MKE Kurumu Su Kirliliği Kontrolü Yönergesi

advertisement
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait
Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde oluşan su kirliliğinin önlenmesi için gerekli olan hukuki ve
teknik esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını,
atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme
ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge;
a) 2872 sayılı Çevre Kanunu’na,
b) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı
ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,
b) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin
değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım
potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi,
c) Atıksu: Evsel ve endüstriyel kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen
veya tamamen değişmiş suları,
ç) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon
sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve
tesislerin tamamını,
d) Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek
yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar
kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve
ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,
e) Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yol açan
Fabrika/İşletme Müdürlüklerini,
f) Bağlantı kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel
bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan kanalı,
g) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ğ) Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,
h) Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama
boşaltılmasını,
ı) Çevre yönetim birimi: Kuruma ait Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin faaliyetlerinin
çevre mevzuatına uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını
değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birimi,
i) Endüstriyel atıksu: Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin faaliyetlerinden kaynaklı, evsel
atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,
1
j) Evsel atıksu: Fabrika/İşletme Müdürlüklerine ait ofis ve lojmanlardaki evsel
faaliyetlerden kaynaklanan atıksuları,
k) İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, mülki amirleri, büyükşehir
ve şehir belediye başkanlıklarını, atıksu altyapı tesisleri yönetimini, İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüklerini, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
l) Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı,
yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya
ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan
sistemi,
m) Kompozit numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında atıksu
debisiyle orantılı olarak alınan karışık numuneyi,
n) Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,
o) Numune alma noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu
sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası ise,
atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin
alındığı noktayı,
ö) Oluşan atıksu miktarı: Belirli bir oluşum periyodu için ölçümlerle veya su
tüketiminden hareketle yapılan hesaplamalarla belirlenen atıksu miktarını,
p) Su kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik
özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan
biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla
kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının
boşaltılmasını,
r) Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki Fabrika/İşletme Müdürlüklerini,
s) Yeraltı suları (YAS): Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan
bütün suları,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönerge, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait
Fabrika/İşletme Müdürlüklerinde oluşan su kirliliği kontrolü faaliyetlerinin bir plan ve
program dahilinde yürütülmesini sağlar.
Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları
MADDE 6- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından taşra teşkilatında çevre
yönetim birimi, takibi ve kontrolünden Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına bağlı İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Şubesi Müdürlüğü sorumludur.
(2) Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu
Başkanlığınca denetlenir, gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.
(3) Müfettişler ile uygulamadan sorumlu amirler bu Yönergenin geliştirilmesine ilişkin
olarak rapor verirler.
Değişiklik esasları
MADDE 7- (1) Bu Yönergede, mevzuattaki değişmeler ve ihtiyaçlar göz önüne
alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, İşletme/Fabrika Müdürlüklerinin teklifi üzerine, İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığının koordinesinde hazırlanan değişiklik teklifleri, Teşekkül Genel Müdürü’nün
Olur’una sunulur.
Dağıtım ve kullanma esasları
MADDE 8- (1) Bu yönerge gizli olmayıp, tüm Kurum birimlerine dağıtılır.
2
İKİNCİ BÖLÜM
Suların Korunması ve Kirlenmesinin Önlenmesi
Suların korunması ve kirlenmesiyle ilgili esaslar
MADDE 9- (1) Suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;
a) Su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine
bağlanması,
b) Evsel kaynaklı atıksular için, konuta giren temiz su miktarının atıksuya eşit olması,
c) Atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu en aza indirerek kirliliği
kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması,
ç) Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan uygun arıtma yöntemlerinin
seçilmesi,
d) Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olup, arıtılmış atık suyun
verileceği alıcı ortam için belirlenmiş kalite standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi,
esastır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları
İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel sularla ilgili kirletme yasakları
MADDE 10 - (1) Arıtılsa dahi içme ve kullanma suyu rezervuarına atıksuların
deşarjına izin verilmez.
(2) Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atıksuların Boşaltım Esasları
Kanalizasyon sistemlerine boşaltım
MADDE 11 – (1) Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel
ilkeler şunlardır;
a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine
bağlanması bir hak ve mecburiyettir.
b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.
c) Atıksu oluşumuna sebep olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait
Fabrika/İşletme Müdürlükleri, kanalizasyon sisteminden, arıtma ve/veya bertaraf amacıyla
kurulmuş arıtma ve deşarj tesislerinden yararlanmalarının doğuracağı bütün harcamaları
karşılamakla yükümlüdür.
ç) Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin
edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli
karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.
d) Bir Fabrika/İşletme Müdürlüğünün atıksuyunun kanalizasyon sistemine doğrudan
bağlanabilmesi, ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;
1) Kanalizasyon sisteminin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,
2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,
3) Kanalizasyon sisteminin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini
olumsuz yönde etkilememesi,
4) Biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler içermemesi,
5) Atıksu arıtma tesisinde oluşacak çamur ve benzeri artıkların uzaklaştırılmasını,
kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden
olmaması,
6) Endüstriyel atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör
vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynaklarının, atıksu yönetimleriyle
3
yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle
muhafaza etmesi ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmesi,
gerekir.
Alıcı ortama doğrudan boşaltım
MADDE 12 – (1) Atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliliğin azaltılması
ve arıtılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun
aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi Fabrika/İşletme Müdürlüğünün
(kirleten) sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Bu ölçümler beş yıl süreyle saklanır. İdare, bu
yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare
tarafından denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masrafı Fabrika/İşletme Müdürlüğü
tarafından karşılanır.
(2) Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda
aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
a) Atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde Fabrika/İşletme Müdürlükleri kanalizasyon
sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla, atıksularını kentsel kanalizasyon sistemine
deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları,
münferit veya ortak arıtma tesisleri yaparlar.
b) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma
suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır.
c) Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına
boşaltılmaları yasaktır.
ç) Fabrika/İşletme Müdürlükleri faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verdikleri
atıksular için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablolara konulan deşarj
standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Evsel nitelikli atıksuların alıcı su ortamlarına
deşarjlarında uyulması gereken standart değerler de Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin eki
Tablo 21’de verilmiştir.
Kompozit numunelerin alınması ve değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Atıksuların alıcı ortamlara doğrudan deşarjı ile ilgili olarak Su
Kirliliği Yönetmeliğinde yer alan standart değerler, alınan kompozit atıksu numunelerinde
aşılmaması gereken sınır değerleri ifade etmektedir.
(2) Fabrika/İşletme Müdürlükleri, gerekli deşarj standartlarını sağlamak için arıtma
tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve
analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri
belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu
yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare
tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı ilgili Fabrika/İşletme Müdürlüğü tarafından
karşılanır.
(3) Alıcı ortama atıksu deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık,
iki saatlik ve yirmi dört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen
konsantrasyonları ifade etmektedir.
(4) Denetlemelerde normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve
bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün
olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu
arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit
numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.
(5) Atıksular veya arıtılmış sulardan numune alınması Numune Alma ve Analiz
Metodları Tebliğine göre yaptırılır.
Endüstriyel atıksu deşarj standartları
4
MADDE 14 – (1) Fabrika/İşletme Müdürlükleri üretim tiplerine göre aşağıda
görüldüğü şekilde gruplandırılmıştır:
a) Kimya sanayii sektörü,
b)Metal sanayii sektörü; demir çelik işleme tesisleri, genelde metal hazırlama ve
işleme, galvanizleme, dağlama, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama,
emayeleme, sırlama, mineleme tesisleri, metal taşlama ve zımparalama tesisleri, laklamaboyama tesisleri, demir dışı metal üretimi, demir ve demir dışı dökümhane ve metal
şekillendirme ve benzerleri.
c) Karışık endüstriler; sektör belirlemesi yapılamayan sanayiler.
Evsel nitelikli atıksular için deşarj standartları
MADDE 15 – (1) Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel
arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart
değerler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan Tablo 21’de verilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevre İzni Alınması ile İlgili Hükümler
Alıcı ortama atıksu deşarjı olan Fabrika/İşletme Müdürlükleri için çevre izni
MADDE 16 – (1) Her atıksu deşarjı için idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve
diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli
atıksuların doğrudan deşarjı için çevre izni alınması mecburidir.
(2) Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin hükümleri
uygulanır.
Alıcı ortama atıksu deşarjı konusunda çevre iznine tabi işletmeler için genel
hükümler
MADDE 17 – (1) Fabrika/İşletme Müdürlüğünün Çevre İzin başvurusunda
bulunabilmesi için bir adet yirmi dört saatlik kompozit atıksu numune sonucunun veya en az
üç adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir.
(2) Çevre İzni işlemlerinde gerekli olan atıksu analizlerinin, Bakanlıktan Çevre
Analizleri Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış laboratuvarlarda yapılması zorunludur.
Kirlenmeye karşı tedbir yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Çevre izni alan Fabrika/İşletme Müdürlükleri arıtma tesislerini
kurup işletmeye aldıktan sonra da çevre izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici
atmamakla ve gerek alıcı ortam, gerekse deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
Atıksu Bağlantı İzni, Kanalizasyona Bağlantı Kısıtları, Atıksu Toplama Sistemine
Verilemeyecek Maddeler, Atıksu Özellikleri, Kanalizasyona Bağlantı ve Boşaltım ve
Yönetmeliğin İhlali
Atıksu Bağlantı İzni
MADDE 19 – (1) Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin atıksularını atıksu altyapı
tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince (belediyeler) verilecek olan
atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge
karşılığında; endüstriyel atıksuların bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları
sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir.
Kanalizasyon sistemine bağlantı kısıtları
MADDE 20 – (1) Atıksu altyapı tesisleri kapsamında inşa edilen ve işletilen
kanalizasyon sistemlerine yapılacak bağlantılar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:
5
a) Kanalizasyonun ayrık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer
drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz.
b) Birleşik ve ayrık sistemlerde, izne esas olacak atıksu miktarları ve özellikleri
yağışsız havalarda belirlenir.
c) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, yetkili atıksu altyapı tesisleri
yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.
ç) Endüstriyel atıksular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirletilmemiş
sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez.
d) Atıksu altyapı tesislerine deşarj edilmiş olan atıksular, atıksu altyapı tesisleri
yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılamaz.
e) Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın evsel atık sular
kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapabilir.
f) Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile
sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak, Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp
bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli
Çevre Kurulu tarafından karar verilir.
Atıksu toplama sistemine verilemeyecek maddeler
MADDE 21 – (1) Arıtma tesisinin arıtma verimini olumsuz yönde etkileyen maddeler;
atıksu tesislerini tahrip eden, fonkisyonlarını ve bakımlarını engelleyen, zorlaştıran, tehlikeye
sokan veya tesislerde çalışan personele zarar veren maddelerin atıksu altyapı tesislerine
verilmesi yasaktır.
(2) Çöp ve katı maddelerin öğütülerek kanalizasyona verilmesini sağlayan çöp
öğütücülerinin kullanılması yasaktır.
(3) Bitkisel ve madeni atık yağların kanalizasyona verilmesi yasaktır.
Atıksu altyapı tesislerine bağlanabilecek atıksuların özellikleri
MADDE 22 – (1) Endüstriyel atık suların, atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerlere
uyum göstermesi şarttır.
(2) Küçük atıksu kaynakları tanımına giren endüstri atık sularından Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri aşanların
atıksu altyapı tesislerine doğrudan bağlanabilmesi, atıksu altyapı yönetimlerinin iznine
bağlıdır.
Kanalizasyon sistemine bağlantı ve boşaltımların kontrol düzeni
MADDE 23– (1) Fabrika/İşletme Müdürlüklerinin kanalizasyon sistemine atıksu
bağlantısının yapıldığı yerde, kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa
edilir. Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek ilgili atıksu altyapı
tesisleri yönetiminin bilgisine sunulur.
Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde yönetmeliğin ihlali kapsamına
giren davranışlar
MADDE 24- (1) Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde aşağıda sıralanan
ihlaller gerçekleşirse;
a) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili olarak, bağlantısı yasaklanan
atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu bağlantı kalite kontrol izin
belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,
b) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin olarak, atıksu miktarları ve
özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında
kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun
ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri beş yıl boyunca saklanmamışsa
ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse,
c) Kontrol düzeni ile ilgili olarak, atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine
müsaade edilmemişse,
6
idare kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Haber Verme Yükümlülüğü, İzleme ve Yaptırım
Denetim
MADDE 25 – (1) Bu Yönerge uyarınca;
a) Alıcı ortama her türlü atıksu deşarj denetiminde Bakanlık yetkilidir. Bu yetki
taşrada il çevre ve şehircilik müdürlüklerince kullanılır.
b) Alıcı ortama atıksu deşarjı olan Fabrika/İşletme Müdürlükleri için çevre izin
belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden Bakanlık ve il çevre ve
şehircilik müdürlükleri sorumludur.
c) Kanalizasyona bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izni belgesinde belirtilen
hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden atıksu altyapı tesisleri yönetimleri
sorumludur.
Haber verme yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Atıksu üreten Fabrika/İşletme Müdürlükleri mevzuatta öngörülen
arıtma tesis veya sistemlerini kurmak ve atık sularını deşarj standartlarını sağlayacak şekilde
arıtmak zorundadırlar.
(2) Arıtma tesisi olmayanlar, arızalananlar, çalıştığı halde standartları
sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli
olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yükümlüdürler.
İzleme
MADDE 27 – (1) Fabrika/İşletme Müdürlükleri, arıtma tesislerinin verimli olarak
çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur.
(2) Atıksuların özellikleri ve miktarları düzenli olarak Bakanlıkça belirlenecek bir
formatta ve dijital ortamda kaydedilir.
(3) Fabrika/İşletme Müdürlükleri, atıksularının çıkış sularında deşarj izin belgesinde
belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle,
atıksuların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde
beyan etmekle yükümlüdürler.
(4) Yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları raporların asılları ile birlikte dijital ortamda
da en az beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.
Yaptırım
MADDE 28 – (1) Bu Yönergedeki yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen Fabrika/İşletme Müdürlüklerine; ek süre verilmesi ve bu
süre sonunda da eksikliklerin yerine getirilmemesi durumunda; faaliyetlerinin kısmen veya
tamamen durdurulma cezası yetkili makamlar tarafından; idari nitelikteki cezalar ise yine
yetkili merciler tarafından verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönerge 18.02.2017 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
7
Download