TÜRKİYE ve YENİ ZELANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

advertisement
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
TÜRKİYE ve YENİ ZELANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA1
A COMPARATIVE RESEARCH ON NATIVE LANGUAGE ART
CURRICULA OF TURKEY AND NEW ZEALAND
Havva YAMAN1, Gökçen GÖÇEN2
Sakarya ÜniversitesiEğitimFakültesi / Sakarya
Sakarya ÜniversitesiEğitimFakültesi / Sakarya
1
2
Öz: Eğitim programı günün ihtiyaçlarıyla belirlenen hedeflere göre hazırlanmaktadır. Zamanla değişen ihtiyaçlar,
eğitim alanında yapılan araştırmalar, eğitim programında
karşılaşılan sorunlar, bilim alanındaki yenilikler gibi nedenler
ülkelerin, eğitim programlarını gözden geçirmelerini gerekli
kılmaktadır. Türkiye için de hâlâ bir değişim ve gelişim
sürecinde olan ana dili eğitim programının bu sürecine
katkı sağlayacak karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu amaçla çalışmada Yeni Zelanda’nın resmî ve eğitim
dili olan İngilizce Öğretim Programı (2008) ile Türkçe
Öğretim Programı (2006, 2009) karşılaştırılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmaya dayalı
tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada evren olan Türkçe
Öğretim Programı (2006, 2009) ve Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim Programı’nın (2008) tümü üzerinde çalışılmıştır.
Veriler doküman analizi tekniğine uygun olarak toplanmış
ve elde edilen veriler ilişkisel olarak sunulmuştur. Türkiye
ve Yeni Zelanda dil öğretim programları “genel amaçlar”,
dil öğretim yaklaşımı”, “öğrenme-öğretme süreci”, “öğretimin genel çıktıları”, “beceri alanları”, “beceri amaç/
hedefi” ve “ölçme-değerlendirme” bakımından taşıdıkları
benzerlikler ile farklılıklar açısından değerlendirilmiş ve
bu kapsamda Yeni Zelanda İngilizce öğretimi programının
Türkçe öğretimi programı için örnek olabileceği noktalara
dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Abstract: Curricula are developed in accordance with the
aims that are determined by the current needs. Some reasons
like changing needs, researches on the field of education,
problems in curriculums and innovations in education force
countries to revise their curricula. Comparative researches
that will contribute to Turkey’slanguageartscurriculum,
which is stilldeveloping, arerequired. With this purpose
in mind, Turkish Language ArtsCurriculum (2006, 2009)
and English Language Arts Curriculum (2008) which is
the official and educational language in New Zealand are
compared. Comparative survey method, which is one of
relational survey models, was employed in the research.
Turkish Language Arts Curriculum (2006, 2009), which
is the population of the study, and English Language Arts
Curriculum of New Zealand (2008) have been completely
studied. The data was collected with document analysis
technique and the collected data was presented relationally.
The both was examined in terms of their “overall aims”,
“language teaching approach”, “teaching-learning process”,
“overall outputs of teaching”, “skills”, “aims of skills” and
“assessment and evaluation”. The similarities and differences
between these were also mentioned. Then, some points in
curriculum of New Zealand that could serve as a model
for Turkish Language Arts Curriculum were highlighted.
Key Words: Comparative Education, Curriculum, Native
Language Arts Curriculum, Teaching Turkish
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitim Programı,
Ana Dili Öğretim Programı, Türkçe Eğitimi
Doi: 10.17368/UHBAB.2015139473
(1) Sorumlu Yazar: Havva YAMAN, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Sakarya /
Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 25.11.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 11.01.2015Makalenin
Türü: Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok
/ None“Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”
1
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
1. GİRİŞ
lama, farklı ülkelerin başarı yollarını keşfetme,
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
denenmiş ve sağlaması yapılmış sistemleri örnek
Eğitim, nitelikleri ayırt etmeden insanlarda tutum
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
alma, farklı
ülkelerin
gelişmelerini takip ederek
ve davranış değişikliği sağlamaktır. Kavcar’a (1999:
gelişme
gösterme gibi
olanaklar sağlamaktadır.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
1) göre çağdaş eğitimin amacı, geçmişteki sosyal
Ülke sistem, program ve başarılarını sorgulama,
CUSTOM DUTIES
ve ulusal değerleri tanıtıp benimsetme, bugünün
anlama ve yorumlama fırsatı veren ve böylece
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
gerçeklerini gösterme ve geleceğe dönük
değerler,
çözüm ve geliştirme sürecini hızlandıran karşı2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
hünerler kazandırmaktır.
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
laştırmaların
arkasındaki temel neden Sağlam’a
Ülkeler, sosyal, siyasî yapılanmalarına, ekono- (1999) göre bir ülkenin eğitim sistemi ile ilgili
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer özelliklerine
değiştirmesi nedeniyle,
eşyanın deneyimlerinin,
from the movement of commercial
commodities
mik, coğrafi ve eşyanın
kültürel
görebukendi
öteki ülkeler
için bir bakıma
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal oluşturmaktadır.
ve mali fonksiyonlarının yanında
önemli bir “örnek
commodities’quantity
and value.
It is are a olmasıdır.
kind of
eğitim sistemlerini
Bir eğitim
olay” niteliği
taşıyor
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.ihtiyaçlarıyla
Aynı zamanda harcamalar
üzerindenhealınan
instrument in addition to its economic, social and
programı o günün
belirlenen
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve Ülkeler,
fiscal functions.
they are not
collectedsistemlerinin
on
her Since
ne kadar
eğitim
yakurumlar vergisi gibi Zamanla
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
deflere göre hazırlanmaktadır.
değişen
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan pılandırılmasında,
an indirect tariff on expenditures,
customörgütlenme,
duties
felsefe,
içerik
ihtiyaçlar, eğitim
alanında
eşyanın
gümrüğe yapılan
geldiği andaaraştırmalar,
bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
kendi
ve
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi anlamında
to foreign trade arrive
at thesistemlerini
custom. According geliştirseler
to
eğitim programında
karşılaşılan
sorunlar,
bilim
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
sorumluluğunu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, bunun
duties are
excluded from this üstlenseler
law. Therefore, de diğer ülkealanındaki yenilikler
gibi nedenler
ülkelerin
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
eğitim
yaşantılarından
hem
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun lerin
regulated
by customs
law numberedyararlanılması,
4458.
eğitim programlarını
gözden
geçirmelerini
geile dış ticarete
konu olan
eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
detoülkelerin kendi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak ortak
createdbilginin
beginning güçlenmesi
with commoditieshem
subject
rekli kılmaktadır.
Eğitimsırasına
programını
işlemlerin
göre geliştirme,
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
eksikliklerini fark
Diğer tüm vergilerde olduğu gibi değerlendirmelerini
Turkey and continuing with yaparak,
operation sequence.
sorunlara çözümoluşturulmuştur.
bulma
isteği
gümrük
vergisinde
de eğitimcileri
zorunlu aşamalar farklı
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
edip,
problemlerine alternatif çözümler üretebiltahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
arayışlara yönlendirmektedir.
Bunlardan
biri
de
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
açısından
olumlu
sonuçlar
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlermeleri
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to sağlayan bir
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
farklı ülkelerin Gümrükler
eğitim
programlarını
incelemek,
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
girişimdir.
Eğitimde bu girişimlerin
dayandığı
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan
uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
ülkeler arasındaGümrük
karşılaştırma
yapmaktır.
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir gerçek,
process of
other taxes.reform
Customsçalışmalarının
duty disputes
eğitimde
evrensellik
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
aşamada
çözümlenmek
place. However,
in the case ulusların
of disputes not
being sorunlarında
Karşılaştırmalı öncelikle
eğitim,idari
farklı
kültürler
ve zorundadır.
farklı gösterdiği
dünyada
eğitim
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
ülkelerde, iki veya
daha fazla
eğitim
sisteminin da benzerliklerin göze çarpmasıdır.
Her ulus
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler: tanımlamaya
Gümrük, Gümrük yarVergisi, sorunlarını
Disputes
benzerlikleri veAnahtar
farklılıklarını
kendine özgü koşullara uygun olarak
Gümrük Uyuşmazlıkları
dım eden, benzer görünen olguları açıklayan ve çözümlese de çözüm yolları üzerinde başka ulusinsanları eğitme yolları hakkında yararlı teklifler ların yaklaşımlarını göz önünde bulundurmalıdır
getiren bir disiplindir (Türkoğlu, 1985).
(Alkın, 2007).
Ülkelerin eğitim sistem ve programları arasında
yapılan karşılaştırmalar, bir ülkenin eğitimde
karşılaştığı soruna benzer sorunlar karşısında
ülkelerin aldığı önlem ve çözüm yollarını an-
Ülkeler arasında eğitim konusunda karşılaştırma
yapılan konulardan biri ana dili eğitim programlarının karşılaştırmasıdır. Bu konuyu ele alan kuruluşlardan biri olan Uluslararası Ana Dili Eğitimi
2
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Örgütü’ne göre ana dili öğretimi çalışmalarının
geleneksel ilkeleri ile yenilik yapma, yaratıcı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
uluslararası alanlara taşınması gerektiği şöyle
olma ve doğal düşünmeyi birleştirir. Ülkede, 21.
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
açıklanmaktadır (Göğüş, 1988: 16).
yüzyılda
başarılı bir vatandaş olmak için bütün
YeniTO
Zelandalıları
beceri ve değer ile donatan
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
DISPUTESbilgi,
OVER
“Ana dili eğitimi alanında uluslararası düzeyde
dünya lideri bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır.
CUSTOM DUTIES
temas ihtiyacı günden güne büyüyerek kendini
Günümüz
bilgi3 çağında, öğrenenlerin problem
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
göstermektedir çünkü ana dili eğitimiSelin
alanında
2
bilgi Yüksek
sentezleme,
başkalarıyla çalışma,
Celal Bayarsorunlar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Ens. Maliçözme,
Hukuk Programı
Lisans Öğrencisi
çalışanların karşılaştıkları
az veya
çok
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yaratıcı ve yenilikçi olmanın yollarını bilmeleri
her ülkede birbirine benzemektedir. Bir ülkedeki
hedefler,
Zelanda
eğitim sisteminin
Özet: Gümrük vergisi,
gümrüğedış
tabiülkeler
olan ticari gerekir.
Abstract:Bu
Custom
duty is aYeni
kind of
tariff arising
gelişmeler ve uygulamalar
hakkında
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Yeni isZelanda’da
miktarı veya değeri üzerinden
alınan,başka
ekonomik, merkezindedir.
subject to customs which
based on thoseeğitim sistemi
pek az bilgi edinebilmektedir.
Bundan
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
geçtiğimiz
yirmi
dış ticaretmemleketi
ve ekonomi politikası
aracı olan ana
bir vergi her
tariffyönüyle,
that is a foreign
trade and economic
policyyılda denetim,
bir kimsenin kendi
dışındaki
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ölçme,
nitelik,
öğretme
dolaylı bir
vergi sahibi
türü olan olmaması
gümrük vergisi, onu
gelir ve müfredat,
fiscal functions.
Since they
are not collected
on ve öğrenme
dili eğitimi üzerinde
bilgi
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
kapsayan
bir değişime
gitmiştir. Sonuç
vergide
türüzorlaştırmaktadır.”
olmadığından, dış ticarete konu olan alanlarını
an indirect tariff
on expenditures,
custom duties
değerlendirmesini
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
dizi
yöntem
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi olarak
to foreignbir
trade
arriveyeni
at the fikir
custom.ve
According
to araştırma ve
Türkiye’de eğitime
bakıldığında,
örgün
eğitimin
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
bağlı olarak
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, kanıtlara
duties are excluded
from thisbenimsenmiştir.
law. Therefore,
ilk basamağı isteğe
okul
eğitimdir.
gümrükbağlı
vergilerinin
usulöncesi
ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Bu eğitimi zorunlu
olankonu
12 olan
yıllık
ilkTürkiye
ve orta
Zelanda’da
eğitim, öğrenenlerin
yaşam
ile dış ticarete
eşyanın
Gümrük Yeni
Through
this law, a systematization
has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
öğretim takip eder.
Türkiye’de
yıllıkbirzorunlu
öğrenme
ihtiyaçlarına
odaklanmıştır.
Her
işlemlerin
sırasına 12
göre
sistematik boyu
international
trade entering
customs territories
of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
eğitim sistemi, 2012-2013
döneminde
akademik
ya meslekî
yollarla
gümrük vergisinde
de zorunlu başlamış
aşamalar olanve
tarh, bir
Likeöğrenci
all other taxes,
compalsiveve/ve
levels such
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
4+4+4 şeklindeBakanlığı’na
planlanmıştır.
Bubireğitim
geliştirebilir.
bağlı ayrı
kuruluş sistemi
niteliği olan potansiyelini
by General Directorate
of Customs asOkullar
a part of ve öğretmen1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
kendisinden önceki
5+3
eğitim
sisteminden
farklı
Programı
Yüksek
Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
ler,
eleştirel
düşünceyi
teşvik
için çeşitli
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes etmek
over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
olarak; 4 sene ilkokul
(1-4.
sınıflar),
4
sene
ortamateryalleri,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir öğrenme
process of other
taxes. Customsdeneyimleri
duty disputes ve öğrenme
yapıya
sahiptir.
Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları
have
to
be
resolved
administratively
in the first
okul (5-8. sınıflar)
ve 4 sene lise (9-12. sınıflar)
uygulama,
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. ortamlarını
place. However, kullanır.
in the case ofBu
disputes
not being Yeni ZelanAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal
action
can
be
taken.
dönemlerini ifade
etmektedir.
da’daki gelişen öğrenci başarısına
1 katkı sağlayan
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
biridir.
Gümrük Vergisi, faktörlerden
Disputes
Yeni Zelanda Anahtar
eğitim Kelimeler:
sistemiGümrük,
incelendiğinde
Gümrük Uyuşmazlıkları
birinci sınıf, modern ve ihtiyaçlara cevap veren
bir nitelikte olduğu ifade edilmektedir. The New
Zealand Education System’de (E.T. 05.10.2014)
Yeni Zelanda eğitim sistemiyle ilgili şu ifadelere
yer verilmektedir.
Yeni Zelanda’nın eğitimdeki başarısı için önemli
oranda uluslararası ilgi vardır. Yeni Zelanda, işinin
ne olduğunu ve nasıl yapacağını iyi bir şekilde
anlamış eğitim kurumlarına, hizmet sağlayıcılarına,
yöneticilere ve öğretmenlere sahiptir. Yeni Zelanda
eğitimcilerinin uzmanlığı ve tecrübesi de gittikçe
artan bir şekilde dünya çapında beğenilmektedir.
Eğitim sistemi, 21. yüzyıla donanımlı liderler ve
vatandaşlar yetiştirmek için eğitimin ispatlanmış,
3
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Uluslararası karşılaştırmalara göre;
nitelendirilmiştir. Okul öncesi eğitime yüksek
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
bir katılım vardır ve bu eğitim öğretmenlerinin
• Aralık 2006’da, yaşları 25 ile 64 arasında
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
kalitesiYOLLARI
gittikçe yükselmektedir. Okul eğitimi erken
değişen Yeni Zelandalıların % 77’si orta ve
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
dönemde
okuryazarlık
ile matematik becerisinde
yüksek eğitim seviyelerinde yeterlikler almıştır.
güçlü temeller sağlamaktadır ve kapsamlı ve dengeli
CUSTOM DUTIES
Bu oran, OECD ülkeleri için % 67’dir.
3
öğretim
programına
bir giriştir. Ortaöğretim (13Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
• 1991 ve 2005 arasındaki
lisans
derecesine
sahip
2
mükemmel
birLisans
bireyÖğrencisi
temelli öğrenme sağlar
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali17)
Hukuk
Programı Yüksek
3
Celal
Bayar
Üniversitesi
Salihli
MYO,
DıĢ
Ticaret
Bölümü
yetişkinlerin veya daha yüksek yeterliklere
ve profesyonel kariyer danışmanlığı tarafından
sahip olanların
oranı
%
8’den
hemen
hemen
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari desteklenir.
Abstract: Custom
duty is a kind of öğrenmeleri
tariff arising
Öğrencilerin
ve bilgiye
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
% 20’ye yükselmiştir.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, ulaşmaları
subject to customs
whichZelanda
is based on
those bilgi, iletişim
için Yeni
okulları
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
• PISA sınavlarında
(2000, 2003 ve 2006) okutürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
ma, matematik,
bilimsel okuryazarlık alanında
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
(2003’te problem
çözmede)
OECD
ülkelerinin
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
ortalamasınınolmak
üzerinde
sonuçlar alınmıştır.
PISA
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
kanun kapsamı
dışında ikisi
tutulmuştur.
Bu nedenle,
2006’da, 57 ülkeden
yalnızca
(Finlandiya
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
sayılı Gümrük
düzenlenmiştir.
kanun
ve Hong Kong),
YeniKanunu’nda
Zelanda’dan
dahaBuiyi
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Bölgesine
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
sonuç almıştır;
sekizgirişinden
ülke kendisine
benzerdir
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
oluşturulmuştur.
Diğer tümönemli
vergilerdeölçüde
olduğu gibi
ve diğer 46 ülke
kendisinden
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
daha düşüktür.
tariff that is a foreign
trade and
economic
policy
teknolojileri
ve yeni
yollar
önermek
ile destek-
ve orta öğretim ve yükseköğretimi kapsayan üç
temel basamaktan oluşmaktadır ve bu basamaklar
içinde öğrenciler istedikleri okul türünü seçebilmektedir. Eğitim, yaşları 6-16 arasında değişen
herkes için zorunludur. Okul öncesi eğitimi beş
yaşın altındaki çocuklar içindir ve güçlü, kaliteli
bir teminat ile dünya lideri ulusal bir programla
sağlayan önemli araçlardan biridir. Programlar
instrument in addition to its economic, social and
fiscal functions.
Since they are birçok
not collected
on
lenir.
Yükseköğretim
kurum
ve kuruluş
regular basis like income tax and corporate tax, as
an indirect tariff
on expenditures, custom
duties öğrenenlerin
tarafından
sunulmaktadır.
Yetişkin
are collected only once when commodities subject
to foreign trade arrive
at the custom.
According
to farklı seçenek
ihtiyaçlarını
karşılamak
için
birçok
the second item of tax procedural law, custom
duties are
excluded from this nitelik
law. Therefore,
vardır.
Yükseköğretim
ve programlarının
procedures and practises of custom duties are
regulated uluslararası
by customs lawalanda
numbered
4458.
kalitesi
tanınmaktadır.
Through this law, a systematization has been
created beginning with commodities subject to
international
trade entering
customs
territories
of
Yeni
Zelanda
eğitim
sistemi
sağlam
temelleri
Turkey and continuing with operation sequence.
Like
all
other
taxes,
compalsive
levels
such
as
ileassessment,
beceri accrual
ve başarı
odağı ile örnek alınabilecek
and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
sistemdir.
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlerbir
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
• Ortalama başarı
yüksek
olmasına
rağmen,
Yeni
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 2.customs
duties has
a different form from theVE ANA DİLİ
EĞİTİM
PROGRAMLARI
süreci, diğeraltında
vergilerdekalan
oluşanöğrencilerin
süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Zelanda ortalamanın
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
PROGRAMLARI
öncelikle idari için
aşamada
çözümlenmekdevam
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
başarısını yükseltmek
çalışmaya
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
etmelidir. uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. Eğitim sürecindeki pek çok1 bileşenden biri
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
olan
programlar, belirlenen amaçlara ulaşmayı
Yeni Zelanda’daGümrük
eğitim,
okul öncesi eğitimi, ilk
Uyuşmazlıkları
devletlerin ideolojilerini ve çeşitli hususlardaki
algılarını yansıtan ayna vazifesi görmektedir.
Bu algılar uluslararası ilişkilerde devlet politikalarının geliştirilmesinde son derece faydalı ve
lüzumludur (Pingel 2004’ten akt: Osmanoğlu ve
Yıldırım, 2013: 512).
4
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Türkiye’de eğitim sürecinde kullanılan progokulda ya da okul dışında bireye kazandırılması
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ramların farklı dönemlerde “müfredat programı,
plânlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkin1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
eğitim programı, öğretim programı” gibi terimlerle
likleri YOLLARI
kapsayan yaşantılar düzeneğidir (Demirel,
adlandırıldıkları görülmektedir.
Bu durum kavram
2007).
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
kargaşasını da beraberinde getirmiştir (Özbay,
CUSTOM DUTIES
Programlarda hedef, içerik, öğrenme-öğretme
1997: 34). Bu terimlerle ilgili karşılaşılan
farklı
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
süreci
ve değerlendirme ögeleri arasında dinatanımlar vardır. Eğitim
programı literatürde ko2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
mik bir
ilişkiBölümü
bütünü olduğu kabul edilmektedir
3
Celal Bayar
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
nular listesi, ders içerikleri, öğretim
materyalleri
(Demirel, 2006: 5). Bununla birlikte öğretim
listesi ve derslerin
sıralanması
vb.gümrüğe
olaraktabideğişik
Özet:
Gümrük vergisi,
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
öğretmen,
konular,
eğitim ortamları,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın programı
from the movement
of commercial
commodities
bilim insanı ve eğitimci
tarafından
tanımlanmıştır.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
teknik,andfizikî
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir yöntem,
commodities’quantity
value. It imkânlar,
is are a kind of ders araçları,
Program ve öğretim
programı kavramlarını geneldış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
değerlendirme
unsurları kapsar
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan ölçme
instrumentve
in addition
to its economic,gibi
social and
de “okul programı”
terimi altında değerlendiren
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
15).tax and corporate tax, as
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir (Özbay,
regular basis2006:
like income
Öncül (2000: 814)
ise şu tanımı yapar: “Bir
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gümrüğe geldiği
bir defayatüm
mahsus
are collected only once when commodities subject
okulun ders dışıeşyanın
çalışmalarını
da anda
kapsayan
dili trade
öğretim
da çağın
gereklerine,
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi Ana
to foreign
arrive atprogramları
the custom. According
to
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
programıdır. Bunda
ders
ve
etkinliklerin
türleri
ilgifrom
vethis
ihtiyaçlarına
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, öğrencilerin
duties are excluded
law. Therefore, göre yenilengümrük
vergilerinin
usul
ve
uygulama
esasları
4458
procedures
and
practises
of
custom
duties are
ve sırası belirtilmiştir.
Ara sıra belli bir dersin
gereğiyle;
analawdilinumbered
öğretiminin
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun mesi
regulated
by customs
4458. öğrencilerin
ile dış ticaretekullanılır.”
konu olan eşyanın
Türkiyeyanı
Gümrük
Through this law, a systematization has been
programı ile eşanlamda
Bunun
ve anlatma
becerilerinin
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak anlama
created beginning
with commodities
subject togeliştirilmesini
işlemlerin
göre
bir“öğrensistematik
international trade entering customs territories of
sıra bazı eğitimciler
eğitimsırasına
programlarını
ve aynı
zamanda
eğitim sürecinde
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi hedeflemekte
Turkey and continuing
with operation
sequence.
gümrük
vergisinde
de
zorunlu
aşamalar
olan
tarh,
Like
all
other
taxes,
compalsive
levels
such
as
cilerin okul içindeki tüm yaşantıları” (Erden, 1993:
dersteaccrual
kullanılarak
eğitim
ve öğretimin aracı
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret her
assessment,
and collecting
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir kuruluşeğitimci
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
2) olarak ele almışlardır.
Ülkemizdeki
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlerniteliğini
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk 1968).
(Göğüş,
Bununla
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
andtaşımaktadır
Economy
according
to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
bilim adamlarından
Ertürk
(1984:
95),
eğitim
türetilmiĢtir.
(1972)
Türkiye’nin
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm beraber
customs Julia
duties Marshall
has a different
form tarafından
from the
süreci, öğrenme
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
programını “geçerli
yaşantıları
düzeni”
içinde
bulunduğu
konseye
üye yirmi farklı
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları de
have
to be resolved
administratively
in the first
öncelikle
idari (1994:
aşamada 18),
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
olarak tanımlarken,
Varış
“bir eğitim
ana dili öğretim
programlarına
yönelik
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen ülkenin
solved administratively,
legal action can
be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
kurumunun, çocuklar,
gençler
ve yetişkinler
için
bir
yapılmıştır.
Çalışmada
dil çeşitliKeyaraştırma
words: Custom,
Custom Duties,
Custom
Gümrük,amaçlarının
Gümrük Vergisi,
Disputes
sağladığı, milli Anahtar
eğitim Kelimeler:
ve kurumun
liğine karşın ana dil öğretiminde öğretmenlerin
Gümrük Uyuşmazlıkları
gerçekleştirilmesine dönük tüm faaliyetler” olarak
karşılaştıkları sorunların temelde birbirinin aynısı
tanımlamaktadır.
olduğu vurgulanmıştır (Yaman ve Demirtaş, 2013:
2). Ayrıca araştırmalara göre kültürleri ve dilleri
Eğitim ve öğretim programı kavramları birbirinin
ne olursa olsun bütün çocukların dil gelişiminde
yerine kullanılsa da eğitim programı; öğrenene
aynı süreçten geçtikleri görülmektedir (Atkinson,
okulda ve okul dışında plânlanmış etkinlikler
Atkinson Smith, Bem ve Nolen, 2002’den akt:
yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği
olarak tanımlanırken; öğretim programları ise
Yaman ve Demirtaş, 2013: 11).
5
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Ana dili öğretimi, öğrencilerin günlük yaşamları
Yeni Zelanda İngilizce ve Türkçe dil öğretim
GÜMRÜK VERGĠSĠ
programları “genel amaçlar”, dil öğretim yakile ilişkili olarak; kendi deneyimlerini
merkeze UYUġMAZLIKLARININ
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
laşımı”,
“öğrenme-öğretme süreci”, “öğretimin
alan, anlama ve anlatma becerilerinin geliştiril-
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOçıktıları”,
DISPUTES
OVERalanları”, beceri amaç/
genel
“beceri
mesini hedeflemektedir.
Ana dili dersleri sadece
hedefi” ve “ölçme-değerlendirme” bakımından
öğretilmesi gereken bir bilgi dersi değil;CUSTOM
yaşam DUTIES
boyu ihtiyaç duyulan dil becerilerinin kazandırılSelin KILINÇ2,
3
taşıdıkları
benzerlikler
ve farklılıklar bakımından
Hatice
YURTSEVER
2
Celal
Bayar edinme
Üniversitesisüreci
Sosyal Bilimler
Ens. Malideğerlendirilmiştir.
Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
masını sağlayan bir
beceri
olarak
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
görülmektedir (Yaman ve Demirtaş, 2013: 11).
3. YÖNTEM
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer alanda
değiştirmesi
nedeniyle,söz
bu ettieşyanın
from the movement of commercial commodities
Türkiye’nin uluslararası
adından
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 3.1
subject
to customs whichModeli
is based on those
Araştırmanın
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
rebilmesi için gelişmiş
ülkelerdeki örnek eğitim
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan Araştırmada
instrument in addition
to its economic,
and
ilişkisel
taramasocial
modellerinden
karuygulamalarınındolaylı
incelenerek,
bu
uygulamaların
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir şılaştırmaya
regular basis like dayalı
income taxtarama
and corporate
tax, as kullanılmıştır.
modeli
Türkiye’nin ihtiyaçları
vergi türüdoğrultusunda
olmadığından, dış değerlenditicarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus İlişkisel
are collected
only once
when commodities
tarama
modeli
iki ya dasubject
daha çok değişken
rilmesi gerekmektedir.
Hâlâ
bir değişim
vevergileri,
gelişim
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu arasında
the second birlikte
item of taxdeğişim
procedural varlığını
law, custom ve/veya deresürecinde olan kanun
ana dili
eğitim
bu
kapsamı
dışında programının
tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 cesini
procedures
and practises amaçlayan
of custom dutiestarama
are
belirlemeyi
modelidir
sürecine katkı sağlayacak
karşılaştırmalı
çalışmasayılı Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük (Karasar,
Through this 2000:
law, a systematization
has been
81). Karşılaştırmalı
taramada
lara da ihtiyaç vardır.
amaçla
çalışmada
Yeni
BölgesineBu
girişinden
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik ise
international
tradeiki
entering
customs territories
of sistemlerinin)
önce her
durumun
(eğitim
Zelanda’nın resmî
ve eğitim
İngilizce
oluşturulmuştur.
Diğerdili
tüm olan
vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, belli
Like all
other taxes, compalsive
levelsortak
such asölçeklere göre
değişkenler
açısından
Öğretim Programı
(2008)
Türkçe
Öğretim
tahakkuk
ve tahsilile
aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan ayrıntılı
by General betimlemeleri
Directorate of Customsyapılır.
as a part İkinci
of
1
aşamada
Bu
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı (2006,Gümrükler
2009)
karşılaştırılmıştır.
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
ortak
ölçütlere göre yapılan bu betimlemeler kartüretilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonraoluşan
Maori
halkının
şılaştırılarak
sistemler arası benzerlik ve ayrılıklar
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idarikendi
aşamadadilini
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
okullarda ve işyerlerinde
konuşması
dikkatle
belirlenir. Üçüncü aşamada elde edilen
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı
yoluna
başvurulabilmektedir.
engellenmiş ve Maori dili sadece uzak bir bölgede
sonucun
yorumlanması ile gerektiğinde
sistemli
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:
Gümrük,
Vergisi,
Disputes
yaşayan bir topluluğun
dili olarak
var Gümrük
olmuştur.
iyileştirme olasılığı görülen önlemler belirlenir
Gümrük Uyuşmazlıkları
Bu durum 1987’de Maori dilinin ülkenin resmî
(Karasar, 2000: 86). Bu araştırmada Türkiye ve
dillerinden biri olarak kabul edilmesine kadar
Yeni Zelanda, dil öğretim programları karşılaş-
devam etmiştir. Bugün, Yeni Zelanda’da baskın
tırmalı olarak incelenmiştir.
olan dil İngilizcedir ve nüfusun % 98’i tarafından
3.2 Evren ve Örneklem
konuşulmaktadır. Ülkede konuşulan Yeni Zelanda
İngilizcesi, bazı söyleyiş farklılıkları taşıması
Araştırmada örneklem alınmamış, evren olan
nedeniyle İngilizceden ayrılmaktadır.
Türkçe Öğretim Programı (2006, 2009) ve Yeni
6
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
4. BULGULAR
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın (2008)
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
tümü üzerinde çalışılmıştır.
Bu bölümdeki veriler Türkçe Öğretim Programı
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
1-8 (2006, 2009) ile The English Language Le3.3 İşlem
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
arning Progressions (2008) ve The New Zealand
Veriler doküman analizi tekniğine uygun olarak
CUSTOM DUTIES
Curriculum’dan (E.T. 05.10.2014) elde edilmiş
toplanmıştır. Bu yapılırken ilgili literatürde tav- 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
ve başlıklar
hâlinde
sunulmuştur.
siye edilen (Yıldırım
ve
Şimşek
2008:
193)
şu
5
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü
4.1 Genel
Amaçlar
ile İlgili Bulgular
aşama takip edilmiştir: 1- Dokümanlara
ulaşma,Salihli MYO,
2-Orijinalliğin kontrol edilmesi, 3-Dokümanları
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Bu
Abstract:
CustomTürkiye
duty is a kind
tariff Zelanda
arising
bölümde
ve ofYeni
dil öğretim
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
anlama, 4-Veriyieşyanın
analizyeretme,
5-Veriyi
kullanma.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, programlarının
subject to customs genel
which amaçlarına
is based on those
yer verilmektedir.
sosyalilişkisel
ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Elde edilen veriler
olarak sunulmuştur.
Programı’nın
(2006, 2009) genel
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Türkçe
tariff that Öğretim
is a foreign trade
and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
şöyledir:
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve amaçları
fiscal functions.
Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
7
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 1: Türkçe Öğretim Programı Genel Amaçlar
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1-5. Sınıf (2009)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
6-8. Sınıf (2006)
1. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve 1. Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurSOLUTIONS
TO biri
DISPUTES
görsel sunu becerileriniADMINISTRATIVE
geliştirmek,
larından
olduğunuOVER
benimsemeleri,
DUTIES
2. Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkiliCUSTOM
kullan- 2.
Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak
malarını sağlamak,
etkili
ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
3. Düşünme, anlama,2 Celal
sıralama,
ilişki
3. Türkçeyi,
konuşma
veLisans
yazma
kurallarına uygun olarak
Bayarsınıflama,
Üniversitesisorgulama,
Sosyal Bilimler
Ens. Mali
Hukuk Programı
Yüksek
Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ doğru
Ticaret ve
Bölümü
kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez
yapma veSalihli MYO,
bilinçli,
özenli kullanmaları,
değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
4. Metinler arasıeşyanın
okuma
geliştirerek
söz 4. Anlama,
sıralama,of ilişki
kurma,
sınıflama, sorgulama,
yerbecerilerini
değiştirmesi nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement
commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to tahmin
customs etme,
which analiz
is based
on those
varlığını zenginleştirmek,
eleştirme,
sentez
yapma, yorumlama
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ve
değerlendirme
becerilerini
geliştirmeleri,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
5. Bilimsel, yapıcı,
eleştirel
ve yaratıcı
kendini
uygun
bilim,
dolaylı
bir vergi
türü olan düşünme,
gümrük vergisi,
gelir ve 5. Seviyesine
fiscal functions.
Sinceeserleri
they are okuma;
not collected
on kültür ve sanat
kurumlar
vergisiişgibi
belirliyapma,
aralıklarla
alınan bir
regular basis like
incomedinleme,
tax and corporate
as
ifade etme, iletişim
kurma,
birliği
problem
etkinliklerini
seçme,
izlemetax,alışkanlığı
ve zevki
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
çözme ve girişimcilik
gibi
temel
becerilerini
geliştirmek,
kazanmaları,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
6. Bilgiyi araştırma,
yorumlama
ve zihninde
veprocedural
izlediğinden
söz varlığını
Usul keşfetme,
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu 6. Okuduğu,
the second dinlediği
item of tax
law, hareketle,
custom
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded
Therefore,
yapılandırma becerilerini
geliştirmek,
zenginleştirerek
dilfrom
zevkithisvelaw.
bilincine
ulaşmaları; duygu,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
düşünce
dünyalarını
geliştirmeleri,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated ve
byhayal
customs
law numbered
4458.
7. Bilgiye ulaşma,Bölgesine
bilgiyi kullanma
ve üretme
becerilerini
eleştirel ve subject
doğru düşünme
yollarını
girişinden başlayıp,
eşyaya
uygulanacak 7. Yapıcı,
created yaratıcı,
beginningakılcı,
with commodities
to
international trade
entering
territories
of getirmeleri,
geliştirmek, işlemlerin sırasına göre bir sistematik öğrenmeleri,
bunları
bircustoms
alışkanlık
hâline
gümrükkullanarak
vergisinde deokuma,
zorunlu metinler
aşamalar olan
Like allulaşmada
other taxes,kitle
compalsive
such as yararlanmaları,
8. Bilgi teknolojilerini
arasıtarh, 8. Bilgiye
iletişimlevels
araçlarından
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
anlam kurma ve
öğrenme bağlı
becerilerini
bubyaraçlardan
gelen of
mesajlara
karşı
bakış açısı
Bakanlığı’na
ayrı bir geliştirmek,
kuruluş niteliği olan
General Directorate
Customs as
a parteleştirel
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and ve
Economy
according
kazanmaları
seçici
olmaları,
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm 9. Türk
customs
a different
form from
the
9. Kitle iletişim araçlarıyla
aktarılanları
sorgulamalarını
ve duties
dünyahas
kültür
ve sanatına
ait eserler
aracılığıyla
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sağlamak,
millî
ve
evrensel
değerleri
tanımaları,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
10. Kişisel, sosyal
ve kültürel
Hoşgörülü,
insanlegal
haklarına
Ancak
idari yönlerden
aşamada gelişmelerini
çözümlenemeyen 10. solved
administratively,
action cansaygılı,
be taken. yurt ve dünya
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
sağlamak,
sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler
üretmeleri,
Key words:
Custom, Custom Duties, Custom
Gümrük,sosyal,
Gümrük
Vergisi, 11. Millî,
Disputesmanevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu
11. Millî, manevi,Anahtar
ahlaki,Kelimeler:
tarihî, kültürel,
estetik
Gümrük Uyuşmazlıkları
ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî
değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri
duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,
amaçlanmaktadır.
12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü
tanımalarını sağlamak,
13. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır.
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın
(2008) genel amaçları şöyledir:
8
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 2: Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı Genel Amaçlar
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Primary-Secondary (2008)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
İngilizce, bir dizi amaçlar, hedef kitle ve çeşitli metin formları için sözlü, görsel ve yazılı olarak kullanılan
ADMINISTRATIVE
DISPUTES
OVER
İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı
inceleme, kullanmaSOLUTIONS
ve bundan tatTO
alma
işidir. İngilizce
öğrenmek, dil öğrenmeyi,
dil aracılığıyla öğrenmeyi ve dil hakkında bilgi
edinmeyi
kapsar.
CUSTOM DUTIES
Anlama, kullanma ve giderek karmaşıklaşan bir şekilde sözlü, görsel ve yazılı metinler yaratmak İngilizce
2
3
Selintemelli
KILINÇ
, Hatice YURTSEVER
öğretme ve öğrenmenin temelindedir. Metin
aktiviteler
kullanarak, öğrenciler giderek daha yetenekli ve
bilgili bir konuşucu2 Celal
ve dinleyici,
yazarSosyal
ve okur,
sunan
olurlar. Yüksek Lisans Öğrencisi
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Ens. ve
Maliizleyen
Hukuk Programı
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Türkçe dersinin genel amaçları ile öğrencilerin
yazılı olarak ayrılmışken Yeni Zelanda İngilizce
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın Öğretim
from the movement
of commercial
commodities
dil becerilerini geliştirmenin
yanında
öğrencinin
Programı’nın
(2008)
genel amaçlarında
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyalzihinsel
ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir dil
commodities’quantity
and value.
It is arekitle
a kind of
temel becerilerini,
becerilerini,
bilgiye
kullanımı amaç,
hedef
ve çeşitli metin
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
ulaşma, bilgiyi kullanma
ve üretme
becerilerini,
göre toayrılmaktadır.
türüdür. Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden alınan formlarına
instrument in addition
its economic, social Dil
and kullanımının
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kişisel gelişimlerini
millî,
manevi,
ahlaki,
İngilizce
Öğretim
kurumlar ve
vergisi
gibi belirli
aralıklarla
alınan bir Yeni
regularZelanda
basis like income
tax and corporate
tax, as Programı’nda
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
tarihî, kültürel, sosyal,
estetik
ve sanatsal
değerdaha
görülmektedir.
eşyanın gümrüğe
geldiği
anda bir defaya
mahsus (2008)
are collected
only çeşitli
once whenolduğu
commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
lerini geliştirmekUsul
hedeflenmektedir.
Yeni
Zelanda
Kanunu (VUK)’nun ikinci
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
açısından
bakıldığında ise
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, Değerler
are excluded
from programlara
this law. Therefore,
İngilizce Öğretim
Programı’nın
genel4458 duties
gümrük
vergilerinin usul ve (2008)
uygulama esasları
procedures and practises of custom duties are
Türkçe
Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) desayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
amaçları İngilizce
becerisini temele almaktadır. Bu
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ğerler
millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal,
Bölgesine
girişinden başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
programda, İngilizce
öğrenmenin
diğer
becerilere
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik estetik
international
trade entering
customsayrı
territories
ve sanatsal
olarak
ayrıofyer alırken Yeni
oluşturulmuştur.
Diğer öğrenme
tüm vergilerdeve
olduğu
gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
katkısı ve İngilizce
öğrenmenin
bilgi
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Zelanda
Like all other
taxes, compalsive
levelsProgramı’nda
such as
İngilizce
Öğretim
(2008)
ve tahsil
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
edinmedeki rolütahakkuk
üzerinde
durulmuştur.
İngilizce
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan değerlere
by General Directorate
of Customs as a Değerler
part of
yerAnabilim
verilmemiştir.
eğitimine
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Enstitüsü
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
öğrenmenin temelinde
ise
anlama,
kullanma
ileBilimler
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution
process of disputes(2006,
over
Türkçe
Öğretim
Programı’nda
2009) daha
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
sözlü, görsel ve
yazılı
metindoğan
üretmek
vardır.
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir belirgin
process of bir
othervurgu
taxes. Customs
duty söylenebilir.
disputes
yapıldığı
Bunun aracı olarak
temelli
yer
yapıyametin
sahiptir.
Gümrüketkinliklere
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
verilmiş ve bunlar
sonucunda
da
öğrenenlerin
dil
4.2
Dil
Öğretimlegal
Yaklaşımı
İlgili Bulgular
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
action can be ile
taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
becerilerinin gelişeceği belirtilmiştir. Türkiye ve
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
bölümde Türkiye ve Yeni Zelanda dil öğretim
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Bu
Disputes
Yeni Zelenda dil
öğretim
programlarının
odak
Gümrük Uyuşmazlıkları
programlarında yer alan dil öğretim yaklaşımlanoktalarının farklı olduğu görülmektedir.
rına yönelik bulgular ve yorum yer almaktadır.
Türkçe Öğretimi Programı’nın (2006, 2009) genel
Türkçe Öğretimi Programı’nın (2006, 2009) dil
amaçlarında dil kullanımı; konuşma/sözlü ve yazma/
öğretim yaklaşımını şu başlıklar oluşturmaktadır:
9
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 3: Türkçe Dil Öğretim Yaklaşımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf (2006)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
• Yapılandırıcı yaklaşım
• Öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve deneyimlerinden
• Çoklu zekâ
hareketle
sorunlara çözümler
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER üretmesi
• Beyin temelli öğrenme
• Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrencinin gelişim
CUSTOM DUTIES
• Öğrenci merkezli eğitim
düzeyinin dikkate alınması
• Bireysel
• Değerlendirmede
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3 öğretim sürecindeki gelişimin de
• Farklılıklara duyarlı
eğitim
önemli olduğu
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
• Sarmal
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
• Tematik
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
• Beceri yaklaşımı
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir •Bazı
commodities’quantity
andnormal
value. It isokula
are a kind
of
Yeni Zelanda’da
İngilizce
öğrenenler
arasında
öğrenenler
başlama
yaşından
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
birçok farklı türtürüdür.
öğrenen
vardır.harcamalar
Bazı ihtiyaçları
daha sonra
okula
başlar ve
Aynı zamanda
üzerinden alınan
instrument
in addition
to its economic,
socialciddi
and biçimde düdolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
aynı olsa da herkurumlar
grup vergisi
öğrenenin
ihtiyaçzensiz
geçirmiş
gibi belirlifarklı
aralıklarla
alınan bir
regular
basisbir
likeokul
incomehayatı
tax and corporate
tax, asolabilir. Bunlar
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
ları da bulunmaktadır.
Bu geldiği
farklıanda
ihtiyaçlar
da
mülteciler
farklı ülkeler
eşyanın gümrüğe
bir defaya mahsus
are
collected onlyolabilir,
once when commodities
subject arasında ya da
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
öğrenenlerin yaşlarına
İngilizce
Yeni
Zelanda
birden
çok kez taşınmış
Usul Kanunuve
(VUK)’nun
ikinciöğrenmede
maddesine göre bu
the
second
item of taxiçinde
procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
ki amaçlarına bağlıdır.
Yeni usul
Zelanda
İngilizce
ve ya okula
gitmek
yerine
zorunda
gümrük vergilerinin
ve uygulama
esasları 4458
procedures
and practises
of custom
dutiesçalışmak
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Öğretim Programı’nın
(2008) temel yaklaşımıkalmış olabilirler.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning with commodities subject to
na bakılmadan işlemlerin
önce Yeni
Zelanda
okullarının
sırasına
göre
bir
sistematik •Bazı
international
trade enteringdeniz
customs aşırı
territories
of
öğrenenler
ülkelerden
gelmiş
oluşturulmuştur.
Diğer tanımladıklarına
tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
İngilizce öğrenenlerini
nasıl
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like
all otherZelanda’daki
taxes, compalsive yaşıtlarıyla
levels such as aynı seviyede
ve Yeni
tahakkuk
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
bakılmalıdır. Buna
göreveokullarda
altı tür
İngilizce
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by
General Directorate
ofolabilir
Customs asancak
a part ofbu öğrenenler
eğitim
görmüş
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
öğrenen vardır: Gümrükler
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
processbir
of disputes
İngilizce
haricinde
dildeover
eğitim almıştır.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
•Bazı öğrenenler
daha
İngilizceye
hiç bir process
Bu öğrenenlerin
bazıları
okuma ve
süreci,
diğerönceden
vergilerde oluşan
süreçten farklı
of other taxes. Customs
duty İngilizce
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
maruz kalmadan
ya da
miktarda
kalarak
beş
yazma
becerilerinde
dinleme
öncelikle
idariazaşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However,
in the case of disputes
not beingve konuşmaya
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
ya da altı yaşında
okula başlar.
Bunlar
son zagöre daha üst seviyede olabilir.1 Bu öğrenenlerin
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
manlarda gelenAnahtar
göçmenlerden
da İngilizcenin
anadillerindeki başarıları yine o dilin anadil
Kelimeler: ya
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
ya hiç kullanılmadığı ya da çok az kullanıldığı
evlerde yetişmiş öğrenenlerden olabilir.
konuşucusu olan yaşıtlarınınkinden daha ileri,
daha geri ya da buna eşit olabilir.
•Bazı öğrenenler daha önceden hiçbir örgün
eğitime katılmadan normal okula başlama yaşından daha sonra okula başlar. Bunlar eğitim
olanağı olmayan yerlerden gelen göçmenler ya
da mülteciler olabilir.
•Bazı öğrenenler eğitim yaşantılarının çoğunu ya
da tamamını Yeni Zelanda’da geçirmiştir ama
hâlâ alan derslerinin gerektirdiği İngilizcede
zorluk çekiyor olabilir. Bu öğrenenler Yeni
Zelanda’da doğmuş olsalar bile İngilizcenin
10
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
çok az konuşulduğu ya da hiç konuşulmadığı
Not: Şüphe duyulan bir öğrenme güçlüğünü doğGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yerlerde yetişmiş olabilirler. Yaşıtlarıyla berarulamaya çalışmadan önce öğretmenin, öğrencinin
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
berken sözlü dil kullanımı konusunda
oldukça ÇÖZÜM
yaşıtlarıyla
kıyasla
anadilindeki başarılarını göz
rahattırlar ve sosyal ADMINISTRATIVE
hayattaki dil ihtiyaçlarını
önünde
bulundurması
gerekir. Öğretmenin böyle
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
rahatlıkla karşılayabilirler. Akademik İngilizcebir durumu doğrulaması ancak çift ana dilliler
CUSTOM DUTIES
deki seviyeleri düşük olabilir ve anadillerinde 2 konusunda bir 3uzman, özel eğitim eğitmeni ya
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
de az miktarda okuryazarlık
becerileri
olabilir.
da bu alanda yetişmiş bir kişinin danışmanlığında
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
mümkün
olabilir.
•Bazı öğrenenlerin dil ve kültürel farklılıklar
Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari Bu
Abstract:
Customtürlerinin
duty is a kindgözetildiği
of tariff arising Yeni Zelanda
haricindeki birÖzet:
takım
nedenlerden
kaynaklanan
öğrenen
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı olabilir.
veya değeriBu
üzerinden
alınan,arasınekonomik, İngilizce
subject to Öğretim
customs which
is based on those
öğrenme güçlükleri
nedenler
Programı’nın
(2008) yaklaşımı
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
da psikolojik rahatsızlıklar,
duygusal
sıkıntılar,
şu şekilde
edilmektedir:
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan bir vergi programda
tariff that is a foreign
trade and ifade
economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bilişsel engeller
ya bir
davergi
teşhis
edilmemiş
görme
dolaylı
türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
ya da duyma vergi
bozuklukları
bulunabilir.
türü olmadığından,
dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Tablo
4: Yeni
İngilizce
Öğretim
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinciZelanda
maddesine göre
bu
theDil
second
item of taxYaklaşımı
procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Primary-Secondary
(2008)
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bir dilin, sosyal Bölgesine
dil ve akademik
dil olmak
üzere,
iki ana yönü
olduğu
görülür.
girişinden başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göreAnadilinde
bir
sistematik
international
trade ve
entering
customsbir
territories
Ek bir dil öğrenmek
uzun bir
süreçtir.
sağlam bir
temeli olan
ortalama
zekâ of
seviyesine sahip
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
bir öğrenenin kendisiyle
aynı
yaştaki
bir
anadil
konuşucusu
ile
aynı
seviyeye
ulaşması
ve
ilave
bir dilde akadegümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
mik uzmanlık edinmesi
genellikle
beş ileGümrük
yedi yıl
arasında gerçekleşir.
tahakkuk ve
tahsil aşamaları
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bune
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk ya
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
to da yazılı dilde
• Öğrendikleri dile
şekilde
maruz
kaldıklarına
bağlı
olarak
bir Maliye
öğrenenin
öncelikle
sözlü
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
daha iyi olmasıGümrük
olağandır.
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
• İlave bir dil öğrenirlerken
öğrenenlerin anadillerini kullanmaya
teşvik edilmesi ve bu konuda desteklenmesi
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
oldukça önemlidir.
Anadiliyle
ilgili
bilgilerinizorundadır.
koruyan ve anadilindeki
BADU
ilgili birikimini
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
place. However, in
the caseile
of disputes
not being geliştirmeye
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
devam eden öğrenenler
genellikle
ek
olarak
öğrenilen
dilde
bunu
yapmayanlara
göre
daha
başarılı olur.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Anadillerinde öğrenmiş ve anlamış oldukları kavramlarla Key
karşılaştıklarında
bu
yeni
kelimeleri
ya
da içerikleri
words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
öğrenmeleri daha kolay olur. Öğretmenlerin öğrenenleri anadillerinde düşünmeye ve tartışmaya teşvik etmesi
Gümrük Uyuşmazlıkları
gerekir.
• Dil öğrenenler ek bir dili edindikleri süre içerisinde doğal bir gelişim sırasını izlerler. Dilin belli başlı bazı
yönlerini hangi sırayla edindikleri konusunda ise hâlâ süre gelen bir tartışma ve anlaşmazlık söz konusudur.
Ancak, bazı farklılıklarla birlikte, ilave dilin ediniminin kabaca anadildekine paralel olduğu kabul edilir.
• Bir öğrenene, kendisinin gelişim seviyesine uygun dil öğelerinin öğretilmesi gerekir. Gelişimsel olarak öğrenmeye hazır olmadıkları bir şeyi öğretmeye çalışmak çoğunlukla verimsiz olur. Bu yüzden, öğretmenlerin
dil öğrenme süreçlerini bilmesi ve ikinci dil edinimi teorisinde sağlam temelleri bulunan öğretim metodlarını
ve materyallerini kullanması gerekir.
11
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
• Çoğu öğrenen nihayetinde etkili iletişim kurabilir hale gelecektir ama yazılı ve sözlü dilde doğru kullanımı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ve kelime bilgilerini ilerletmek
için desteğe
ihtiyaç
duyacaklardır, özellikle İngilizce öğrenmeye ergenlik
dönemi ya da sonrasında başlayanlar.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
• Öğrencilerin potansiyelini
ya da dil öğreniminde
kat ettikleri
mesafeyi
küçümsemek
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO
DISPUTES
OVER de abartmak da yanlış
olacaktır. Dil öğrenenler ile bu öğrenenlerin yaşıtı olan anadil konuşucularının başarıları arasındaki farklar
CUSTOM Öğretmenler,
DUTIES
başarısızlığı göstergesi olarak yorumlanmamalıdır.
her öğrenenin bu süreçteki başlangıç
noktasını ve diğer bireysel etmenleri deSelin
göz KILINÇ
önünde2bulundurarak
gelişim
sürecini izlemelidir.
, Hatice YURTSEVER3
• Bir öğrenenin ikinci
öğrenirken
dil/yapma
dilMali
(interlanguage)
2
Celaldil
Bayar
Üniversitesiara
Sosyal
Bilimler Ens.
Hukuk Programıkullanması
Yüksek Lisansdoğaldır.
Öğrencisi Bu demek oluyor
3
Celal Bayar
Üniversitesi oldukları
Salihli MYO,dile
DıĢ ait
Ticaret
Bölümüharmanlayacaklardır. (Ayrıca koki anadillerindeki yapı ve kelimelerle
öğrenmekte
olanları
nuşma esnasında bir dilden diğerine geçmeleri de muhtemeldir ve bu durum dil değiştirme [code switching]
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
olarak adlandırılır).
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
işlemlerin
international trade entering customs territories of
miktarı
değeri“aşırı
üzerinden
alınan, ekonomik,
subject
to kuralı
customsuygun
which olmayan
is based onbirthose
• Bu ara dilin diğer
bir veya
yandan
genelleme”
yapmaya ya
da bir
yere uygulamaya
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
çalışmaya neden
olabilir.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
• Ana dilleriyle dolaylı
öğrendikleri
kurmaları
dil öğrenenler
Çiftondil desteği olan
bir vergi dil
türü arasında
olan gümrükbağlantı
vergisi, gelir
ve
fiscal
functions. Sinceiçin
theyfaydalıdır.
are not collected
kurumlar
vergisi gibi
belirlikonusunda
aralıklarla alınan
bir edilmiş
regularöğrenenlerin
basis like income daha
tax andhızlı
corporate
tax, as kaydetmeleri
ve ana dillerinde
fikirlerini
sunma
teşvik
ilerleme
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
muhtemeldir, özellikle
öğrenme
ilk aşamalarında.
eşyanın gümrüğe
geldiğisürecinin
anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
• Farklı yaştaki Usul
öğrenenlerin
öğrenmeyle
ilgili değişik
bilgileri,
deneyimleri
ve stratejileri olur.
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu kavramları,
the second item
of tax procedural
law, custom
kapsamı
dışında
Bu nedenle,
dutiesileare
excluded
from this
law. Therefore,
Öğrenmelerinekanun
yardım
etmek
içintutulmuştur.
farklı bilişsel
ve bilişötesi
ilgili
stratejiler
öğretilmelidir.
Gümrük
Kanunu’nda
kanun
regulated
by customs
4458.
• Her öğreneninsayılı
kendine
has
kültüreldüzenlenmiştir.
ve kişisel Bu
bilgileriyle
deneyimleri
vardır.law
Bu numbered
yüzden, öğretmenlerin,
öğile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
rencilerin dil ve
kültürle
ilgili art
alanlarına
varsayımlarda
bulunmamaları
gerekir.
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya bakım
uygulanacak
created beginning
with commodities
subject to
sırasına
göre
bir
sistematik
• Dil öğretimininoluşturulmuştur.
ağırlıklı olarak
odaklanması
ancak
yapı öğretimi
üzerinde
de durulduğunda
Diğer anlama
tüm vergilerde
olduğu gibigerekir,
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
gümrük
vergisinde
de
zorunlu
aşamalar
olan
tarh,
Like
all
other
taxes,
compalsive
levels
such
as
süreç daha verimli olur. Bu da, kelimelerin ve dil bilgisi öğelerinin yapılarıyla beraber anlamına
da bakmak
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
demek olur. Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Yapılandırmacı Gümrük
yaklaşım
ile oluşturulan
Türkçe
merkezde
olduğu,
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm Öğrencinin
customs duties has
a different form
from the farklılıkların
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Öğretim Programı’nda
(2006,
2009)
bu yaklaşıTürkçe Öğretim
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları dikkate
have to bealındığı
resolved administratively
in the first Programı’nda
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
mın gereği ile temele
ilkeler
Yeni
(2006,
2009) çözüm
ve süreç
bir yaklaşım
Ancak alınan
idari
aşamada vardır.
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action
can be odaklı
taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda (2008)
söz
konusudur. Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
ise dilin sosyal Gümrük
ve akademik
yönü olduğu yakProgramı’nda (2008) ise dil öğretiminin uzun
Uyuşmazlıkları
laşımından hareket edilmiştir. Türkçe Öğretimi
Programı’nda (2006, 2009) tematik bir yaklaşım
üzerinde durulmuşken Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi Programı’nda (2008) Yeni Zelanda’da
İngilizcenin edinilen ve öğrenilen bir dil olduğu
gerçeğinden hareketle bir dil öğretim yaklaşımı
belirlenmiştir.
sürecinden söz edilirken bireysel farklılıkların
programın odağında olduğu ve öğretimin bu
farklılıklara göre şekillendiği görülmektedir.
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009)
beceri yaklaşımı söz konusuyken Yeni Zelanda
12
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
İngilizce Öğretimi Programı’nda (2008) anlam
Bu bölümde Türkiye ve Yeni Zelanda dil öğretim
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ve yapı öğretimi üzerinde durulmuştur.
programlarında yer alan öğrenme-öğretme sürecine
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
yönelikYOLLARI
bulgular ve
yorum yer almaktadır. Türkçe
4.3 Öğrenme-Öğretme Süreciyle ile İlgili
Öğretimi
Programı’nda
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER(2006, 2009) öğrenmeBulgular
öğretme sürecine şu şekilde yer verilmiştir:
CUSTOM DUTIES
2
3
Selin KILINÇ
, Hatice YURTSEVERSüreci
Tablo 5: Türkçe
Öğrenme-Öğretme
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
DıĢ Ticaret Bölümü
6-8. Sınıf (2006)
1-5. Sınıf (2009)3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
• Ön bilgileri harekete geçirme
• Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara bireysel veya grup olarak yaratıcı
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
üretir, from
bu bilgi
ve deneyimlerini
geliştirerek
sosyal çevreleriyle
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle,çözümler
bu eşyanın
the movement
of commercial
commodities
• Yeni bilgileri anlama
miktarı veya değeri üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
paylaşır.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı
olan bir vergi bağımsız
tariff that
is a foreign
trade and çeşitli
economic
policy
• Bilgileri yapılandırma
• Öğrenciler,
olarak
öğrenmeyi,
araştırma
teknikleriyle
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bilgiye
ulaşmayı,
değerlendirmeyi,
ve yorumlamayı
hayatının
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi,
gelir
ve
fiscal
functions. Sincesorgulamayı
they are not collected
on
• Uygulama kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
like income
tax and
corporate tax, as
bütün safhalarında
birbasis
alışkanlık
hâline
getirir.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gümrüğe içeren;
geldiği anda bir•defaya
mahsusöğrenme
are collected
only öğrencilerin
once when commodities
subject
• Değerlendirmeeşyanın
aşamalarını
Öğretmen,
sürecinde
karşılaştığı
zorluklarda onlara
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
yardımcı
olur vetheyapıcı
onları yönlendirir.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine
göre bu
secondeleştirilerle
item of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
• Hazırlık
• Öğretmen,
sürecinin
her aşamasında
öğrencilerin
ürünlerini
gümrük vergilerinin usul ve uygulama
esasları 4458 öğrenme
procedures
and practises
of custom duties
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu
kanun
regulated
by
customs
law
numbered
4458.
dikkate alır ve onları destekler.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacaköğrencilerin
created beginning
commodities
subject gelişimlerini
to
• Anlama
• Öğretmen,
öğrenmewith
etkinlikleri
içindeki
izler,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
değerlendirir,
onları
kendilerini
değerlendirmeye
özendirir.
Turkey and continuing with operation sequence.
• Metin aracılığıoluşturulmuştur.
ile öğrenmeDiğer tüm vergilerde olduğu gibi
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Ticaret
assessment,
accrual
and collecting gösterdiğinden,
are regulated
• Kendini İfade tahakkuk
etme ve tahsil aşamaları Gümrük
• Dilvebecerileri
bir
bütünlük
ve devamlılık
öğretmen
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
öğrencilerin
içinde
olmalı,
okul dışında
da bu beGümrükler Genel Müdürlüğü tarafından,
Gümrük aileleriyle
Customs iş
andbirliği
Economy
Ministry
according
to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
• Ölçme ve değerlendirme
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
cerilerin
geliştirilmesini
sağlayıcı
etkinlikler
düzenlemelidir.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi
Programı’nda
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idarisüreci
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
(2008) öğrenme-öğretme
şu
şekilde
ifa1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
de edilmektedir:
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
13
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 6: Yeni Zelanda İngilizce Öğrenme-Öğretme Süreci
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Primary-Secondary (2008)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
• Öğrenme sürecinin dikkatli bir şekilde desteklenmesi gerekir, öğretim ve öğrenme programı etkili bir sıra
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES
OVER
taklip edilerek hazırlanmalıdır.
ÖğretmenlerSOLUTIONS
öğrenciler şu yollarla
destekleyebilirler:
o öğrenenlere verilen görevin amacınıCUSTOM
netleştiripDUTIES
yine bu görevin öğrenme hedeflerini öğrenenlerle
paylaşarak;
2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
o verilen görevi
2 öğrencilerin yapabileceği parçalara ayırarak;
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı
3
Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
o bir metnin kelime, cümle ve
metin seviyesindeki işleyişini açıklayarak;
o işbirliği yaparak
yeni vergisi,
bir görevi
tamamlamalarına
ya da yeni
birduty
metni
beraber
fırsat
Özet: Gümrük
gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract:
Custom
is a kind
of tariff oluşturmalarına
arising
eşyanın
yer
değiştirmesi
nedeniyle,
bu
eşyanın
from
the
movement
of
commercial
commodities
vererek;
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı
harcamalar
üzerinden alınan ya instrument
in addition
its economic, social and
o bağımsız olarak
yenizamanda
bir görevi
tamamlamalarına
da yeni bir
metintooluşturmalarına
izin vererek.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar
vergisi
gibi
belirli
aralıklarla
alınan
bir
regular
basis
like
income
tax
and
corporate
tax,
as
Aşina olunan bir konu ya da içerikle aşina olunmayan arasında bir bağ oluşturulduğunda öğrenme
genellikle
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
daha verimli eşyanın
olur. gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
ÖğrenenlerinUsul
başlangıç
noktalarının
birgöre
ölçme
aracıyla
edilmesi
gerekir.
Kanunu (VUK)’nun
ikinci doğru
maddesine
bu
the secondtespit
item of
tax procedural
law, Etkili
custom bir öğrenme ve
kanun
dışındabelirli
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are
excluded
fromya
thisdalaw.
Therefore,
öğretim süreci,
birkapsamı
öğrencinin
bir alandaki
kapasitesini
küçük
gören
abartan
varsayımlara değil;
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
somut verilere
dayanır.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Öğretim ve öğrenmenin
dilinbaşlayıp,
farklı seviyelerdeki
anlam created
ve kullanımlarına
gerekir.
Öğrenenlerin
Bölgesine girişinden
eşyaya uygulanacak
beginning with odaklanması
commodities subject
to
işlemlerin
sırasına
göre yancümle
bir
sistematik
international
tradeiçeren
enteringcümleler
customs territories
of
dili kelime seviyesinde
(isimler gibi),
seviyesinde
(fiilimsi
gibi), cümle
seviyesinde,
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
paragraf seviyesinde
ve
bütün
metin
ya
da
söylem
seviyesinde
öğrenme
fırsatlarına
sahip
olmaları
gerekir.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Genellikle birBakanlığı’na
etkinliğinbağlı
bir ayrı
beceriye
odaklanır
öğrenmeofetkinliklerinin
konuşma,
bir kuruluş
niteliği olmasına
olan
byrağmen,
General Directorate
Customs as a partdinleme,
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
according
okuma ve yazma
becerilerini
bir
arada
toplaması
gerekir.
Kullanılan
metinlerin
sözlü,
yazılı
ve
görsel
dili
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
kapsaması gerekir.
Programa
hem
akademik
hem
de
sosyal
İngilizce
dahil
edilmelidir.
Görsel
dil
basılı
ya
da
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğermetinlerin
vergilerde oluşan
süreçten
farklı bir Bu
process
of other
taxes. açık
Customs
duty disputes
elektronik ortamdaki
önemli
bir parçasıdır.
yüzden
bu dilin
bir şekilde
öğretilmesi gerekir.
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır. bağımsız
place. However,
the case of
disputes
notsınıf
being dışı bağlamlarda
Dil öğretimi ve
öğrenimi
hiçbir zaman
için içerikten
değildir.in Bunun
her
zaman
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
öğrenmeyi destekler
şekilde
tasarlanması
gerekir.
Öğretmenlerin,
ilk
seviyelerdeki
öğrenenler
için genel
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom,
Custom
Duties,
Custom
kavramları içeren ve müfredattakilerle paralel olan konular
seçmesi
tavsiye
edilir.
Daha
ileri seviyelerdeki
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
öğrenenler için
seçilen
konuların
müfredattakilere
yakın
olması
gerekir.
Konuların
ve
materyallerin
her zaman
Gümrük Uyuşmazlıkları
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
o pratik yapmalarına
fırsat
tanıyarak;yanında
•
•
•
•
•
için öğrenenlerin yaşına uygun seçilmesi lazımdır.
• Tecrübe temelli öğrenme anlamayı ve öğrenme sürecine dâhil olmayı destekler. Öğrenilen dilin bağlamını
tecrübe, görsel kullanım ve teşvik edici materyaller vasıtasıyla daha anlaşılır hale getirmek konusunda
yararlıdır.
• Öğrenenlere nasıl öğrenecekleri anlatıldığında, öğrenenler öğrendiklerini farklı müfredat alanlarına transfer
etmeye ve bunları yeni öğrenme etkinliklerinde kullanmaya teşvik edildiklerinde öğrenme daha verimli hale
gelir.
14
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009)
doğru bir ölçme gereklidir. Dil öğretim sürecinde
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Türkçe bir ders olarak ele alındığında öğrenmedilin sözcük, cümle, paragraf ve metin boyutunda
AġAMADA
YOLLARI
öğretme süreci beş aşamadan ĠDARĠ
oluşmaktadır.
Bu ÇÖZÜM
ele alınması
söz 1konusudur. Tüm becerilerin bir
aşamalar, ön bilgileri harekete
geçirmeye yönelik
arada
öğretim
sürecinde sözlü, yazılı ve
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOolduğu
DISPUTES
OVER
hazırlık, yeni bilgileri anlamaya yönelik anlama,
görsel dilin öğretimi esastır ve buna akademik ve
CUSTOM DUTIES
bilgileri yapılandırmak üzere metin aracılığıyla 2 sosyal dil de dâhil
edilmelidir. Sınıf dışı bağlamda
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
öğrenme, uygulama
ile kendini ifade etme ve
öğrenmek ve öğrencilerin nasıl öğreneceklerini
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
ölçme-değerlendirme aşamalarıdır.
Türkçe
dersiSalihli MYO,
öğrenmeleri
de öğrenme-öğretme sürecinde yer
beceriler açısından düşünüldüğünde öğrencilerin
almalıdır. Bu sürece öğrencilerin etkin katılımı
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın tecrübe
from the movement
commercial commodities
yaratıcı çözümler
bulması,
çevresiyle
paylaşım
temelli oföğrenmeyi
destekleyecek ve dilin
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının
önemli bir bağlamını
commodities’quantity
and value.
It is are aolacaktır.
kind of
içinde olması, öğrenmenin
ve zihinselyanında
gelişimin
anlamada
yararlı
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
hayat boyu devam
edebilir
olması,
türüdür. Aynı
zamandanitelikte
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
Öğretiminin
Çıktıları
ile İlgili
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 4.4
fiscalDil
functions.
Since they areGenel
not collected
on
öğretmenlerin kurumlar
yapıcıvergisi
eleştiri
ve destekler
ile bir regular basis like income tax and corporate tax, as
gibi belirli
aralıklarla alınan
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan Bulgular
an indirect tariff on expenditures, custom duties
öğrencinin yanında
okul-aile
birliği
eşyanınolması
gümrüğe ve
geldiği
anda bir iş
defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
öğrenme-öğretme
önemlidir.
ve law,
Yeni
Zelanda dil öğUsulsürecinde
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine göre bu Bu
the bölümde
second item ofTürkiye
tax procedural
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
retim
programlarında yer alan dil öğretiminin
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi Programı’nda (2008)
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
genel
çıktılarına yönelik bulgular ve yorum yer
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
sürecin desteklenmesi
önemlidir ve bunun için bir
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak almaktadır.
created beginning
with commodities
subject
to
Türkçe
öğretim
sürecinin
sonunda
işlemlerinÖğretim
sırasına sürecinin
göre
birbaşında
sistematik
international trade entering customs territories of
sıra takip edilmelidir.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi öğrencilerden
Turkey and continuing
with operation şunlardır:
sequence.
beklenenler
•
•
•
•
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı
bir kuruluş Öğretim
niteliği olan Programı
by General Directorate
of Customs as a part of
Tablo
7:
Türkçe
Genel
Çıktılar
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different
from
the
1-5. Sınıfdoğan
(2009)
6-8.form
Sınıf
(2006)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir.
Gümrük
uyuşmazlıkları
have to
resolved administratively
the etkili
first kullanma
Türkçeyi doğru,
güzel ve
etkili vergisi
kullanma,
•beTürkçeyi
doğru, güzelin ve
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Eleştirel düşünme,
• Eleştirel
düşünme
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Yaratıcı düşünme,
• words:
YaratıcıCustom,
düşünme
Key
Custom Duties, Custom
Disputes
İletişim, Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
• İletişim kurma
Gümrük Uyuşmazlıkları
Problem çözme,
•
Problem çözme
•
Araştırma,
•
Araştırma
•
Bilgi teknolojilerini kullanma,
•
Karar verme
•
Girişimcilik,
•
Bilgi teknolojilerini kullanma
•
Karar verme,
•
Girişimcilik
•
Metinler arası okuma,
•
Kişisel ve sosyal değerlere önem verme
•
15
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda
Türkçe öğretim sürecinde öğrencilerden bekleGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
(2008) öğrencilerden beklenen şunlardır:
nen Türkçeyi kullanma becerilerinin gelişmiş
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
olmasının
yanında
temel dil becerilerinin de geTablo 8: Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
lişmiş
Program
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TOolmasıdır.
DISPUTES
OVER sonunda öğrencilerden
Programı Genel
Çıktılar
beklenenler arasında temel becerilere daha çok
CUSTOM DUTIES
yer verilmiştir. 3
Primary-Secondary (2008)
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
İngilizce
okuryazarlığı,
öğrencilere
Yeni
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliYeni
Hukuk Zelanda
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
İngilizce
Öğretim Programı’nda
Zelanda’nın ve daha geniş bir3 Celal
dünyanın
sosyal,
Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
(2008) da öğrencilerin temel becerilerini gekültürel, siyasi ve ekonomik hayatına tam olarak
katılım için ihtiyaç
duydukları
bilgiolanveticari liştirmeleri
Özet: Gümrük
vergisi,anlayış,
gümrüğe tabi
Abstract: Custom
dutyfırsat
is a kindsunulmaktadır.
of tariff arising
için
Bu temel
eşyanın yer
değiştirmesi
eşyanın
from the movement of commercial commodities
beceriler için ulaşım
imkânı
verir.nedeniyle,
Başarılıbu bir
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, becerilerin
subject to customs
whicheleştirel
is based düşünme
on those gelmektedir.
başında
katılımcı olmaksosyal
için,ve etkili
olarak sözlü,
mali fonksiyonlarının
yanındayazılı
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
sayede
öğrenenler
sosyal, kültürel,
dış ticaret veolmaya
ekonomi politikası
olan bir
tariff
that is a foreign
trade anddünyanın
economic policy
ve görsel bir iletişimci
ihtiyacıaracı
vardır
kivergi Bu
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
iletişimci eleştirel
bunu
ve ekonomik
katılım
dolaylıdüşünebilmeli
bir vergi türü olan ve
gümrük
vergisi,tam
gelir ve siyasi
fiscal functions.
Since theyhayatına
are not collected
on sağlayabilecek
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
olarak yapabilmelidir.
yazılı
ve görsel
bir duties
iletişimci olabilevergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan ve
an sözlü,
indirect tariff
on expenditures,
custom
Dil sisteminin nasıl
çalıştığını
anlamakla
öğrenciler
eşyanın
gümrüğe geldiği
anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Bu
esnada
dili According
bağlama
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
to foreign trade
arrive
at the custom.
to uygun olarak
uygun dil seçimleri
yapmak
ve bunları
uygunVergi ceklerdir.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
bağlamlar içindekanun
kullanmak
hazırlanır.
öğrenmeleri
Öğrenciler,
kapsamı için
dışında
tutulmuştur. Bu nedenle, kullanmayı
duties are excluded
from this law.önemlidir.
Therefore,
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Öğrenciler, kendilerinin
ve başkalarının
yaşayışlarını
metinleri
çözümleyerek ve sorgulayarak dilin
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
zenginleştirmek sayılı
ve şekil
vermek için dilin gücünü
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
gücünü
anlayacak, metin biçimlerinden tat alacak
anlasınlar diye Bölgesine
metni çözümlemeyi
öğrenirler
ve
girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik ve
international
tradeile
entering
customs territories
of
edebiyat
değerlerini
geliştireceklerdir.
Bu
metinleri eleştirel
bir şekilde
sorgularlar.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Öğrenciler metinlerin
bütün debiçimlerine
gümrük vergisinde
zorunlu aşamalardeğer
olan tarh, beceriler,
Like all otheredinilen
taxes, compalsive
levels such as İngilizce için
ve öğrenilen
tahakkuk
ve tahsil aşamaları
Gümrük Yeni
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
verirler ve bütün
bu biçimlerden
tat alırlar.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan geçerlidir
by General Directorate
of Customs
as a part of
veAnabilim
İngilizce
başarısı
bütün öğrenme
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Dalı Mali
Hukuk to
Zelanda ve dünyaGümrükler
edebiyatını
öğrenmek
öğrencilerin
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs Law.
process of disputes over
alanları
içinResolution
bir araçtır.
aidiyet duygusu Kanunu
geliştirmelerine,
Yeni
Zelanda’nın
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
iki kültürlü mirası
konusunda
farkındalıklarına
ve bir
süreci,
diğer vergilerde
oluşan süreçten farklı
process of other taxes. Customs duty disputes
Alanları
ile İlgili
yapıya katkıda
sahiptir. Gümrük
haveBeceri
to be resolved
administratively
in theBulgular
first
dünyayı anlamalarına
bulunur.vergisi uyuşmazlıkları 4.5
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
İngilizce başarısı,
öğretim
programının
üstünde
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Bu bölümde Türkiye ve Yeni Zelanda
dil öğretim
1
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
bir başarı için uyuşmazlıklarda
esastır. Bütün
öğrenme
alanları
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
öğrencilerin İngilizceyi
bir araç olarak
yer alan dil beceri alanlarına yöAnahtar Kelimeler:
Gümrük, kullanarak
Gümrük Vergisi, programlarında
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
fikir alışverişinde
bulmalarını
gerektirir. İngilizce
nelik bulgular ve yorum yer almaktadır. Türkçe
hem miras kalan bir dil olarak hem de sonradan
Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) yer alan
edinilen bir dil olarak öğrenilir.
öğrenme alanları şu şekildedir:
İngilizce öğrencilere farklı bağlamlarda temel
becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar.
16
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 9: Türkçe Öğretim Programı Beceri Alanları
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1-5. Sınıf (2009)
• Dinleme
• Konuşma
6-8. Sınıf (2006)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
• Okuma
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
• Dinleme/izleme
CUSTOM DUTIES
• Konuşma
• Okuma
• Yazma
• Yazma
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3
• Görsel okuma ve2 Celal
görsel
sunu
Dil bilgisi
Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali•Hukuk
Programı
3
Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) ve
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
(2008) dil öğrenme
şu şekildedir:
Zelanda
eşyanınalanları
yer değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın Yeni
from the
movement İngilizce
of commercialÖğretimi
commodities Programı’nda
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
dinleme,
yazma
ve okuma
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir (2008)
commodities’quantity
and konuşma,
value. It is are a kind
of
Tablo 10: Yeni
İngilizce
dış Zelanda
ticaret ve ekonomi
politikası Öğretim
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yer alırken
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan becerileri
instrument in ortak
addition olarak
to its economic,
social and Yeni Zelanda
Programı
Beceri
Alanları
dolaylıDil
bir vergi
türü olan
gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Programı’nda
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir İngilizce
regular basis Öğretim
like income tax
and corporate tax, as(2008) kelime
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
de bir
alanı olarak
Primary-Secondary
(2008)
eşyanın
gümrüğe geldiği anda
bir defaya mahsus bilgisi
are collected
onlyöğrenme
once when commodities
subject görülmektedir.
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
İlköğretim
1 ve 5. sınıflar Türkçe programında bir
• Sözlü Dil – Dinleme
ve Konuşma
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, öğrenme
duties are excluded
from this
law. Therefore,
alanı olarak
görsel
okuma ve görsel sunu
• Okuma
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun yer
regulated
by customs
law 8.
numbered
4458.
• Yazma
almaktadır.
6. ve
sınıf seviyesinde
izleme
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
created beginning
with
commodities
subject
to
• Kelime BilgisiBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak becerisi
dinlemeyle birlikte yer alırken sunma
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi becerisi
Turkey andayrı
continuing
with operation
sequence.
bir beceri
olarak
ele alınmamıştır.
vergisinde
zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
1-5. sınıflar içingümrük
Türkçe
derside öğrenme
alanları
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Buna
assessment,
accrual Yeni
and collecting
are regulated
karşılık
Zelanda
İngilizce Öğretimi
Bakanlığı’na
bağlı ayrı
bir kuruluş
dinleme, konuşma,
okuma,
yazma
ile niteliği
görselolan by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
BilimlerProgramı’nda
Enstitüsü
Anabilim
Dalıizleme
Mali
Hukuk
(2008)
ve tosunma becerisi
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
okuma ve görsel
sunu
olarak
Kanunu
hükümlerine
uygunbelirlenmiştir.
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
başlık
olarak
sunulmamıştır.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm bir
customs
duties
has a different
form from the
Burada dil bilgisi
ayrı
birvergilerde
öğrenme
olarak
süreci,
diğer
oluşanalanı
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
4.6
Beceri
belirtilmemiş, dil
bilgisi
alanları zorundadır.
içine
öncelikle
idariöğrenme
aşamada çözümlenmek
place.
However,Amaçları/Hedefleri
in the case of disputes not beingile İlgili BulAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
gular
yerleştirilmiştir. 6-8.
sınıf Türkçe
dersinde
okuma,
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
dinleme/izleme,Anahtar
konuşma,
yazma öğrenme alanKelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Bu
bölümde öğrenme alanlarına yönelik amaçların
Gümrük Uyuşmazlıkları
ları olarak belirtilmiş ve dil bilgisi bu öğrenme
Türkçe Öğretimi Program’nda (2006, 2009) ve
alanlarına dâhil edilmiştir.
Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda
(2008) nasıl yer aldığına yönelik bulgulara ve
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
yoruma yer verilmiştir.
(2008) yer alan öğrenme alanları sözlü dil (dinleme ve konuşma), okuma, yazma ve kelime
Her iki program için “dinleme-dinleme/izleme”
bilgisidir. Dil bilgisine ayrı bir öğrenme alanı
becerisi için amaçlananlar şunlardır:
olarak yer verilmemiştir.
17
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 11: Dinleme-Dinleme/İzleme Becerisi Amaçları
1-5. Sınıf (2009)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
6-8. Sınıf (2006)
Primary-Secondary (2008)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
1. Dinleme Kurallarını
1. Dinleme/izleme kurallarını
1. Kişiler arası bağlam
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Uygulama
uygulama
2. İçerik
2. Dinlediğini Anlama
2. Dinleneni/izleneni
anlama
ve
CUSTOM
DUTIES
çözümleme
2
3. İletim (mesaj)
3. Tür, Yöntem ve
3 yapıları
4. Dil
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Tekniklere Uygun 2
3.Dinlediklerini/izlediklerini
5. Yüksek
AnadilLisans
desteği
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı
Öğrencisi
Dinleme
değerlendirme
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
4. Söz varlığını zenginleştirme
Özet: Gümrük vergisi,
gümrüğe
tabi olan ticarialışkanlığı
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
5. Etkili
dinleme/izleme
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
kazanma
miktarı veya değeri
üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Türkçe Öğretim
Programı’nda
(2006,
2009)
Yeni
İngilizce
türüdür.
Aynı zamanda harcamalar
üzerinden
alınan varlığını
instrument inzenginleştirme,
addition to its economic,
socialZelanda
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
dinlemeye yönelik
kazanımların,
Zelanda
(2008)tax,ana
kurumlar
vergisi gibi belirliYeni
aralıklarla
alınan bir Öğretim
regular basisProgramı’nda
like income tax and corporate
as dil desteğiyle
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
İngilizce Öğretim
Programı’nda
(2008)
benzer
Burada
ana dil desteğinin
eşyanın
gümrüğe geldiği anda
bir defaya
mahsus sağlanmaya
are collected onlyçalışılmıştır.
once when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
olduğu ancak farklı
başlıklar
altında
yer aldığı
Yeni
ana dil
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu bulunması
the second item
of taxZelanda’da
procedural law, İngilizcenin
custom
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
are excluded from this law. Therefore,
görülmektedir. kanun
Türkçe
Öğretim Programı’nda
veduties
ikinci
dil olma özelliğinden kaynaklanmakgümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
(2006, 2009) yerile alan
kuralları uygulama ile tür,
tadır.
Türkçe Öğretim Programı’ndaki (2006)
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject to becerisine ise
yöntem ve tekniklere
uygun
dinleme,
Yenisistematik
Zealışkanlık
kazandırma
ve izleme
işlemlerin
sırasına
göre
bir
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu
TurkeyZelanda
and continuing
with operation
sequence. Programı’nda
landa İngilizce Öğretim
Programı’nda
(2008)
dilgibi Yeni
İngilizce
Öğretim
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk işlenmiştir.
ve tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret (2008)
assessment,
accrual and collecting are regulated
yapıları başlığı altında
Türkçe
Öğretim
rastlanılmamıştır.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı’ndaki Gümrükler
(2006,
2009)
anlama,
çözümle
veBilimler Enstitüsü
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
disputes over
Türkçe
Öğretim
Programı’nda
(2006, 2009) ve
türetilmiĢtir.
değerlendirme becerileri
Yeni doğan
Zelanda
İngilizce
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
İngilizce
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Yeni
processZelanda
of other taxes.
Customs Öğretim
duty disputes Programı’nda
Öğretim Programı’nda
(2008)
kişiler
arası
bağyapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
“konuşma”
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. (2008)
place. However,
in the case ofbecerisi
disputes notiçin
being amaçlananlar
lam, içerik ve iletim
sunulmaya
Ancak ileidari
aşamada çalışılmıştır.
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
şunlardır:
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Türkçe Öğretim Programı’ndaki (2006) söz
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
18
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 12: Konuşma Becerisi Amaçları
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf (2006)
Primary-Secondary (2008)
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
1. Konuşma Kurallarını
1. Konuşma kurallarını uygulama
1. Kişiler Arası Bağlam
Uygulama
ADMINISTRATIVE
2. Sesini ve bedenSOLUTIONS
dilini etkili TO DISPUTES
2. İçerik OVER
2. Kendini Sözlü Olarak
İfade Etme
Kullanma
CUSTOM DUTIES
3. İletim (Mesaj)
3. Hazırlıklı konuşmalar2yapma
4. Sözlü Olmayan Cevaplar
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
3. Tür, Yöntem ve
4. Kendi konuşmasını değerlendirme 5. Dil Yapıları
2
Tekniklere Uygun
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
5. Kendini
sözlü
olarakSalihli
ifadeMYO,
etmeDıĢ Ticaret Bölümü
Celal Bayar
Üniversitesi
Konuşma
alışkanlığı kazanma
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Türkçe Öğretim
Programı’nda
(2006,
Yeni
İngilizce Öğretim
miktarı
veya değeri üzerinden
alınan,2009)
ekonomik, değerlendirme
subject to customs ise
which
is Zelanda
based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
konuşmaya yönelik
kazanımların,
İngilizce
(2008)
dış ticaret ve
ekonomi politikası aracı
olan bir vergi Programı’nda
tariff that is a foreign
trade andkişiler
economicarası
policy bağlam, içerik
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Öğretim Programı’nda
(2008)
iletim
başlıkları
incelenmiştir.
Türkçe
dolaylı bir vergi
türü olanfarklı
gümrük başlıklar
vergisi, gelir ve ve
fiscal
functions.
Since theyaltında
are not collected
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
altında yer aldığıvergi
görülmektedir.
Öğretim
Programı’ndaki
(2006)
türü olmadığından,Türkçe
dış ticarete
konu olan Öğretim
an indirect tariff
on expenditures, custom
duties kendini sözlü
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Programı’nda (2006,
2009) yer alan kuralları
olarak
ifade etme alışkanlığı kazanmaya ise Yeni
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul
Kanunu
(VUK)’nun
ikinci
maddesine
göre
bu
the
second
item of tax procedural
custom
uygulama ve tür,
yöntem ve tekniklere uygun
Zelanda
İngilizce
Öğretimlaw,Programı’nda
(2008)
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
vergilerinin
usul ve
uygulama
esasları 4458 rastlanılmamıştır.
procedures and practises of custom duties are
konuşma, sesinigümrük
ve beden
dilini
etkili
kullanma
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticareteÖğretim
konu olan eşyanın
Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Yeni Zelanda İngilizce
Programı’nda
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Türkçe
created beginning
with Programı’nda
commodities subject (2006,
to
Öğretimi
2009) ve
işlemlerin cevaplar
sırasına
göre
sistematik
international trade entering customs territories of
(2008) sözlü olmayan
ve dilbiryapıları
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Yeni
TurkeyZelanda
and continuing
with operation
sequence. Programı’nda
İngilizce
Öğretimi
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
başlığı altında işlenmiştir.
Türkçe
Öğretim
Prograbecerisi
için amaçlananlar
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret (2008)
assessment,“okuma”
accrual and collecting
are regulated
mı’ndaki (2006,Bakanlığı’na
2009) kendini
sözlü
olarakniteliği
ifadeolan by General Directorate of Customs as a part of
bağlı ayrı
bir kuruluş
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlerşunlardır:
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
etme, hazırlıklı konuşmalar
yapma
ve konuşmayı
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Tablo
13:uyuşmazlıkları
Okuma Becerisi
Amaçları
yapıya sahiptir. Gümrük
vergisi
have to be
resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf (2006)
Primary-Secondary
(2008)
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
1. Okuma Kurallarını
Okuma
kurallarını
1.
Konu Geliştirme
Anahtar Kelimeler: 1.
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,Uygulama
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları2. Okuduğu metni anlama ve
Uygulama
2.
Dil Yapıları
2. Okuduğunu Anlama
çözümleme
3. Anlam Kurma
3. Okuduğu metni değerlendirme
4. Söz Varlığını Geliştirme
4.Söz varlığını
5. Tür, Yöntem ve Tekniklere
Uygun Okuma
Zenginleştirme
5. Okuma alışkanlığı kazanma
19
3.
Kelime Bilgisi
4.
Düzen/Plan
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009) yer
ilişkili olduğu düşüncesiyle kelime bilgisi başlığı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
alan kuralları uygulama ile tür, yöntem ve tekniklere
ile verilmiştir. Türkçe Öğretim Programı’ndaki
1
ĠDARĠ AġAMADA
uygun okuma, Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim ÇÖZÜM
(2006)YOLLARI
okuma alışkanlığı
kazanmaya ise Yeni
Programı’nda (2008) konu
geliştirme, dil yapıları
Zelanda
İngilizce Öğretim
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER Programı’nda (2008)
ve düzen/plan başlığı altında işlenmiştir. Türkçe
rastlanılmamıştır.
CUSTOM DUTIES
Öğretim Programı’ndaki (2006, 2009) anlam 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Türkçe
Öğretimi
Programı’nda (2006, 2009) ve
kurma, anlama, çözümleme,
değerlendirme
ve
söz
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliYeni
Hukuk Zelanda
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
İngilizce
Öğretimi Programı’nda
Bayar Üniversitesi
varlığını zenginleştirme ise Yeni3 Celal
Zelanda
İngilizceSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
(2008) “yazma” becerisi için amaçlananlar
Öğretim Programı’nda (2008) kelime bilgisiyle
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari şunlardır:
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının
önemli bir Becerisi
commodities’quantity
Tabloyanında
14: Yazma
Amaçlarıand value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
1-5. Sınıf (2009)
6-8.gümrük
Sınıfvergisi,
(2006)
Primary-Secondary
dolaylı bir vergi türü olan
gelir ve
fiscal functions. Since they
are not collected on (2008)
kurumlar vergisi
belirlikurallarını
aralıklarla alınan
bir
regular basis1.
like Konu
income tax
and corporate tax, as
1. Yazma Kurallarını
1. gibi
Yazma
uygulama
Geliştirme
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Uygulama eşyanın gümrüğe
geldiği anda
bir defaya mahsus
are collected2.
onlyCümle
once when
commodities ve
subject
2. Planlı
yazma
Geliştirme
Dil Yapıları
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
2. Kendini YazılıUsul
Olarak
3. Farklıikinci
türlerde
metinler
3. Kelime
Bilgisilaw,
Geliştirme
Kanunu (VUK)’nun
maddesine
göre buyazma
the second item
of tax procedural
custom
duties are excluded from this law. Therefore,
İfade Etme kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
4. Kendi
değerlendirme
4. Metin
gümrük vergilerinin
usul veyazdıklarını
uygulama esasları
4458
procedures and
practises Kontrolü
of custom duties are
3. Tür, Yöntem ve
Teksayılı
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
5.
Kendini
yazılı
olarak
ifade
etme
5.
Düzeltme,
Yazım ve İmlâ
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
niklere UygunileYazma
kazanma
Bölgesine girişindenalışkanlığı
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Yazım
noktalama
oluşturulmuştur.6.Diğer
tüm ve
vergilerde
olduğukurallarını
gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde uygulama(6-7-8)
de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
BilimlerYeni
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to Programı’nda
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
Türkçe ÖğretimGümrükler
Programı’ndaki
(2006,
2009)
Zelanda
İngilizce
Öğretim
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
doğan uyuşmazlıkların
çözüm (2008)
customs duties
has kontrolü
a different form
from the
kuralları uygulama
ilevergisinden
tür, yöntem
ve tekniklere
metin
olarak
sunulmaktadır.
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
uygun yazma, Yeni
İngilizce
benzerlik
yapıya Zelanda
sahiptir. Gümrük
vergisi Öğretim
uyuşmazlıkları Bu
havekazanımlar
to be resolved açısından
administrativelyprogramların
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Programı’nda Ancak
(2008) idari
dil yapıları,
söylenebilse
decanTürkçe
aşamada düzeltme,
çözümlenemeyen gösterdiği
solved administratively,
legal action
be taken. Öğretim Prog1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
yazım ve imlâ ile verilmiştir. Türkçe Öğretim
ramı’ndaki
(2006)Custom
yazma
alışkanlığı
kazandırma
Key words: Custom,
Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Programı’nda (2006,
yer alan kendini yazılı
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
Gümrük2009)
Uyuşmazlıkları
olarak ifade etme, Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
Programı’nda (2008) konu, cümle, kelime bilgisi
geliştirme ile ifade edilmiştir. Türkçe Öğretim
Programı’ndaki (2006) değerlendirme becerisi,
(2008) yer almamaktadır.
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) yer
alan “görsel okuma ve görsel sunu” becerisi için
amaçlananlar şu şekildedir:
20
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 15: Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerisi Amaçları
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Görsel Okuma Ve Görsel Sunu
1-5. Sınıf (2009)
1. Görsel Okuma
2. Görsel Sunu
Dinleme/İzleme
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
6-8. Sınıf (2006)
Primary-Secondary (2008)
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
İzleme, dinleme
Bu beceriye rastlanılmamıştır.
CUSTOM
DUTIES
becerisinin
içinde
sunulmuştur.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Görsel okuma ve Celal
görsel
sunu3 Celal
Türkçe
ÖğretimSalihli MYO,
başlıkDıĢolarak
söz edilmemiş ve diğer becerilerin
Bayar Üniversitesi
Ticaret Bölümü
Programı’nda (2009) ayrı bir beceri olarak yer
kazanımlarında da yer almamıştır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
alırken bu beceriye
6. ve
sınıf düzeyinde
“izleeşyanın
yer 8.
değiştirmesi
nedeniyle, bu
eşyanın
from the movement of commercial commodities
Programı’nda
(2006, 2009) ve
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, Türkçe
subject toÖğretimi
customs which
is based on those
me” becerisi olarak
ile birlikte
kısmen
sosyal“dinleme”
ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Zelanda
İngilizce
Öğretimi
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Yeni
tariff that
is a foreign
trade and economic
policy Programı’nda
yer verilmiştir. Yeni
Zelanda İngilizce Öğretim
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
(2008)
“dil bilgisi” becerisi için amaçlananlar
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Programı’nda (2008)
ise “izleme ve sunma”dan bir
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir şunlardır:
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
7. Sınıf
6. Sınıf
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük
Vergi Becerisi
to foreign trade
arrive at the custom. According to
Tablo
16:vergileri,
Dil Bilgisi
Amaçları
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf
Primary-Secondary
gümrük vergilerinin
usul ve(2006)
uygulama esasları 4458
procedures and practises
of custom duties (2008)
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
1.
Kelimenin
yapı
özellikleriyle
ilgili
bilgi
ve
kuile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
ralları
kavrama
ve uygulama created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
2. Kelime
türleriyle
ve kuralları
kavraoluşturulmuştur. Diğer
tüm vergilerde
olduğuilgili
gibi bilgi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
Diğer
becerilerin içinde
gümrük vergisindema
de ve
zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
uygulama
sunulmuştur.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
1.
Kelime
türleriyle
ilgili
bilgi
ve kuralları
kavra-Ministry
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
according
Programı
Yüksekma
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
ve Öğrencisi
uygulama
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
2. Fiillerin
yapı özellikleriyle
ilgili bilgi
ve taxes.
kural-Customs duty disputes
süreci, diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process
of other
yapıya sahiptir. Gümrük
vergisi ve
uyuşmazlıkları
ları kavrama
uygulama have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari 3. aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
Fiil kiplerinde
zaman ve anlam
kaymasıyla legal
il- action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
gili bilgi ve kuralları kavramaKey
ve words:
uygulama
Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
4. Ek
fiille ilgili
bilgi
ve kuralları
kavrama ve uyGümrük Uyuşmazlıkları
Ayrı bir hedef yoktur.
8. Sınıf
gulama
5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların
özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama
ve uygulama
2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
3. Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme
21
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
İlköğretim 1. ve 5. sınıf Türkçe Dersi Öğretim
yer alan dil bilgisi becerisiyle kazandırılmak
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Programı’nda (2009) ve Yeni Zelanda İngilizce
istenenler kelime yapısı, kelime türü, fiil kök ve
1
AġAMADA
Öğretim Programı’nda (2008) ĠDARĠ
dil bilgisi
ayrı bir ÇÖZÜM
ekleri,YOLLARI
cümle ve anlatım
bozuklukları şeklindedir.
beceri alanı olarak eleADMINISTRATIVE
almamış, bu beceri SOLUTIONS
diğer
DISPUTES OVER
YeniTO
Zelanda
İngilizce Öğretimi Programı’nda
becerilerinin içinde hissettirilmiştir. İlköğretim 6.
CUSTOM DUTIES
(2008) yer alan “kelime bilgisi” becerisine yönelik
ve 8. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda (2006) 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
bulgular
şu şekildedir:
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal 17:
BayarKelime
ÜniversitesiBilgisi
Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
Tablo
Becerisi
Amaçları
1-5. Sınıf (2009)
Sınıftabi(2006)
Özet: Gümrük vergisi, 6-8.
gümrüğe
olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
Ayrı bir hedef
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
bulunmamaktadır.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
(2008)
Abstract: Custom Primary-Secondary
duty is a kind of tariff arising
from the movement of commercial commodities
1.
Kelime
Bilgisi
subject
to customs
which is based on those
commodities’quantity
and value.
It is are a kind of
2.
Kelimelerin Odak
Noktası
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir bir
vergi öğrenme
türü olan gümrük
vergisi,
gelir ve melerin
fiscal functions.
they are
not collected on ise kelimelerin
Kelime bilgisinin
ayrı
alanı
olarak
odakSince
noktası
kazanımında
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi Zelanda
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan hangi
an indirect
tariff alanlarında
on expenditures, custom
duties belirtilmiştir.
ele alındığı Yeni
İngilizce
Öğretim
konu
yer aldığı
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere
alınmaktadır.
vergileri, Vergi Ülkemizde
to foreign trade yapılan
arrive at theakademik
custom. According
to
Programı’nda (2008)
bu beceri
ile Gümrük
kazandırılmak
çalışmalara
rağmen
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
istenenler, Türkçe
Öğretim
Programı’nda
Programları’nda
kanun
kapsamı dışında
tutulmuştur. (2006,
Bu nedenle, Türkçe
duties are Öğretim
excluded from
this law. Therefore, (2006, 2009)
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
2009) diğer becerilerin
içinde
yer düzenlenmiştir.
almaktadırBuanalmayan
bu bilginin
Yeni 4458.
Zelanda İngilizce
sayılı Gümrük
Kanunu’nda
kanun yer
regulated
by customs
law numbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
cak bu becerilerin
içeriği
Yeni başlayıp,
Zelanda
İngilizce
Programı’nda
(2008)
yer alışı örnek
Bölgesine
girişinden
eşyaya
uygulanacak Öğretim
created beginning
with commodities
subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Öğretim Programı’nda
(2008)
daha
biroperation
özelliktir.
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm ayrıntılı
vergilerde olarak
olduğu gibi alınması
Turkey and gereken
continuing with
sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ele alınmıştır. Yeni
Zelanda
İngilizce
Öğretim
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
4.7
Ölçme-Değerlendirme İle İlgili Bulgular
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Programı’nda (2008)
kelime
bilgisine
yönelik
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
başlıklardan bir tanesini
kelime bilgisi oluşturmakTürkçe
Öğretim Programı’ndaover
(2006, 2009) ve
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer
vergilerde
oluşanöğrencilerin
süreçten farklı bir Yeni
processZelanda
of other taxes.
Customs Öğretim
duty disputes Programı’nda
tadır. Bu kazanımda
dikkati
çeken
İngilizce
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
idari aşamadaneçözümlenmek
zorundadır. (2008)
place. However,
in the case of disputes not being
var olan kelimeöncelikle
listelerinden
kadar kelime
ölçme-değerlendirmeye
yönelik bulgular
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
bilmesi gerektiğinin
belirtiliyor
olmasıdır.
Kelişu şekildedir:
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
22
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 18: Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1-5. Sınıf (2009)
• Ürün odaklı
• Süreç odaklı
6-8. Sınıf (2006)
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
İngilizce (Primary/Secondary)
• Öğrenme için
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
• Öğretim sürecinin başında
Tutum ve durum değerlendirme
• Öğretmen tarafından
• Öğrenciler tarafından
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
2
• Öğretim sürecinde
Celaldeğerlendirme
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı
Süreç odaklı değerlendirme
3
Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
• Çıktıları (başarıyı)
değerlendirme
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
İlköğretim 1-5. dış
sınıf
Türkçe
dersinin
ölçme
ve
öğrenmenin
diğer
becerilere
katkısı
ve İngilizce
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition
to its
economic, social
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
öğrenme
bilgitax,edinmedeki
rolü
değerlendirmesi
ürünvergisi
ve süreç
odaklı
olarak
kurumlar
gibi belirli
aralıklarla
alınan bir öğrenmenin
regular basis like income
tax and ve
corporate
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
İngilizce
öğrenmenin tegerçekleştirilmektedir.
Bu yaklaşımlar
eşyanın gümrüğe
geldiği anda bir6-8.
defayasınıf
mahsus üzerinde
are collected durulmuştur.
only once when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
kullanma
ile sözlü, görsel ve
düzeyinde de devam
ederken
buikinci
seviyede
Usul Kanunu
(VUK)’nun
maddesineölçgöre bu melinde
the second ise
itemanlama,
of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
metin
üretmek
vardır.duties
Bunun
aracı olarak
me-değerlendirme
aşamalandırılmış
ve öğretim
gümrük
vergilerinin usul ve uygulama
esasları 4458 yazılı
procedures
and practises
of custom
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ve bunlar
sürecinin başında
tutum
öğrenci
durumlarını
ile dış
ticareteve
konu
olan eşyanın
Türkiye Gümrük metin
Throughtemelli
this law, etkinliklere
a systematizationyer
has verilmiş
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
daentering
öğrenenlerin
dil becerilerinin
gelideğerlendirme yer
almıştır.sırasına
Yeni Zelanda
İngilizce
işlemlerin
göre
bir
sistematik sonucunda
international trade
customs territories
of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Türkiye
ve Yeni
Zelenda dil
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh, şeceği
Like all belirtilmiştir.
other taxes, compalsive
levels such
as
Öğretim Programı’nda
(2008)
da buna
benzer
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
noktalarının
farklı
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan öğretim
by Generalprogramlarının
Directorate of Customsodak
as a part
of
biçimlendirici birBakanlığı’na
1 değerlendirme yaklaşımı vardır.
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
olduğu
ve amaçlar
bakımından
Türkçe Öğretim
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
5. TARTIŞMAGümrük
ve SONUÇ
(2006,
2009)
kapsamlı olduğu
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Programı’nın
process of other taxes.
Customs
dutydaha
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
görülmektedir.
idari aşamada
çözümlenmek
place. However, in the case of disputes not being
Türkçe Öğretimöncelikle
Programı’nın
(2006,
2009) zorundadır.
genel
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
amaçları ile öğrencilerin
dil becerilerini
geliştirmeTürkçe
Öğretimi
Programı’nın
Key words:
Custom, Custom
Duties, Custom (2006, 2009)
Anahtar temel
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
nin yanında öğrencinin
becerilerini,
zihinsel
genel
amaçlarında dil kullanımı; konuşma/sözlü
Gümrük Uyuşmazlıkları
eşyanın yer değiştirmesi
Ürün odaklı değerlendirme
becerilerini, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve
ve yazma/yazılı olarak ayrılmışken Yeni Zelanda
İngilizce Öğretim Programı’nın (2008) genel
amaçlarında dil kullanımı amaç, hedef kitle ve
çeşitli metin formlarına göre ayrılmaktadır. Dil
kullanımı açısından Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın (2008) daha çeşitli olduğu
görülmektedir.
üretme becerilerini, kişisel gelişimlerini ve millî,
manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve
sanatsal değerlerini geliştirmek hedeflenmektedir.
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı (2008)
genel amaçları ise İngilizce becerisini geliştirmeyi temele almaktadır. Bu programda, İngilizce
23
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Değerler açısından programlara bakıldığında
İngilizce Öğretimi Programı’nda (2008) anlam
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ve yapı öğretimi üzerinde durulmuştur.
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) de1
ĠDARĠ
AġAMADA
ğerler millî, manevi, ahlaki, tarihî,
kültürel,
sosyal, ÇÖZÜM YOLLARI
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009)
estetik ve sanatsal olarak
ayrı ayrı yer alırkenSOLUTIONS
Yeni
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
Türkçe bir ders olarak ele alındığında öğrenmeZelanda İngilizce Öğretim Programı’ndaCUSTOM
(2008) DUTIES
öğretme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Yeni
değerlere yer verilmemiştir. DeğerlerSelin
eğitimine
2
3
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Zelanda
İngilizce
Öğretim Programı’nda (2008)
Türkçe Öğretim 2 Programı’nda
(2006,
2009)
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malisürecin
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi ve bunun için bir
desteklenmesi
önemlidir
3
Celal Bayar
daha belirgin bir vurgu yapılmıştır.
SonÜniversitesi
yıllardaSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
sıra takip edilmelidir. Öğretim sürecinin başında
değerler eğitiminin
önemi
vurgulanırken
Yeni
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari doğru
Abstract:
dutygereklidir.
is a kind of tariff
birCustom
ölçme
Dilarising
öğretim sürecinde
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
(2008)
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, dilin
subjectsözcük,
to customs
which
is
based
on
those
cümle, paragraf ve metin boyutunda
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
bu ögelere rastlanmamıştır.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi ele
tariff
that is a foreign
and economicTüm
policy becerilerin bir
alınması
söztrade
konusudur.
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve arada
fiscal functions.
they are sürecinde
not collected on
olduğuSince
öğretim
sözlü, yazılı ve
Yapılandırmacı dolaylı
yaklaşım
ile oluşturulan Türkçe
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü (2006,
olmadığından,
dış bu
ticarete
konu olan görsel
an indirect
tarifföğretimi
on expenditures,
custom
dilin
esastır
ve duties
buna akademik ve
Öğretim Programı’nda
2009)
yaklaşıeşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
diltrade
dearrive
dâhil
edilmelidir.
Sınıf
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri,
Vergi sosyal
to foreign
at the
custom. According
to dışı bağlamda
mın gereği ile temele
alınan
ilkeler
vardır.
Yeni
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
ve öğrencilerin
nasıl öğreneceklerini
kanun
kapsamı Programı’nda
dışında tutulmuştur. (2008)
Bu nedenle, öğrenmek
duties are excluded
from this law. Therefore,
Zelanda İngilizce
Öğretim
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
de öğrenme-öğretme
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun öğrenmeleri
regulated by customs
law numbered 4458. sürecinde yer
ise dilin sosyal sayılı
ve akademik
yönü
olduğu yakile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bu with
sürece
öğrencilerin
Bölgesine
girişinden başlayıp,
eşyaya
uygulanacak almalıdır.
created beginning
commodities
subject to etkin katılımı
laşımından hareket
edilmiştir.
Türkçe
Öğretimi
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
ve dioluşturulmuştur.
tüm vergilerde
olduğu gibi tecrübe
Turkey andtemelli
continuingöğrenmeyi
with operation destekleyecek
sequence.
Programı’nda (2006,
2009)Diğer
tematik
bir yaklaşım
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
bağlamını
olacaktır. Süreç
tahakkuk ve Yeni
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret lin
assessment,
accrual anlamada
and collecting yararlı
are regulated
üzerinde durulmuşken
Zelanda
İngilizce
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
programlar
incelendiğinde,
Yeni
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlerbakımından
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Öğretimi Programı’nda
(2008)
Yeni Zelanda’da
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Zelanda
İngilizce Öğretim Programı’nda (2008),
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan bir
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
İngilizcenin edinilen
ve
öğrenilen
dil olduğu
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir sürece
process of
other fazla
taxes. Customs
duty disputes dâhil edildiği
daha
dil becerisinin
yapıya sahiptir.
vergisiyaklaşımı
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
gerçeğinden hareketle
bir dilGümrük
öğretim
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. görülmektedir
place. However, in the
disputes not
being
vecase
buofaçıdan
program
örnek teşkil
Ancak
idari merkezde
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
belirlenmiştir. Öğrencinin
olduğu,
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
etmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
farklılıkların dikkate alındığı Türkçe Öğretim
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Programı’nda (2006,
çözüm ve süreç odaklı
Gümrük2009)
Uyuşmazlıkları
Dil öğretiminin genel çıktılarına bakıldığında
bir yaklaşım söz konusudur. Yeni Zelanda İngilizce
Türkiye ve Yeni Zelanda programlarında dil beceÖğretim Programı’nda (2008) ise dil öğretiminin
rilerinin yanında temel becerilerin geliştirilmesi de
uzun sürecinden söz edilirken bireysel farklılıkamaçlanmaktadır. Temel becerilere Türkçe Öğretim
ların programın odağında olduğu ve öğretimin
Programı’nda (2006, 2009) ağırlık verilirken Yeni
bu farklılıklara göre şekillendiği görülmektedir.
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda (2008)
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009)
dil becerileri üzerinde durulmuştur. Burada öğrebeceri yaklaşımı söz konusuyken Yeni Zelanda
nenlerin dili bağlama uygun olarak kullanmayı
24
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
öğrenmeleri önemlidir. Öğrenenler, metinleri
Öğretim Programı’nda (2008) dilin bağlamından
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
çözümleyerek ve sorgulayarak dilin gücünü
hareketle resmî ve resmî olmayan dil üzerinde
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
anlayacak, bütün metin biçimlerinden
tat alacak ÇÖZÜM
durulması
Türkçe öğretimi için örnek oluşturabive edebiyat ile değerlerini
geliştireceklerdir.
Bu
lecekken
Türkçe Öğretim
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER Programı’ndaki (2006,
beceriler, edinilen ve öğrenilen İngilizce
için DUTIES
2009) alışkanlık kazandırma, izleme ve sunum
CUSTOM
geçerlidir ve İngilizce başarısı bütün öğrenme 2 yapma becerileri
de Yeni Zelanda’da İngilizce
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
alanları için bir araçtır.
Yeni Zelanda İngilizce
öğretimi için örnek oluşturabilir. Türkiye ve
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret Bölümü
Öğretim Programı’nın (2008)Celal
dilBayar
becerilerine
YeniDıĢZelanda
programları arasında okuma ve
yönelik hedefleri
Türkçe
öğretimi
için
örnek
benzerlik
göstermektedir
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari yazma
Abstract: becerileri
Custom duty is de
a kind
of tariff arising
eşyanın
yer
değiştirmesi
nedeniyle,
bu
eşyanın
from
the
movement
of
commercial
commodities
olabilecek düzeydedir.
ancak alışkanlık kazandırmak konusunda Türkçe
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Öğretimi
Programı (2006) örnek oluşturabilir.
ticaret ve ekonomi politikası
olan birve
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Türkçe ÖğretimidışProgramı’nda
(2006,aracı
2009)
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi
türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi
Programı’nda
Kelime
bilgisinin hem okuma becerisiyle birlikte
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergikonuşma,
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan hem
an indirect
tariffbir
on expenditures,
(2008) dinleme,
yazma
ve okuma
de ayrı
öğrenme custom
alanıduties
olarak ele alındığı
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
becerileri ortak olmak
olarak
alırkenGümrük
Yeni vergileri,
Zelanda
üzereyer
alınmaktadır.
Vergi Yeni
to foreign
trade
arrive
at
the
custom.
According
to
Zelanda İngilizce Programı’nda
(2008)
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
İngilizce Öğretim
Programı’nda
(2008)
kelime
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, bu
duties
are excluded
from this law. Therefore,
beceri
ile kazandırılmak
istenenler, Türkçe
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
bilgisi ve 6-8. Sınıf
Öğretimdüzenlenmiştir.
Programı’nda
sayılıTürkçe
Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun öğretiminde
regulated by customs
numbered 4458.
diğer law
becerilerin
içinde yer almakile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
(2006) dil bilgisi
de bir
öğrenme
Bölgesine
girişinden
başlayıp,alanı
eşyaya olarak
uygulanacak tadır
createdancak
beginning
with
commodities
subject
to
bu beceriye Yeni Zelanda
İngilizce
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
görülmektedir.oluşturulmuştur.
İlköğretimDiğer
1-5.
Sınıf
Türkçe
tüm vergilerde olduğu gibi Programı’nda
Turkey and continuing
with ayrıntılı
operation sequence.
(2008)
olarak yer verilmiştir.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Programı’nda (2009)
öğrenme
tahakkuk bir
ve tahsil
aşamaları alanı
Gümrükolarak
ve Ticaret Bu
assessment,
accrual be
andbeceriye
collecting are
regulatedbaşlıklardan bir
programda
yönelik
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
görsel okuma veGümrükler
görsel
sunu
yer
almaktadır.
6-8.
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
according
tanesini
kelime
bilgisi
oluşturmaktadır.
Bu kazaProgramı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Sınıf Türkçe Öğretim
Programı’nda
(2006)
izleme
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm nımda
customs dikkati
duties hasçeken
a different
form from thevar olan kelime
öğrencilerin
süreci, diğer
vergilerde
oluşan
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
becerisi dinlemeyle
birlikte
yer
alırken
sunma
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları listelerinden
have to be resolved
in the
first
ne administratively
kadar kelime
bilmesi
gerektiğinin
idari
aşamadaele
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
becerisi ayrı biröncelikle
beceri
olarak
alınmamıştır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen belirtiliyor
solved administratively,
legal action
can be taken.ilk 3000 kelime
olmasıdır.
Belirlenen
1
uyuşmazlıklarda
yargı yolunaProgramı’nda
başvurulabilmektedir.
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi
Key words: Custom,
Custom Duties,
Custom
öğrenenlerin
seviyelerine
göre
dağıtılmıştır. KeAnahtar Kelimeler:
Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
(2008) ise bu becerilere
rastlanılmamıştır.
Bu
limelerin odak noktası başlığında ise kelimelerin
Gümrük Uyuşmazlıkları
beceriler açısından Türkçe Öğretim Programı
(2006, 2009) örnek teşkil etmektedir.
hangi konu alanlarında (kişisel detaylar, sağlık,
vücudun bölümleri, aile, zaman, renkler…) yer
aldığı belirtilmiştir. Ülkemizde yapılan akademik
çalışmalara rağmen Türkçe Öğretim Programlarında (2006, 2009) yer almayan bu bilginin Yeni
Zelanda İngilizce Programı’nda (2008) yer alışı
örnek alınması gereken bir özelliktir.
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009) dinleme ve konuşma becerisine yönelik kazanımların,
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
(2008) benzer olduğu ancak farklı başlıklar altında
yer aldığı görülmektedir. Yeni Zelanda İngilizce
25
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
İlköğretim 1-5. sınıf Türkçe dersinin ölçme ve GÖĞÜŞ, B., (1968). Türkçe öğretimi kılavuzu.
VERGĠSĠ
İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
değerlendirmesi ürün veGÜMRÜK
süreç odaklı
olarakUYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA
gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımlar
6-8. sınıf ÇÖZÜM YOLLARI1
GÖĞÜŞ, B., (1988). Uluslararası ana dili eğitimi
düzeyinde de devam ADMINISTRATIVE
ederken bu seviyedeSOLUTIONS
ölçTO DISPUTES OVER
örgütü.
Türk dilinin öğretimi toplantısı. Ankame-değerlendirme aşamalandırılmış ve öğretim
CUSTOM DUTIES
ra: Ankara Ü. Basımevi Ankara Üniversitesi
sürecinin başında tutum ve öğrenci durumlarını2
3
Selin KILINÇ , HaticeEğitim
YURTSEVER
Bilimleri
Fakültesi Yayınları: 160
değerlendirme yer2 almıştır. Yeni Zelanda İngilizce
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi SalihliKARASAR,
MYO, DıĢ TicaretN.,
Bölümü
(2000). Bilimsel araştırma yönProgramı’nda (2008) da buna benzer
biçimlendirici
temi. Ankara: Nobel Yayınları
bir değerlendirme yaklaşımı vardır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri
üzerinden
alınan,
subject to customs
which isEdebiyat
based on ve
thoseeğitim. Ankara:
C., (1999).
Türkçe Öğretimmiktarı
Programı
(2006,
2009)
veekonomik,
Yeni KAVCAR,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Engin
Zelanda İngilizce
Programı
dış Öğretim
ticaret ve ekonomi
politikası(2008)
aracı olan incebir vergi
tariff
that is aYayınları
foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
lendiğinde her iki
programın
daolan
artıgümrük
ve eksi
yönledolaylı
bir vergi türü
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
(2006).
İlköğretim
Türkçe
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir MEB,
regular basis
like income
tax and corporate
tax, as dersi (6, 7, 8.
rinin olduğu görülmektedir.
Yapılandışbuticarete
çalışmayla
vergi türü olmadığından,
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
programı.
Ankara: Devlet
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are Sınıflar)
collected only öğretim
once when commodities
subject
Türkçe öğretimine
yönelik
hazırlanan
programların
olmak
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Müdürlüğü
Evi
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the Kitapları
second item of
tax procedural Basım
law, custom
gelişimine ve bundan
sonraki
kanun kapsamı
dışındaçalışmalara
tutulmuştur. Bu katkı
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
MEB,
(2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim
sağlamak amaçlanmıştır.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through
this law,ve
a kılavuzu
systematization
has Sınıflar).
been
programı
(1-5.
Ankara:
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
KAYNAKLARBölgesine
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
entering customs
territories of
Devlettrade
Kitapları
Müdürlüğü
Basım Evi
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrükİngiltere
vergisinde ve
de zorunlu
aşamalar ilköğolan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ALKIN, S., (2007).
Türkiye’de
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret OSMANOĞLU,
assessment, accrual and
are regulated
A.collecting
E., ve YILDIRIM,
G., (2013).
Bakanlığı’na
bağlıvatandaşlık
ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
retim programlarındaki
eğitiminin
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and
Ministry
according
Mısır
veEconomy
Türkiye
6. sınıf
sosyaltobilgiler öğretim
Programı
Yüksek Lisans
Selinlisans
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
karşılaştırılması.
Yayınlanmamış
yüksek
türetilmiĢtir.
programları
Studies Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has akarşılaştırması.
different form from Turkish
the
tezi. Ankarasüreci,
Üniversitesi,
Ankara
diğer vergilerde
oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Periodicalin For
The Languages,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
haveInternational
to be resolved administratively
the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Literature
Andlegal
History
Turkish Or Turkic,
DEMİREL, Ö.,Ancak
(2006).idariKuramdan
aşamada uygulamaya
çözümlenemeyen
solved
administratively,
action canOf
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
(6): 511-535
eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem
Key8words:
Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
A YayınlarıAnahtar
Gümrük Uyuşmazlıkları
DEMİREL, Ö., (2007). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınları
ÖNCÜL, R., (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri
sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı
Yayınları
ERDEN, M., (1993). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları
ÖZBAY, M., (1997). Türkçe öğretiminde programın önemi. Çağdaş Eğitim, 22 (232): 34-35.
ERTÜRK, S., (1984). Eğitimde program geliştirme.
Ankara: Yelkentepe Yayınları
ÖZBAY, M., (2006). Özel öğretim yöntemleri I.
Ankara: Öncü Kitap
26
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
UHBAB
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL
OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
July/ Mayıs
/ August
/ September
- Summer
Volume: Cilt:
4 Issue:
13 Year:
2015
Nisan
/ Haziran
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:
2015
ID:240 K:527
I00-I21and Academic Science
International Peer-Reviewed
JournalJelofKodu:
Humanities
April / May / June Spring
Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
www.uhbabdergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SAĞLAM, M., (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim TÜRKOĞLU, A., (1985). Fransa, İsveç ve Romanya
GÜMRÜKÜniversitesi
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
sistemleri. Eskişehir: Anadolu
eğitim sistemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi
1
YOLLARI
Eğitim Fakültesi YayınlarıĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
Eğitim
Bilimleri
Fakültesi Basımevi
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
The English Language
Learning Progressions, VARIŞ, F., (1994). Eğitim bilimine giriş. Ankara:
CUSTOM DUTIES
(2008). http://esolonline.tki.org.nz/ESOL-Online/
A.Ü. Eğitim Bilimleri Yay. 176.
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Student-needs/English-Language-LearningYAMAN, H., ve DEMİRTAŞ, T., (2013). Ana
Celal BayarTarihi:
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Progressions 2(Erişim
05.10.2014)
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,dili
DıĢ Ticaret
Bölümü
öğretim
programlarının temel özellikleri.
The New Zealand Curriculum. http://nzcurricuDünyada ana dili öğretimi –program inceleÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
frommelerithe movement
commercial
commodities
lum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum
(Ed.ofHavva
Yaman).
Ankara: Pegem
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
(Erişim Tarihi:
sosyal 05.10.2014)
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
Akademi Yayınları
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
The New Zealand
Education
Anvergisi,
overview.
H.,on(2008). Sosyal
dolaylı
bir vergi türüSystem
olan gümrük
gelir ve YILDIRIM,
fiscal functions. A.,
Sinceve
theyŞİMŞEK,
are not collected
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
http://www.minedu.govt.nz/~/media/MinEdu/
bilimlerde
araştırma
Ankara:
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff onnitel
expenditures,
customyöntemleri.
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Files/EducationSectors/InternationalEducation/
Seçkin
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
tradeYayınları
arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
ForInternationalStudentsAndParents/NZEdSkanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
ysOverview.pdf
(Erişim
Tarihi:
05.10.2014)
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
27
Download