PERİTON DİYALİZİNE

advertisement
ÜLKEMİZDEKİ NEFROLOJİ UZMANLARININ VE
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN
RENAL REPLASMAN TEDAVİ SEÇENEKLERİNDEN
PERİTON DİYALİZİNE
OLAN BAKIŞ AÇISININ
ARAŞTIRILMASI
Emel Uçar , Eyüp Koç , Kenan Ateş , Nazan Çelik , Murat Duranay
NEFROLOJİ HEMODİYALİZ VE
PERİTON DİYALİZİ
HEMŞİRELERİNDE PERİTON
DİYALİZİ İLE İLGİLİ ALGININ
ARAŞTIRILMASI
Emel Uçar , Nazan Çelik , Kenan Ateş ,
Eyüp Koç , Zehra Aydın , Murat Duranay
ÖZETLE
Hemşireler ,
• Bir çok klinik parametrede ilk tedavi PD ,
• RRT seçimi konusunda karar verici hekim ve hasta olmalı ,
• Diyaliz tedavi seçiminde yaşam kalitesine olan etkileri önemli,
• Diyaliz tedavi seçiminde, karar aşamasında hastayı sözlü
bilgilendimek ve hastanın yaşam biçimi yön verici ,
• PD penetrasyonunun düşük olmasının nedenlerinin başında
hastanın yeterince bilgilendirilmemesi geliyor,
• PD tedavisine en uygun hastalar genç hastalar ve vasküler giriş yolu
problemi olan hastalar,
• ANCAK , bir yakınlarında KBY gelişirse PD tedavisini tercih ediyorlar.
ÇALIŞMANIN AMACI
Tanı, teşhis ve tedavi aşamasını yürütmekte olan nefroloji
uzmanlarının hastaya tercih olarak sundukları ya da karar
verdikleri tedavi yöntemleri ile ilgili bilimsel yaklaşım ve
algıları hastanın tedavi seçimine yön vermektedir.
Bu çalışma ile nefroloji uzmanlarının renal replasman tedavi
seçeneklerinden periton diyalizi ile ilgili algılarının
araştırılması amaçlanmıştır.
SON DURUM
2013 Ülkemizdeki Renal Replasman Tedavi Dağılımı
n
%
Hemodiyaliz
52675
78,96
Periton Diyalizi
3535
6,80
Transplantasyon
2944
14,24
Yöntem :
10’u sosyodemografik veri , 25’i tanımlayıcı veri olmak üzere 35 soruluk anket
gönüllü katılımcılara uygulandı
Etik kurul :
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Katılımcı :
150 Nefroloji Uzmanı ve uzmanlık öğrencisi katılımı
Değerlendirme :
SPSS 16.0 istatistik yöntemi kullanıldı
Demografik Veriler
Ünvan
n
%
Profesör
21
% 14
Doçent
32
% 21
Yard. Doçent
9
% 0,6
Uzman Doktor
61
% 40
Uzmanlık Öğrencisi
27
% 18
n
%
Üniversite
68
% 45,3
Eğitim Ve AraştırmaHast.
66
% 44
Özel
16
% 10,2
Kurum
 Kliniğinizde izlenen hastalar size diyaliz tedavi seçimi ile
ilgili fikrinizi sorar mı?
6,70%
Evet
Hayır
93,30%
n = 150
 Sizce hastanın tedavi seçiminde karar verici kim olmalıdır ?
5,0%
Hasta
47,0%
Doktor
48,0%
Hasta Yakını ,
Hemşire
n=150
 Diyaliz yöntemi seçiminizi etkileyen en önemli faktör ?
Sağkalım Verileri
71
%47
Hastanın Tercihi
28
%16
Yaşam Kalitesi Verileri
20
%14
Hekimin Deneyimi
20
%14
Komplikasyon Sıklığı
6
%4
Tedavinin Maliyeti
1
%2
Merkezin Yaklaşımı
4
%2,7
 Hastanın diyaliz yöntemi seçimini etkileyen faktörler ?
Yöntemin Yaşam Biçimine Uygunluğu
52
%35
Sözel Bilgilendirilme
45
%30,7
Deneyimli Hastalarla Görüşme
26
%17,3
Önceki Deneyim
17
%11
Yazılı Bilgilendirilme
4
%2,7
Diyaliz Merkezine Uzaklık
4
2,7
 Sizce en iyi başlangıç diyaliz yöntemi nedir ?
140
120
121
100
n=150
80
Periton Diyalizi
60
Merkez HD
Evde Hemodiyaliz
40
20
19
10
0
Diyaliz Yöntemi
 Sizce en iyi uzun süreli diyaliz yöntemi nedir ?
80
73
70
60
50
n=150
40
38
38
Periton Diyalizi
Merkez HD
30
Evde Hemodiyaliz
20
10
0
Diyaliz Yöntemi
 Sizce hangi diyaliz yönteminde erken dönem hasta
sağkalımı daha iyidir?
120
100
101
80
n=150
Periton Diyalizi
60
45
Merkez HD
Fark Yok
40
20
4
0
Diyaliz Yöntemi
 Sizce hangi diyaliz yönteminde uzun dönem hasta
sağkalımı daha iyidir?
90
77
80
70
60
47
50
n=150
Merkez HD
40
30
Periton Diyalizi
26
20
10
0
Diyaliz Yöntemi
Fark Yok
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde anemi
daha iyi kontrol edilir?
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde RRF daha iyi
korunur?
160
140
148
140
120
120
100
Periton
Diyalizi
100
n=150
80
80
Merkez HD
60
Fark Yok
40
0
Periton
Diyalizi
Merkez HD
60
20
128
20
2
Diyaliz Yöntemi
Fark Yok
40
7
15
0
Diyaliz Yöntemi
 Sizce hangi diyaliz
yönteminin
uygulanabilme süresi
daha uzundur?
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde volüm
kontrolü daha iyidir?
80
69
70
60
n=150
120
102
100
60
80
50
Periton
Diyalizi
40
Merkez HD
60
Fark Yok
40
30
20
21
20
10
Periton
Diyalizi
Merkez HD
21
27
0
0
Diyaliz Yöntemi
Diyaliz Yöntemi
Fark Yok
 Sizce hangi diyaliz
yönteminide yaşam
kalitesi daha iyidir ?
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde diyet kontrolü
daha iyidir?
140
140
126
120
120
100
100
Periton
Diyalizi
80
n=150
Periton
Diyalizi
80
Merkez HD
60
Merkez HD
60
Fark Yok
40
20
123
8
16
Fark Yok
40
23
20
2
0
0
Diyaliz Yöntemi
Yaşam Kalitesi
 Sizce hangi diyaliz
yönteminide
hastaneye yatış sıklığı
daha yüksektir ?
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde enfeksiyon
oranı daha yüksektir ?
80
75
70
70
60
60
50
n=150
80
40
37 38
30
56
Periton
Diyalizi
50
Periton
Diyalizi
Merkez HD
40
Merkez HD
Fark Yok
30
20
20
10
10
0
0
Diyaliz Yöntemi
70
24
Diyaliz Yöntemi
Fark Yok
 Sizce hangi diyaliz
yönteminde hasta
memnuniyeti daha
yüksektir?
140
120
120
103
117
100
100
n=150
Periton
Diyalizi
80
Merkez HD
60
Fark Yok
40
20
 Sizce hangi diyaliz
yönteminide ilaçlar
dahil toplam tedavi
maliyeti daha
yüksektir?
80
Periton
Diyalizi
60
Merkez HD
40
40
29
20
5
4
0
0
Diyaliz Yöntemi
Diyaliz Yöntemi
Fark Yok
 Son dönem böbrek yetmezliği gelişen bir yakınınıza hangi diyaliz
yöntemini önerirsiniz ?
3%
4%
12%
Periton Diyalizi
Merkez HD
Ev HD
Fark yok
76%
n=150
 PD tedavisine karar verirken dikkate aldığınız faktörler nelerdir ?
Hastanın klinik durumu
68
%45,3
Hastanın sosyo-kültürel düzeyi
40
%26,7
Deneyimli PD ekibinin mevcudiyeti
24
%16
Komorbit Hastalıklar / durumlar
15
%10
Hastanın yerleşim yeri
3
%2
Kurumun PD ekibinin mevcudiyeti
2
%1,5
 Hangi hasta gruplarında PD ’ yi tercih edersiniz ?
RRF devam eden hastalar
142
%94
Genç Hastalar
138
%92
137
%91,7
130
%86,7
117
%78
KVH Olan Hastalar
93
%62
Diyabetik Hastalar
60
%40
Yaşlı Hastalar
55
%36,7
Volüm Kontrolü Zor olan Hastalar
24
%40
Damar Giriş Yolu Problemi Olan Hastalar
Çocuk Hastalar
Diyalize Yeni Başlayan Hastalar
 Periton Diyalizi neden bu kadar az uygulanıyor?
HD merkezlerinin yaygınlaşmasının neden olduğu rekabet ortamı
106
%70,7
Hastaların yeterince bilgilendirilmemesi
105
%70
Hekimlerin uğraşmak istememesi
105
%70
Hastaların PD tedavisini istememesi
103
%68,7
Tedavi ekibinin PD konusunda deneyimli olamaması
88
%58,7
Devlet tarafından teşvik edilmiyor olması
88
%58,7
Uygulayıcılara maddi getirisinin HD ‘den daha az olması
72
%48
ÖZET
 Diyaliz tedavi seçiminde nefroloji uzmanı söz sahibi,
 Diyaliz tedavi seçiminde baz aldığı kriterilerin çoğunda periton
diyalizi tedavisini anlamlı oranda daha üstün buluyor,
 Periton diyalizi tedavisine uygun ve öncelikli gördüğü hasta
grubu geniş ,
 Tedavinin az uygulanıyor olma nedenlerini daha çok klinik
olmayan kriterlerde buluyor,
 Tedavinin etkinliğine ve güvenilirliğine inanıyor
 Bir yakınında KBY gelişirse periton diyalizi tedavisini tercih
ediyor,
SONUÇ
TEŞEKKÜRLER
Download