Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin

advertisement
— 319 —
Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişilikleri­
nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım
Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı
: 31 . 5 . 197o - Sayı
•
15251)
No.
1902
Kabul tarihi
22 . 5 . 1975
MADDE 1. — Belediyelerin ve Belediyelere bağh müessese ve işletmelerin. Köy Tüzel Kişiliklerinin Hazi­
neye ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine; Kamu İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez Banka­
sına ve Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Merkez Bankasına olan bir kısım borçları bu kanun hükümleri
çerçevesinde tahkim olunur.
Belediyelerin
ve Belediyelere bağh müessese ve işletmelerin Hazineye olan borçları
MADDE 2. — Belediyelere, bütçe kanunları ve 12 , 3 . 1964 tarih, 441 sayıh Devlet Yatırım Bankası
Kanununun 5-b/3 maddesi gereğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazine tarafın­
dan açılmış olan kredilerin 31 . 12 . 1974 tarihi itibari ile ödenmemiş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz devreden
sonra 20 yılda ve altışar ayhk eşit taksitler halinde borçlu belediyeler tarafından Hazineye ödenir. Beledi­
yeler borç bakiyeleri üzerinden Hazineye yıllık % 3 faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesiz devre içinde de
yapılır.
31 . 12 . 1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış olan
kesintiler ilerde faiz ve anapara taksitlerine mahsubedîlmek üzere emanete alınır.
Belediyelerin, Belediyelere
şebbüslerine olan borçları'
bağlı müessese
1
ve işletmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerimi . Kamu İktisadî Te­
MADDE 3. — Belediyelerin ve Belediyelere bağh müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Petrol Ofisi ve Denizcilik Bankası Anonim Ortaklıklarına 31.12.1974
tarihi ve Türkiye Elektrik Kurumuna 31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini kaybe­
denler, Hazinece devralınır.
Hazinece devralman bu borçlar alacaklı kuruluşların Hazineye mevcut ve üç yıl içinde doğacak olan borç­
ları ile takas ve mahsup olunur. Belediyelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin Hazineye devroiunan bu borçları,
2 nci madde hükümleri esaslarına göre tahkim olunur.
Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak seyyaliyetini yitiren borçların tutarı, kanunun yayımı tarihin­
den itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.
MADDE 4. — Belediyelerin ve Belediyelere bağh müessese ve işletmelerin 31 . 1 2 .1974 tarihi itibari ile
İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık ödemesiz devreden sonra, 15 yılda ve altışar ayhk eşit taksitler
halinde, borçlular tarafından İller Bankasına ödenmek üzere tahkim olunur. Borcular, borç bakiyeleri üze­
rinden, yıllık % 5 faiz öderler. Faiz ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapılır. İller Bankasının bu tahkim­
ler dolayısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çerçevesinde
sağlanır.
%
31 . 12 . 1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten soma belediyelerden yapılmış olan
kesintiler alacaklılarına seri verilir.
MADDE 5. — Aşağıda belirtilen borçlar, bu kanunla yapılacak tahkimin dışındadır.
,
A) İller Bankası nezdindeki «Belediyeler Fonu» na olan borçlar,
B) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve işletmelere olan borçları ile bu müessese ve işletmelerin,
bağh oldukları belediyelere olan borçlan.
1902
31 . 5 . 1975
— 320 —
Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin
ve Tekel Genel Müdürlüğünün
T. C. Merkez Bankasına olan borçları.
MADDE 6. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinden Toprak Mahsûlleri Ofisi, Sümerbank, Şeker Fabrika­
ları T. A. §.,
T. C. Ziraat Bankası (Tanm Satış Kooperatifleri Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatif­
leri) ile Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle olan borçla­
rından seyyaliyetini yitirmiş olanlar Hazinece devralınır. Devralman bu borçlar karşılığında, Hazine T. C.
Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve faizsiz tahvil verir.
Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazinece devralınan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel Genel
Müdürlüğünün Hazineden, mevcut ve 3 yıl içinde doğacak görev zaran ve destekleme alım zararları alacaklan bu borçlara mahsup edilebilir. Mahsuptan bakiye kalacak borç tutarlan sermayelerine mahsup edilebi­
lir.
Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün borçlanndan
seyyaliyetini baybetmiş olan miktarlan bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay içinde T. C. Merkez
Bankası ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.
Kamu
İktisadi
Teşebbüslerinin
kendi aralarındaki
borçları
MADDE 7. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kendi aralarındaki borç ve alacaklarından 31 . 12 . 1974
tarihi itibariyle seyyaliyetini yitirmiş olanlar Devlet Yatınm Bankasına devir ve temlik olunur. Bu suretle
alacakları temlik olunan kurumların 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek
borçlan bu alacaklanna mahşubedilir.
Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Bankasına devrolunan borçlan ve kurumların 31 . 12 . 1974 tarihi
itibanyıe Devlet Yatınm Bankasına olan seyyaliyetini kaybetmiş borçlan bu kurumlar tarafından 5 yıllık
ödemesiz devreyi izleyen 5 yıl içinde altışar ayhk eşit taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına ödenir.
Bu borçlar için, ödemesiz devre de dahil olmak üzere yılda % 6 oranında faiz ödenir.
Devlet Yatırım Bankasının yukandaki tahkim dolayısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık
yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağlanır.
MADDE 8 . — Bu kanunda öngörülen işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli meblâğian bütçenin ilgili
tertiplerine veya yeniden açılacak özel tertiplerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 9. — Bu kanunda sayılan ve fakat borçlan olmaması nedeniyle bu kanun hükmünden yarar­
lanmayan belediyeler ve belediyelere bağlı işletmeler ile köy tüzel kişiliklerine tahkim konusu edilen husus­
larla ilgili taleplerinde öncelik tanınır.
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Cilt
6
8
Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
100
107
33
Cilt
Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
Cilt
269
510
18
25
12
20
34
333:342
21
43
48
51
I
440 S.
II
III
644
492
266
406
616:621
Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
80
259,292:294
- Gerekçeli 98 ve 98'e 1 nci ek S. Saydı basmayazılar Millet Meclisinin 33 ve 80 nci birleşimlerine,
Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 51 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
- Bu kanunu; Millet Meclisi Plan, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan komisyonları görüşmüştür.
- Esas No. : 1/171.
Download