın bulunduğu deprem bölgesi, bina yüksekliği ve taşıyıcı sistem
düzensizlikleri göz önüne alınarak uygulanan deprem hesap yönteminin seçiliş
nedeni açık olarak belirtilir.
(9) Elle veya bilgisayarla yapılan statik hesaplar kolaylıkla izlenebilir şekilde düzenlenir.
Gerektiğinde şekil, plan ve tablolarla açıklamalar yapılır. Hesapta kullanılan
bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu hesap raporunda açık olarak belirtilir.
Proje kontrol makamının talep etmesi durumunda, bilgisayar yazılımının teorik
açıklama kılavuzu, lisans sözleşme sureti hesap raporuna eklenir.
(10) Temel tipinin seçiminde zemin emniyet gerilmesi ve oturma hesapları esas alınır.
(11) Taşıyıcı yapı elemanlarının dizaynında rijitlik merkezi ile geometrik merkezin
çakıştırılmasına özen gösterilir. Mimari nedenlerle bu çakışmanın sağlanamadığı
hallerde burulma etkisi incelenir.
(12) Proje çizimleri, projenin uygulanırlığını sağlayacak şekilde tüm bilgi, boyut ve
detayları içerecek şekilde hazırlanır.
(13) Binaların depremde sağlıklı davranış gösterebilmesi için bina yüksekliğinin 1/6’sı
kadar yükseklikte bodrum kat planlanması tavsiye edilir. Bodrum kat yapılmıyorsa
temel derinliğinin don derinliği ve sağlam zemin kotu da dikkate alınarak tek katlı
yapılarda en az 1,2 m., çok katlı yapılarda en az 1,5 m. olması sağlanır.
(14) Temel iç dolgusu, zemin klasına ve kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp
kullanılamayacağı kriterlerine göre değerlendirilir. Kaya veya batak balçık gibi kazı
malzemeleri bina içi dolgularında kullanılmaz.
(15) Sadece temel altlarında 10 cm. kalınlıkta 250 doz grobeton imalatı yapılır.
(16) Klasik bina hafriyat projeleri, en dıştaki temel ucundan itibaren 50 cm. çalışma
mesafesi ve temel derinliği 1,75 metreden fazla ise klasa göre şevli olarak hazırlanır.
(17) Taşıyıcı sistemde boyuna donatı olarak düz yüzeyli donatı yerine, mutlaka
nervürlü donatı kullanılır.
(18) Kolon, perde ve kiriş detayları ayrı ayrı verilmeli, özellikle kolon ve perdelerin
mutlaka boy kesitleri bulunmalıdır. Binadaki tüm kolon kiriş birleşim bölgeleri için
B-10
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
geçerli standart detaylarla yetinilmesi kabul edilmemeli, perde boyuna kesitinde kritik
perde yüksekliği açık olarak belirtilmelidir. Bu yükseklik boyunca ve diğer perde
kesimlerinde kullanılan enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizimler
üzerinde açık olarak gösterilmelidir.
(19) Pas payları zeminle temas eden elemanlarda en az 6 cm., üst yapıda kiriş, kolon
ve perdelerde 3 cm., döşemelerde 2 cm. alınır.
(20) En alt katta 19 cm. ve daha kalın duvar altlarına duvar altı perdeleri (DAP)
projelendirilir.
(21) Her çeşit temelde, yüklerin bileşkesi ile temel taban alanının ağırlık merkezinin
imkan nispetinde üst üste getirilmesine çalışılır. Bu mümkün olmadığı takdirde
negatif taban gerilmesi yok edilecek şekilde boyutlandırma yapılır.
(22) İstinat duvarlarına ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusu zemin etüt raporundaki
zeminin kayma açısı ve zemin kotları irdelenerek karara bağlanır. Sadece arazi
zemin kotlarına bağlı olarak istinat perdeleri oluşturulmuşsa, anılan türdeki istinat
perdelerine ihtiyaç olup olmadığı titizlikle kontrol edilir.
(23) Kolonlarda filiz ve kirişlerde bindirme ve ankraj boylarının Deprem Yönetmeliğine
uygun olup olmadığı kontrol edilir.
(24) Etriye ve Çirozların Deprem Yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol
edilir.
c. Çelik Konstrüksiyon Projeleri:
(1) Çelik konstrüksiyon projeleri Deprem Yönetmeliği ve TS648 standartlarına uygun
olarak hazırlanacaktır.
(2) Yük analizleri; TS 498, mimari proje ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.
Şiddetli rüzgar yükü ve normalin üzerinde kar yükü gibi özellik arz eden veya ağır
iklim koşullarında, inşa edilecek yapılarda proje yükleri TS 498 standardındaki
değerler asgari değerler olarak kabul edilecektir. Son 50 yılın meteorolojik
raporlarına ait değer ile TS 498 ‘de belirtilen ve asgari değer olarak kabul edilen
yüklerin 2 (iki) katı alınacak ve karşılaştırma yapılacaktır. Hangi değer büyükse bu
değer kar yükü olarak alınacak ve projeler bu kar yüküne göre tasarlanacaktır.
(3) Aşık aralıkları kaplama cinsine uyacak, makas aralıkları ise yapı boyunu tam olarak
bölecektir. Makas elemanların verimli olarak çalıştıracak şekilde aşık aralıkları
dizayn edilecektir.
(4) Çelik konstrüksiyon makaslar 1/10, detaylar 1/5 ölçekli olarak çizilecektir. Seçilen
profiller, elemanların kesin boyları, düğüm noktaları birleşim detayları, kaynak
kalınlık ve boyları detaylarda mutlaka gösterilecektir.
(5) Çelik projelerinde her eleman için mutlaka açık ve anlaşılır olacak şekilde hesaplar
yapılacaktır. Ayrıca her elemanın kaynak hesapları ayrı ,ayrı ve ayrıntılı olarak
gösterilecektir. Konstrüksiyonda kullanılan tüm eklere ait (aşık ekleri dahil) hesaplar
ve birleşim elemanlarının tahkikleri hesap raporunda yer alacaktır.
B-11
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(6) Düşey stabilite bağlantıları, makas açıklığı 15 metreden az olanlarda mahya
düzleminde, 15 – 30 metre arasında olanlarda en az iki düzlemde; 30 metreden
daha büyük olanlarda ise biri mahya düzleminde olmak üzere en az üç düzlemde
oluşturulacaktır.
(7) Çatı düzlemi stabilite bağlantıları ilk ve son aksta mutlaka ve aralardaki 2 ile 5
makas aralarında bir düzenlenecektir.
(8) Aşık ve makaslarda gerekli sehim tahkikleri hesaplarda ifade edilecektir.
(9) Çelik çatı ve her türlü çelik yapılarda basınç elemanlarında narinlik oranı 200’den
fazla olmayacaktır
(10) Geometrisi düzgün ve açıklığı 40 metreden az olan çatılarda düzlem çelik çatı
makas sistemi tercih edilecektir. Çatı formu düzensiz veya açıklığı 40 metreden
fazla olan sistemlerde ise uzay kafes sistemi tercih edilebilecektir.
(11) Çelik konstrüksiyon yapıların davranışlarında seçilen mesnet tipleri çok büyük
önem arz etmektedir. Kayıcı bir mesnedin sabit mesnet olarak imali durumunda
sistem davranışı değişmekte, çekme çubuklarında basınç gerilmeleri oluşarak,
burkulma sonucunda sistem tahrip olabilmektedir. Bu nedenle seçilen mesnet türleri
titizlikle değerlendirilmeli, gerek proje safhasında ve gerekse imalat aşamasında
projede öngörülen detayların aynen uygulanması sağlanarak, mesnet hesaplarına
ayrı bir önem verilecektir.
d. Altyapı Projeleri:
(1) Kanallar/Galeriler
(a) Ölçekli vaziyet planı üzerinde kanalların güzergahı gösterilecektir.
(b) Kanal ve galeri kesitleri çizilecektir. Borular ve konsollar gösterilecektir.
(c) Kanal ve galeri diplerine enine ve boyuna meyil verilecektir.
(d) Sabit ve hareketli mesnetlerin yerleri belirtilecek, detayları verilecektir.
(e) Kanalda suların birikme bölgesi ve deşarjının yapıldığı yer gösterilecektir.
(f) Malzeme sokma ve havalandırma menfezlerinin yerleri belirtilecek, kesit verilecek
ve ölçümlendirilecektir.
(g) Elektrik ve telefon kablolarının, kanallar içinde konsollar üstünde ve/veya tavalar
içinden geçirilmesi sağlanacaktır.
(h) Kanal boyutları tip projesine uygun olarak içinde tesisata müdahale edilebilir
şekilde yapılacaktır.
(i) Kanalların mevcut sistemle bağlantısı varsa, vaziyet planında mevcut ve yeni
yapılacak kısımlar gösterilecektir.
B-12
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(2) Toprakaltı Hatlar
(a) Toprakaltı çekilecek hatların güzergahı vaziyet planında gösterilecek ve hatta ait
döşeme kesiti detaylı olarak belirtilecek.
(b) Kritik noktalara ait(köşe dönüşleri, bina bağlantı noktaları, hatların kesişme
noktaları vb.) detay verilerek gösterilecektir.
(3) Kanalizasyon Projeleri
Kanalizasyon projeleri hazırlanırken;
(a) İller Bankası şartnamelerine uyulur. Öncelikle kişi başına ortaya çıkan atık su
debisi ile personel sayısı dikkate alınarak toplam atık su debisi tespit edilir. Bu
sonuçlara göre hesaplar yapılarak kanalizasyon boru çapı seçimi yapılır.
(b) Hattın güzergah planı hazırlanır. Bu plan üzerinde kanalizasyon hattı güzergahı,
rögar yerleri ve rögar ara mesafeleri, rögar taban ve zemin kotları, bina çıkış
yerleri ve kotları ile bu bölgelere ait tabii zemin kotları gösterilir.
(c) Hattın boy profili çıkarılar bu profilde rögar numaraları, ara mesafeleri, boru taban
kotları, eğimler ve boru çapları gösterilir. Ayrıca boy profili üzerinde kazı
derinlikleri belirtilir.
(d) Kanalizasyon hattı eğimleri İller Bankası şartnamelerindeki eğim sınırlarını
aşmamalıdır. Aşma durumu söz konusu olduğu takdirde şüt (Düşüm bacaları)
yapılır. Şüt yüksekliği 2 metreyi geçmemelidir.
(e) Muayene bacaları arasındaki mesafe hattın düz olarak geçtiği yerlerde en fazla
60 metre alınır.
(f) Kanalizasyon hatlarında maksimum hız 3 metre/sn, minimum hız 0,5 metre/sn
olarak alınır.
(g) Kanalizasyon hattının kazı hacimlerini gösterecek tarzda tip kesiti hazırlanır.
(h) Hendek taban genişlikleri d+2x20 cm. olarak alınır. (d=boru çapı)
(i) Hendek taban genişlikleri, derinliği 1,5 metreden daha az hendeklerde 0,60 metre
ve 1,5 metreden daha derin hendeklerde 0,80 metre alınır.
(j) Kanalizasyon hatlarının 10 santimetre kalınlıkta yataklanma dolgusu ile beraber
boru üstünden 30 santimetre yukarıya kadar kısmı kum ile doldurulur. Hendeğin
geri kalan kısmı hafriyattan çıkan malzeme ile doldurulur.
(k) Projeler hazırlanırken hesap raporunun başına hesap esaslarını özetleyen teknik
bir rapor konulur.
(l) Kanalizasyon hattı mümkün olduğu kadar kısa tutularak en ekonomik güzergah
seçilir
B-13
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
3. Elektrik Tesisatı Projelerin Hazırlanma Esasları
a. Genel Hususlar:
Projeler, tescilli bürolar tarafından aşağıdaki dokümanlar esas alınmak suretiyle
düzenlenir.
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları.
• İller Bankası ve TEDAŞ tarafından yayımlanan Proje Rehberleri ve Tip Projeler.
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi.
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği.
• Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan ilgili Yönetmelikler.
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yayımlanan ilgili Yönetmelikler.
• Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan veya Uluslararası geçerliliği olan
ilgili standartlar.
• Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan prensip emirleri, projelendirme
standartları ve Tip Elektrik Tesisat Projeleri.
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.
• Asansör Yönetmeliği.
• Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.
• Türk Silahlı Kuvvetlerince yayımlanan Yönergeler veya uyulması talep edilen Askeri
Kriterler.
b. Elektrik Tesisatı Projeleri Hazırlık Safhaları:
Elektrik tesisatı ile ilgili her türlü imalat, uygulama projelerine göre yaptırılır. Uygulama
projeleri aşağıda belirtilen safhalar gerçekleştirilerek hazırlanacaktır:
(1) Öneri Raporu Safhası: İnşa edilecek yapıya ait mimari, statik ve makine
projelerinin elektrik tesisat projelerini etkileyecek özellikleri bu raporda açıklanır.
Tesis edilecek yapının yerini ve civardaki diğer yapı ile tesisleri gösteren ölçekli
vaziyet planı raporla birlikte verilir. Raporda; inşa edilecek yapının kullanım amacı,
elektrik enerjisinin nasıl temin edileceği, telefon santraline ihtiyaç olup olmadığı,
planlanan yangın ihbar sisteminin özellikleri, aydınlatma hesaplarında esas alınacak
en az aydınlık düzeyleri, kışla bölgesinde mevcut bir itfaiye merkezi, enerji merkezi
veya telefon santrali olup olmadığı ve kapasiteleri/özellikleri, dış yıldırımlık tesisatı
B-14
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
için koruma düzeyinin seçim hesabı yer alır. Yapıda asansör kullanılması
gerekiyorsa “Asansör Avan Projesi ve Hesapları” bu rapora eklenir. Ayrıca raporla
beraber “Elektrik Tesisat Projesi İhtiyaç ve Koordinasyon Formu” tanzim edilerek
ilgili Kullanıcı Birlik Komutanlığı, MSB. İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ve Proje
Müellifi Firma yetkilileri tarafından imzalanır.
(2) 1/100 Ölçekli Kesin Proje Safhası: 1/100 Ölçekli Mimari Projenin onayını müteakip
elektrik tesisat projelerinin hazırlanması için gerekli bilgiler (Her mahal için talep
edilen telefon prizi, tv prizi, network uç sayısı, data dağıtım kabinetlerinin yeri,
kullanılacak network altyapı elemanlarının özellikleri, binanın jeneratörden
beslenmesine gerek olup olmadığı, tesisatın TEMPEST kriterlerine uygun olarak
yapılıp yapılmayacağı, aşırı güç veya değişik frekansla çalışan cihazların olup
olmadığı, yapılması istenen güvenlik sistemlerinin özellikleri ve diğer talepler)
İstanbul Tersanesi Komutanlığından alınır. 1/100 ölçekli proje üzerinde, kablo
bağlantıları hariç diğer tüm elektrik tesisat elemanları alınan bu bilgiler
doğrultusunda yerleştirilerek, TEMPEST kriterlerinin uygulanacağı mahaller gibi
özellik arz eden yerlerde tesisatın nasıl yapılacağı hazırlanacak raporla izah edilir.
Hazırlanacak 1/100 ölçekli elektrik tesisat projesi ve rapor, koordine maksadıyla ilgili
Kullanıcı Müdürlüğe verilir. Ayrıca kesinleşen enerji ihtiyacı doğrultusunda ilgili
TEDAŞ Müessese Müdürlüğüne enerji müsaadesi alınması maksadıyla İstanbul
Tersanesi Komutanlığı tarafından gerekli müracaatlar yapılır. Alınacak enerji
müsaadesi doğrultusunda proje müellifi firma, enerji getirme projelerini hazırlayarak
İstanbul Tersanesi Komutanlığının uygun görüşünü müteakip, TEDAŞ Müessese
Müdürlüğüne onaylatır. TELEKOM’a devredilecek telefon altyapısı ile ilgili projeler
ilgili TELEKOM Md.lüğü ile koordine edilir.
(3) 1/50 Ölçekli Uygulama Projesi Safhası (4 Tk.) :Tüm koordine işlemlerinin
tamamlandığı ve kesin olarak ihtiyaçların belirlendiği 1/100 ölçekli proje safhasını
müteakip, tesisteki sistemlere ait kablo bağlantılarını, sahaya ait zayıf ve kuvvetli
akım dağıtımını, çevre tanzim projesine uygun yol ve emniyet aydınlatmalarını,
yıldırımdan korunma tesisatını, temel topraklamasını gösteren projeler ile ihale
kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan diğer projeler bu safhada proje müellifi
firma tarafından eksiksiz olarak idareye teslim edilir. Yapılması planlanan yapı ile
mevcut tesisler arasında tesis edileceği belirtilen kablolara ait mesafeleri gösteren
paftalar proje müellifi firma tarafından İstanbul Tersanesi Komutanlığına onaylatılır.
Bu safhada, her paftada kullanılacak malzemeler ile ilgili tarifler verilerek, pano ve
tablolar için detay proje hazırlanarak, ana pano odası, data dağıtım kabinetlerinin
yerleşeceği odalar, TEMPEST kriterlerinin uygulanacağı mahaller gibi yerler için
asma tavan, yükseltilmiş döşeme vs. özelliklerin de gösterildiği 1/20 ölçekli detay
projeler hazırlanır. Projelerde inşaat kapsamında tedarik edilmeyecek olan
cihazlar/sistemler kesikli çizgi ile gösterilerek bu cihazların İstanbul Tersanesi
Komutanlığı tarafından tedarik edileceği özellikle belirtilir.
(4) Elektrik Metraj, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Safhası:
İnşaatın uygulama projelerinin 1/50 uygulama safhası oluşturulurken keşif hazırlık
çalışmaları başlatılır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapı yaklaşık
maliyetinin gizli tutulması esastır. İşlerin büyük bir bölümünün anahtar teslimi ile
yaptırılacağı göz önüne alındığında yapı yaklaşık maliyetinin gerçekçi olarak tespiti
önem arz etmektedir. Bu amaçla;
B-15
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(a) Onaylı uygulama projelerine göre kesin metrajlar ve buna bağlı olarak keşifler
hazırlanır.
(b) Her bir imalat kaleminin teknik şartnamesi ayrıntılı olarak hazırlanır ve keşif ekine
konulur.
(c) İmalat kalemlerine ait teknik şartnamelerde firma marka ve modelini tarif eden
ifadelere kesinlikle yer verilmez.
(d) İnşaat, makine ve elektrik imalatlarının birbirleri ile ilgili veya girişim yapma
ihtimali olan imalat kalemlerinin keşif miktar ve fiyat tarifleri, ilgili mühendislerce
koordineli olarak hazırlanır.
(e) Keşifler her bir yapı ve alt yapı ünitesi için ayrı ayrı yapılıp, sonuçlar genel icmal
sayfasında birleştirilir.
(f) Metrajlar, fiyat tarifleri ve keşif özetleri, uygulama projeleri ve mahal listelerine
bire bir uyumlu olarak hazırlanır.
(g) Keşiflerde yer alan fiyatlar günün rayiç değerlerine göre belirlenir.
(h) Ağırlık olarak ödenmesi tarif edilen imalat kalemlerinin ağırlık metraj tahkikleri
hassasiyetle yapılarak metrajlara aksettirilir.
(i) Metraj ve keşif hazırlık çalışmaları gizlilik ilkelerine riayet edilerek yürütülür.
c. Elektrik Tesisat Projelerinin Hazırlanması ve İmalat İle İlgili Dikkat Edilecek
Hususlar:
(1) Genel Hususlar:
(a) Uygulama projeleri bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak 1/50 ölçekli
olarak, detay projeleri ise 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli olarak çizilir. Proje üzerine
notlar “Arial 8, 10 veya 12“ karakteri ile yazılır.
(b) Pafta numaraları ”E-01/Toplam Pafta Sayısı” şeklinde verilerek, E-01 no.lu
paftada sembol cetveli, pafta listesi, tesisin vaziyet planı ve projenin genelini
ilgilendiren notlar yer alır.
(c) Projeler asgari askeri ihtiyaçlar karşılanacak şekilde tasarlanır. Lüks ve ithal
malzeme kullanımından kaçınılarak, işletme ve idamesi kolay sistemler tercih
edilir.
(d) Projeler imalat ile ilgili tereddüt yaratmayacak şekilde detaylı olarak hazırlanarak,
gerektiğinde yapılacak imalat proje üzerine yazılacak notlar ile de uygulayıcıya
tarif edilir.
(e) Elektrik tesisat projelerinde, mimari projede belirtilen aks numaraları, mahal
numaraları, mahal isimleri, dilatasyon noktaları eksiksiz olarak gösterilir.
(f) Elektrik tesisat projelerinde Elektrik Mühendisleri Odası veya Milli Savunma
Bakanlığı tarafından belirlenen semboller kullanılır.
B-16
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(g) Elektrik sistemlerinin işletilmesini açıklayan veya kazaları önlemek maksadıyla
tesis edilecek olan tüm uyarı işaretlerinin yerleri, yapıları ve muhteviyatları
projelerde belirtilir, detayları verilir.
(h) Projelerden İlgili kuruluşa (AYEDAŞ, Türk Telekom, PTT, İSKİ vb.) onaylatılması
gerekli olanlar yüklenici tarafından onaylatılır.
(i) Elektrik tesisat projelerinde projeyi hazırlayan mühendise ait SMM (Serbest
Müşavir Mühendis) Belgesi proje ekinde yer alır.
(2) Kuvvetli Akım Tesisatı:
(a) Binadaki bütün karakteristik mahaller için aydınlatma hesapları yapılarak bir
çizelge halinde projeye dahil edilir.
(b) Kullanılan özel armatür tipleri için detay resimleri verilerek, özellikleri tarif edilir.
(c) Isı merkezi ve soğutma sistemlerinde kullanılan mekanik ekipman için otomatik
kumanda şemaları hazırlanır.
(d) Pano ve tablolardaki ekipmanların yerleşimi hazırlanacak detay projelerinde
gösterilir.
(e) Ana pano odasının yapısı, elektrik kablo şaftının ölçüleri, yükseltilmiş döşeme,
asma tavan, kedi yolu gibi mimari projeyi etkileyecek ihtiyaçlar mimari projenin
hazırlanması safhasında dikkate alınarak, ihtiyaçlar elektrik mühendisi ile
koordine edilir.
(f) Enerji Tarifeleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm tesisler için kompanzasyon sistemi
yaptırılarak, buna dair proje ve hesaplar verilir.
(g) Restorasyon projelerinde önce röleve ve demontaj projesi hazırlanarak, demontaj
ve montaj edilecek malzemelerin listesi ayrı ayrı verilir.
(h) Tüm yapılarda “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri
eksiksiz uygulanarak, yönetmeliğin zorunluluk getirdiği yerlerde acil aydınlatma
ve yönlendirme armatürleri tesis edilerek yangın anında zehirli gaz çıkarmayan
kablolar kullanılır.
(i) Telefon, Şebeke, Kesintisiz Güç Kaynağı, Bilgi İşlem vb. prizlere ait yerleşimler
ile birlikte mimari tefriş planı üzerinde gösterilen objeler (masa, dolap, etajer vb.)
de gösterilecek şekilde projeler tanzim edilir.
(3) Zayıf Akım Tesisatı:
(a) İnşaat ihaleleri kapsamından çıkarılarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı
tarafından tedarik edilmesi uygun görülen malzemelere ait altyapı ihtiyaçları
Kullanıcı Müdürlük ile koordine edilerek, bu malzemelerin yerleşimleri ve
özellikleri projelerde kesikli çizgi ile gösterilir.
(b) Tüm yapılar için, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uygun tipte yangın algılama ve uyarı sistemi projelendirilir.
B-17
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(c) TV dağıtım sistemi projeleri ile birlikte sinyal kayıplarını gösteren hesaplar verilir.
(4) Asansör Tesisatı:
(a) Asansörlerin projelendirilmesi ve tesis faaliyetleri “Asansör Yönetmeliği” ne uygun
olarak yaptırılır.
(b) Tüm asansörler emniyet ile ilgili hususlar açısından TS 10922’ye ve yürürlükteki
diğer ilgili Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.
(c) Asansörler için, Belediye sınırları içinde ilgili Belediyeden, Belediye hudutları
dışındaki yapılar için Valiliklerden işletme ruhsatı alınır.
(d) Yapımı tamamlanan asansörler için TSE’den uygunluk raporu alınır.
(e) Asansörün yapısını ilgilendiren mukavemet (makine dairesine, kuyu dibine, ray
tespit yerlerine, gelecek yüklerin miktarı ve cinsini gösteren) hesapları, asansörün
imalatını ilgilendiren mukavemet hesapları ve asansöre ait mekanik hesaplar
Makine Mühendisleri tarafından kontrol edilir.
(f) Yapıda asansör kullanılmasının gerekip gerekmediği Mimari Projenin 1/200 Proje
Raporunda belirtilerek, söz konusu rapor ekinde “Asansör Avan Projesi ve
Hesapları” yer alır. Bu aşamada asansör trafik hesabı, asansör kuvvet hesapları,
asansör motor gücü hesabı, asansör kuyu tabanı ve raylara gelen kuvvetler, kuyu
ve makine dairesi kesitleri hazırlanır.
(g) Asansör ile ilgili tüm yapısal ve teknik özellikler frekans kontrollü olup
olmayacağı, toplamalı kumanda donanımı, grup kumanda donanımı, kabin
içerisinin paslanmaz çelik ile kaplanması, ışın perdesi, acil kurtarma güç tertibatı
vs.) projede detaylı olarak yer alır.
(h) Asansör kuyusu duvarları betonarme perde duvar olacak şekilde projelendirilir.
(i) Makine dairesiz veya hidrolik asansör zorunlu kalınmadıkça yaptırılmaz.
(5) Yedek Elektrojen Grupları ve Kesintisiz Güç Kaynakları:
(a) Yaptırılan tesisin büyüklüğüne, önem derecesine ve ihtiyaç durumuna göre yedek
diesel-elektrojen grubu sistemine ait kapasite ve alt yapı projeleri hazırlanır.
(b) Birden fazla jeneratörün kullanıldığı tesislerde jeneratörler, otomatik olarak
devreye girecek ve tesisin önemine göre tercihen birbirleriyle paralel olarak
çalışabilecek şekilde projelendirilerek, sistemin çalışması ile ilgili detaylar(Yük
alma ve yük atmada öncelik sırası, sistemin çalışma senaryosu vs.) açıklanır.
(c) Kesintisiz enerji istenen bilgisayar merkezleri, ameliyathaneler, muhabere
sistemleri vb. yerlerde kesintisiz güç kaynağı sistemine ait kapasite ve altyapı
projeleri hazırlanır.
B-18
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(d) Jeneratörün tesis edileceği mahal için yerleşim detayları(jeneratörün kaidesi,
egzost bacasının bağlantısı, temiz hava panjurunun boyutları, yakıt tankının yeri
ve ölçüleri, kablo kanallarının yapısı, panoların yerleşimi vs.) 1/20, 1/10 veya 1/5
ölçekli olarak verilir. Ayrıca mahal içerisindeki cihazların yerleşimleri ve
yüksekliklerini gösteren kesit ve görünüşler de projeye eklenir.
(6) Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı:
(a) Yıldırımdan korunma tesisatı, toprak özgül direnci ilgili kuruluş veya yetkili
mühendis tarafından yerinde ölçülerek tesisin TS EN 62305-1, TS EN 62305-2,
TS EN 62305-3, TS EN 62305-4 standartlarına göre yapılan Yıldırımdan
Korunma Risk Analizi sonuçlarına göre projelendirilecektir. EN 62305-1, TS EN
62305-2, TS EN 62305-3, TS EN 62305-4 Türk Standartları, konuyla ilgili IEC
Standartları ve Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinin ilgili
bölümlerinde belirtilen hesaplar dahilinde projelendirilir. Yeni yapılacak tüm
binalarda “Faraday Kafesli Yıldırımdan Korunma Tesisatı” projelendirilir.
(b) Projelerde çatı üzerindeki tüm yükseklikler ölçüleri verilmek suretiyle belirtilerek,
tasarım; onaylı çatı planı projesine göre yapılacak, iniş iletkenlerinin yapılış şekli
ile ilgili cepheden görünüş resimleri, test klemensi detayı ve topraklama
çubuklarına ait menhol detayı verilir. Termokaynak (Cadweld) eki yapılan noktalar
proje üzerinde özel bir sembol ile işaretlenerek belirtilir.
(c) Radyoaktif ve aktif paratoner sistemi kullanılamaz.
(d) Tüm yeni yapılarda temel topraklaması yapılır. Projelerdeki hesaplar ve
uygulamalar Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun olacak
şekilde yapılarak, iletkenlerin döşenme biçimi, ek noktalarındaki uygulamalar,
bağlantı filizlerinin yerleri, dilatasyon noktasındaki geçişler, temel donatısı ile
yapılacak irtibatlar için 1/20, 1/10 veya 1/5 detay projeler verilir.
(7) Elektrik Altyapı Projeleri:
(a) Altyapı projeleri, Garnizon Ana Yerleşim(Master) Planları göz önüne alınarak,
ihtiyaçların bir merkezden karşılanacağı tarzda tasarım yapılır.
(b) Sahaya ait kablolama altyapı projelerinde mesafeler, yerinde yapılacak ölçümler
ile tespit edilir. Bu konudaki projelerin uygunluğu İstanbul Tersanesi Komutanlığı
tarafından kontrol edilir. Kabloların geçirilmesi planlanan güzergah üzerindeki
mevcut altyapı tesisleri(Yollar, beton kaplı sahalar, doğal gaz hatları ve elektrik
kabloları, ısı kanalları vs.) vaziyet planları üzerinde gösterilerek bu tesisler ile ilgili
yapılması gereken demontaj/montaj işleri detaylı olarak tarif edilir.
(c) Isı kanalı bulunan yerlerde kablolar kuvvetli ve zayıf akım olarak ayrı ayrı
galvanizli tavalarla ısı kanalı içerisinden geçirilir. Galvanizli tavalar uygun şekilde
topraklanır, ısı kanalı içerisi aydınlatılır ve belirli aralıklar ile priz kutuları
(monofaze+trifaze) tesis edilir. Isı kanalındaki kablo kanallarının ve kabloların
yerleşimi kanal kesiti üzerinde gösterilecek şekilde projelendirilir.
(d) Kabloların doğrudan toprağa gömülmesi durumunda kanallar “Elektrik Dağıtım
Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi” ve “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak projelendirilir.
B-19
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(e) Onaylı çevre tanzim projesine uygun olarak çevre aydınlatma projesi hazırlanır.
Projelerde ölçekli direk detayı verilerek, ağırlık analizi yapılır. Sahada mevcut
direkler varsa proje üzerinde yerleri ve tipleri gösterilir. Topraklama iletkenlerinin
kesitleri, topraklama çubuklarının yerleri, gerilim düşümü ve ısınma tahkiki
hesapları yapılır.
(f) Yer altı kablolarına(zayıf akım ve kuvvetli akım) ait kablo kanal kesitleri, menhol
yerleri, ek noktaları ve kablo güzergahını işaretlemek için kullanılan levha yerleri
vaziyet planı üzerinde gösterilir.
(g) Enerji getirme projelerinde enerji nakil hattının profili verilerek, yol, vadi, dere
yatağı, petrol boru hattı ve güzergah üzerindeki mevcut yapılar gösterilir.
d. İnşaat Kapsamında Yapılması Talep Edilebilecek Elektrik Tesisat Projeleri Listesi
(1) Aydınlatma Tesisatı Projeleri
 Bina İçi Aydınlatma Tesisatı Projesi
 Çevre Aydınlatma Tesisatı Projesi

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri Yerleşim Projesi
 Priz Tesisatı Projesi
 Kesintisiz Güç Kaynağı Priz Tesisat Projesi
 Mekanik Ekipman Enerji Besleme Projesi
 Mekanik Ekipman Otomatik Kontrol Projesi
 Enerji Getirme Projesi
 Temel Topraklama Projesi
 Yıldırımdan Koruma Tesisatı Projesi
 Bina İçi/ Bina Dışı Kablo Kanalları Projesi
 Elektrik Pano/Tablo Detayları Projesi
(2) Zayıf Akım Tesisatı Projeleri
 Yapısal Kablolama (Network Altyapı) Projesi
 Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Projesi
 Müzik/Anons ve Ses Sistemleri Projesi
 Bina İçi Telefon Sistemi Projesi
B-20
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
 Bina Dışı Telefon Dağıtımı Altyapı Projesi
(3) Güvenlik Sistemleri Projeleri
 CCTV Sistemi Projesi
 Kontrollü Giriş Sistemleri Projesi
(4) Enerji Altyapısı ve Diğer Projeler
 Trafo/Jeneratör ve Enerji Getirme Projesi
 Saha Alçak Gerilim Dağıtım Projesi
 Arıza Uyarı ve Yük Yönetim Sistemleri Projesi
 Gaz Algılama ve İhbar Sistemi Projesi
 Potansiyel Dengeleme Sistemi Projesi
 TEMPEST Uygulama Projesi
4. Mekanik Projelerin Hazırlanma Esasları
a. Makine Tesisatı Projelerini Hazırlama Esasları
Genel Esaslar
(1) Makine Tesisat Projelerinde yer alacak dokümanlar aşağıda sıralanmıştır:
(a) Sıhhi Tesisat,
• Temiz su tesisatı
• Pis su tesisatı
• Kullanma sıcak su tesisatı
(b) Isıtma Tesisatı,
• Kalorifer tesisatı
• Uzaktan ısıtma tesisatı
(c) Isı Yalıtımı,
 Özgül ısı kaybı hesabı
 Yıllık ısıtma enerjisi hesabı
B-21
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
 Yoğuşma tablosu
 Isı iletim katsayıları hesabı
 Isı kaybı hesabı
 Radyatör hesabı
 Boru direnç hesabı
(d) Soğutma tesisatı
(e) Havalandırma tesisatı
(f) Doğal Gaz tesisatı
(g) Mutfak tesisatı
(h) Yangın tesisatı
(2) İdarenin ihtiyaç duyduğu bina tesisatı ile ilgili olup açıkça yaptırılacağı belirtilmemiş
Etüt ve Proje işleri de, bu hizmetlerin kapsamında kabul edilecektir.
(3) Makine tesisatı projeleri, Makine Mühendisleri Odasından(TMMOB) alınmış olan,
“Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi” ve/veya “Mekanik Tesisat
Uzman Mühendis Belgesi” belgesine sahip firmalar veya kişiler tarafından
yapılacaktır. Firmaların sahip olduğu belgeler, projelerin yapıldığı yılda alınmış
olacak ve yapılacak tesisatlar büroların uzmanlık/yetki sınıfı kapsamında olacaktır.
(4) Projeler, aşağıdaki dokümanların en son yayımlanmış nüshaları esas alınmak
suretiyle düzenlenecektir:
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,
• Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi,
• İller Bankası tarafından yayımlanan “Proje Rehberleri ve Tip Projeler”,
• Makine Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan ilgili Yönetmelikler,
• Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından yayımlanan veya uluslararası
geçerliliği olan standartlar,
• Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhtıra, Yönetmelik, Konsept,
Prensip Emirleri, Projelendirme Standartları ve Tip Makine Tesisat Proje ve Tip
Detayları,
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
• Türk Silahlı Kuvvetlerince yayımlanan Yönergeler veya uyulması talep edilen
Askeri Kriterler,
B-22
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
• DIN, NFPA, VDI, ISO, ASHRAE normları ve yayınları,
• Türk Tesisat Mühendisleri Derneği yayınları,
• Tesisat Projeleri Tip Detay Albümü,
• Makine Tesisatı konusunda hazırlanmış ilgili yayınlar,
(5) Projeler özelliklerine göre aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak
hazırlanacaktır:
• Doğal gaz dağıtım alt yapısı olan yerlerde EGO, İGDAŞ gibi inşaatın yapılacağı
ildeki gaz kuruluşları ile koordine edilerek Doğal gaz projeleri hazırlanır.
• İçme suyu ve kanalizasyon hattı, bağlı olduğu kuruluşlar ile koordineli olarak
hazırlanır.
Teknik Esaslar
(1) Pafta ölçüleri pafta boyu=20cmxpafta eni=25cm ve katları olarak oluşturulacaktır.
Yaprak halinde proje düzenlenmeyecek ve projeler ciltlenmeyecektir.
(2) Planlar her paftada aynı bakış yönünde yerleştirilecektir. Seçilen koordinat sistemi
mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve aynı yönde kullanılacaktır.
(3) Plan paftalarında mimari ve gerekli statik elemanlar ince çizgilerle anlaşılır bir
şekilde çizilecektir. Tesisat yönünden gereksiz çizgilere ve ölçülere yer
verilmeyecektir.
(4) Pafta üzerindeki tesisat elemanları TS 2164, TS 1258 ve ilgili diğer standartlara
uygun sembol ve çizgiler kullanılarak yapılacaktır.
(5) Pafta üzerindeki notlar ARIAL 8, 10, 12 font ve büyük harf olacaktır.
(6) Rapor ve hesaplar 210x297mm ölçekli sayfalara bilgisayar destekli olarak “Ofis
programları” kullanılarak ARİAL-11 fontla yazılacak raporun “içindekiler” bölümü
olacak ve sayfalar numaralandırılacaktır. Raporun ön ve arka yüzü beyaz karton ve
asetat kullanılarak ciltlenecektir. Spiral cilt kullanılmayacaktır. Raporun hesaplar
kısmında; Sıhhi Tesisat, Kalorifer Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı vb. gibi tesisat
bölümlerine ait cihaz ve müştemilat hesapları ilgili yayınlarda belirtildiği gibi
yapılacaktır. Hesaplarla ilgili kabuller ve bu kabullere ait sabitler belirtilecektir.
Raporun giriş kısmında ilgili tesisatın ne şekilde kurgulandığı, ana tesisat gruplarının
neler olduğu, neden ihtiyaç duyulduğu, niçin bu çözümün seçildiği gibi hikayesi ana
hatları ile özetlenecektir.
(7) Plan, kolon şeması ve hesaplar arasında detaylandırılacak tesisat elemanları ve
bölümlerine tip ve sayılarına göre harf ve numaralar verilecek, bu numara ve harfler
projenin her safhasında aynen kullanılacaktır.
B-23
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(8) Her paftanın 20x25cm ölçüsündeki sağ alt köşesi pafta katlandığında en üstte
kalacaktır. Bu kısımda projenin idare tarafından hazırlanmış örneği olan tanıtım ve
onay bilgilerini içeren bölümü olacaktır. Standart tek yaprak ölçüsü 25x20
cm=0.05m2’dir. Proje büyüklüğüne göre; A grubunda, pafta eni sabit tutularak boyu
20’şer cm olarak (1x25=25, sabit, 1x20=20,2x20=40, vb. 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25
m2 vb.), B grubunda, ( 2x25=50 sabit, 3x20=60, 4x20=80, vb. 0,30, 0.40 m 2), C
grubunda, (3x25=75 sabit, 5x20=100, 6x20=120, vb. 0.75, 0.90 m2), D grubunda,
(4x25=100 sabit, 6x20=120, 7x20=140 vb. 1.20, 1.40 m2) olarak arttırılacaktır.
(9) Çizim, kısaltma, işaretleme vb. hususlarda ilgili TS’larına uyulacaktır. Belirlenmemiş
hususlarda izlenecek yol ve yöntem öneri raporunda belirtilecek ve idarenin onayını
müteakip kullanılacaktır.
(10) Bütün projelerde küçük bir ölçekte yapının plan ve kesiti şablon olarak çizilecek ve
bunun üzerine paftanın ait olduğu kat, kesit yeri veya görünüş belirtilecektir.
(11) Ölçü, işaretleme ve hesaplamalarda, standartlarda veya teknik şartnamelerde
kabul edilmiş olanlar hariç olmak üzere metrik sisteme uyulacaktır.
(12) Hesaplama ve projelendirmede; öncelik sırasına göre yasalara, tüzüklere,
yönetmeliklere, mecburi TS’larına, Genel Teknik Şartnameye, birim fiyat tariflerine
ve yürürlükteki diğer standart ve yayınlara uyulacaktır.
(13) Belirlenmemiş hususlarda izlenilecek tutum ve yararlanılacak literatür öneri
raporunda belirtilerek, idarenin onayı alınacaktır. İdare önerilecek veri ve hesap
usullerinin kabul edilebilecek bir literatür ve standartla belgelenmesini veya özel bir
çalışmayla saptanmasını isteyebilecektir.
(14) Uygulama projeleri bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak 1/50 ölçekli
olarak, detay projeleri ise 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli olarak çizilecektir.
(15) Pafta numaraları “T-01/Toplam Pafta Sayısı” şeklinde verilecek, T-01 numaralı
paftada sembol cetveli, pafta listesi, tesisin vaziyet planı ve projenin genelini
ilgilendiren notlar yer alacaktır.
(16) Projeler asgari askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanacak, lüks ve ithal
malzeme kullanımından kaçınılarak, işletme ve idamesi kolay sistemler seçilecektir.
(17) Projeler imalat esnasında tereddüt yaratmayacak şekilde detaylı olarak
hazırlanacak, gerektiğinde yapılacak imalat proje üzerine yazılacak notlar ile de
tanımlanacaktır.
(18) Projelerde mimari projede belirtilen aks numaraları, mahal numaraları, mahal
isimleri ve dilatasyon noktaları eksiksiz ve aynen gösterilecektir.
(19) Projelerde yapılması önerilen sistemler ile ilgili (kazan, boyler, eşanjör, vb.) en az
iki imalatçı firma kataloğu, 1/100 kesin proje safhasında proje ile birlikte verilecek ve
teklif edilen ürün katalog üzerinde işaretlenecektir.
(20) Tesisat kapsamında kullanılacak tüm cihazlar en son numaralı paftada cihaz
listesi yapılarak belirtilecektir. Bu listede cihazın tanımı, kapasitesi, adedi ve birim
fiyat numarası yer alacaktır. Cihaz listesi tüm projede tek bir paftada yer alacaktır.
B-24
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(21) Makine tesisatı imalatlarından firma seçimi yapılacak ve imalat projesi
hazırlanacak cihaz ve tesisatlar (mutfak, yangın tesisatı vb.) belirtilecektir.
(22) Makine tesisatı proje hizmetlerinde 1/100 ve 1/50 safhalarda tüm tesisat
çeşitlerinde aşağıdaki projeler yer alacaktır;
(a) Hesap raporu
(b) Vaziyet Planı
(c) Plan
(d) Kolon Şeması
(e) İzometrik Şema
(f) Akış Şeması
(g) Detay Resimleri
b. Proje Düzenleme Hizmetleri Esasları
(1) Öneri Raporu (Avan Proje Safhasında Safhası)
(a) Öneri raporu; muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme amortisman
masrafları nazara alınarak, yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına
dayanan ekonomik ve teknik etütlerinin, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki
önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapor şeklinde olacaktır.
(b) İnşa edilecek yapıya ait mimari ve statik projelerinin makine tesisat projelerini
etkileyecek özellikleri bu raporda açıklanacaktır.
(c) Tesis edilecek yapının yerini ve civardaki diğer yapı ile tesisleri gösteren ölçekli
vaziyet planı raporla birlikte verilecektir.
(d) Raporda; inşa edilecek yapının kullanım amacı, kullanma temiz suyunun nasıl
temin edileceği, pis suyun nereye bağlanacağı, kazan dairesine ihtiyaç olup
olmadığı, planlanan yangın söndürme sisteminin özellikleri, kullanma soğuk-sıcak
su ısıtma enerjisi, havalandırma değerleri vb. belirtilecektir.
(e) Kışla bölgesinde mevcut bir itfaiye merkezi, ısı merkezi veya su deposu olup
olmadığı ve kapasiteleri/özellikleri yer alacaktır.
(f) Öneri raporu ile birlikte “Makine Tesisat Projesi İhtiyaç ve Koordinasyon Formu”
tanzim edilecek, söz konusu rapor ilgili Kullanıcı Müdürlük, İstanbul Tersanesi
Komutanlığı Kontrol Teşkilatı ve Proje Müellifi Firma yetkilileri tarafından
imzalanacaktır.
(g) Öneri raporu mimari projeye uygun olarak hazırlanacaktır.
(h) Amortisman ve işletme masrafları nazara alınarak yapılan mukayese ve
rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri kapsayacaktır.
B-25
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(i) Bu etütler neticesi tesise uygulanması gerekli bulunan inşai ve mimari esaslar ve
tesisat çeşitleri proje müellifi tarafından önerilecektir.
(j) Uygulanması ekonomik bulunacak sistem(ler)in mimari ve statik projelerinde
uygulama yönünden gerektireceği tadilat belirtilecek, en ekonomik çözümde
mimari, statik ve konum yönlerinden imkansızlıklar varsa, ekonomiklik sırasıyla,
diğer çözümler önerilecektir.
(k) Ekonomi hesapları için gerekiyorsa 1/200 mimari proje ve idarece verilen vaziyet
planı üzerinde mikyas değiştirilmeden öngörülen tesisat hacimleri ve gerekli
bulunacak diğer bilgiler işaretlenecektir. Bunun dışında krokiler, şemalar,
grafikler, veriler, müteakip safhalarda yararlanılacak doküman ve izlenecek hesap
esasları belirtilecektir.
(l) Mukavelede aksi belirtilmemişse mukayese ve rantabilite hesaplarında projenin
yapıldığı tarihte yürürlükte olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları esas
alınacaktır. Fiyatı bulunmayan kalemler için proforma fatura temin edilecektir.
(2) Mekanik Kesin Proje (1/100 Safhası)
(a) Kesin proje; öneri raporunda kabul edilen tesisatın, boru ve kanallarının geçiş
yerlerini, yaklaşık boru çapı ve kanal ölçülerini gösteren, makine ve cihazların
yerleşme şekillerini belirten, ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verilerin ve
hesap tarzlarının verildiği 1/100 ölçekli proje ve hesap raporundan oluşacaktır.
(b) 1/100 ölçekli mimari projenin onayından sonra, makine tesisat projesi ihtiyaç
kriterlerine göre, Kullanıcı Müdürlük ile Kontrol Teşkilatından alınacak bilgiler
doğrultusunda hazırlanacaktır.
(c) Kesin proje; öneri raporunda önerilen ve onanma esnasında kabul edilen
esaslara uygun olarak hazırlanacaktır.
(d) Uygulama projesine esas olacak ana veriler ve değerler hesaplanacak, kabuller
tablolarla önerilecektir (uygulama projesinin yapımı için idarenin onayına
sunulması gerekebilecek her çeşit hesap, veri veya tutum bu raporda önerilmiş
veya onaya arz edilmiş olacaktır).
(e) Temin, depolama, sarf yerleri, kaynak ve gider yerleri ve karakterleri belirtilecek,
bunlara göre hesaplara esas olacak boru ve kanal donanımı ve bütün gerekli
donatım vaziyet planında ve 1/100 ölçekli kat planlarında gösterilecek, rapor için
belirtilenlere paralel olarak, donanım ve donatıma ait 1/50 uygulama projelerinin
yapımı için idarenin onayı alınması gerekebilecek her husus 1/100 projelerde
gösterilmiş ve onaya arz edilmiş olacaktır.
(f) İlgili elektrik ve otomatik kontrol ana ve yardımcı tablolar, veya panolarının yerleri,
çekilebilecek yaklaşık güç ve karakteristikleri vb. elektrik tesisatı projelerini
etkileyebilecek bütün hususlar vaziyet planında ve 1/100 kat planlarında
gösterilecektir.
B-26
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(g) Mimari ve inşaat mühendisliği projelerini etkileyebilecek bütün hususlar kafi
yaklaşıklıkla hesaplanacak veya çizilecektir/gösterilecektir. Bu projelerin
uygulama safhasında proje yapımını aksatabilecek herhangi bir eksik veri
bırakılmayacaktır.
(3) Mekanik Uygulama ve Detay Projesi ile Teknik Şartname (1/50 Safhası)
(a) Uygulama Projesi; onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli
bütün hesaplarla birlikte, dönen ve çalışan parça veya ünitelerin titreşim, ses
emme ve genleşme hesaplarını ve bu sorunların giderilme tedbirlerini, kapasite
ve güç ölçülerini de içine alan, tesislerin bütünü ile ilgili yerleşme ve kolon
şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına yararlı kolon projeden müteşekkil
bir proje ve hesap raporundan oluşacaktır.
(b) Tüm koordine işlemlerinin tamamlandığı ve kesin olarak ihtiyaçların belirlendiği
1/100 ölçekli proje safhasını müteakip, tesisteki sistemlere ait ısı, su ve pis su
gideri bağlantılarını, sahaya ait ısı galerisini, tüm tesisat projelerinden ihale
kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan projeler bu safhada proje müellifi firma
tarafından eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.
(c) Bu safhada, her paftada kullanılacak malzemeler ile ilgili tarifler için detay proje
hazırlanacaktır.
(d) Projelerde inşaat kapsamında tedarik edilmeyecek olan cihazlar/sistemler kesikli
çizgi ile gösterilecek bu cihazların İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından
“Birlik Temini” olarak tedarik edileceği özellikle belirtilecektir.
(e) Uygulama projeleri; 1/100 ölçekli ön proje safhasında yapılan düzeltmeler
doğrultusunda hazırlanacak, projeler 10 takım, hesap raporları ise 4 takım
halinde CD kopyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.
(f) Uygulama projeleri; öneri raporu ile ön proje ve raporunda saptanan ve idarece
onanan esaslara uygun olarak hazırlanacaktır.
(g) Uygulama projeleri esas itibariyle, 1/50 ölçekli kat planları, kolon şeması ve
vaziyet planından oluşacaktır. Planlarında ve kolon şemasında kafi açıklıkta
gösterilmeyen donanımı ve donatımı etkileyebilecek veya ilgili, mimari, statik
elemanlar elektrik ve/veya otomatik kontrol donanımı ve donatımı da ilgili
paftaların bir kenarında veya ilgili pafta belirtilmek şartıyla ayrı pafta olarak
çizilecek, tanımlanacak ve gösterilecektir.
(h) Uygulama projesi raporu; her tesisat çeşidi bölümü öneri raporunda ve ön proje
raporunda önerilen, kabul edilen veya hesaplanan bütün esasları (kabul
edilmeyenler dahil) kısaca kapsayan açıklamayla başlayacak ve tesisat için
projenin çiziminde, uygulamada veya işletmede lüzumlu olabilecek her hususun
gerekli açıklık ve hassasiyetle incelenmesini veya hesaplanmasını ihtiva
edecektir.
(i) 1/50 ölçekli kat planları; uygulanacak her donanım çeşidini, donatımını ve
anlaşılabilmesi için gerekli kısmi ayırmaları, ölçülü kesitleri, büyültmeleri vb.
raporlarda önerilmiş, kabul edilmiş veya hesaplanmış nitelik ve niceliklere uygun
B-27
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
ve uygulama ve işletme yönlerinden gerekli olan (ölçü, tanımlama, açıklama vb.)
bütün bilgileri ihtiva edecek şekilde çizilecektir. Gerekli mimari, statik elemanlar,
elektrik ve/veya otomatik kontrol şemaları da aynı paftada çizilecektir. Ayrı
paftada çizilirse açıklamayla bu husus belirtilecektir.
(j) 1/50 kolon şemaları; her donanım çeşidini düşey doğrultuda ölçekli olarak
kapsayacaktır. Kat planları için belirtilmiş diğer hususlara da uyulacaktır.
(k) Havalandırma tesisatı kolon şemaları üç boyutlu olarak çizilecektir. Her kanal
parçasında kesit, boy, birim direnç (mmss/m), cinsinden toplam direnç (mmss),
debi, hız belirtilecektir. Her menfezde debi, hız, direnç, üfleme mesafesi, menfez
veya anemostat cinsi açısı, damperli veya dampersiz olduğu, damper çeşidi
gösterilecek, ilgili bütün elektrik ve otomatik kontrol prensip şemaları detayları
kolon şemasının müsait bir kısmında çizilecektir. Ayrı çizilirse pafta numarası ile
gerekli açıklamaya kolon şemasında da yer verilecektir. Sistem detaylarında
ısıtıcı, soğutucu, kondenser, vantilatör, nemlendirici vb. elemanların imal
edilebilmeleri için lüzumlu olan hava, su giriş ve çıkış sıcaklıklarına ve hesaba
alınan direnç vb. bilgilere de yer verilecektir.
(l) Mimari uygulama projeleri 1/100 olarak kabul edilmişse, mükemmel anlaşılır hale
getirmek üzere gerekli çalışmalar yapılacak ve makine tesisat uygulama projeleri
de aynı ölçekli çizilecektir.
(m)
Tip katlar mükemmel anlaşılır şekilde aynı kat planında gösterilecektir.
(n) Geniş bir katın ufak bir kısmında tesisat elemanları var, diğer kısmında hiç yoksa
1/100 veya 1/200 planda yeri, konumu belirtildikten sonra tesisat bulunan kısım
1/50 ölçekli çizilecektir.
Detaylar:
(a) Detay projeleri, tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli
plan kesit ve görünüşleri ile, tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve
genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulama için gerekli (ve 1/10, 1/5,1/2,
1/1, gibi uygun ölçekli) detay projelerini ve özel imalat için daha detaylı imalat
resimlerini kapsayacaktır.
(b) Uygulama projelerinde, uygulama için yetersiz kalan kısımlarda küçültme veya
büyütme yapılarak alınacak kesitler, montaj detayları, perspektif görünüşler
yardımıyla bütün belirsizlikler giderilecek, detaylar arasında imalat projelerine yer
verilmeyecek, ancak bazı cihazların yerleştirilme detayları yapılırken çeşitli
imalatçı firmaların tip projelerine göre detaylar gerekirse çizilecektir.
Teknik Şartname:
Teknik şartname,
hazırlanacaktır.
EK-I’da
bulunan
Teknik
Şartname
(4) Mekanik Metraj, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Safhası
(a) Makine tesisat projelerine göre metrajlar yapılacaktır.
B-28
Örneği
formatında
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(b) Birim fiyatı bulunmayan imalatlara ait Yeni Fiyat Zaptı yapılacak ve en az 3 adet
proforma fatura verilecektir.
(c) Birim fiyat listesi hazırlanacaktır.
(d) Keşif özeti yapılacaktır.
(e) Ayrıca idare istediği takdirde, mevzuata uygun olarak idari şartname ve sözleşme
tasarısının düzenlenmesini de kapsayan genel bir dosyayı talep edebilecektir.
c. Makine Tesisatı Projelerinde Bulunacak Hususlar
(1) Sıhhi Tesisat Projeleri
(a) Günlük, haftalık ihtiyaç miktarı hesabı yapılacaktır.
(b) İçme suyunun nasıl temin edileceği, debisi, nerede ve ne miktarda depo edileceği
açıklanacaktır.
(c) Filtreleme, şartlandırma, ısıtma cihazları, gerekiyorsa; kapasiteleri, özellikleri,
işlemden sonra depolanma düşünülüyorsa; yer ve hacimleri ile birlikte
belirlenecektir.
(d) Kullanma suyu ihtiyaç miktarı temiz sudan ayrı düşünülüyorsa nereden ve nasıl
temin edileceği, nerede ve nasıl depolanacağı, gerekliyse nasıl
basınçlandırılacağı belirtilecektir.
(e) Boru donanımında;
• Sıhhi Tesisat Projeleri Genel Teknik Şartname, TS. 1258, TS EN 806-1, TS
EN 806-2, TS EN 806-3, TS EN 12056-1, TS EN 12056-2, TS EN 12056-3, TS
EN 12056-4’ ye uygun olarak düzenlenecektir.
• Temiz su, sıcak su ile pis su boruları için yükleme birimine göre hesap
yapılacaktır. Boru çapları ve yükleme birimleri projelere işlenecek, kabul
kriterleri hesap raporunda belirtilecektir.
(2) Yangın Söndürme Tesisatı
(a) Yangın Söndürme Tesisatı; Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve 09 Eylül
2009 gün ve 27344 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelikte” istenenlere uygun yapılacaktır.
(b) Suyla yangın söndürme tesisatında ihtiyaç duyulan suyun temini, miktarı
açıklanacak ve boru donanımında uygulanacak prensipler belirtilecektir.
(c) CO2li yangın söndürme tesisatında, gerekiyorsa bunun bir etütle tespiti, ihtiyaç
duyulan yerler, sabit tesis gerekiyorsa depolama yeri, miktarı ve şartları,
kullanılmasında ve boru donanımında uygulanacak prensipler verilecektir.
(d) Hortumları, serme ve bağlama gibi yeteneklere sahip eğitilmiş personel veya
itfaiye görevlisi olmayan yapılarda TS EN-671’e uygun yuvarlak yarı-sert
hortumlu yangın dolabı kullanılacaktır.
B-29
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(e) Yangın algılama/alarm sistemi projelendirilecektir.
(f) Doğalgaz detektörü konulacaktır.
(3) Kirli Su ve Pis Su Tesisatı
(a) Kirli su ve pis su tesisatında uygulanacak prensipler verilecektir.
(b) Pis su tesisatının kanalizasyon hattına bağlantısından önce mevcut yağ ayırıcının
bağlantı ve montajı yapılacak detayları verilecektir.
(c) Pis suyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde atılması için düşünceler ifade
edilecektir.
(4) Mutfak Tesisatı
(a) Cihaz ihtiyaçları belirlenecektir.
(b) Gerekli inşaat alanının tespiti yapılacaktır.
(c) Gerekli soğuk oda hacminin tespiti yapılacaktır.
(d) Isıtma ve soğutmada yararlanılacak kaynaklar ve yerleri verilecektir.
(e) Yerleştirme ve donanımda uygulanacak prensipler belirtilecektir.
(f) Mutfak tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi esaslarına ve ilgili
standartlara göre yapılacaktır.
(g) Makine ve cihazların kapasite hesapları, ihtiyaçlar
yapılacaktır. Yatay ve kolon şemaları çizilecektir.
gözönüne
alınarak
(h) Soğuk oda hesapları, kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacaktır.
(i) Mutfak makine ve cihazlarının sıcak su, soğuk su bağlantıları gösterilecektir.
(j) Doğalgaz tesisatı projelendirilecektir.
(5) Kalorifer Tesisatı
(a) Isı hesapları (dış duvarlar, pencereler, dış tavan vb. ısı kaybeden yüzeylerin
nitelik ve kalınlıklarına göre) yapılacaktır.
(b) Kalorifer tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi TS 2164, TS 2192
ve ısı tasarrufu ile ilgili yönetmeliklere uygun hazırlanacaktır.
(c) Genleşme deposunun, pompaların ve diğer ısıtma tesisatında kullanılan
elemanların hesapları proje ekinde verilecektir.
(d) Boru çapı seçiminde su hızı en çok 1.2 m/sn alınacaktır. Bu hız ısıtıcıda 0.2 m/sn
olacaktır.
B-30
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(e) Isıtıcıların tipi, binanın fonksiyonuna uygun olacak şekilde tayin edilecektir.
(f) Isıtma sistemi kapalı genleşmeli olarak projelendirilecektir.
(6) Uzaktan Isıtma Tesisatı
(a) Isıtma sistemi için karargâh binasında mevcut kalorifer kazanından hat çekilecek
olup, gerekli kollektör, pompa, üç yollu vana, termostatik vana vb. bağlantı
elemanları ile boru hesapları projede gösterilecektir (Boru hattı için beton kanal
yapılacak ve projelendirilecektir.) Uzaktan ısıtılacak binanın kotları, düşünülen
kazan dairesi yerini belirten vaziyet planı çizilecektir.
(b) Kanal içinden geçen boruların izolasyonları yapılacak, projede detay verilecektir.
(c) Isıtma borularının binaya girişinden önce (giriş/çıkış) kesici vana konulacaktır.
(7) Havalandırma Tesisatı
(a) Aşhane taze hava ihtiyacı ve aspiratör seçimi projelendirilecek, kanal ve montaj
detayları projelerde gösterilecektir.
(b) Havalandırma projeleri, Genel Teknik Şartname, TS 3419, TS 3420, Bayındırlık
Bakanlığı Yayınları, MMO 85 Numaralı Yayını, Carrier, ASHRE vb. yabancı
literatür esaslarına göre yapılacaktır.
(c) Kanal hesabı yapılacak, projelerde kanal ölçüleri de gösterilecektir.
(d) Tesisatta bulunan cihazların kapasite hesapları yapılacaktır.
(e) Kanal izometrik şemaları verilecektir.
(8) Soğutma Tesisatı Projeleri
(a) Soğutma odalarına ait zemin, duvarlar ve tavana ait ısı kayıpları hesaplanarak
gerekli izolasyon detayı projelendirilecektir.
(b) Soğutma tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi ve DIN 8975
numaralı yayın esaslarına göre hazırlanacaktır.
(c) Isı kazancı hesapları yapılacaktır.
(d) Evaparatör, kompresör ve kondenserin kapasiteleri hesaplanacaktır.
(9) Altyapı Projeleri (Isı Kanalları-Isı Galerileri)
(a) Ölçekli vaziyet planı üzerinde ısı kanalı güzergahı gösterilecektir.
(b) Kanal güzergahında boruların cinsi, çapı ve ısı yükleri belirtilecektir (90/70 Cº
ısıtma, kullanma sıcak suyu, buhar, kondens, kızgın su, vb.).
(c) İzolasyon kalınlıkları ve cinsi belirtilecektir.
B-31
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(d) Isı kanalının mevcut sistemle bağlantısı varsa, vaziyet planında mevcut ve yeni
yapılacak kısımlar gösterilecektir.
(e) Sıhhi tesisat projesinde yer alan bina atık su çıkışı rögar miktarı ve yeri
kanalizasyon projeleri ile uyumlu olacaktır.
d. Makine Tesisatı Projelerinin Mimari, İnşaat, Elektrik ve Diğer Tesisat Projeleri ile
Koordine Edilmesi
(1) Mimari Projelerle İlişkiler
(a) Tesisat kat planları onaylı mimari projeye uygun olarak hesaplanacak ve
yerleştirilecektir. Projeyi yapan mimar tarafından veya idarece mimari projelerde
yapılacak değişiklikler dolayısıyla, tesisat projelerinde gerekli düzeltmeler
yapılacaktır.
(b) Öneri raporunda ısı hesaplarına göre saptanan pencere, duvar, izolasyon vb.
hususlarda mimarlarla gerekli koordine sağlanacaktır.
(c) Gerek raporda gerekse plan ve kesitlerde mimari paraf için mimarca gerekli
bulunacak ölçü, ağırlık, yerleştirme detayı, ses vb. hususlarda etüt ve çalışmalar
yapılacaktır.
(d) Isı yalıtım hesabında çatı, duvar, döşeme plan ve kesitleri ile yalıtım detay
resimleri, ısı köprüsü oluşturmayacak detayların bulunduğuna dair mimari
koordine alınacaktır.
(2) İnşaat Mühendisliği Projeleriyle İlişkiler
(a) Tesisat kat planları, kolon şemaları, tesisat hesapları ve tesisatın yerleştirilmesi
yönlerinden inşaat mühendisliği projelerinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
(b) Ekonomik ve teknik yönlerden tesisatın gerektireceği tadilat hususunda inşaat
mühendisliği projeleriyle kiriş, kolon, hatıl perde duvar vb. detaylardan geçişlerde
uyumluluk sağlanacaktır.
(c) Raporlarda, planlarda, kesit veya detaylarda, inşaat mühendisliği parafı
alınmasında lüzum görülecek ölçü, ağırlık yerleştirme detayı, titreşim vb.
hususlarda etüt ve çalışmalar yapılacaktır.
(3) Elektrik ve Otomatik Kontrol Tesisatı Projeleriyle İlişkiler
(a) Tesiste makine tesisat imalatına ait elektriksel güç ve diğer lüzumlu
karakteristikler verilerek, cihaz listesinde belirtilecektir.
(b) Bir düğmeyle(veya şalterle) birlikte devreye girecek cihazlar gerekli bütün
karakteristikleriyle belirtilecektir.
(c) Tesisata ait pompa, brülör, hidrofor vb. cihazların çalışması otomatik ise devreye
girerken otomatik kontrol bağlantısının otomatik olarak temin edilip edilmeyeceği
vb. gerekli bilgiler cihaz listesinde belirtilecektir.
B-32
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(d) Birbirine bağlı olarak otomatik devreye giren cihazların ilişkileri, karakteristikleri
vb. gerekli bilgiler birer sistem detayıyla belirtilecektir. Tabloda gerekli ikaz, alarm,
emniyet vb. cihazlar tanımlanacaktır.
(e) Gerek makine tesisatı ve gerekse ilgili elektrik ve otomatik kontrol donanımı
(cihaz, tablo vb.) için gerekli bulunabilecek donanım önerilecek, yer ve sistemi
açıklanacaktır.
(f) Otomasyon sisteminde sistem senaryosu hazırlanacak ve bu sisteme ait
izometrik plan verilecektir. Otomasyon projeleri elektrik tesisatı projeleri ile
koordineli ve uyumlu olacaktır.
(4) Diğer Makine Tesisat Projeleriyle İlişkiler
(a) Makine tesisat projelerinin tamamının yapılması söz konusu değilse; ısıtma, su,
gaz vs. her çeşit ilgili tesisat etüt edilecek ve projelendirilecektir.
(b) İlgili tesisat, diğer bir müellifçe hazırlanan kaynak veya kaynaklardan
yararlanıyorsa; kolektöre kadar gerekli tesisat projelendirilecek ve kolektörde
ilave edilecek yük belirtilecektir.
(c) Mevcut tesisattan yararlanılıyorsa yeni yüklere göre kaynaklar tekrar etüt edilecek
ve uygunsa bağlantı yapılacaktır. İlave gerekiyorsa miktarı ve karşılanması için
gerekli değişik çözümler mukayese edilecek, en uygun ve ekonomik çözüm
önerilecektir.
(d) İlgili olmayan tesisat elemanlarından yerleştirmede gözönüne alınması
gerekenler de ince dış çizgileriyle(gerekiyorsa kesitte alt ve üst çizgileri de
belirlenecek) gösterilecek ve tanımlanacaktır.
(e) Mevcut tesislerin bulunduğu bölgeye yeni bir tesis yapıldığında veya mevcut bir
bina onarımında mutlaka röleve verilecektir. Bölge içindeki su, ısıtma,
kanalizasyon hatları etüt edilecektir.
(5) Diğer Mühendislik Hizmetleriyle Koordinasyon
(a) Makine Mühendisliği hizmetleri üzerinde etkisi olabilecek diğer mühendislik ve
mimarlık hizmetlerini yapan birimlerden;
• Rapor, kolon şeması ve detayların lüzumlu bulunan sayfa veya paftalarında,
• Kazan dairesi, tesisat odası, eşanjör dairesi gibi özellik arz eden bina ve
tesislerin bulunduğu paftalarda,
• Vaziyet planında,
• Bütün kat planlarında,
projenin onay hanesindeki ilgili bölümüne koordine parafı alınacaktır.
B-33
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
(b) Bina ve tesis için, projeyi yapan teknik elemanların (proje müellifinin mimar ve
mühendisleri ve idarenin inceleme mimar ve mühendislerince ayrı ayrı olmak
üzere) parafları tamamlanmışsa; makine tesisat projelerinde mevcut her çeşit
donanımın diğer projeler üzerinde yapacağı bütün etkiler dikkate alınmış ve paraf
edilen projeler diğer mühendislik veya mimarlık hizmetleri yönlerinden uygun
bulunmuş kabul edilecektir.
B-34
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-C
VAZİYET PLANI KROKİSİ VE KAT PLANI KROKİSİ TEKNİK ŞARTNAME
2 DE’DİR.
C-2
EK-Ç
KULLANICI MÜDÜRLÜK İSTEK RAPORU
1. MAHALLER:
640m2(20 x 32 m) Er/Erbaş Aşhane Binası ve 500m2(20 x 25 m) Er/Erbaş Yemek Yeme
Mahalli olmak üzere toplam 1040 m2 oturma alanı üzerine inşa edilecek Er/Erbaş
Aşhane/Yemekhane Binasında aşağıdaki mahallerin bulunmasına ihtiyaç vardır:
•
Pişirme Mahalli (Sıcak Mutfak),
•
Hazırlık Mahalleri (Kahvaltı Hazırlık, Hamur Hazırlık, Sebze Hazırlık, Et Hazırlık),
•
Kazan Bulaşık Yıkama Mahalli,
•
Servis Bulaşık Yıkama Mahalli,
•
Kazan Deposu,
•
Sarf Malzeme Odası,
•
Yüklenici Ofisi,
•
Kontrol Teşkilatı Ofisi,
•
Bay Tuvalet, Duş ve Giyinme Mahalleri,
•
Bayan Tuvalet, Duş ve Giyinme Mahalleri,
•
Günlük Depo,
•
Patates-Soğan Deposu,
•
Stok Erzak Depoları(3 Adet),
•
Soğuk Depolar (Et Soğuk Deposu, Sebze Soğuk Deposu, Süt Ürünleri Soğuk Deposu
ve Günlük Malzeme Soğuk Hava Deposu),
•
Çöp İstasyonu,
•
Yemek yeme mahalli,
•
Yemek servis mahalli,
•
Er/Erbaş el yıkama mahalli,
2. KAPI/PENCERE:
İnşa edilecek Er/Erbaş Aşhane/Yemekhane Binasının ana giriş kapısı ve mal giriş kapısı, yemek
ve çöp çıkış kapısına ihtiyaç vardır ve yönlerine Kullanıcı Müdürlükle koordine edilerek belirlenmesi
gerekmektedir.
Pencereleri beyaz PVC pencere(ısı yalıtımlı) ve sineklikli olmasına ihtiyaç vardır.
Mal giriş/yemek çıkış kapılarının darbelere dayanıklı olarak yapılmasına ihtiyaç vardır.
3. ZEMİN/DUVAR:
Mutfak kısmının zemini hijyen şartları yönünden mermer zemin kaplama olarak yapılmasına ihtiyaç
vardır. Duvarların seramik olması uygun olup, duvar köşelerinin seramiklerin kırılmaması için
darbelere karşı korunaklı olması gerekmektedir.
Yemekhane mahalli tabanı seramik olacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
4. ÇATI:
Binanın çatısının sandviç panel olarak yapılması uygundur.
5. DOĞALGAZ:
İnşa edilecek Er/Erbaş Aşhane Binasında ocaklarda doğalgaz kullanımı olacaktır, binaya doğalgaz
çekilerek iç tesisatı(güvenlik tertibatları ile birlikte) hazırlanmalıdır.(En yakın doğalgaz bağlantısı
karargâh binasına ait doğalgaz servis kutusunda mevcuttur.)
Ç-1
6. ISITMA:
Isıtma ihtiyacı bulunmaktadır. Binaya ısıtma devresi çekilerek iç tesisat hazırlanmalıdır.(En yakın
kazan dairesi Karargah binasında mevcuttur.)
7. TATLI SU:
Binada mutfak, duş/tuvalet bölümlerinde ve Er/Erbaş el yıkama mahallerinde tatlı su ihtiyacı vardır.
Binaya tatlı su devresi çekilerek iç tesisat hazırlanmalıdır.(En yakın tatlı su devresi inşa noktasına
50 metre mesafededir.)
8. SICAK SU:
Binada mutfak, duş/tuvalet bölümleri ve Er/Erbaş el yıkama mahallerinde sıcak su (kullanım)
ihtiyacı vardır. Binaya sıcak su devresi çekilerek iç tesisat hazırlanmalıdır.(En yakın sıcak su
devresi Karargâh Binasındaki mevcut boylerden karşılanabilecektir.)
9. PİS SU:
Binanın mutfak, duş/tuvalet bölümleri, Er/Erbaş el yıkama mahalleri ve yemekhane bölümü için pis
su gider tesisatının çekilmesi ve 50 metre mesafedeki kanalizasyon hattına bağlantısına ihtiyaç
vardır. Pis su tesisatının bir bölümünün(mutfak) kanalizasyon hattına bağlantısından önce yağ
ayırıcıdan geçirilmesi gerekmektedir. Karargah Binasındaki aşhane gider tesisatına bağlı mevcut
yağ ayırıcı bu iş için kullanılacak olup ünitenin bağlantısı (elektrik, su tesisatlarıyla)
projelendirilmelidir.
10. YANGIN:
Aşhane yangın tesisatı, yemek hazırlama, pişirme, kızartma, ısıtma, mutfak cihazları yangınları ve
yemek buharının bulaştığı, toplandığı mutfak davlumbazı, davlumbaz içi, yağ tutucu filtreler, kanal
içi ve baca yangınları için projelendirilecek olup yemekhane bölümü için yangın dolabı ve yangın
tüpü olarak projelendirilecektir.
İnşa edilecek binaya yangın algılama/alarm sistemi ihtiyacı vardır, Bu kapsamda iç tesisat
yapılarak telefon çeviricisi üzerinden yangın merkezine irtibatı sağlanmalıdır.
11. HAVALANDIRMA:
Aşhanenin taze hava ihtiyacı vardır. Kanallı havalandırma sistemi kurularak taze hava sağlayacak
şekilde projelendirilmelidir. Ocakların üzerine davlumbaz sistemine(baca yangını korumalı ve
aydınlatmalı) ihtiyaç vardır.
12. ELEKTRİK:
Binanın elektrik ihtiyacı hesaplanarak Galvaniz Trafo Merkezi binasında bulunan alçak gerilim
panosuna şalter ilave edilerek karşılanacaktır.
13. TELEFON:
5 Kullanıcı için binaya telefon hattı çekilmesine ihtiyaç vardır. Binaya telefon devresi çekilerek iç
tesisat hazırlanmalıdır. Telefon hattı Galvaniz Trafo Merkezi binasında bulunan telefon dağıtım
kutusundan çekilecek şekilde projelendirme yapılacaktır.
14. YAĞMUR KANALI:
Binanın çevre düzenlemesine uyumlu olarak yağmur kanalı yapılarak, yağmur kanalı giderine
bağlantı yapılmasına ihtiyaç vardır.
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
15. SOĞUK HAVA DEPOLARI:
Aşhane içeresinde +4 ºC üç adet soğutma odası(et, sebze ve süt ürünleri) ve 1 adet -18 ºC
soğuk hava deposuna ihtiyaç vardır. Soğutma odalarına ait zemin, duvarlar ve tavana ait ısı
kayıpları hesaplanarak gerekli izolasyon detayı projelendirilmelidir.
16. ÇEVRE DÜZENLEMESİ:
Binaya mal getiren ve yemek götüren araçların manevra ve park yerleri çevre düzenlemesinde
planlanmalıdır.
Ç-2
17. YILDIRIMDAN KORUNMA:
Binanın yıldırımdan korunması için faraday kafesi yıldırım koruma sistemi projelendirilmesi ihtiyacı
vardır. Yıldırım koruma sistemi yapılacak çatı malzemesine zarar vermeyecek şekilde dizayn
edilmelidir.
18. DAHİLİ KAMERALI VİDEO KAYIT:
Mutfak ve depolar bölümünün güvenliği için 24 saat/gün süreyle izleme ve 15 gün kayıt imkanı
sağlayacak şekilde dahili kameralı güvenlik sistemi ihtiyacı vardır.
KULLANICI MÜDÜRLÜK(İHTİYAÇ MAKAMI)
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
Ç-3
EK-D
ZEMİN ETÜDÜ KONTROL LİSTESİ
S.NO
KONU/KRİTER
Teknik
Test
Şartnamede Sonucu
İstenen
1-
SONDAJ DERİNLİĞİ :
a. Sondajda Ana kaya ile karşılaşılırsa bu tabakaya 3m
girilecek, eğer Ana kaya çatlaklı bir yapıda ise bu
tabakada 5 m ilerlenecek.
b. Sondaj zeminde devam ediyorsa sondaj derinliği en az
12m olmak kaydıyla, 3 kez üst üste SPT-N>50 değeri
elde edilene kadar sondaja devam edilecektir. Sondaj
derinliği hiçbir şekilde 12m’den, bodrumlu binalarda
15m’den, yapı yüksekliği 10 kat ve daha fazla ise
20m’den az olamaz.
c. Yukarıdaki şartlar gerçekleşmezse sondaj derinliği
bina kısa kenarının (B) 1,5 katı olacaktır.
Değerleri
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
2-
SONDAJ ADEDİ
:
a. Bina Oturma Alanı 500 m² ve aşağısı ise 2 adet
sondaj, 500-1000 m² arası 3 adet sondaj >1000 m2 ise
alanın dört köşesinden 1’er adet ve ortasından 1 adet
olmak üzere toplam 5 adet sondaj yapılacaktır.
b. Çok sayıda binanın oturduğu büyük alanlarda sondaj
derinliği ve sayısına idare karar verecektir.
d. Zemin profilinin çok değişmediği düz arazilerde iş
kapsamında yer alan her bir bloğun oturma
alanından 2’den az olmamak üzere kuru burgulu
sistemle sondaj yapılır.
D-1
3-
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
SONDAJ YERİNİN İŞARETLENMESİ
:
a. İdarenin sondaj kuyusunu kontrol edebilmesi için
derinlik boyunca PVC boru konulacak ve her türlü dış
etkiye karşı korunması için tedbir alınacaktır.
b. Sondaj yerleri rapor ekindeki vaziyet planı üzerine
işaretlenecek ve fotoğraflanacaktır.
4-
ZEMİN İNCELEME YÖNTEMİ
:
a. SPT deneyi yapılacak, sismik ve elektrik yöntemler
SPT, CPT veya plaka yükleme deneyleri olmadan
uygulanmayacaktır.
5-
YAPILACAK
SONUCUNDA
ÇALIŞMALARI
LABARATUAR
:
1) Zemin İndeks özellikleri
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Kuru, doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları
İçsel sürtünme açısı
Kohezyon
Sıkışma yüzdesi
Porosite
Su muhtevası
Attenberg limitleri ve diğer zemin
karakteristikleri
h. Dane dağılımları
2) Zemin emniyet gerilmesi
3) Zemin sınıfı ve Yerel zemin Grubu
(A,B,C,D)
(Z1,Z2,Z3,Z4)
4) Zemin Hakim Periyodu (To)
5) Yatak Katsayısı
6) Yeraltı suyunun max/min seviyesi
7) Sıvılaşma riski bulunup bulunmadığı var ise hesapları,
zeminde sıvılaşma riski tespit edilmesi durumunda
sıvılaşmaya karşı alınacak önlemlerin (kazık, jetgrout,
enjeksiyon, taş kolon
vibroflotasyon, foraj,
vibrokompaksiyon,vs.) hangisinin o bölge için en uygun
olduğunun nedenleri ile birlikte üniversite yorumunda açık
bir şekilde belirtilecektir.
D-2
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
8) Şev stabilitesi sorunu bulunup bulunmadığı ve
uygulanabilecek optimum şev eğimi değeri
9) Oturma (tasman) hesapları
10) Zayıf zeminlerde herhangi bir zemin iyileştirmesinin
gerekip gerekmediği, gerekiyorsa en ekonomik ve etkin
çözüm hakkında tavsiye ile zemin iyileştirilmesi önerilen
yerlerde yapılacak iyileştirme yöntemi teknik şartnamesi
hazırlanacak, iyileştirmenin hedef değeri sağlanıp
sağlanmadığı hususunda imalat sonrasında kullanılacak
deney yöntemleri de şartnamede yer alacaktır.
11) Bu rapor hafriyat sırasında alınacak önlemler (şevli
kazı, iksa vb.) sonuçları ihtiva etmelidir.
12) Zemin özelliklerine uygun klas zaptı düzenlenecektir.
Zemin etüd raporlarında yer alacak oturma, zemin
emniyet gerilmesi, sıvılaşma hesapları en az 2 yönteme
göre ayrı ayrı yapılacaktır.
6-
ZEMİN ETÜD RAPORU ONAYLARI
a. Zemin etüd raporları, üniversitelerin inşaat
mühendisliği bölümü, geoteknik ana bilim dalında görevli
inşaat mühendisi öğretim üyesi tarafından yorumlanacak
ve ilave bir rapor hazırlanacaktır. Bu yorumlar raporda yer
alan bilgilerin tekrarı şeklinde değil, hesaplanan sonuç
değerlerinin doğruluğu, kullanılabilirliği, vs. nin nedenleri
ile birlikte açıklanmasından oluşacak geniş bir yorum
şeklinde olacaktır.
b. Zemin etüt raporlarında en az bir inşaat mühendisi
ile jeoloji / jeofizik mühendisinin de imzasının aranması
zorunludur.
c. Zemin etüt raporlarında Jeofizik mühendisleri odasının
da onayı alınacaktır.
7-
GENEL
a. Sondaj yerlerini ve genel vaziyeti gösteren fotoğraflar
raporun ekinde yer alacaktır.
b. Raporun kapak sayfası olarak MSB lığı Standart Antet
Formu kullanılacaktır.
D-3
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-E
ÖRNEK PROJE ANTETİ
E-1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-F
ÖRNEK YENİ FİYAT ANALİZİ FORMATI
İşin Adı : 1997-ORE-BET-001 Albüm Numaralı İstanbul
Büyükçekmece Subay Orduevi A Blok Binasında Teknik Analiz
Yapılması Hizmet Projesi Yapımı
Analiz No :
YFZ.E01
Tarih :
Yardımcı Poz
no :
Proje
No:
Mayıs
2013
F.F.Uygulanacağı Analizin Adı : 1x18W DEKORATİF APLİK
Poz:
ARMATÜR
TARİFİ :
Ö-1x18w metal gövde, mat opal cam, elektrostatik toz boyalı E27 duylu, 18w ampullü,koruma sınıfı IP-20
armatürün işyerinde temini, montajı, çalışır halde teslimi. her türlü işçilik, müteahhit kârı ve nakliye ile her nevi
malzeme dahildir.
Poz No
A
YFZ.E01
Cinsi
Malzeme
1x18W DEKORATİF APLİK ARMATÜR
1
76,00
Tutarı
1,00
Bölüm
Toplamı
76,00
76,00
19,00
95,00
Fiyat ve Maliyet Analiz Grup Başkanlığı
Müteahhit
Kontrol
Eden
MT
.....Yılı
Br
Miktarı fiyatı
Karsız Toplam
(TL) :
%25 Müteahhit Karı ve
Genel Giderler (TL) :
Genel Toplam
(TL) :
2013 YILI BİRİM FİYATI
Kontrol
Mühendisi
Ölçü
Br
İnceleyen
Tetkik ve Tasdik ....../........../............
ONAY
F -1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-G
ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME FORMATI
.......................................... Binası İnşaatı, İnşaat teknik şartnamesi kapsamında;
..................... İnşaatı
Jeneratör Binası İnşaatı
Kanalizasyon Hattı İnşaatı
Çevre Düzenlemesi İnşaatı bulunmaktadır.
1. GENEL HUSUSLAR :
....................................... Binası İnşaatı, İnşaat teknik şartnamesi kapsamında bulunan
işlere ait İmalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile
mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara
uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.
1.1.
İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya
belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin
düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek
şekilde yapılacaktır.
1.2.
İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz
hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
1.3.
İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı,
kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.
1.4.
Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve
idarenin onayı alınacaktır.
1.5.
İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya
TSEK belgeli olanlar kullanılmalı ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz
edilecektir.
1.6.
Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri (21.065, 21.066
vb. pozlarına uygun olarak) kurulacaktır.
1.7.
İnşaatlardaki dolgu mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun
yapılacak, dolgunun cinsi ve uygun sıkıştırmanın yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit
edilecektir.
1.8.
İnşaatta beton dökümü yapılmadan önce taşıyıcı sisteme ait eleman boyutları (perde
kolon, kiriş vb.), döşenen donatılar projesine uygun olarak yapıldığı tutanak düzenlenerek
tespit edilecektir.
1.9.
Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle
numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi
ve bakımı ilgili yönetmeliklere uygun işlemler yapılacaktır.
1.10. İnşaatta yapılan PVC ve alüminyum pencere ve kapı sistemlerinin garantisini içeren
firmanın taahhüdü alınacaktır. Ankara Sanayi Odası Alüminyum Sanayi Meslek Komitesinin
en son tarihli Alüminyum Doğrama Üretimi ve Montajında Uyulması gereken Asgari Teknik
Kurallara uyulacaktır.
1.11. Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacak ve tecrit
tutanağı düzenlenecektir.
1.12. Tüm tecrit işleri için yükleniciden noter tasdikli 5 yıllık taahhütname alınacaktır.
1.13. Çatıların projesine ve tekniğine uygun yapıldığına ilişkin çatı tutanağı
düzenlenecektir. Ahşap oturtma çatı tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı,
gerekli su yalıtımının yapıldığı, rüzgar bağlantılarının uygun yapıldığı, kullanılmış kereste
G-1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
kullanılmadığı, aşık mertek boyut ve aralıkları, çatı kaplama cinsi ve çatıya bağlantısı,
kaplama tahtası kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmışsa kalınlığı gibi bilgiler bulunacaktır.
1.14. Çelik çatı ve imalatların tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı,
gerekli su yalıtımının yapıldığı, makas, aşık, gergi çubuğu, kimyasal dübel vb imalatlarda
kullanılan malzemelerin boyutlarının ve aralıklarının uygunluğu gibi bilgiler bulunacaktır.
1.15. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun
yapılacaktır.
1.16. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı,
uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilmelidir.
1.17. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün
olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
1.18. TS 825 standardına uygun olarak yapılacak ısı yalıtımlarında kullanılacak ekstrüde
polistren köpüğün kalınlığı için tesisat raporu esastır.
1.19. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun
uyarı levhalarını asması, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı
ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.
1.19. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz
numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar
yapılacaktır.
1.20. Uygulama projeleri, işin sonunda, imalat değişikliklerini ve revizeleri ihtiva edecek
şekilde yeniden tanzim edilerek As-Built proje haline getirilecektir. Mimari, statik, makine ve
elektrik olarak ayrı ayrı tanzim edilecek As-Built projelerde, tüm cihazların hakiki ölçüleri ve
şekilleri ile cihazların ve ekipmanların marka, model ve kapasiteleri ile bağlantılarını detaylı
olarak gösterilecektir. As-Built projeler, geçici kabul tarihinden önce İdareye tek nüsha olarak
verilecek ve gerekli kontrollerden sonra istenilen ilaveler ve değişiklikler yapıldıktan sonra
geçici kabul aşamasında son halleriyle 4 takım ozalit ve 2 adet CD'ye aktarılmış şekilde
İdare'ye teslim edilecektir.
2. MALZEME VE İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. YALITIM ŞAPI İMALATI:
B.B. Poz No
: 19.101
TANIM : Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması.M2
TARİFİ : Yalıtım yapılacak yerin temizlenmesi, derzlerin ayıklanıp yıkanması, 1 m3 kum, 400
kg. çimento ve 12 kg. idarece kabul edilecek müteşekkül harçla ortalama 3,5 cm. kalınlıkta
ve iki tabakada olmak üzere kendi tanımhanelerinde gösterildiği şekilde şap yapılması ve
sulanması, her türlü malzeme ve kayıpları işçilik işyerinde yükleme yatay ve düşey taşımalar,
boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 şap yapılmasıdır.
Ölçü:
Yalıtım yapılan bütün yüzeyler projesinde ölçülür.
Notlar:
1- İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
G-2
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
2- Kullanılacak gereçlerin orijinal ambalajlı olması, laboratuvar raporu bulunması şarttır. Bu
yalıtım fazla su tazyiki olmayan mahallerde uygulanır.
KULLANILACAK
MAHALLER
:
Onaylı
projesine
.................................................................mahallerinde kullanılacaktır.
uygun
olarak
2.2. İŞ İSKELESİ İMALATI:
B.B. Poz No
:21.065 ve 21.066
TANIM : İş iskelesi (duvar için) 0-12.50 m yükseklikte (12.50 m dahil) M²
TARİFİ : Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işleri için yapılan sabit ya da
gezgin,ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için,ya da tavan
inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve
genel giderler dahil iş iskelesi yapılmasıdır.
Ölçü :
a) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde: İskelenin
oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dışının
zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır.Genişlik ile yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı
kabul edilir.
b) Tavan sıvası ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan
arasındaki yüksekliğin 1.50 m. noksanı, iskele yüksekliği kabul edilir.
Not :
1) Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrıca iskele
bedeli verilmez.
2) İş iskeleleri binada bir kısmı işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda,
iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul
edilir.
3) Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir. Ve
iş iskelesi bedeli bir kere verilir.
TANIM : İş iskelesi (tavanlar için) 0-12.50 m yükseklikte(12.50 m dahil). M3
TARİFİ : Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işleri için yapılan sabit ya da
gezgin,ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için,ya da tavan
inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve
genel giderler dahil iş iskelesi yapılmasıdır.
Ölçü : a) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde:
İskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan
binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır.Genişlik ile yüksekliğin çarpımı iş
iskelesi alanı kabul edilir.
G-3
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
EK-H
ÖDEME PURSANTAJ TABLOSU
“İstanbul Tersanesi Komutanlığı
Er/Erbaş Aşhane ve Yemekhane
Binası Proje Hizmet Alımı”
İstanbul Tersanesi Komutanlığı
(Pendik/İst)
“İstanbul
Tersanesi
Komutanlığı
Er/Erbaş Aşhane ve Yemekhane
Binası Proje Hizmet Alımı”
işi
kapsamında
İstanbul
Tersanesi
Komutanlığının
ihtiyaçları
doğrultusunda
mimari,
inşaat,
mekanik ve elektrik proje ve
şartnamelerinin hazırlanması, ihale
dosyasının
hazırlanarak
idareye
teslim edilmesi işlerini kapsamaktadır.
İŞİN ADI
İŞİN YERİ
HİZMET ALIMININ KONUSU
% 15
1.AVAN PROJELER
1.A. Mimari Avan Projelerin Hazırlanması
• Vaziyet Planı
• Plankote
1.B. Mekanik Öneri Raporu Hazırlanması
1.C. Elektrik Öneri Raporu Hazırlanması
2.KESİN PROJELER
2.A. Mimari Kesin Projelerin Hazırlanması
• Kat Planlarının Hazırlanması
• Kesitlerin ve Görünüşlerin Hazırlanması
• Çatı Planının Hazırlanması
• Mahal Listelerinin Hazırlanması
2.B. Mekanik Kesin Projelerin Hazırlanması
%5
%2
%3
%5
%5
% 30
%11
%9
• Vaziyet Planının Hazırlanması
• Sıhhi Tesisat (Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı,
%1
%1
• Mutfak Tesisatı Projesinin Hazırlanması
• Doğalgaz Tesisatı Projesinin Hazırlanması
• Isı Yalıtımı Hesabının Yapılması, Isıtma Tesisatı (Kalorifer
%1
%1
%1
• Yangın Tesisatı Projesinin Hazırlanması
• Havalandırma Projesinin Hazırlanması
• Altyapı Projeleri(Isı, temiz su, pis su, doğalgaz, yangın)
%1
%1
%1
Kullanma Sıcak Su Tesisatı) Projesinin Hazırlanması
Tesisatı) Projesinin Hazırlanması
Hazırlanması
• Hesap Raporunun Hazırlanması
%1
2.C. Elektrik Kesin Projelerin Hazırlanması
• Galvaniz Tava –PVC Kanal Projesi Hazırlanması
• Aydınlatma Tesisatı Projesi Hazırlanması
• Priz Tesisatı Projesi Hazırlanması
H-1
%10
%1
%1
%1
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
• Kuvvetli Akım Pano Besleme Tesisat Projesi
•
•
•
•
•
•
Hazırlanması
Pano Tek Hat Projesi Hazırlanması
Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı
Projesi Hazırlanması
Zayıf Akım Tesisatı Projesi (Yangın Tesisatı,
Telefon, dahili video, intranet, dahili anons)
Hazırlanması.
Zayıf Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
Kuvvetli Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
Vaziyet Planı-Enerji Getirme Projesi Hazırlanması
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1
3.UYGULAMA PROJELERİ
%40
3.A. Mimari Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve
İnşaat Teknik Şartname Hazırlanması
%10
3.A.1.
Mimari Uygulama ve Detay Projelerin Hazırlanması (1/50,
1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinde) (4 Takım)
• Kat Planlarının Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
• Kesitlerin Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
• Görünüşlerin Hazırlanması (1/50 ölçeğinde)
• Mahal Listenin Hazırlanması
• Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinde)
• Sistem Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5,
ölçeklerinde)
• Islak Hacim Detaylarının Hazırlanması (1/20,
1/5 ölçeklerinde)
• Doğrama Detaylarının Hazırlanması (1/20,
1/5 ölçeklerinde)
• Çatı Detayların Hazırlanması ( 1/50, 1/20, 1/5
ölçeklerinde)
• Dolap Detaylarının(Gömme dolap, vestiyer,
banko, mutfak dolapları vb.) Hazırlanması
(1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinde)
• Mantolama Detaylarının Hazırlanması (1/20,
1/5, 1/1 ölçeklerinde)
• Merdiven Detayların Hazırlanması (1/20, 1/5,
1/1 ölçeklerinde)
•
İzolasyon, döşeme detaylarının hazırlanması
(1/50, 1/20, 1/5, 1/1 ölçeklerinde)
3.A.2. Çevre Tanzim Projelerin Hazırlanması (üzerinde 1/20 sistem
detayları ile 1/5, 1/1 nokta detayları da bulunacaktır.) ( 1/500,
1/200 ölçeklerinde) (4 Takım)
3.A.3. İnşaat Teknik Şartnamesinin Hazırlanması
3.B. Statik Proje ve Altyapı Projelerin Hazırlanması
%10
• Zemin etütlerinin yapılması ve rapor haline getirilmesi
(4 Takım) (Detayı, Teknik Şartnamenin zemin etüdü
yapılması kısmında yazılıdır.)
%4
• Statik Projelerin Hazırlanması (1/50) Ölçeğinde) (4
Takım) (Detayı, Teknik Şartnamenin statik proje
hazırlama kısmında yazılıdır.)
H-2
%3
TEKNİK ŞARTNAME NO : 73401242-BYD-TŞ-2016/04
• Altyapı Projesi Hazırlanması (Binaya getirilecek
elektrik besleme, telefon, data, su, kanalizasyon,
yağmur suyu, ısı, doğalgaz hatları için galeri ve/veya
toprakaltı en/boy/ kesit ve detaylarını kapsar) (4
Takım) (1/500, 1/200, 1/50, 1/20, 1/5, 1/1
ölçeklerinden uygun olanı) (Detayı, Teknik
Şartnamenin Alt yapı proje hazırlama kısmında
yazılıdır.)
3.C. Mekanik Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi
ve Teknik Şartname Hazırlanması
%3
%10
• Vaziyet Planının Hazırlanması
• Sıhhi Tesisat (Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı,
%1
•
•
•
%1
%2
•
•
•
•
Kullanma Sıcak Su Tesisatı) Projesinin Hazırlanması
Mutfak Tesisatı Projesinin Hazırlanması
Doğalgaz Tesisatı Projesinin Hazırlanması
Isı Yalıtımı Hesabının Yapılması, Isıtma Tesisatı (Kalorifer
Tesisatı) Projesinin Hazırlanması
Yangın Tesisatı Projesinin Hazırlanması
Havalandırma Projesinin Hazırlanması
Altyapı Projeleri(Isı, temiz su, pis su, doğalgaz, yangın)
Hazırlanması
Hesap Raporunun Hazırlanması
3.D. Elektrik Uygulama ve Detay Projeleri ile Mahal Listesi ve
Teknik Şartname Hazırlanması
• Galvaniz Tava –PVC Kanal Projesi Hazırlanması
• Aydınlatma Tesisatı Projesi Hazırlanması
• Priz Tesisatı Projesi Hazırlanması
• Kuvvetli Akım Pano Besleme Tesisat Projesi
Hazırlanması
• Pano Tek Hat Projesi Hazırlanması
• Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı
Projesi Hazırlanması
• Zayıf Akım Tesisatı Projesi (Yangın Tesisatı, Tlf.,
dahili video, intranet, dahili anons) Hazırlanması.
• Zayıf Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
• Kuvvetli Akım Tesisatı Kolon Şeması Hazırlanması
• Vaziyet Planı-Enerji Getirme Projesi Hazırlanması
4.METRAJ, KEŞİF VE YAKLAŞIK MALİYET
Hazırlanan projelere ve teknik şartnamelere göre keşif, metraj,
yaklaşık maliyet, pursantaj, mahal listesi ile aşırı düşük fiyat
sorgulama evraklarını kapsayan ihale dokümanlarının
hazırlanması ve proje, ekleri dahil tüm evrakların 4 nüsha
halinde CD ortamında ve ıslak imzalı olarak idareye teslim
edilmesi.
GENEL TOPLAM
H-3
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%10
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1
% 15
% 15
%100
Download