TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Malumunuz olduğu üz

advertisement
-1-
TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih
Sayı
Konu
:
: 0322
: Van İlimizde meydana gelen
deprem için yardım.
Malumunuz olduğu üzere, ülkemizin içinden geçtiği süreçte Milletimizin ortak arzusu
olan birlik ve beraberliğimizi, bu toprağın gerçek mayası olan kardeşliğimizi ortaya
koyacak, 74 milyonun tek vücut olduğu gerçeğini herkese gösterecek faaliyetler yapmak
üzere Birliğe Çağrı Platformu’nu kurduk.
Bu amaçla İstanbul’da “Sensiz Olmaz” çağrısı ile büyük bir yürüyüş düzenleyecektik.
Ancak geçtiğimiz hafta Van’da meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını
kaybettiği, büyük bir deprem felaketi yaşadık. Deprem sonrasında ortaya çıkan tablo
hepimizi derinden yaraladı.
Bunun üzerine Birliğe Çağrı Platformu olarak bugünün en acil meselesinin Van’da
yaşanan felaketin yaralarını sarmak olduğunu değerlendirerek, düzenleyeceğimiz
yürüyüşü erteledik. Tüm enerjimizi depremin yol açtığı hasarı gidermek, depremden
etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için harcamaya karar verdik.
26 Ekim Çarşamba günü, Platforma destek veren kuruluşların temsilcileri ile birlikte,
vatandaşlarımıza moral vermek, incelemelerde bulunmak ve acil ihtiyaçları yerinde
tespit etmek amacıyla deprem bölgesini ziyaret ettik. İlgililerden bilgi aldık,
vatandaşlarımızı dinledik.
Ziyaretimiz sırasında gördük ki yaşadığımız afet çok büyük. Depremin hemen ardından
tüm Türkiye’nin ortaya koyduğu dayanışma ruhu ve yardımlaşma arzusu bizlere
geleceğimiz açısından büyük umut verdi. Ama acil ihtiyaçlar bitmiş değil. Özellikle soğuk
kış aylarının yaklaştığı günlerde, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması
için yardıma ihtiyaçları var.
Şimdi depremin yaralarını bir an önce sarma ve depremzedelere yanlarında
olduğumuzu hissettirme zamanıdır. Tek bir çocuğumuz bile soğuktan ağlamamalıdır.
Çünkü büyüklerimiz bizi bu ahlakla yetiştirdi. Şimdi yüreğimiz Van’da atmalı. Şimdi
yardım elimiz Van’a ulaşmalı.
Toplam 24 meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve dernekle başlayan Birliğe Çağrı
Platformu’na destek veren kuruluş sayısı, sizlerin sayesinde, şimdi 145’e ulaştı.
Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden kuruluşların
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX)  Faks: +90 (312) 219 21 44
e-posta : [email protected]  Internet Adresi : www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: (Halit Çanakçımaksutoğlu) (+90 312 218 21 52) ([email protected])
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
birlik ve beraberliğimize bu denli sahip çıkması, bu milletin gerçek duygularının en
önemli göstergesi oldu.
Bu kapsamda, Birliğe Çağrı Platformu olarak, hem birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin
pekiştirilerek vurgulanması; hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir an önce
giderilmesi, kış ayları yaklaşırken evsiz kalan binlerce vatandaşımızın hızla sıcak bir
yuvaya kavuşmaları için ortak bir yardım kampanyası düzenlemeye karar verdik.
Ortaya çıkan ortak görüş, her kuruluşun farklı yardım hesapları açmaları yerine,
Platforma üye tüm kuruluşların kendi üyeleri nezdinde yardım kampanyasını
duyurmaları, üyelerini yardıma teşvik etmeleri ve tüm yardımların Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin açacağı Van Depremi Yardım Hesabında toplanması yönünde oldu.
Bu kapsamda TOBB, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile bu doğrultudaki mevzuat
hükümleri çerçevesinde 1 aylık süre ile sınırlı olmak üzere bir yardım kampanyası
hesabı açmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 1.000.000,-TL bağışta bulunarak, Birliğe Çağrı
Platformu yardım kampanyasına ilk bağışı yapmıştır. Şimdi kuruluşlarınızın ve size
bağlı üyelerinizin de desteği ile bu rakamın kısa sürede artacağına inanıyorum.
Yardım yapan kişi, firma ya da kuruluşların listesi şeffaflık adına, Birliğe Çağrı
Platformu’nun internet sayfası olan www.birligecagri.org sitesinde yayınlanacaktır.
Kuruluşunuz ve üyeleriniz tarafından yapılan yardımların belirlenebilmesi için,
üyelerinizin dekontlarda kendi unvanlarının yanında mutlaka Kuruluşunuzun ismini
girmeleri gerekmektedir.
Kampanya sonunda toplanan yardımların tamamı, Birliğe Çağrı Platformu’nun Van
Depremine gönderdiği toplam miktar ve kuruluşların katkısı, Platform tarafından deklare
edilecektir.
Kampanya için yardımlar, Türkiye İş Bankası A.Ş. TOBB Şubesi nezdindeki “TOBB –
Van Depremi Yardım Hesabı” adı altında 4375-1212 numaralı TL hesaba (IBAN
numarası TR23 0006 4000 0014 3750 0012 12) yatırılacaktır. Bu hesapta toplanan
nakdi bağış tutarları, Ankara Valiliği’nin denetimi sonrasında 2011/16 sayılı Başbakanlık
Genelgesi’nde belirtilen banka hesap numaralarından birisine aktarılacaktır.
Diğer taraftan, Van ilinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2011/2350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 25 Ekim 2011 tarih ve 28095 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Başbakanlık 2011/16 sayılı Van Depremi Yardım Kampanyası
Genelgesi uyarınca;
1. Yukarıda bahsedilen hesaba nakdi bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilerin,
yatırdıkları nakdi bağış tutarlarının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu
maddesinin 1 inci fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre gelir ve
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX)  Faks: +90 (312) 219 21 44
e-posta : [email protected]  Internet Adresi : www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: (Halit Çanakçımaksutoğlu) (+90 312 218 21 52) ([email protected])
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
kurumlar vergileri açısından ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde nakdi bağışın
tamamı indirim konusu olarak kabul edilmekte,
2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (10)
uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1
inci fıkrasının (e) bendine göre de, gelir ve kurumlar vergileri açısından kazancın
tespitinde doğrudan indirim olarak kabul edilmesi için, bağış amacıyla
Birliğimizce açılan anılan banka hesabına yatırılan nakdi bağış tutarına ait banka
dekontu makbuz yerine ikame edilmektedir.
3. Bağış yapanların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu veya 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’na göre indirimin geçerli olabilmesi için, açılan hesaba bağış
tutarlarını yatırırken banka tarafından verilecek makbuz veya dekont üzerine
“Van Depremi Yardım Kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılma üzere”
açıklamasına yer verilmesi gerekmektedir.
Kanaat önderlerimiz olan sizlerden, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun
olarak yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde, halkımızın da
beklentileri doğrultusunda büyük felaket yaşayan Van ilimiz için her türlü yardım ve
desteği sağlayacağınız inancıyla, bu kampanyanın tüm üyelerinize bildirilmesini ve
nakdi bağışlarınızın anılan hesaba gönderilmesi çok önemlidir.
Bu konuda gerekli hassasiyeti ve gayreti göstereceğinize inanıyorum.
İnanıyorum ki ülkemizin tüm kesimlerini temsil eden Birliğe Çağrı Platformu, birlik ve
beraberlik teması ile başlattığımız bu kampanya ile depremzede vatandaşlarımızın
yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlayacak ve çok güçlü bir mesaj verecektir.
Saygılarımla,
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Başkan
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX)  Faks: +90 (312) 219 21 44
e-posta : [email protected]  Internet Adresi : www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: (Halit Çanakçımaksutoğlu) (+90 312 218 21 52) ([email protected])
Download