İhsan Metinnam Temas Alanları ve Yeniden Üretim Üzerinden

advertisement
İhsan Metinnam
Temas Alanları ve Yeniden Üretim Üzerinden Yaratıcı Drama Yöntemiyle Adaleti
Canlandırmak
Yaratıcı drama, farklı kültürlere ait insanların karşılaştığı ve temas ettiği bir alan olarak
tanımlanabilir. Bu temas alanında, katılımcılar ve eğitmen toplumsal arka planlarından
getirdikleri sermaye türlerinin biçimlendirdiği habituslarıyla ortak bir anlamı inşa ederler.
Ortak anlam, oynanan oyunlardan, yapılan fiziksel etkinliklere, grup içi tartışmalardan
canlandırmaya kadar bütün yaratıcı drama sürecinin bir ürünüdür. Bu ürün, adaletsizliğe
neden olabilecek bir yeniden üretime dönüşebilir. Sözgelimi, yaşantıların canlandırılmasında,
farklı insanların ve kültürlerin, bireysel olarak ya da küçük gruplarda inşa edilmiş temsilleri
yansıtılmaya çalışılır. Sermaye türleri ve habitus kimi zaman yansıtılan temsilin yeniden
üretilen bir imgesini ortaya çıkartırken, kimi zaman özgürleştirici ve dönüştürücü yeni bir
temsilin de inşasına olanak sağlayabilirler. Bu atölyede, yaratıcı drama süreçlerinde inşa
edilen temas alanlarının ve habitus kaynaklı yeniden üretimlerin adaletsizliğe neden
olabilecek yönleri ele alınacaktır.
Kısa Özgeçmiş
2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Yüksek
Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı enstitünün Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalında Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programında öğrenimine halen devam etmekte olan
eğitmen; yaratıcı dramada Brian Way yaklaşımı, sosyal teori ve yaratıcı drama ilişkisi,
yaratıcı dramanın dönüştürücü, özgürleştirici toplumsal bağlamları üzerine çalışmaktadır.
2013-2017 yılları arasında, yaratıcı drama alanında etkinlik gösteren Çağdaş Drama Derneği
ve IDEA'nın (International Drama Theatre and Education Association) yönetim kurullarında
görev almıştır. Bunun yanında, 2015 yılında İsviçre’de gerçekleştirilmiş olan Avrupa Drama
Buluşmasın’nda (EDERED) atölye lideri olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Halen Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak
çalışmaya devam etmektedir.
Download