Adli Kolluk Yönergesi - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

advertisement
ONAY TARİHİ: 26.05.2006
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KAÇAKÇILIK, İSTİHBARAT, NARKOTİK VE
OPERASYON BİRİMLERİ İLE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Yönerge; Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün;
merkez ve taşra Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon birimlerinin, görev, yetki ve
sorumlulukları ile adli kolluk görevlerine ilişkin çalışma esaslarını belirler.
Hukuki dayanak
Madde 2- Bu Yönerge;
- 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
- 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatı ve
Hükmünde Kararname,
- Diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Görevleri
Hakkında
Kanun
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
Bakan
: Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanını,
Müsteşarlık
: Gümrük Müsteşarlığını,
Müsteşar
: Gümrük Müsteşarını,
Genel Müdürlük
: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür
: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünü,
Daire Başkanı
: Kaçakçılıkla Mücadele ile görevli Daire Başkanını,
Adlî kolluk görevlileri : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 485 sayılı Gümrük
Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından Adli
Kolluk olarak görevlendirilen Gümrük Muhafaza âmir ve memurlarını,
Adlî kolluk sorumlusu : Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen adlî kolluk âmirini,
Başkanlık
:Genel Müdürlük, Kaçakçılıkla Mücadele ile görevli Daire
Başkanlığını,
Birim
: EK-1’deki şemaya uygun olarak Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüklerine bağlı Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile
diğer Gümrük Muhafaza Müdürlükleri bünyesinde ihtisaslaşmış, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca
göre Genel Müdürlükçe belirlenen ve Bakanlık Makamınca onaylanan Kaçakçılık, İstihbarat ve
Narkotik Bölge veya Kısım Amirliklerini,
Merkez Birimleri
: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ile
görevli Daire Başkanlığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Operasyon birimlerini,
Taşra Birimleri
: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı Kaçakçılık, İstihbarat
ve Narkotik ile görevli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile diğer Gümrük Muhafaza Müdürlükleri
bünyesinde ihtisaslaşmış, hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe belirlenen
Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik ile görevli Bölge ve Kısım Amirliklerini,
ifade eder.
1
İkinci Bölüm
Teşkilat ve Görevlendirme
Teşkilat
Madde 4- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce belirlenerek Bakanlık Makamınca
onaylanan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadele ile sorumlu Daire
Başkanlığına bağlı kaçakçılıkla mücadele, narkotik ve operasyon birimleri ile Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza
Müdürlükleri ile diğer Gümrük Muhafaza Müdürlükleri bünyesindeki Kaçakçılık, İstihbarat ve
Narkotik Bölge veya Kısım Amirliklerinden oluşur.
Görevlendirme
Madde 5- Genel Müdürlükte Bilgi Toplama Değerlendirme ve Yönlendirme Şube
Müdürlüğü (BİYOD), GÜMSİS Laboratuvar Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla
Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Operasyon Şube Müdürlüklerinde
görevli Gümrük Muhafaza sınıfı personeli Adli Kolluk görevlisidir. Gerektiğinde Genel Müdürlük
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünde Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdürün
onayı ile iki muayene memuru görevlendirilmesi yapılır.
Merkezde Kaçakçılıkla Mücadele ve Operasyon Şube Müdürlükleri ve taşrada Genel
Müdürlüğün uygun gördüğü Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza
Müdürlüklerinde Başmüdürlüklerce yeteri kadar Muayene Memuru görevlendirilmesini,
görevlendirilen bu Muayene Memurları ile merkezde Bilgi Toplama Değerlendirme ve
Yönlendirme Şube Müdürlüğü (BİYOD), GÜMSİS Laboratuvar Teknik Hizmetler Şube
Müdürlüğü ile Kaçakçılıkla Mücadele, Narkotik ve Operasyon Şube Müdürlüklerinde Genel
Müdürlükçe belirlenecek birer kişiye ve yine taşrada Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük
Muhafaza Müdürlüklerinde görevli Müdür, Bölge Amiri veya Kısım Amirlerinden biri ile adli
kolluk görevlilerinin bulunduğu ve Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü diğer idarelerde de bir
kişiye Müsteşarlığımız GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi), BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük
Etkinlikleri) programlarına giriş şifreleri verilir.
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük
Muhafaza Müdürlükleri ile diğer Müdürlükler bünyesindeki Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik
Bölge veya Kısım amirliklerinde görev alacak personel, ilgili birim amirinin görüşü alınarak,
Başmüdürün yazılı teklifi veya doğrudan ilgili Daire Başkanlığının önerisi üzerine Genel
Müdürün onayı ile belirlenir.
Bu birimlerde görev yapan personelin görev ve yer değişiklikleri ilgili birim amirinin
görüşü alınarak, Başmüdürün teklifi veya gerek görülmesi halinde ilgili Daire Başkanlığının
önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile yapılır.
Adli kollukla ilgili esaslar
Madde 6- Gümrük Muhafaza Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Birimlerinde
görevlendirilen personelden Genel Müdürlükçe belirlenenler aynı zamanda adli kolluk görevini de
icra ederler. Belirlenen bu personel ilgili Cumhuriyet savcılıklarına Başmüdürlüklerce bildirilir.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Müdürleri ile belirlenen Bölge ve
Kısım Amirliklerinde Bölge ve Kısım Amirleri adli kolluk sorumlusu olarak görev yaparlar.
Adli görevleri sırasında bu görevlilere adli görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen
soruşturma ile ilgili emir ve talimat verilemez.
Adlî kolluk görevlileri, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir.
Adlî kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş ve adlî
görev kapsamı dışında kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine getirirler.
2
Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik birimlerinin bulunmadığı yerlerde adli kolluk görevi
Genel Müdürlükçe belirlenerek Başmüdürlüklere ve Başmüdürlüklerce de Cumhuriyet
Savcılıklarına bildirilen personel tarafından yürütülür.
Görevlendirilen bu personelin görevlendirilmeleri ile görev ve yer değişiklikleri 5 inci
madde esaslarına göre yapılır.
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Merkez ve Taşra Birimlerince Yapılacak Görevler
Merkez Birimlerince yapılacak görevler
Madde 7- 1) Ulusal ve uluslararası düzeyde; yasalara aykırı biçimde menfaat sağlamak
amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ele geçiren ve
deşifre edilmesi için uzun süreli hassas çalışma gerektiren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda belirtilen kaçakçılık sayılan filler, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Kültür ve Tabiat
Varlığı Kaçakçılığı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu kapsamındaki suçları,
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren her türlü silah,
mühimmat ve diğer aletlerin kaçakçılığı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesinde belirtilen
maddelerin kaçakçılığı ile radyoaktif ve nükleer maddelerin kaçakçılığı suçları, yasa dışı göç ve
Kontrollü Teslimat Uygulamasını Düzenleyen Kanun kapsamına giren konular ile ilgili olarak
gerekli tedbirleri almak, mevzuat hükümlerine göre; münhasıran veya gerektiğinde taşra
Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik birimleri ile diğer mücadeleci kuruluşlar arasında işbirliğini
geliştirme yönünde girişimlerde bulunmak, gerektiğinde müşterek operasyonlar düzenlemek,
2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak gerektiğinde teknik
takip, iletişimin dinlenmesi, tespiti ve kayda alınması için gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda
merkez ve taşra birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
3) Taşra birimlerinin çalışmalarına ve yürütecekleri operasyonlara yön vermek, gerekli hallerde
veya talep edildiğinde bu birimleri merkezden takviye etmek,
4) Müsteşarlıkça belirlenen kriterler, uluslararası anlaşmalar ile ulusal mevzuat çerçevesinde
yabancı ülke makamlarından veya irtibat görevlilerinden gelen talepleri değerlendirmek ve gerekli
işlemleri yürütmek,
5) Görev alanına giren suçlarda, suça iştirak edip yurtdışına kaçan şahıslar hakkında
yakalanmasını teminen İnterpol kanalıyla uluslararası yakalama müzekkeresi çıkarılması için
emniyet birimleri nezdinde girişimde bulunmak,
6) Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak yapılacak kontrollü teslimat uygulamasını koordine
etmek, gerektiğinde personel sevk etmek,
7) Mevzuat çerçevesinde ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, bu
kuruluşların faaliyetlerine katılmak,
8) Müsteşarlık merkez teşkilatının diğer birimleri ile hizmete ilişkin konularda işbirliği yapmak,
9) KİHBİ veya ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının yapacağı toplantılara katılmak ve burada
alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmak,
10) Kaçakçılık suçları ile mücadelede, uzman ve profesyonel kadro oluşturmak,
11) Merkez ve taşra Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik birimlerinin istihbarat ödeneklerinin
koordinasyonunu yapmak,
12) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda, merkez ve taşra birimlerinin personel, araç
ve malzeme ihtiyaçlarını planlamak ve bunların karşılanmasını sağlamak için önerilerde
bulunmak,
13) Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin olarak yurtdışı satın alma veya uluslararası yardım
fonları ile sağlanacak teknik, optik ve motorlu araç ve gereçlerin planlamasını yapmak ve bunların
hizmet yeri ihtiyacına göre dağılımları konusunda öneriler hazırlamak,
3
14) Hizmetle ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, üstlerine önermek ve
uygulamak,
15) Müsteşarlığımız BİLGE programından ve kaçak yakalamalarının değerlendirilmesinden de
yararlanarak bölgesel düzeyde risk kriterleri ve risk profilleri belirleyerek, kaçakçılık haritası
oluşturmak ve bunu taşra birimlerine göndermek,
16) Yürütülen operasyon ve yakalamaların usul ve sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eksik ve
aksaklıkların giderilip bir sistematiğe kavuşturulmasını sağlamak,
17) Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak,
Taşra birimlerince yapılacak görevler
Madde 8- Başmüdürlük bünyesindeki Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük
Muhafaza Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir:
1) Adli görevlere ilişkin emir ve talimatlarda Cumhuriyet Başsavcılığının, idari konularda ise
bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün talimatları doğrultusunda görev yapmak,
2) Yurtdışından ülkemize, ülkemizden yurtdışına yönelik veya ülkemizde çeşitli yollardan yapılan,
eşya, uyuşturucu ve nükleer madde kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü ulusal ve uluslararası
kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili olarak istihbari bilgi toplamak, izlemek, değerlendirmek, bu tür
faaliyetleri önlemek için gerekli tedbirleri almak,
3) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, izlenmesi ve
soruşturmasını Başmüdürlük sorumluluk alanında yaparak ülkemizin kaçakçılıkla mücadele
politikasına katkıda bulunmak,
4) Görev alanına giren konularla ilgili bilgileri istatistiki olarak derlemek, tasnif etmek,
değerlendirmek ve sonuçlarından Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
5) Görev alanı içerisinde kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve güzergahlarının tespiti konusunda
çalışmalar yapmak, Müsteşarlığımız BİLGE programından da yararlanarak bölgesel düzeyde risk
kriterleri ve risk profilleri belirleyerek, kaçakçılık haritası oluşturmak ve kaçakçılık
operasyonlarını düzenlemek, kaçakçılık operasyonları ile ilgili düzenlenen Ön Bilgi Formlarını
ilgili birim amiri imzasıyla en geç altı saat içerisinde Başmüdürlüğe ve Genel Müdürlüğe
ulaştırmak,
6) Kaçakçılıkla mücadelede görevin daha etkin yapılabilmesini sağlayacak araç-gereç, teknik
donanımın uygun kullanımını sağlamak ve ihtiyaçları belirlemek,
7) Görev alanına giren suçlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda,
yapılacak kontrollü teslimat içerisinde yer almak, gerektiğinde personel sevk etmek,
Madde 9- Gümrük Muhafaza Müdürlükleri bünyesinde ihtisaslaşmış Kaçakçılık, İstihbarat
ve Narkotik Gümrük Muhafaza Bölge veya Kısım Amirlikleri aşağıdaki görevleri yerine getirir:
1) Adli konularda Cumhuriyet Başsavcılığının, idari konularda ise bağlı olduğu Gümrük
Muhafaza Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda görev yapmak,
2) Yurtdışından ülkemize, ülkemizden yurtdışına yönelik veya ülkemizde çeşitli yollardan yapılan
uyuşturucu ve nükleer madde başta olmak üzere, her türlü ulusal ve uluslararası kaçakçılık
faaliyetleri ile ilgili olarak istihbari bilgi toplamak, kaçakçılık faaliyetlerini Başmüdürlük
Kaçakçılık istihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birimleri ile koordineli olarak
izlemek, değerlendirmek, önlemek, gerekli tedbirleri almak, Müdürlük sorumluluk alanındaki
operasyonlara katılmak, kaçakçılık operasyonları ile ilgili düzenlenen Ön Bilgi Formlarını en geç
altı saat içerisinde Genel Müdürlükte olacak biçimde Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük
Muhafaza Müdürlüğüne ulaştırmak,
3) Bağlı bulunduğu Müdürlük görev alanı içerisinde kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve
güzergahlarının tespiti konusunda çalışmalar yapmak, Müsteşarlığımız BİLGE programından da
yararlanarak bölgesel düzeyde risk kriterleri ve risk profilleri belirleyerek Başmüdürlük
Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bilgi akışı sağlamak,
4) Kaçakçılıkla mücadelede görevin daha etkin yapılmasını sağlayacak araç, gereç ve teknik
donanımın uygun kullanımını sağlamak ve ihtiyaçları belirlemek.
4
İkinci Bölüm
Çalışma Esas ve Usulleri
Madde 10- Merkez ve taşra birimleri;
1) Personelin bizzat yaptıkları inceleme, araştırma ve tespitler ile istihbari bilgilere,
2) İstihbarat amaçlı her türlü teknik imkanlardan istifade ederek Müsteşarlık birimleri başta olmak
üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlardan elde edilen bilgilere,
3) Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele politikasına da altyapı oluşturan ve Genel Müdürlükçe
hazırlanan görevin gerektirdiği her türlü uygulama raporlarına,
4) Alınan sözlü ve yazılı ihbarlar ile muhbirlerin verdikleri bilgilere,
5) Risk analizi sonucu yapılan değerlendirilmelere,
dayanarak çalışmalar yapar.
Taşra birimleri, gerektiğinde ülkemizde görev yapan diğer ülkelerin irtibat görevlileri ile
Genel Müdürlüğün bilgi ve izni dahilinde kaçakçılıkla mücadele konusunda gerekli işbirliği yapar.
İzleme ve soruşturmanın yapılış biçimi
Madde 11- Takip veya tahkike konu kaçakçılık olayı, istihbarat çalışması, ihbar ya da risk
analizi sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi veya rutin gümrük kontrol ve muayene
sonrasında ortaya çıkabilir. Olay, vakit geçirilmeksizin Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik birimine
intikal ettirilir. Bu birimler de olayı, adli kolluk sorumlusu vasıtasıyla ilgili Cumhuriyet Savcısına
iletir.
Bu birimlerin olmadığı yerlerde meydana gelen kaçakçılık olaylarına müdahale edilerek
adli kolluk sorumlusu tarafından, Adli kolluk sorumlusu olmayan yerlerde ise, o birim amirince
ilgili Cumhuriyet Savcısına iletilir.
Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle
adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet Savcısının adlî görevlere ilişkin
emirlerini gecikmeksizin yerine getirir.
Adlî kolluk görevlileri, doğrudan kendilerine yapılan veya adli kolluk görevi bulunmayan
personel aracılığı ile kendilerine bildirilen bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları
olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet Savcısına bildirir ve
Cumhuriyet Savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine
başlar.
Adlî kolluk görevlileri, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi
için, Cumhuriyet Savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm
delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve buna ilişkin
fezlekeyi düzenlemekle yükümlüdür.
El konulan kaçakçılık olayları sonucu düzenlenen fezlekeler; Kaçakçılık İstihbarat ve
Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde müdürün veya ilgili amirin imzası, Müdürlüklere
bağlı olarak görev ifa eden Müstakil Bölge ve Kısım Amirliklerinde varsa adli kolluk
sorumlusunun yoksa o birim amirinin imzası, diğer Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde ise ilgili
adli kolluk sorumlusunun düzenleyeceği fezlekeler, ilgili amirin imzalayacağı üst yazı ile ilgili
Cumhuriyet Savcısına gönderilir.
Hukuka aykırı başka bir delilin tespiti halinde, fezlekede bu hususa da yer verilir. Adli
kolluk görevlileri diğer soruşturma işlemlerini de aynı titizlikle Cumhuriyet Savcılarının
5
talimatlarına ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Adli Kolluk Yönetmeliği
ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirir.
Birden fazla Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanına giren konular
Madde 12- Yapılan soruşturmanın, Başsavcılığın görev alanı dışındaki yerlerde iş ve işlem
gerektirmesi halinde durum, gecikmeksizin bağlı bulunulan Başsavcılığa bildirilir, alınacak
talimata göre işlem yapılır.
Güvenlik tedbirlerinin alınması
Madde 13 - Yapılacak bir müdahale öncesi, zanlıların kaçmaları, kaçak eşya ve suç
delillerinin yok edilmesi veya karartılması ihtimaline karşı her türlü önlem alınır.
Görevin yapılmasına engel olan veya alınan tedbirlere aykırı davranan kişiler, işlemler
sonuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak ikaz edilir, uyulmaması halinde zor kullanılarak olay
yerinden uzaklaştırılır; ilgilinin ısrarı halinde yakalama işlemi uygulanır.
Gerek duyulursa diğer kolluk güçlerinden yardım talep edilir.
Üçüncü Bölüm
Operasyonlar
Madde 14 – Merkez ve taşra birimlerinin birlikte yürütecekleri operasyonların
koordinasyonu Daire Başkanlığına bağlı birimlerce yürütülür. Planlı operasyonlar da Başkanlığın
koordinesinde yürütülür.
Dördüncü Bölüm
Yazışma
Madde 15 - Kural olarak gizlilik derecesi taşıyan yazılara aynı gizlilik derecesi ile cevap
verilir.
Hizmetin, emniyet ve süratinin tam olarak sağlanması ve gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde, taşra kaçakçılıkla mücadele birimleri, Genel Müdürlük ve birbirleri ile haberleşme
yapabilirler.
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde
görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.
Yazıların gizlilik derecesi görev alanı ve hizmetin özelliğine göre Merkez ve Taşra
birimlerinin Amirlerince belirlenir.
Yazışmalar mahiyetlerine göre gizlilik içerisinde;
1) Genel Müdürlükçe hazırlanmış şifre veya elektronik ortamda,
2) Kurye ile,
3) Normal yazışma kanalı ile
yürütülür.
Madde 16- Taşra birimlerinde gizlilik kuralları çerçevesinde “Gümrük Muhafaza Çalışma
ve Denetleme Defteri” tutulur.
İlgili amir tarafından yapılacak görevlendirmelerde, söz konusu deftere görevlendirilen
amir ve memurların ad soyadları, istihbarat ve yapılacak müdahale konusu, çalışma mahalli,
görevlendirme tarih ve saati yazılır.
Görevlendirilen personel, çalışma sonuçlarını rapor halinde birimine sunar.
Değerlendirilmeye alınan bu raporlar, defter kayıt sayısı ilgi tutularak, gizli kaydıyla
saklıya alınır. Görev sonunda, kaçakçılığa ilişkin takip ve tahkik olayı olması halinde bu durum
defterin vukuat bölümüne, olayın meydana geldiği yer ve olay genel hatlarıyla kaydedilir.
6
Taşra birimleri, adli görevleriyle ilgili yapılacak yazışmaları ayrı bir “Adli Kolluk Kayıt
Defteri”ne kaydetmek suretiyle yazışma ve haberleşmelerine ait her türlü evrakı kendi hizmet
birimlerinde emniyetli olarak muhafaza eder.
Söz konusu defterde, olayın tarihi, mahiyeti, soruşturmayı yürüten amir ve memurların ad
soyadları ve sonucu gibi bilgiler yer alır.
Beşinci Bölüm
İstihdam ve Eğitim
İstihdam
Madde 17- Bu birimlerde istihdam edilecek personel tercihen; yüksekokul mezunu, daha
önce bu birimlerde çalışmış, tecrübeli ve Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik konularında eğitim
görmüş, bilgisayar ve yabancı dili olan, risk analizi yapabilecek, risk profilleri çıkarabilecek ve
değerlendirebilecekler arasından seçilir.
Seçilecek personelin daha önce kaçakçılıkla ilgili olarak adli ve idari soruşturma
geçirmemiş olmasına dikkat edilir.
Madde 18- Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon birimlerinde görev alan personel
ile adli kolluk olarak görevlendirilen personel, rotasyon sonucu atandığı yeni görev yerinde de
Genel Müdürlükçe aksi öngörülmedikçe Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik Birimlerinde, bu
birimlerin olmadığı yerlerde ise Adli Kolluk olarak görevlendirilirler.
Adli Kolluk görevlisi olarak görevlendirilen personel, Genel Müdürlüğün görüşü
alınmadan geçici olarak görevlendirilemez.
Diğer personelin istihdamı
Madde 19- Narkotik dedektör köpek idarecileri, X-Ray operatörleri ile Bot Personeli
Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Birimlerine bağlı olarak görev yaparlar.
Ancak bunlardan Botlarda görev yapan Gümrük Muhafaza sınıfı personel haricindekilere Adli
Kolluk görevi verilemez.
Narkotik dedektör köpek ve eğiticileri, X-Ray operatörleri ile Bot Personelinin Personel
Dairesi Başkanlığınca yapılacak Atama ve Yer değiştirme işlemlerinde değerlendirilmek üzere
gerekli planlama çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır ve bunlar hiçbir suretle amaçları dışında
kullanılamazlar.
Eğitim
Madde 20- Kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde istihdam edilecek personel ile adli kolluk
görevi yapacak personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, teorik ve uygulamalı olarak ilgili
mevzuat hükümlerine göre Genel Müdürlükçe planlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Değerlendirme Raporları ve Son Hükümler
Değerlendirme Raporları
Madde 21- Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli kolluk sorumluları hakkında her yılın
sonunda düzenlenecek değerlendirme raporları bu birimlerde görev alacak personelin sicilinin
düzenlenmesinde dikkate alınır.
Madde 22- Kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen her türlü
araç-gereç, teknik cihaz ve malzeme diğer hizmetlere sevk ve tahsis edilemez.
Madde 23- Birim amirliklerinin vekalet görevleri, ilgili birimde görev yapan personelle
yürütülür.
7
Madde 24- Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirip
sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Madde 25- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 26 - 30/04/2002 tarih ve 3281 sayılı Onay ile yürürlüğe giren “Kaçakçılık ve
Kaçakçılığa Konu Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Görev ve Çalışma Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 27- Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- Bu yönerge hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı
yürütür.
8
EK-1
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAKÇILIK, İSTİHBARAT VE NARKOTİK
GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHBARAT VE RİSK
DEĞERLENDİRME BÖLGE
AMİRLİĞİ
İstihbarat ve Risk
Değerlendirme
Kısım Amirliği
Bilgi İşlem ve
Teknik
Hizmetler
Kısım Amirliği
KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK
BÖLGE AMİRLİĞİ
Narkotik
Kısım
Amirliği
GÜMRÜK MUHAFAZA
MÜDÜRLÜKLERİ
EVRAK-KAYIT
BÜROSU
Kaçakçılık
Kısım
Amirliği
KAÇAKÇILIK, İSTİHBARAT VE
NARKOTİK BÖLGE
AMİRLİĞİ/KISIM AMİRLİĞİ
Download