Müzede Yaratıcı Drama

advertisement
Müzede Yaratıcı Drama
Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi
[email protected]
DUYARIM,UNUTURUM
GÖRÜRÜM, HATIRLARIM
YAPARIM VE ANLARIM.
ÇİN ATASÖZÜ
YARATICI DRAMA
Doğaçlama,rol oynama vb. tiyatro ya
da drama tekniklerinden
yararlanılarak yapılan
bir grup çalışmasıdır.
Drama çalışması içinde, bireyler bir
yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman
bir soyut kavramı ya da bir davranışı,
eski deneyim ve bilgi birikimlerinden
yararlanarak yeni düzenlemeler yaparlar.
Böylece drama gözlem, deneyim,
duygu ve yaşantıların gözden
geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde
anlamlandırması, canlandırması
olarak tanımlanabilir.
Yaratıcı Drama, hayali düşüncenin
eyleme dönüştüğü bir süreçtir.
Bu süreçte katılımcı,
empati yoluyla
kişileştirmeye/temsil etmeye
yönelir.
Öğrenciler drama yoluyla
merkezinde dramatik deneyim
ve katılımcı olan bir sürece
girer.Bu sürecin temel niteliği
rol alma yoluyla kişinin kendini
ve dünyayı algılamasıdır.
Çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren
dramatik oyun yolu ile dünyayı algıladığı
düşünülürse, odağında oyun olan
dramatik etkinliğin eğitimde ne denli
yararlı bir yöntem olduğu açıklık kazanır.
Oynama dürtüsünün eğitim sürecinde de
cesaretlendirilmesi, öğrencilere zevkle,
isteyerek öğrenme ortamı yaratır.
Eğitimde dramada oyun süreçlerindeki
ve yaşam durumlarındaki “dramatik
an”lar lider/öğretmence, grup içi
etkileşim süreçleri içinde yaratılır.
Drama; eğitim, sanat ve kültür gibi temel
disiplinlere dayalı bir alandır.
Dramanın temel olarak
iki farklı kullanım
biçimi vardır:
Araç olarak,
Amaç olarak
Drama yoluyla sanatsal, kültürel eğitim
verilerek öğrencide sanat eğitimi ve
kültürel birikim sağlanır.
Drama öğrencinin yaratıcılığını geliştirir.
Sosyalleşmeyi ve sosyal öğrenme
sürecini destekler.
Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik
kazandırır.
 Drama katılımcı odaklıdır, seyirci odaklı
değildir. Dramada seyirci ve oyuncu aynı
kişilerden oluşur.
 Dramada süreç önemlidir, sonuç değil. Kökeni
oyuna ve doğaçlamalara dayalıdır.
 Bir tiyatro metninden yola çıkılmaz.
 Drama bir grup çalışmasıdır. İçinde çoklu
iletişim biçimleri bulunur.
Yaşamda bir kez yaşanabilen ve bir daha
tekrarlanması mümkün olmayan anlar,
durumlar, yaratıcı drama atölyesinde
belirli ısınma, dikkat, güven ve rahatlama
tekniklerinden sonra bütün grubun
katılımıyla yeniden yaratılır.
YARATICI DRAMANIN ÖGELERİ
1.Lider/Öğretmen
Yaratıcı drama alanında süreci
tasarlayan, biçimlendiren ve yöneten,
drama lideri/öğretmenidir; ancak
lider/öğretmen etkinliği, katılımcıları
motive edecek biçimde yönlendirir.
Bir drama lider/öğretmeninin bir grupla
çalışmaya başlamadan önce yapacağı ilk iş;
• grupla ilgili ön bilgi edinmek,
• hedeflerini, yöntemlerini, içeriğini belirlemek,
• değerlendirme aşamalarına/adımlarına karar
vermek,
• kullanacağı malzemeyi sağlamak ve
• bu malzemeleri çalışma ortamına getirmektir.
Lider/öğretmenin diğer bir görevi, grup
dinamiğine giden yolda grup üyelerinin
tanışma ve kaynaşmalarını sağlayacak
iletişim, uyum, gözlem, etkileşim
çalışmalarını uygulamak ve bunları
uygularken de eğlence ve haz alma
boyutunu göz ardı etmemektir.
• Grupta oluşacak etkileşim sürecine en
kısa sürede ulaşabilecek bir lider,
amacının önemli bir bölümünü
gerçekleştirmiş demektir.
• Unutulmamalıdır ki liderin yaratacağı
atmosfer ile katılımcıların drama
sürecinde kazanacakları arasında yakın
bir ilişki vardır.
2.Konu
• Yaratıcı dramada konu, oturumda ele
alınıp irdelenecek duygu ve
düşüncelerdir. Ele alınan konu; herhangi
bir olay, olgu, soyut-somut bir durum,
bir gazete haberi, bir karikatür, yazının
(edebiyatın) tüm türleri, yarım
bırakılmış bir edebî metin, bir yaşantı,
anı,bir nesne,bir
dönen,yer,zaman,uygarlıklar, fotoğraf
vb. yollarla irdelenir.
3.Grup
• Yaratıcı drama sonucun değil sürecin
önemli olduğu bir grup etkinliğidir ve
grup olmadan yapılamaz. Canlandırma
öncesi yapılan hazırlık ve grup üyeleri
arasında geçen iletişim-etkileşim,
yaratıcı drama süreci açısından çok
önemlidir çünkü yaratıcı dramada seyirci
yoktur.
4.Teknikler
Yaratıcı drama; oyunlar, öğretim yöntem
ve teknikleri ve tiyatro tekniklerinden
yararlanır. Bu tekniklerden en önemlileri
doğaçlama ve rol oynamadır.
Müzede Yaratıcı Drama
Müzede gerçekleştirilecek bir müze
eğitimi veya müze kültürü çalışmasında
müzelerden nasıl yararlanılır?
Müzelerde kültür eğitimi:
zaman ve mekân içinde kendini ve
insanları anlama,
kültürel mirası devam ettirme,
geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir
biçimde ilişkilendirme,
 kültürel varlıkları ve eski eserleri anlama,
koruma ve yaşatma,
 kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü
ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve
anlama,
 müzelere yaşayan kurum niteliğini
kazandırma,
 kültürlerarası anlayış ve empati geliştirme
gibi hedeflere hizmet edilmesi
anlaşılmalıdır.
Müzede yapılacak eğitimin
hedefleri
• insanın değişen dünyaya uyum
sağlamasına yardımcı olmak,
• insanların yaşadıkları ortama
yabancılaşmalarını önlemek,
• geçmişle şimdiki yaşam arasında bağ
kurmak,
• günümüzün sorunlarına ve çatışmalarına
yönelik anlayış kazandırmak,
• sergilenen nesnelerle insanlar arasında
köprü kurarak, nesnelerle onların
yaşantılarının bütünleştirilmesini
sağlamak,
• nesnelerin maddi veya ideal değerleri ile
algılanması yanı sıra insan yaşamının
somut ve otantik bir belgesi olarak
algılanmasını sağlamak,
• insanların bugünkü yaşantılarıyla, nesnelerin
bağlantısını kurarak, siyasi, kültürel, sosyal,
ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını
sağlamak,
• ilişkileri anlamanın yanı sıra onların araştırıcı
yönlerini geliştirmek,
• bilgiyi insanın kendisinin araştırıp
geliştirmesine olanak sağlamak,
• bireylerin zamanını yaratıcı biçimde
değerlendirmek,
• müzeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,
iletişim ve öğrenmeyi yoğunlaştırmak
amacıyla olanaklar sağlamak,
• müze ekonomisini geliştirmektir.
Müze kültürü çalışmaları genellikle üç aşamalı
olarak yapılır.
• Müze Öncesi
• Müzedeki Uygulamalar
• Müze Sonrası Değerlendirme
• Müzelerde yapılacak kültür eğitiminin
amacı müzeleri eğitim alanı olarak
kullanırken eğitilen kişilerin yaratıcı
düşüncelerini geliştirmektir.Yaratıcı
düşüncenin gelişinde sıralanan bütün
yöntemlerde olduğu gibi yaratıcı drama
bir yöntem olarak yaparak/yaşayarak
öğrenmeyi amaçlar.
NELER YAPILABİLİR?
ÖRNEKLER
En
çok hoşlandıkları yapıt hangisi? En
çok hoşlanma nedenlerini listelesinler.
 En çok para edeceğini hissettikleri
yapıt hangisi? Neden bu yapıt en çok
para eder?
Bu galerideki hangi yapıtın üretiminin
en çok zaman aldığını
düşünüyorlar.Neden diğerlerinden çok
zaman aldığını düşünüyorlar?
Bir grup sanat eleştirmeni en iyi yapıtı
seçecek ve ödüllendirecek olsa, bu hangisi
olacaktır ? Sanat eleştirmenlerinin neden
bu yapıtı seçtiklerine ilişkin nedenleri
listelesinler.
 En az sevdikleri yapıt hangisi?Bu yapıtı
neden seçtiklerine ilişkin nedenleri
listelesinler.

Her seçime geri dönün. Nedenlerin ve
seçimlerin farklılıkları, benzerlikleri hakkında
konuşun, kıyaslama yapın.
Konular:
-Az dikkat çeken ya da hiç dikkat çekmeyen
parçalar hangileri.
-Bazı parçaları seçme nedenleri ve
kullanılabilecek diğer ölçütlerin neler olduğu.

AMAÇ: Katılımcılara
kendileri için tanıdık
olan uygulamalar ile
olmayanlar arasında
bağlar kurabilme ve
esnek düşünebilme
becerisi kazandırmak.
• Katılımcılara
müzelerdeki başka
kültürlerin sanat
yapıtlarını gösterin.
• Bu etkinlik tanıdık
olmayan gelenekleri,
tanıdık olan uygulama
ve geleneklere
bağlayarak onları
daha az yabancı
kılmaya hizmet eder.
• Katılımcıların kültürümüzdeki insanların
görünümlerini geliştirmek için
kullandıkları uygulamaları
adlandırmalarını isteyin. (makyaj, kontak
lens, dövme...)
• Sonra müzedeki yapıtlarla bu
uygulamalar arasında bağlantı
kurmalarını isteyin.Örneğin deri yüzme
ile dövme yapma ya da makyaj yapma
denkleşebilir.
Bu etkinlikle katılımcılara insanların
kendilerini ifade etme yolları
arasında farklılıklar olabileceği
gösterilmeye ve bunların tehdit
edici unsurlar olmadığı
kavratılmaya çalışılır.
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
KALP KIPIRTISI MÜZESİ
MÜZE YAŞANTISI HERKESİN
HAKKIDIR.
BU HAKKI KULANIN ,KULLANDIRIN.
Download