Prof - İstanbul Kültür Üniversitesi

advertisement
Prof.Dr. Müge İşeri
Eğitim Durumu
Lisans: (1986): Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans: (1989) Marmara Universitesi, Istanbul
Doktora: (1994)
Marmara University, PhD, Istanbul
Ünvanlar
1997: Yardımcı Doçent – Marmara University
2002: Doçent - IKU, İşletme Bölümü
2004 : İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü-IKU
2007: Profesör – IKU, İşletme Bölümü
2009: İKÜ - İİBF Dekan Yardımcısı
Verdiği Dersler
İşletme Finansı,
Business Finance,
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi,
Evaluation of Investments,
Finansal Simulasyon,
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Kitaplar
İşeri M. (2004), “Son Finansal Krizler Ertesinde Türkiye’de Bankacılık”, Istanbul, Türkmen Yayınevi.
İşeri M., Çilingirtürk A., Chambers N. (2003), “Makro Ekonomik Göstergelerin IMKB Üzerindeki
Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
İşeri M. (2001),”Risk Sermayesi ve Türkiye’deki Geleceği”Istanbul, Türkmen Kitabevi.
İşeri M. (1999),”Managerial Finance”Istanbul, Istanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
İşeri M. Aşan S. (1998),”Yatırım Bütçelemesi ve Yatırım Kararları” Istanbul, Istanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları
Uluslararası Yayınlar
İşeri M., Çağlar N., Çağlar H. (2006) “A Model Proposal for the Chaotic Structure of Istanbul Stock
Exchange”, Chaos, Solitons & Fractals, Volume 36, Issue 5, Pages 1392-1398 (SCI-Expanded).
İşeri M., Çağlar N. (2006) “1996-2002 Döneminde İMKB Tekstil Sektöründeki Aile Şirketlerinde
Performans Belirleyicileri”, İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, 240, 115-122.
İşeri M., Kayakutlu G. (2006) “Values Revisited”, International Journal of Learning and Intellectual
Capital Vol.3, No.3, 310-322.
İşeri M. (Nisan 2004), “İMKB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde 1997-2002
Döneminde Ar-Ge Yatırımlarına İlişkin Bir Uygulama”, İşletme ve Finans Dergisi , 217, 124-131.
Ulusal Yayınlar
İşeri, M., Ulusan, M.(Haziran 2008), “Basel II’ye Geçiş Sürecinde KOBİ’lerin Bilgilendirilmesi ve
KOBİ’lerin Eğitimine Yönelik Bir Çalışmaya İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi”, Finans
Politik&Ekonomik Yorumlar,520, 75-85.
İşeri M., Çağlar N. (2007) “Türkiye’de Yatırım Fonlarının Genel Görünümü “,Yaklaşım Dergisi,Yıl 15,
Sayı 174, 37-41.
İşeri M., Ulusan M. (2007) “Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri”, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, 33, 131-138.
İşeri M., Aktaş Z. (2006), “Ülkemizde Yatırım Araçları İçinde Yeni Bir Alternatif: Borsa Yatırım
Fonları”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 502, 53-65.
İşeri M., Çilingirtürk A. (2006), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Piyasa Değeri Oranlarının Karşılaştırmalı
Analizi”, Analiz , Cilt 6, Sayı 15, 39-49.
İşeri M., Aktaş Z.. (Kasım 2005), “IMKB’de Yabancı Portföy Yatırımlarındaki Hareketler (1997-2005
Dönemi)”, Yaklaşım, 151, 371-385.
İşeri M. (Ekim 2005), “İstanbul Tekstil ve İhracatçılar Birliği’ne Üye İşletmelere Yönelik Bir Araştırma”,
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 22, 167-178.
İşeri M. (Ekim 2005), “AB’ye Uyum Sürecinde Türk Sermaye Piyasaları”, Analiz Dergisi, 14, 27-37.
İşeri M. (Şubat 2005), “Bireysel Emeklilikteki Son Gelişmeler”, Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar
Dergisi, 491, 6-18.
İşeri M. (Ocak 2005),“Reel Opsiyonlar Üzerine Bir Değerleme”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 13,
170-179.
İşeri M., Yozgat U., (Ocak 2005), “İşletmelerin Halka Açılma Nedenlerine İlişkin Bir Araştırma", Bakış
Dergisi, Sayı 14, s.149-160.
İşeri M., Kayakutlu G. ( 2004), “Economic Value Added by Intellectual Retailers in a Developing
Country”, Review of Social Economic & Business Studies, 3-4, 83-98.
İşeri M., Çilingirtürk A. (Kasım 2004), “Finansal Krizlerde Öncü Göstergelere İlişkin Bir Model
Denemesi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, 488, 57-66.
İşeri M., Chambers N. (Kasım 2003), “Derecelendirme İşlemleri ve Türkiye’nin Derecelendirilmesi”,
Mükellefin Dergisi, Sayı 131, 76-86.
İşeri M. (Nisan 2003), “Ekonomik Katma Değer Nedir? Ne Değildir?”, Banka Mali Ekonomik Yorumlar
Dergisi, Sayı 469, 75-84.
İşeri M., Chambers N. (Ocak-Mart 2003), “Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit Dönüşüm
Süreçlerinin İrdelenmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 62, 104-111.
İşeri M. (Kasım 2002), “Anonim Şirketlerde Vekalet Sorunu ve Bu Sorunun Çözümlenmesinde
Kullanılan Teknikler”, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Cilt 1, 77-86.
İşeri, Müge, “Tekstil Sektöründe 1997-2000 Yılları Arasında Likidite ve Borçluluk Oranlarının
İncelenmesi”,Yaklaşım,103,206-210,(2001).
İşeri, M., (2001). “Alternatif Finansman Tekniği: Barter Olabilir mi?”,Mükellefin Dergisi, 103,132-138,
İşeri, M. (2001).,”Proje Finansmanında Risk Analizleri”,Öneri,15,77-79.
İşeri, M.(1999).”Farklı Ekonomik Ömre Sahip Projeler Arasında Seçim Yapma Kriterlerinden Eşdeğer
Yıllık Maliyet Kavramı”,Öneri,1,279-286.
İşeri, M., (1997).“Opsiyon Kavramı ve Opsiyon Fiyatlandırma Modeline Bir Örnek”Banka ve Ekonomik
Yorumlar,12, 43-55.
İşeri, M.,(1997)”New Techniques in Capital Budgeting”,Öneri,6,141-143,(1997).
İşeri, M.,(1997)”Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Tekniklerine Bir Örnek”,Muhasebe Finansman
Dergisi,6,71-77.
İşeri, M., (1997).”Sermaye Bütçelemesi Kararlarında Enflasyonun Etkisi”,Diyalog,9,77-80.
İşeri, M.,(1997)”Çokuluslu Şirketler ve Çokuluslu Şirketlerde İşletme Sermayesi Yönetimi”,Muhasebe
Finansman Dergisi,7,91-98.
İşeri, M.,(1996)”Organizational Structure Change”, İktisat Araştırmaları Dergisi, 2,151-158.
İşeri, M., (1996)”Sermaye Yatırımlarında Tercih Yaklaşımı”, Öneri, 4,127-131.
İşeri, M.(1996)”Risk Kavramına Soru Yöntemi İle Yaklaşım”,Diyalog,6,49-56.
İşeri, M.(1996)”Abandonment Value Concept in Capital Budgeting Decisions”,İktisat Araştırmaları
Dergisi,3,35-39.
Uluslararası Sempozyum
İşeri M., Çilingirtürk A. (Mayıs 2005), “Küçük İşletmeler Avrupa Antlaşması Çerçevesinde KOBİ’lerin
İrdelenmesi”, Uluslararası Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde KOBİ’ler:Türkiye ve Benzer Ülke
Deneyimleri Sempozyumu, Bandırma, 494-508.
Ulusal Sempozyumlar
İşeri M., Aslan M. (Aralık 2005), “KOBİ Piyasalarına Genel Bakış ve Türkiye Modeli”, 2. KOBİ’ler ve
Verimlilik Kongresi –AB KOBİ’leri ile İşbirliği”, Istanbul, 177-186.
İşeri M, Çağlar N,(Nisan 2004)” 1998-2002 Döneminde IMKB Tekstil Sektöründeki Aile Şirketlerinde
Performans Belirleyicileri”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, 140-147.
İşeri M., Kayakutlu G. (Nisan 2003), “Yeni Ekonominin Performans Ölçüm Aracı: Entelektüel
Sermaye”, III.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Istanbul, 680-687.
İşeri, Müge,(1998)”Şirket İflasları ve Çok Yönlü Ayrım Analizi Tekniği ile İflasın Tahmini”, 6.Ulusal
İşletmecilik Kongresi,520-530,Antalya.
Uluslararası Sempozyumlara Katılım
07-10 Mayıs 2008, 2'nd International Interdisciplinary Chaos Symposium Chaos and
Systems, Istanbul Kultur University.
1.2.ve 3. Uluslararası Risk Yönetimi Zirvesi , Istanbul.
24-28 Ekim 2007, Riga International School of Economics and Business
Administration Üniversitesi’nde düzenlenen “International Week” katılımı, Letonya.
Complex
Kongreler
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesince düzenlenen 7.Ulusal Finans Sempozyumu 22-25 Ekim
2003 Istanbul
1.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi,11-12 Aralık 2004 İstanbul
2.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 2-3 Aralık 2005 İstanbul
3.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi,17-18 Kasım 2006 İstanbul
4.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi,7-8 Aralık 2007 İstanbul
5.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi,25-26 Kasım 2008 İstanbul
1.Aile İşletmeleri Kongresi,17-18 Nisan 2004 İstanbul.
2.Aile İşletmeleri Kongresi, 14-15 Nisan 2006 İstanbul
3.Aile İşletmeleri Kongresi,18-19 Nisan 2008 İstanbul
Download