koruma altındaki binalarda sağlık-güvenlik parametreleri açısından

advertisement
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE
KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK
PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ1
THE HAZARD FACTORS IN TERMS OF HEALTH- SECURITY
PARAMETERS IN THE HISTORIC BUILDINGS UNDER
PROTECTION BY LAWS
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU1, Yılmaz KARATEPE2, Esin TÜMER3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
2
Nişantaşı Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
1
Öz: Somut kültürel miras eserleri olan taşınabilir ve taşınmaz nitelikteki anıtlar, arkeolojik eserler, yapı toplulukları ve sit alanlarının
gelecek nesillere sağlık ve güvenle aktarılabilmesi için korunmaları
esastır. Taşınmaz nitelikteki yapılardan bir kısmı inşa edildikleri
asli fonksiyondan farklı olarak, günümüzde farklı amaçlarda
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın da konusunu oluşturan kültür ve
bilgi merkezleri olan müze, kütüphane ve arşiv yapılarından bazıları
koruma altındaki tarihi binalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Hem kültürel miras niteliğinde bulunan bu yapıların, hem de
içeriğinde bulunan kültürel miras koleksiyonlarının korunması
önemlidir. Bunun da öncesinde bu yapılarda bulunan kişilerin
(çalışan, ziyaretçi, faydalanıcı vb.) sağlık güvenlik risklerinin
önlenmesi öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Kanunlarla
koruma altına alınmış kültür ve bilgi merkezlerindeki mevcut
tehlikeler, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskler, bu risklerin
değerlendirilmesi ile acil durum planlaması önem kazanmaktadır.
Kültürel mirasın korunabilmesi için çalışan kişilerin can güvenliklerini sağlayacak şekilde işyerlerinin risklerden arındırılması
gerekir. Yine söz konu yapılardaki kültürel miras eserlerinin ve
koleksiyonların güvenliklerinin sağlanabilmesine yönelik risklerin
tanımlanarak gerekli önlemlerin acil olarak alınması gerekir. İnsan
kaynaklı hatalar ve doğal afetler nedeniyle pek çok müze, kütüphane
ve arşiv binası ve bünyesinde bulunan eşsiz kültür mirası geri
döndürülemeyecek şekilde hasar görmektedir. Çalışmada kültürel
mirası korumakla görevli kültür ve bilgi merkezleri çalışanları ile
kültürel miras koleksiyonlarının korunmasına yönelik bir model
önerisi sunularak konunun önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık
ve Güvenlik Planı, Acil Durum Planlaması, Bilgi ve Belge Yönetimi
Abstract: It is obvious that the movable and immovable tangible
cultural heritage which are historical buildings, archaeological
artifacts, sculptures, monuments etc. have to be preserved for
the next generations with its own safety & healthy conditions.
Nowadays many of the historical buildings have been used for
different fuctions than their own construction purpose. Some of
the the culture and information centers (museum, library, and
archive buildings which are main subject of this study) carry out
their activities in the historic buildings under protection by laws. It
is essential to prevent both the structure of the buildings that were
signed as cultural heritage and also the contents of them such as
collections. On the other hand, health & safety conditions of the
users of those buildings who are employees or visitors is an other
important issue. The current hazards in the cultural and information
centers (a heritage asset legally protected), the risks that may arise
from these hazards, their evaluation and emergency planning are
becoming increasingly important. To ensure the safety of the people
who work in these workplaces , risks should be eliminated. The
risks must be defined and the necessary precautions must be taken
urgently, in order to ensure safety of cultural heritage properties
and collections. Many museum, library and archive buildings and
their unique contents can be damaged due to man made problems
and natural disasters irreversibly. In the study, it is emphasized that
to present a proposal model for the protection of staff, building
and collections of culture and information centers.
Key Words: Cultural Heritage, Occupational Health And Safety,
Health and Safety Plan, Emergency Planning, Information And
Document Management
Doi: 10.17368/UHBAB.20151410745
(1) Sorumlu Yazar: Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü İstanbul / Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 09.01.2015 Düzeltme Tarihi /
Revised: 24.02.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 28.04.2015 Makalenin Türü: Type of article (Literatür Araştırması
– Derleme / Literature Review) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok – None
of Ethics Committee”
313
1. GİRİŞ
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
faaliyetleri
sırasında
1 da yürürlükte olmalıdır. Sağlık
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
ve güvenlik planlarının amacı, yapılan çalışmanın
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Dünyada ve ülkemizdeki
koruma altındaki kültürel
sağlık ve güvenlik koşullarında gerçekleştirilmesi
varlıklardaki halihazırda bulunan riskler, CUSTOM
acil du- DUTIES
için yapılacak işlemler ve alınacak önlemlerin
rum ve afetler nedeniyle koruma altındaki
kültür 2, Hatice YURTSEVER3
Selin KILINÇ
saptanmasıdır. Bununla beraber, kültürel varlıklar
2
varlıkları1 ciddi hasar
almakta,
önemli
bir
kısmı
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malişehirleşme,
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
vandalizm,
doğal
afetler, işyerlerindeki
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
tekrar restorasyonu mümkün olamayacak
şekilde
standartlara uygun olmayan olumsuz koşullar
zarar görmekte Özet:
ya daGümrük
tamamen
olmaktadır.
vergisi, yok
gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
gibi
olumsuz etmenler nedeniyle de zarara uğraeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, 2bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Bununla berabermiktarı
kültür
bilgiüzerinden
merkezleri
veyavedeğeri
alınan, ndeki
ekonomik, maktadır.
subject to customs
which is risk
based faktörlerinin
on those
Bu olumsuz
önceden
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
koleksiyonlarındışkorunmasıyla
görevi
çalışanlar
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi belirlenerek
tariff that is a foreign
trade and economic
policy planların (acil
senaryolar
dahilinde
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
da yaralanmaktadolaylı
ya da
hayatını
bir vergi
türü olankaybetmektedir.
gümrük vergisi, gelir ve durum
fiscal functions.
Since sağlık
they are not
on planları vb.)
planları,
ve collected
güvenlik
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Bu nedenle bilgivergivetürü
belge
merkezidışniteliğindeki
olmadığından,
ticarete konu olan geliştirilmesi
an indirect tariff on
expenditures, custom duties
gereklidir.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
kurumlarda iş sağlığı
ve güvenliği
ilgilivergileri,
önlemolmak üzere
alınmaktadır. ile
Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Herhangi
the second item
tax procedural
law, gelmeden
custom
birofrisk
meydana
önce en
lerin alınması zaruri
gelmektedir.
Bu eserlerin
kanun hale
kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
olan duties
riskaredeğerlendirmegümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 önemli
proceduresçalışmalardan
and practises of custom
restorasyon çalışmaları
sırasında
hazırlanan
sayılı Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.sağlık
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
yapılmasıdır.
Gözdenhas geçirme,
kontrol,
ile dış3 ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük sinin
Through
this law, a systematization
been
ve güvenlik planları
ilegirişinden
sağlanan
önlemler,
Bölgesine
başlayıp,
eşyaya olağan
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
veentering
izleme
çalışmaları
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik iyileştirme
international trade
customs
territories of ile, sağlık ve
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
1 Kültür varlıkları:
Tarih
öncesi devezorunlu
tarihiaşamalar
devirlere
planlarıyla
risk değerlendirmesinde
tespit
gümrük
vergisinde
olan ait
tarh, güvenlik
Like all other
taxes, compalsive
levels such as
bilim, kültür, din
ve güzel
ilgiliGümrük
bulunan
tahakkuk
ve sanatlarla
tahsil aşamaları
ve veya
Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
risklere
dikkat
edilmelidir.
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan edilen
by General
Directorate
of Customs
as a part of Yine herhangi
tarih öncesi ya Bakanlığı’na
da
1 tarihi devirlerde sosyal yaşama konu
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
birCustoms
afete
karşıYüksek
hazırlıklı
olmanın
bir yolu da afet
olmuş bilimsel Kanunu
ve
kültürel
açıdan
özgün
taşıyan
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Lisans of
Tezinden
hükümlerine
uygun
olarakdeğer
yürütülmektedir.
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
uyuşmazlıkların
çözüm öncesinde
customs duties
has
a
different
form
from
the
yer üstünde, yerGümrük
altındavergisinden
veya su doğan
altındaki
bütün taşınır
bir plan hazırlamaktır. Plan, afet öncesi
süreci, diğer(Kültür
vergilerdeveoluşan
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
ve taşınmaz varlıklardır
Tabiatsüreçten
Varlıklarını
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları ve
have
to be resolved
administratively
in the first Bu planın hasonrası
çalışmaları
içermelidir.
Koruma Kanunu
İle idari
Çeşitli
Kanunlarda
Değişiklik
öncelikle
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak Kanun,
idari 2004).
aşamadaKoruma
çözümlenemeyen
solved administratively,amaç
legal action
be taken.
Yapılması Hakkında
amaçlı
zırlanmasındaki
saltcanafet
öncesi hazırlıklar
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
imar plânları, sit
alanlarınınyargı
belirlenmesi
ve Kültür
Key words:
Custom, Custom
değil,
aynı zamanda,
birDuties,
afet Custom
olması durumunda
ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Gümrük,
Bölge Gümrük
Kurullarının
Anahtar Kelimeler:
Vergisi,
Disputes
Gümrükkoruma
Uyuşmazlıkları
neyin, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından
yetkilendirilmesiyle
altındaki yapılar koruma
altına alınmıştır.
yapılacağını önceden belirlemektir (Küçükcan,
2 Çalışmada müze , kütüphane ve arşiv kurumları kültür ve
2008:39-52) Afet öncesinde riskleri azaltmaya
bilgi merkezi olarak anılacaktır.
3 Sağlık
ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin
değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik
ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının,
çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman
ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği,
aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler,
alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve
314
farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe
dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla
yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje
sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması
sağlanan planı ifade eder (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği, 2013).
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yönelik olarak alınması gereken
önleyici
tedbir- ÇÖZÜM
gerekliYOLLARI
olan acil durum
planlamasının yapılarak,
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ler, afet anında afete müdahale edebilmek için
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
yapılması gerekenler ve afet sonrasında afetin
suretiyle gerek çalışanların gerekse koleksiyonCUSTOM
DUTIES
olumsuz etkilerini azaltma çalışmaları üç ayrı alt
ların güvenliğinin sağlanabilmesi için tedbirlerin
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
plan içinde ele alınabilir. (Odabaş ve diğ., 2007:
oluşturulması
çalışmanın amacını oluşturmuştur.
2
Celal Bayar
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
256) Kurumların tüm
acil Üniversitesi
durum
veya
afetlere
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
3.KAPSAM
karşı savunmasız / hasar görebilir nitelikte olması
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
söz konusu değildir.
Ancak önceden herhangi bir
Kültür
ve bilgi merkezlerinde gerek çalışanlar ile
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
which isiçinde
based on
those
önlem alınmamışsosyal
olaylar
ciddi kriz nedeni olabilir,
kullanıcılar,
gerekse
barındırdıkları
eşsiz
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ve ekonomi
politikası
aracı olan bir
vergi toplumsal
tariff that is a bellek
foreign trade
and economic policy
bu nedenle tüm dış
acilticaret
durum
ve afet
durumları
acil
niteliğindeki
kültür varlıkları
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergiolmalıdır.
türü olan gümrük
gelir ve ile
fiscal
functions.
Since they
not collectedkorunmasına
on
durum planı kapsamında
Buvergisi,
nedenle
yakın
geçmişe
aitareeserlerin
yökurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
türü olmadığından,
ticarete konuile
olan nelik
an indirect
tariff on expenditures,
custom ,duties
planlar risklerinvergi
tanımlanması
ve dış
önlenmesi
herhangi
bir risk, kaza
acil durum ya da
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır.
vergileri, Vergi afet
to foreign
trade arrive
at the custom. önce
According
to
etkin bir şekildeolmak
müdahale
etmeyi Gümrük
amaçlamalıdır
meydana
gelmeden
yapılması
gerekli
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
(Akhtar, 2008:16).
sonra ise müdakanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, hazırlık,
duties are zarar
excludedazaltma
from this geldikten
law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
ve iyileştirmeye
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun hale
regulated
by customs law yönelik
numbered risk
4458.değerlendirme
Bu çalışma kapsamında
veeşyanın
bilgiTürkiye
merkezile dış ticaretekültür
konu olan
Gümrük
Through this law, a systematization has been
sağlık-güvenlik
planları ile acil
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak çalışmalarının,
created beginning with
commodities subject to
lerindeki yapı, çalışan
koleksiyonlara
işlemlerin ve sırasına
göre
biryönelik
sistematik
international trade entering customs territories of
eylem
planlarının
hazırlanması
için, kültür
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi durum
Turkey and
continuing
with operation
sequence.
tehlike kaynaklarının
buaşamalar
tehlikelere
gümrük belirlenmesi,
vergisinde de zorunlu
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
veassessment,
bilgi merkezleri
sorumlu ve çalışanları taratahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
accrual and collecting are regulated
bağlı oluşabilecek
risk
değerlendirmelerinin
yaBakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
öncelikli
olarak
eleaccording
alınması
gerektiğinin
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimlerfından
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
to
pılması, tespit edilen
risklerin
azaltılması
/
yok
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
vurgulanması
hedeflenmiştir.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
edilmesi için iyileştirme
çalışmalarının
yapılması,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir.(PUKÖ:Planla,
Gümrük vergisi Uygula,
uyuşmazlıkları 4.YÖNTEM
have to be resolved administratively in the first
sürekli gözden geçirmelerle
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak Al idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Kontrol Et, Önlem
döngüleriyle)
planların
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Çalışmada da yapı, çalışan ve koleksiyon
ölçekleri
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
revize edilmesi ve bu yöntemin tüm kültür ve bilgi
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, baz
Disputes
alınarak risk değerlendirme ve acil durum
merkezlerine model
değerlendirilmiştir.
Gümrükolması
Uyuşmazlıkları
planlaması çalışmalarına dayalı Kültür Varlıkları
2.AMAÇ
Koruma Modeli (KVKM) geliştirilmiş, bu yöntemle tehlikelerin riske dönüşmeden minimize
Çalışmada kültür ve bilgi merkezlerinde mevcut
edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması
ya da potansiyel tehlike kaynaklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır (Şekil: 1).
ve risk değerlendirmelerinin yapılması ile acil
durum planlamasının bu risklere dayalı yapılması
Geliştirilen bu yöntem önerisindeki hedef; kültür
amaçlanmıştır. Kültür ve bilgi merkezlerinde
ve bilgi merkezlerindeki yapı, çalışan ve kolek315
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
UHBAB
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879
&NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
www.
uhbabdergisi.com
(2015/03947-2015-GE-17304)
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Ekim / Kasım
/ Aralık
– Sonbahar
Dönemi Cilt: 4 Sayı: 14 Yıl:2015
International
Peer-Reviewed
Journal of Humanities
and Academic
Science olumsuzluğun
siyonların birbiriyle
etkileşimli
bulundukları;
unsurda
meydana
gelebilecek
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
October / November / December - Fall Semester Volume: 4 Issue: 14 Year: 2015
yapıdaki iş sağlığı ve güvenliği
koşullarının
diğer unsurlara
zincirleme etki ile olumsuz olarak
JEL CODE:
Z10-Z12 ID:286
K:431
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
ISSN
Print: 2147-4168
Online 2147-5385ortaya konmuştur. Yapı, çalışan
yetersiz olması durumunda bu
durumun
hem
yansıyabileceği
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No:
12879 & ISO
No / Document No: 12880)
CUSTOM
DUTIES
çalışanları
hem de kültür varlıklarını
olumsuz
ve 14001-2004
koleksiyon Belge
ölçeğinde
yapılacak iyileştirmeler
(MARKA PATENT2 NO: TRADEMARK)
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
etkileyeceği, yine bir birine paralel(2015/03947-2015-GE-17304)
olarak bir
başarılı bir risk kontrolü sağlayacaktır.
KORUMA
ACİL DURUM PLANLAMASI
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
2
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan Yapı
ticari ölçeği
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Çalışan ölçeği
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Koleksiyon
ölçeği
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan
bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
KOŞULLARIN
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları
4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir.İYİLEŞTİRİLMESİ
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu
gibi MİNİMİZE
Turkey and continuing with operation sequence.
RİSKİN
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar
olan tarh, / ORTADAN
Like all other taxes, compalsive levels such as
EDİLMESİ
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
KALDIRILMASI
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Şekil1.1.Kültür
Kültür
veBilgi
Bilgi
Merkezlerine
Yönelik
Koruma
Modeli
(KVKM)
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has
a different
form from Önerisi
theÖnerisi
Şekil
ve
Merkezlerine
Yönelik
Koruma
Modeli
(KVKM)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
5.DOĞAL AFET
RİSKzorundadır.
ETniteliğindeki
bilginotmerkezlerinin
resöncelikleKAYNAKLI
idari aşamada çözümlenmek
place. However, in kültür
the case ofve
disputes
being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Nüfusunun
%98’i
deprem
riski
taşıyan
5.DOĞAL
AFET
KAYNAKLI
RİSK
MENLERİ: uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir. torasyon çalışmalarında yapılacak
yenileme ve
1
bölgelerde
yaşayan
(www.jmo.org.tr)
ETMENLERİ:
Key
words: Custom, Custom
Duties, Custom
azaltma özellikle
çalışmalarında
afetyönelik
odaklı yapısal
(deprem,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, risk
Disputes
ülkemizde
depreme
ve
Kültür ve bilgi merkezleri;
deprem, yangın, sel,
Gümrük Uyuşmazlıkları
Kültür ve bilgi merkezleri; deprem, yangın, sel,
yangın,
vb.) tehlike
etmenlerinin
belirlenmesi
yapısalselolmayan
önlemlerin
alınması
önem
fırtına,yıldırım,
yıldırım,yangın
yangıngibi
gibidoğal
doğalafet
afetkoşulları
koşulları
fırtına,
kazanmaktadır.
Yapısal
hasar
görebilirlik
ile
ile risk analizlerinin yapılması gereklidir.
nedeniyle
hasara uğrayabilirler
uğrayabilirler ya
yadadatanedeniyle ağır
ağır hasara
can ve mal kayıplarına en fazla neden olan
tamamen yok olabilirler. Bu nedenle acil durum
deprem birincil
afet durumundadır.
Binalarda
mamen yok olabilirler. Bu nedenle acil durum
Nüfusunun
%98’i deprem
riski taşıyan bölgelerde
ve afetlere yönelik tedbirlerin alınması gerekir.
farklı deprem büyüklüklerine göre meydana
ve afetlere
tedbirlerin
alınması
gerekir.
yaşayan
Olası
bir acilyönelik
durum ve
afetin ardından
da kültür
gelen (www.jmo.org.tr)
sarsıntı sonucu ülkemizde
yapısal özellikle
olmayan
ve
bilgibirmerkezlerinin
kesintisiz
Olası
acil durum ve faaliyetlerini
afetin ardından
da kültür
depreme
yönelik
yapısal
ve yapısal
malzemenin
hasara
uğraması,
binanınolmayan
pek çok
devam ettirilmesi amaçlanmalıdır. Kültür
fonksiyonunu
işlevsiz
hale
getirmektedir.
ve bilgi merkezlerinin
faaliyetlerini
kesintisiz
önlemlerin alınması önem kazanmaktadır. Yapısal
varlığı
niteliğindeki
kültür
ve
bilgi
Özellikle koruma altındaki binalarda bu daha da
devam ettirilmesirestorasyon
amaçlanmalıdır.
Kültür varlığı
hasar
ile canCumhuriyet
ve mal kayıplarına
en
merkezlerinin
çalışmalarında
önemgörebilirlik
kazanmaktadır.
döneminde
yapılacak
yenileme
ve
risk
azaltma
inşa edilmiş koruma altındaki yapılar statik ve
çalışmalarında afet odaklı (deprem, yangın, sel
malzeme açısından güçlendirmeye ihtiyaç
vb.) tehlike etmenlerinin belirlenmesi ile risk 316 durmaktadır (Kuzucuoğlu, 2014). XIX. yüzyıl
analizlerinin yapılması gereklidir.
sonlarında üretilmeye başlayan beton ve
betonarme, betonun iki ana özelliği olan yeterli
dayanıma sahip olması ve uzun ömürlü olması
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
fazla neden olan deprem birincil
afet AġAMADA
durumun- ÇÖZÜM
nusudur.
Yapısal 1elemanlarda da önemsenmeyen
ĠDARĠ
YOLLARI
dadır. Binalarda farklı deprem büyüklüklerine
ve maddi değeri çok az olabilecek önlemler
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
göre meydana gelen sarsıntı sonucu yapısal
alınmadığında maddi değeri çok büyük hasarlara
CUSTOM
DUTIES
olmayan malzemenin hasara uğraması, binanın
can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
pek çok fonksiyonunu işlevsiz hale getirmekBu nedenle
binalarda taşıyıcı yapı elemanlarıyla
2
Celal Bayar
Üniversitesibinalarda
Sosyal Bilimlerbu
Ens. Malibirlikte
Hukuk Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi
tedir. Özellikle koruma
altındaki
yapısal
olmayan
malzemelere de yönelik
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
daha da önem kazanmaktadır. Cumhuriyet dökırılganlık analizlerinin yapılması gereklidir. Bu
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
neminde inşa edilmiş
koruma altındaki yapılar
analizlerden
elde edilecek veriler doğrultusunda
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
which is öncelikle
based on those
statik ve malzeme
açısından güçlendirmeye
yapı
malzemelerinin;
insanların sağlık
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi politikası
aracı olan
bir vergi ve
tariff
that is a foreign ile
trade bina
and economic
policyiçinde bulunan
ihtiyaç durmaktadır
(Kuzucuoğlu,
2014).
XIX.
güvenlikleri
ve bina
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir vergi türübaşlayan
olan gümrük beton
vergisi, gelir
fiscal functions. Sincegüvenliği
they are not collected
on değerlendiriyüzyıl sonlarında
üretilmeye
ve ve koleksiyonların
açısından
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü
dış olan
ticareteyeterli
konu olan lerek
an indirect
on expenditures,
custom duties
betonarme, betonun
iki olmadığından,
ana özelliği
risktariff
azaltma
çalışmaları
yapılmalıdır. Tüm
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere ve
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi riskler
to foreigntanımlanarak
trade arrive at the custom.
to
dayanıma sahipolmak
olması
uzun ömürlü
olması
“risk According
etki dereceleri”
ne göre
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
nedeniyle inşaatkanun
ve mimarlık
alanında
belirlenmelidir.
kapsamı dışında
tutulmuştur.bir
Budevnedenle, öncelikler
duties are excluded
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
rim gerçekleştirmiştir.
Dayanma
dürabilite
sayılı Gümrük
Kanunu’ndagücü
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
velaw,yapısal
olmayan
malzemelerden
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Yapısal
Through this
a systematization
has been
(dayanıklılık) olarak
Binanın
Bölgesinetanımlanmaktadır.
girişinden başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
kültür
ve ofbilgi merkezleişlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik kaynaklanan
international trade hasarlar;
entering customs
territories
basit konut, klamu
ile ilgili
okul,
veya
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm hastane
vergilerde olduğu
gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
koleksiyonlar,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, rindeki
Like all other
taxes, compalsiveçalışanlar,
levels such asokuyucular ve
kültür merkezi olması
bina yük taşıma kapasitesi,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ziyaretçiler
için potansiyel risk oluşturmaktadır.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
servis ömrü, higrotermik
nitelikleri
açısından
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and
Economy
according
Bu
nedenle
zarar
azaltma
çalışmalarına
önem
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
of
disputes
over
farklı çözümlerGümrük
ve buna
bağlı olarak betondan
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm verilmeli,
customs duties
has
a
different
form
from
the
bu konuda metodolojiler ve teknikler
süreci,
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
farklı dayanım ve
dürabilite
özellikleri
gerektirir.
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları geliştirilerek,
have to be resolvedplanlama
administratively
the first
veinuygulamaya
yönelik
öncelikle idari
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Bu binalarda dayanım
koşulu
yanında,
aşınma,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen çalışmalar
solved administratively,
legalyürütülmelidir.
action can be taken.
titizlikle
1
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
dinamik etkiler,uyuşmazlıklarda
yorulma gibi
fiziksel
etmenleKey words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtardürabilite
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük
Vergisi, 6.KÜLTÜR
Disputes
rin ağırlık taşıdığı
sorunları
ortaya
VE BİLGİ MERKEZLERİNDE
Gümrük Uyuşmazlıkları
çıkmaktadır. Bu nedenle binanın bulunduğu
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ:
çevre ve beton seçimi de dikkate alınması gereKültür ve bilgi merkezlerinde risk değerlendiken faktörlerdir (Akman,2001:66) XIX. yüzyıl
rilmesi yapılırken, risklerin temelini oluşturan
sonlarında inşa edilen betonarme yapılarda ne
derece beton kalitesi, bölgenin sismik aktivitesi
bölümünü meydana getiren, kırma taş, çakıl, kum, cüruf
ve agrega4 seçimine dikkat edildiği tartışma kogibi atıl gereçlerdir. Agrega içinde pislik, şist, kil, mil,
4 Agrega: Harç, beton veya asfalt gibi malzemenin ana
317
mika, organik maddeler ve çinko sülfür bulunmamalıdır
(Hasol,2002:25)
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
potansiyel tehlikelerin kaynakları,
kabloların
ısınması
nedeniyle yangına sebebiyet
1
ĠDARĠ bunlardan
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
kimlerin zarar görebileceği, sonucunda hangi
verme riski bulunmaktadır.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
etkilerin meydana gelebileceği öngörülmelidir.
Mutfak, kafeterya alanları ve buralarda kullanılan
CUSTOM
Kültür ve bilgi merkezleri için hazırlanacak
acil DUTIES
malzemenin oluşturabileceği bağıl nem, sıcaklık,
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
durum planlamasında altlık olarak tümSelin
bu saptayangın, patlama vb. gibi riskler nedeniyle sergileme
2
Celalönüne
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
nan risk faktörleri göz
alınmalı,
öncelikleri
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
ve depolama
alanlarından uzakta bulunmalıdır.
belirlenerek uygulama stratejilerinin yazılı hale
Binadaki
tüm kapılar, yangında hasar görmeyecek
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
getirilmesi sağlanmalıdır.
Bu stratejilerde; okueşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
vesubject
dışarıya
doğru açılacak şekilde tasarlanmalı,
veya değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
to customs which is based on those
ma salonları vemiktarı
depolama
alanları
gibi
anahtar
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir içcommodities’quantity
and value. It is
are a kind of
tasarımında yangının
yayılmasını
önleyici sedış ticaret kültür
ve ekonomi
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
alanların belirlenmesi;
vepolitikası
bilgi merkezinin
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan peratörler
instrument in ve
addition
to its economic,
social and
yangını
geciktirici,
toksik olmayan
dolaylı
bir vergi türü
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
bulunduğu alanın
zemininin
veolan
binanın
durumu,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir malzemeler
regular basis likekullanılmalıdır.
income tax and corporate
tax,
as
Tahliye koridorlarında
vergi ile
türüçalışanların
olmadığından, can
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
okuyucu/ziyaretçiler
güvenliğini
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus tahliye
are collected
only onceengelleyecek
when commodities subject
yolunu
ağır objelerin koolmakeserlerin
üzere alınmaktadır.
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
sağlayıcı önlemler,
hasarGümrük
riskinivergileri,
en aza
yangın
yerleri
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu numları,
the second item
of taxsöndürme
procedural law,sistemlerinin
custom
indirici önlemler,kanun
tahliye
planlarının
hazırlanması
kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 dikkatle
procedures seçilmelidir.
and practises of custom duties are
gibi konular yersayılı
almalıdır.
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
6331 sayılı
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Tüm
createdsağlık
beginningve
withgüvenlik
commoditiesönlemleri
subject to
Kültür ve bilgi merkezi
ile
seişlemlerin binaları
sırasına
göre ilgili
bir yer
sistematik
international trade entering customs territories of
Sağlığı
ve Güvenliği
(İSG)
Kanunu ve ilgili
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi İşTurkey
and continuing
with operation
sequence.
çiminde; dere yatakları,
su havzaları,
fay hatları
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
mevzuatı
ile daha belirgin hale gelmiştir. Koruma
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
gibi risk taşıyantahakkuk
alanlara
dikkat
edilmeli,
eğer
bu
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
mevcut
binaların
sağlıklı
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimleraltındaki
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to bina (restorasGümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
tür alanlar üzerinde
daha
önceden
inşa
edilmiş
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
yon)
çalışmaları çerçevesinde, over
koruma altındaki
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisindenilave
doğan önlemler
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
binalar varsa bunlara
yönelik
alınsüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir yapının
process of içindeki
other taxes. fonksiyona
Customs duty disputes
paralel olarak, İş
sahiptir.
Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
malıdır. Bununlayapıya
birlikte,
tarihi
binalarda
hizmet
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Sağlığı
place. However,
in the case ofMevzuatının
disputes not being işletilebilmesi
ve Güvenliği
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
veren kültür ve Ancak
bilgi merkezi
binalarında
tesisat
1 fonksiyonu ve
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
için öncelikle binanın mevcut
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
sonradan binaya monte edildiğinden olası bir afet
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, iyileştirme
Disputes
çalışması yapıldıktan sonraki (resanında tesisatın Gümrük
eski olması
ve periyodik olarak
Uyuşmazlıkları
torasyon sonrası) fonksiyonu tanımlanmalıdır.
kontrol edilmemesi nedeniyle tesisat kaynaklı su
Örneğin tescilli kültürel varlık niteliğinde olan
basması meydana gelebilmektedir. Zayıf altyabir banka binasının, restorasyon sonrası müze
pıya sahip olan sistemin üzerine yeni eklemeler
fonksiyonuna dönmesi sürecinde, binanın işletim
yapıldığında sistemin bunu kaldıramama ve
aşamasındaki sağlık güvenlik parametreleri göz
önüne alınmalıdır.
318
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer
değiştirmesi
nedeniyle, Yılları
bu eşyanınArasındaki
from the movement
of commercial
commodities (Binaya ek
Şekil 2. İş Bankası
Müzesi
2000-2002
Renovasyon
Çalışmasımiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
5
malikat
fonksiyonlarının
önemli
bir edilmiş
commodities’quantity
and value. It isgüçlendirilmiştir
are a kind of
yük getirensosyal
üstve2.5
alınmış, yanında
asansör
iptal
ve tüm taşıyıcılar
)
5
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
İş Bankası MüzesiBu
Restorasyon
Süreci:
İş BankasıSosyal
Müzesi
binasında
servis ve deprem
yükleri
açısından
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk togerekli incelemeler
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından, Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
yaptırılmış ve deprem
tarafından
hazırlanan statik ön
raporlarda
binanın
statik
yapısının
zaman
Kanunumühendisleri
hükümlerine uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
of
disputes
over içinde kullanıma
türetilmiĢtir.
vergisinden
uyuşmazlıkların
customs
haseklentiler
a different1924-1960
form from yılları
the
yönelik ek duvarGümrük
ve eklentiler
ile doğan
değiştirildiği
ortayaçözüm
çıkarılmıştır.
Söz duties
konusu
arasında farklı
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
zamanlarda gerçekleşmiş olup binanın ilk yapım halinden farklı olarak ana taşıyıcılarına dokunulmamakla birlikte 1 kat
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
yırtıkları, merdiven
yer, idari
yön ve
kovaları
ve oda içlerinde
ek bölme
duvarları
yapıldığı
belirlenmiştir. 2000öncelikle
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However,ile
in değişiklikler
the case of disputes
not being
Ancak yapılan
idari renovasyon
aşamada çalışmaları
çözümlenemeyen
administratively,
legal action
be taken.
2002 yılları arasında
sırasında solved
bina mümkün
olduğunca
ilk can
haline
çevrilmeye çalışılarak
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
özellikle binaya ek yük getiren üst 2.5 kat geri alınmış, asansör
iptal edilmiş ve tüm taşıyıcılar güçlendirilmiştir. Buna
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ek olarak binanın
yatay Kelimeler:
eksendeki Gümrük,
tüm duvarlarına
çelik file sistemi
Anahtar
Gümrük Vergisi,
Disputes uygulanarak ve herhangi bir sismik harekete karşı
Gümrük Uyuşmazlıkları
esnekliğin ve dayanımın
arttırılması hedeflenmiştir. Binanın denize yakınlığından kaynaklanan nem sorunu da tüm zemin
kotunda dışarıdan ve içeriden yapılan izolasyonlar ile çözümlenmiştir. Söz konusu binaya ait statik raporlar doğrultusunda
iç duvarlardan fazla yük bindirdiği tespit edilen sonradan ekleme bölme duvarları kaldırılmış ve döşemeler açılarak volta
döşemede kullanılmış olan zamanla çürümüş ahşap parçalar değiştirilmiştir. Binanın ara katlarında yer alan tüm zeminler
güçlendirilmiş, statik raporlarla ihtiyacı belirlenen zemin ve duvarlarda rekonstrüksiyon yapılmıştır. 2000 yılına kadar
banka şubesi olarak kullanılan bina, 2002 yılında orijinaline dönüştürülerek üstteki daha sonradan eklenen iki buçuk kat
kaldırıldı. Aynı yıl iş bankası yönetim kurulu kararıyla binanın müze olarak işlevlendirilmesine karar verildi. Tüm bu
işlemler sırasında restitüsyona yönelik yapılan arşiv araştırmaları sırasında bulunan görsel ve yazılı belgeler ile rölöve ve
restorasyon projeleri hazırlanan bina anıtlar yüksek kurulundan alınan izinler ile tadilata sokuldu (Yapının bankadan müze
olarak işlevlendirilme sürecindeki bilgi paylaşımı için Türkiye İş Bankası Müzesi Koleksiyon Yöneticisi ve Müze Uzmanı
Sayın Deniz Aytokmak’a teşekkür ederiz,2008).
319
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
İş Bankası Müzesi Binasının restorasyon
öncesi ÇÖZÜM
çerçevesinde
başka
bir alternatifin bulunama1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
durumu incelendiğinde pek çok sağlık ve güvenlik
dığı koşullarda özellikle su ve nem yalıtımları
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
riski taşıdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
için “günümüz malzeme” skalasından bir ürün
CUSTOM
DUTIES
özellikle koruma altına alınmış tarihi yapılarda
tercih edilecek ise ISO ve TSE-EN standartları
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
doğal afet nedenli ve/veya insan davranışlarından
aranması
kaçınılmazdır. Özellikle su ve nem
2
Bayarkarşı
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Maliyalıtımında
Hukuk Programıpiyasadaki
Yüksek Lisans ürünlerin
Öğrencisi
kaynaklı “yangın” Celal
riskine
seçilecek
tesisat
yeterli kalitede
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
sistemi, mühendislik disiplini içinde en uygun
bulunmadığı göz ardı edilmemelidir. Merdiven
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
kararın alınmasını
gerektirmekle birlikte “sulu
altı
diye nitelendirilen üreticilerin olması, kurulu
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to customs
whichtalebinden
is based on daha
those fazla olması,
yangın söndürme”
tesisatı olmaması yönünde
kapasitelerin
pazar
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret veSulu
ekonomi
politikasıyerine
aracı olankuru
bir vergi TSEtariff that
is a geçiş
foreign trade
and economicyaşanması,
policy
kabul hipotezlenebilir.
sistem
CE
döneminin
birçok
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir
vergi türü
olan gümrük
vergisi, gelir
fiscal ile
functions.
they are notkural
collectedve
onstandartlarının
yangın tesisatı sistemi
binanın
yapıldığı
döneme
ait ve ürün
ilgiliSince
uygulama
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
türü sistemini
olmadığından,zedelemeyecek,
dış ticarete konu olan olmayışı,
an indirect tariff
on expenditures,
custom duties
kagir, karma vb.vergi
taşıyıcı
piyasa
denetiminin
olmaması halksız
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi rekabeti
to foreign trade
at the custom. According
to
hem de tarihi dekorasyon
ve finisyonların
sulu
de arrive
körüklemektedir
(Bonfil,
2014:18).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
sistemin istenmeyen
arıza tutulmuştur.
vb. durumlarda
kanun akma,
kapsamı dışında
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
veandbilgi
merkezi
binaları
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 Kültür
procedures
practises
of custom
duties areçok fazla sayıiç mekana vereceği
zararlardan
sayılı Gümrük
Kanunu’ndakoruyacaktır.
düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
kişinin
açıkhasolduğundan
gerekli
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük da
Through
this istifadesine
law, a systematization
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Kültürel varlık olarak
edilmiş
olası ofbir acil durum /
işlemlerinkabul
sırasına
göreolan
birkoruma
sistematik tedbirler
internationalalınmadığında
trade entering customsve
territories
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
altındaki binaların
açıdan
mal
gümrüköncelikle
vergisinde destrüktürel
zorunlu aşamalar
olan tarh, afetle
Like allkarşılaşıldığında
other taxes, compalsivecan
levelsvesuch
as kaybı da fazla
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
sağlıklı hale getirilmesi
esas
olmalıdır. İç ortam
olmaktadır.
Bununla birlikte kültür ve bilgi merBakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and
Economy
according
konfor koşullarıKanunu
açısından
mevcut
iç duvar
yü- tarafından
kezlerinin
uzun
süreli
çalışma
saatleri de dikkate
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from
zeyleri ve zeminsüreci,
kaplamalarında
koruma altına
alındığında
risk etmenleri daha the
da etkili olmakdiğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya
sahiptir.
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have toÇalışan
be resolvedve
administratively
in the first bulundukları
alınmış yüzeylere
işlem
yapılması
halinde,
yurt
tadır.
istifade edenlerin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal actionbağlı
can be taken.
dışında örneklerinde
sıklıkla
rastlandığı
gibi
bu
ortamlarda
işyerine
koşullar nedeniyle
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
words:veCustom,
Custom
Duties, Custom
binanın dönemine ait malzemenin en özgün
işKey
kazası
çevresel
etkenler
nedeniyle meydana
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
koşulları ile yapılıp
gidilmesi bir
gelmektedir. Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliğini
Gümrükiyileştirmeye
Uyuşmazlıkları
seçenek olarak sunulabilir. Günümüz teknolojisi
bir yönetim biçimi olarak ele almak, performansı
olan kimyasal yapıştırıcılar, duvar boyaları ve
ölçmek ve iyileştirmek tüm işletmelerin izlemesi
veya parke cilaları gibi ürünler istenilen en iyi
gereken yoldur (Özdemir ve diğ., 2009: 32).
sonucu veriyormuş gibi gözükse de hem aslına
Başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) işyeruygun restorasyon yaklaşımları ile uyuşmaması,
lerindeki mevcut bütün tehlikelerin belirlenerek
hem de iç mekan konfor koşullarının isg açısından
risklerinin tanımlandığı risk değerlendirmeleri,
sağlanamaması açısından çok kritiktir. Yenilemeler
320
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
bu risklerin önceliklendirilmesi,ĠDARĠ
önceliklendirilen
sistemleri
ve tehlikeli
malzeme6ler olmak üzere
1
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
risklerin sürekli izleme (ölçüm ve gözlemsel
üç kategoride toplanmıştır (FEMA, 2011: 4-20)
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
inceleme) suretiyle riskin maruziyet oranının
İnsan kaynaklı risk faktörü olan hatalı montaj ve
CUSTOM DUTIES
belirlenmesi ile düzenleyici ve önleyici faaliyetperiyodik bakımının yapılmamasından kaynakSelinkurum
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
lerin tanımlanmasını içerir. Her aşamada
lanan yapısal olmayan risklerden başka hatalı
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
içi ve dışındaki uzmanlara
danışılarak
yapılan
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümüsergileme, taşıma riskleri7 gibi
depolama,
hatalı
sürekli iyileştirmelerle de en ideal İSG yönetimi
personel
kaynaklı riskler, ziyaretçi riskleri, hırsızlık,
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
sağlanmalıdır. Özet:
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
vandalizm
riskleri, altyapı ve yangın risklerine
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve mali fonksiyonlarının
önemli
commodities’quantity
and value. It
is areinsan
a kind of
Yapısal olmayan
bileşenler
açısındanyanında
kültür
ve bir yönelik
önlem almama
gibi
faktörüne dayalı
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.ele
Aynı
zamanda harcamalar
üzerinden
alınan risklerde
instrument inbulunmaktadır.
addition to its economic, social and
bilgi merkezi yapısı
alındığında
okuma,
(eğer
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi
belirli ve
aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
varsa konferans salonu),
idarigibi
bürolar
depolama
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan Personele
an indirect tariff
on expenditures,
custom muayeneler
duties
yönelik
periyodik
yapıleşyanın
gümrüğe geldiği
anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
alanları ön plana
çıkmaktadır.
Öncelikle
yaşam
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi malı,
to foreign
arriveuygun
at the custom.
to
butrade
iş için
olanAccording
personelin
seçilmesi
güvenliği ikincil
da objelerin
güvenliği
Usulolarak
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
akciğer
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, sağlanarak,
duties are excluded
from thissemptomları
law. Therefore, ve solunum
dikkate alınmalıdır.
İyi sabitlenmemiş
tavan4458 procedures and practises of custom duties are
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama esasları
muayeneler
yapılmasayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun fonksiyonlarına
regulated by customs yönelik
law numbered
4458.
elemanları, yangın,
ışıklandırma
ile dışhavalandırma
ticarete konu olan ve
eşyanın
Türkiye Gümrük
Through
this law, a systematization has been
8
. Bina
kaynaklı
hastalıklar
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak lıdır
created
beginning
with commodities
subject tobina ile ilişkili
için kurulan kablolalama
sistemleri
insansistematik
yaişlemlerin
sırasına
görevb. bir
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
şamını tehdit etmekle
beraberdekoleksiyonların
Patlayıcı,
çok kolay
gümrük vergisinde
zorunlu aşamalar olanda
tarh, 6Like
all other oksitleyici,
taxes, compalsive
levels alevlenir,
such as kolay alevlenir,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are regulated
alevlenir,
çok
toksik,
toksik,
zararlı,
aşındırıcı, tahriş
geri dönülmez hasarlarına
neden olabilmektedir.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
edici, Maliye
alerjik,
kanserojen,
mutajen,
üreme için toksik
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel
Müdürlüğü tarafından,
Gümrük
Customs and Economy Ministry according to
Kitap / sergi dolaplarının
içindekilerle
devrilmesi,
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
Yüksek
Lisans
Tezinden
ve hazırlanan
çevre
tehlikeli
özelliklerden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. için
Resolution
process
of
disputes overbir veya birkaçına
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
fromifade
the eder (Tehlikeli
sahip madde ve müstahzarları
camların kırılması,
tavan
sistemlerinin
çökmesi,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Kimyasallar Yönetmeliği, 1993).
yapıya sahiptir.
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
duvarlarda sergilenen
tabloGümrük
gibi eserlerin
yere
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
idari
aşamada
administratively,
legal action
can be
taken.
düşmesi, yangınAncak
sistemlerinin
yetersizçözümlenemeyen
olması,
7solved
Avustralya
Dandenong
şehri
kütüphanelerinde
yapılan
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
araştırmada
çalışan
yaralanmalarının
çoğunlukla
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
yangına dayanıksız malzemenin kullanılması,
elle taşıma ile ilgili olduğu, kütüphanede elle taşıma
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
düşen prekast beton
paneller, hasara uğrayan
Gümrük Uyuşmazlıkları
sorunlarını gidermek için prosedürel birçok değişikliğin
yapıldığı belirtilmiştir. Personel, elle taşıma teknikleri
duvar veya korkuluklar (merdiven ve giriş-çıkış
konusunda eğitilmiş, kitapları taşıma teknikleri ile
kapılarında), duvar yüzeylerine monte edilen
yanlış kaldırmanın zamanla omurga mekaniğine etkileri
üzerine eğitimler verilmiştir (Brown,2008:8).
malzemenin düşmesi risklerden bazılarıdır. ABD
8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerinde
Kaliforniya’daki okullarda yapılan bir pilot projede
enfeksiyon hastalıklarına yol açabilecek patojenlere
okullardaki yapısal olmayan malzeme kaynaklı
maruz kalan kişiler için bir mesleki tıbbi korunma
programı sunan Meslek Hastalıkları rehberlerinde
riskler öncelikli olarak yüksek kitaplıklar ve
enfeksiyon riskine yol açabilecek patojenler açıklanmıştır.
dosya dolapları, asılmış aydınlatma ve ağır tavan
Aspergilloma riskine yönelik “immünitesi kalıcı olarak
321
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
hastalıklar (Building Related ĠDARĠ
Illness)AġAMADA
ve Hasta ÇÖZÜM
riskleriYOLLARI
en aza indirme
stratejisi hayata geçiril1
Bina Sendromu (Sick Building Syndrome- SBS)
melidir. Öncelikli olarak merkezlerde bulunan
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
olarak açığa çıkmaktadır. Tüm bina içi rahatsızlıkinsanların can güvenliklerine yönelik önlemler
CUSTOM
DUTIES
ların nedenlerinin başında iç ortam hava kalitesi
alınması gerekir. Onların binadan en kısa sü2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
gelmektedir. İç ortam hava kalitesi günümüzde
redeYURTSEVER
güvenli bir şekilde tahliyelerine yönelik
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Maliönlemler
Hukuk Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi
HVAC denilen ısıtma
(heating),
ile acil
durumu
sınırlandırıcı önlemler
3 soğutma (cooling),
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
havalandırma (ventilating) ve iklimlendirme (air
önceden alınmalıdır. Kültürel varlıklara yönelik
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
conditioning) olan
sistem endüstrisinin üzerinde
kurtarma
önceliklerinin belirlenmesi gereklidir.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
which is based on
those için olası bir
çalıştığı en önemli
konulardan biridir. İç hava
Hollanda’daki
Amerongen
Kalesi
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
olan bir vergi yangının
tariff that is aardından
foreign trade yapılacak
and economic policy
kalitesinin oluşturabileceği
pekpolitikası
çok aracı
rahatsızlık
tahliyeye yönelik
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve hazırlanan
fiscal functions.plan
Sincedetaylı
they are not
collected
bulunmaktadır dolaylı
(Çilingiroğlu,
2010:25).
Tüm
olarak
eleonalınmıştır. Plan
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü iş
olmadığından,
dış ticarete
konu olan için
an indirect
on expenditures,
custom duties
bunlar da çalışanların
performansını
azaltıcı
yereltariff
itfaiye
yetkilileriyle
irtibata geçilmiş,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
to foreign trade
arrive at the araç
custom.ve
According
to
risk faktörleridir.olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yangın
söndürme
malzemelerinin
teUsul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
edilmesi,
su temini,
periyodik tatbikatlar
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, darik
duties are
excluded from
this law. Therefore,
7. KÜLTÜR VE
BİLGİ
MERKEZLERİNgümrük
vergilerinin
usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
eğer 5 dakikalık,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun konusunda
regulated by işbirliğine
customs law gidilmiş,
numbered 4458.
DE SAĞLIK ileGÜVENLİK
RİSKLERİNE
dış ticarete konu olan
eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
dakikalık
dakikalık
vakit
varsa hangi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 15
created
beginning ve
with30
commodities
subject
to
YÖNELİK PLANLAMA:
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
dair tahliye öncelikli
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi objelerin
Turkey and tahliye
continuingedileceğine
with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
planlar
hazırlanmıştır.
Kültür ve Bilgi tahakkuk
Merkezlerindeki
olağan faaliyet
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
süreçlerinde olası
acil
duruma
yönelik
acil
Bubir
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Eyaletinde
Economy
according
New
York
bulunan
Cornell
Üniversitesi
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
of
disputes
over
durum planlaması
vevergisinden
sağlık-doğan
güvenlik
planlatüretilmiĢtir.
Gümrük
uyuşmazlıkların çözüm Kütüphanesine
customs duties has a yönelik
different form
from
the
kurtarma planlarındaki
diğer vergilerde
oluşan süreçten etkili
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
masının önemi süreci,
büyüktür.
Bu merkezlerde
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları önceliklendirmeye
have to be resolved administratively
in the first nadir eserler,
göre sırasıyla;
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen haritalar,
solved administratively,
action can yerel
be taken. tarih kitapları,
rezerv legal
kitaplar,
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
bozulmuş olan kişiler kontamine toprak veya inşaaat
Key words:
Custom,kitaplar,
Custom Duties,
Custom kitaplar, periresmi
belgeler,
kurgusal
molozu taşınması
veya Kelimeler:
işlenmesinde,
yıkım
işlerinde,
Anahtar
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
yodik yayınlar, günlük okuma odasındaki eserler,
Gümrük Uyuşmazlıkları
geri dönüşüm endüstrisinde,
kağıt tozu bulunan alanlarda
(yazıcılar, arşivler) çalıştırılmamalıdır” ifadeleri yer
kataloglama masalarının kurtarılması yönünde
almıştır. Aspergillus fumigatus riskine yönelik” arşivler,
strateji belirlenmiştir (www.library.cornell.edu).
depolar, ambarlar ve kitap restorasyon atölyeleri”nde
bu riske karşı önlemler alınmasına dikkat çekilmiştir
Yangın söndürme sistemlerinin tarihi kültür ve
(ÇSGB Meslek Hastalıkları Rehberi, 2011:306-308).
bilgi merkezi binalarının estetik ve mimari deYine ÇSGB’nin yayınladığı Meslek Hastalıkları ve
ğerine en az etki edecek şekilde tasarlanmasına
İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberinde; Kimyasal
risk etmenlerinden Asbestoz maruziyetinin izolasyon,
dikkat edilmelidir.
tesisat ve yıkım işleri nedeniyle kaynaklanabileceği
belirtilmiştir (ÇSGB, 2012:26)
322
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Aniden gelişen ve yıkıcı etkisi büyük
afetlere ÇÖZÜM
kat planlarının
ĠDARĠolan
AġAMADA
YOLLARI1ve çıkış kapılarının önceden
karşı hızla yanıt vermek için kurumlar tarafından
belirlenmesi gerekir. Öncelikli kurtarılacak koADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
afet acil durum planlamasına önem verilmesi
leksiyonların bulunduğu alanlar belirlenip yazılı
CUSTOM
DUTIES
gerekir. Afet risklerinin azaltmasına için kültür
hale getirilmesi edilmelidir. Acil durum ekipleri
2
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER3alet ve ekipman hazır edilmelidir.
ve bilgi merkezlerini olası bir afete dirençli hale
ve kullanılacak
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. MaliPlanlar,
Hukuk Programı
Yüksek LisansAcil
Öğrencisi
getirecek hazırlıklı olma,
zarar
“İşyerlerinde
Durumlar Hakkında
3azaltma, müdahale
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
ve iyileştirme aşamalarına yönelik çalışmalar
Yönetmelik”9 kapsamında kültür ve bilgi merkezi
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
planlanmalı, senaryolar
dahilinde bu planlar sürekli
bünyesinde
arama, kurtarma ve tahliye ile yaneşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
is based onher
thosebiri için uygun
iyileştirilerek ensosyal
idealveplana
ulaşılmalıdır. Bunun
gınla
mücadelewhich
konularının
mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
politikası
aracıve
olanbilgi
bir vergi donanıma
tariff that is asahip
foreign ve
tradeözel
and economic
için öncelikle yapılması
gereken
kültür
eğitimlipolicy
en az birer destek
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı risklerin
bir vergi türü
olan gümrük vergisi, Bügelir ve elemanı
fiscal functions.
Since they are notBunların
collected onkullanılmasına
merkezi binasındaki
belirlenmesidir.
belirlenmelidir.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
türü olmadığından,
dış kurumların
ticarete konu olan yönelik
an indirecttatbikatların
tariff on expenditures,
custom duties
yük ölçekli acil vergi
durumlara
ek olarak
yapılması
sağlanarak eylem
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmakistilası,
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi planlarındaki
to foreign trade arrive
at the custom.
Accordingtespiti
to
çatı sızıntı, haşere
hırsızlık,
zehirlenme
aksayan
yönlerin
gereklidir.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
ve yangın gibi tehlikelere
önlem
ilk yardım,
kanun kapsamı karşı
dışında önceden
tutulmuştur. Bu
nedenle, Acil
duties durumlarda
are excluded fromirtibat
this law.kurulacak
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
alması gereklidir.
AFAD
Müdürlükleri,
İtfaiye
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun kolluk
regulatedkuvvetleri,
by customs law
numbered
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
diğer
Belediye
Birimlerisubject
gibi toacil durum serBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak ve
created
beginning
with commodities
Acil durum planı
bulunmayan
kültür
işlemlerin
sırasına
göre
birve bilgi
sistematik
international trade entering customs territories of
irtibat kişileri
önceden
Diğer tüm vergilerde olduğu gibi vislerinin
Turkey and continuing
with operation
sequence. tespit edilerek
merkezlerinin biroluşturulmuştur.
an önce
afete
kapasitelerini
gümrük
vergisinde
dekarşı
zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
koordinasyon
sağlanmalıdır. Bu tür acil durum
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
artıracak önlemler
içeren
planlar
hazırlanması
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
planları
yaşayan
süreçler
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlereylem
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk toolup, üzerinde
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
envanterlerinde Gümrükler
bulunan
eserlerin
sürdürülebilirProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
düzeltme
ve iyileştirmeler yapılmaması,
rollerin
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
liği açısından önem
arz
etmektedir.
Bunun
için
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir (görev
process of
taxes. Customs duty
disputes
veother
sorumluluklar)
belirlenmemesi
halinde
yapıya ve
sahiptir.
Gümrük da
vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
okuma salonlarının
depoların
uygun
hale
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. olası
place. However,
the case of/disputes
not being
bir acilin durum
afet durumunda
başarıya
Ancak sprinkleridari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
(duman, ısı sensörü,
otomatik
şemsi1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ulaşması da mümkün olmayabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
yeleme, yangın söndürücü sistemlerin konuşlanAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
dırılması, acil durum
ikaz butonları, acil durum
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kayıt
Gümrük Uyuşmazlıkları
işaretlemeleri vb.) getirilmesi gerekir. Planların
araçları ve malzemelerinin de gelişerek daha
gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarında
büyük veri depolama kapasitesine sahip olmatüm çalışanların katılımı sağlanmalıdır.
ları neticesinde “sayısallaştırılması” da önem
kazanmıştır. Korunma sorunları açısından büyük
Deprem, yangın, su baskını gibi afetlerin her
biri için ayrı ayrı olmak üzere acil durum eylem
9 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de
planları hazırlanmalıdır. Acil çıkışları gösteren
yayınlanan Yönetmeliğin 11. Maddesi.
323
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
risk taşıyan koleksiyonların dijital
veri
tabanın- ÇÖZÜM
elektrikYOLLARI
sigortaları1 ve kablo kanallarının kapakları
ĠDARĠ
AġAMADA
uygun şekilde kapalı tutulması ve tesisatın sürekli
da yedeklenerek korunması ile çok daha geniş
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
bakımlı olmasına dikkat edilmesi, kabloların geçiş
kitlelerin faydalanması sağlanmıştır. Kültür ve
CUSTOM
güzergahında, herhangi bir mekanik etkiye maruz
bilgi merkezlerinde yer alan nadir eserlerin
/ DUTIES
2
3
kalarak
zarar görmelerini
engellemek için kanallar
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
elyazmalarının sayısallaştırılması, kütüphanelerin
2
veyaYüksek
kırılmaz
oluşan kablo
Bayar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Maliiçerisine
Hukuk Programı
Lisansmalzemeden
Öğrencisi
sürekli kullanımınaCelal
bağlı
hasarlarını
da minimize
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
kutularına yerleştirilmesi, yangın dolaplarının
edecek bir yöntem olup, mevcut kitapların da
portatif
yangın
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari ve
Abstract:
Custom
duty is asöndürücülerin
kind of tariff arising önlerine, acil
elektronik kitapÖzet:
olarak
hizmete sunulması çalıeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
durumlarda
kolay ulaşılmalarını engelleyecek
miktarı veyaaçısından
değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
şanlar ve araştırmacılar
da
kolaylıklar
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir şekilde
commodities’quantity
and yapılmaması
value. It is are a kind sağlanmalıdır.
of
depolama
sağlayacaktır. dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve Toz
fiscalkontrolünü
functions. Sincesağlamak
they are not amacıyla
collected on gelişen teknovergisi
gibi belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Bu tür binalardakurumlar
deprem
ve yangına
karşı tedbircihazlarıyla
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan lojiden
an indirectfaydalanılmalı,
tariff on expenditures,ortam
custom ölçüm
duties
eşyanınalınması
gümrüğe geldiği
anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
lerin öncelikli olarak
gerekir.
Yangından
filtreli
sistemleriyle
olası
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi izlenmeli,
to foreign trade
arrive athavalandırma
the custom. According
to
önce alınması gereken
önlemlerden:
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci Çalışanlara
maddesine göre bu toz
the yayılımı
second item of
tax
procedural
law,
custom
kontrol altına alınmalı ve böylece
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
yangın sebepleri,gümrük
türleri,
yangın
vergilerinin
usul söndürücüler
ve uygulama esaslarıve
4458 personelin
procedures andmeslek
practises hastalığına
of custom dutiesyakalanması
are
veya
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
yangın anıdan yapılması
konusunda
ile dış ticarete gerekenler
konu olan eşyanın
Türkiye Gümrük eserlerin
Through this
law, a systematization
has been
tozların
fiziksel yapısı
ile bünyelerinde
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
eğitim verilmesi,
işyeri için
aktiviteye
zemin
işlemlerin
sırasınayangın
göre durumunu
bir
sistematik mikrobiyolojik
international trade entering
customs territories
of hazırlamaları
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
da içeren acil durum
eylem planı
oluşturulması
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar olan tarh, engellenmelidir.
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ve periyodik olarak
6 ayda
bir yangın tatbikatı
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Özellikle
by General böylesi
Directorate binalarda
of Customs as
a part of
1
yapımı
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk tosırasında asbest
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
yapılması, arşiv
malzemelerinin
depolandığı
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution process
disputes
over olarak tehlike
maddesi
kullanıldığı
ve ofbuna
bağlı
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
alanlarda otomatik
yangın
algılama
ve
söndürme
10
öngörülmelidir
. Yapılarda genel
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir yaratabileceği
process of other taxes.
Customs duty disputes
yapıya depolarda
sahiptir. Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
sistemleri kurulması,
farklı
malzemeler
ısı yalıtım
olarak kullanılan
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. olarak
place. However,
in the casemalzemesi
of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal
action
can
be
taken.
(kimyasal madde vs.) depolanmaması, duvarların
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
10
İşlerinde
İş Sağlığı
ve Güvenliği
KeyYapı
words:
Custom,
Custom Duties,
Custom Yönetmeliği’nde
yangın geciktirici ve toksik olmayan boya ile
(Asbestle Çalışma 76 - Asbest içermesi muhtemel
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
boyanması, özellikle
elektrik panolarının yakın
Gümrük Uyuşmazlıkları
yapıların söküm, yıkım, tamir ve bakım işlerinde
aşağıdaki hususlara uyulur:
çevresine depolama yapılmaması, elektrik şebea) Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek
kesinde meydana gelen dalgalanmalar, elektrik
malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden
de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır.
panolarına giren hav ve tozların kısa devreye
b) Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu
şüphesi veya bilgisi varsa çalışanların asbest tozuna
yol açması vs. sebepler kıvılcımlara neden olup
maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak
yakında depolanan yanıcı maddenin tutuşmasısağlık risklerinden korunması amacıyla 25/1/2013 tarihli
ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle
na neden olduğundan bu dalgalanma ve kaçak
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
akımların giderilmesi, kablo bağlantı kutuları,
Yönetmelik hükümlerine uyulur.) hükmü bulunmaktadır.
324
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
asbest, yapı içinde her alanındaĠDARĠ
görülebilmektekırılma
ve parçalanma
sonuncunda toz ihtiva
1
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
dir. Günümüzde özellikle eski yapılar arasındaki
etmemesi gerekir ve buna bağlı olarak tedbirler
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
kültürel varlık yapıları, bilgi merkezlerinde
alınmalı ve önlemler sıkı izlenmelidir (Akboğa
yapılacak her türlü restorasyon, bakım, CUSTOM
onarım DUTIES
ve diğ., 2011).
ve tadilat işlemi sırasında ortaya çıkan
atıkların
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Eski yapılarda yapılacak çalışmalarda çalışanların
2
yönetiminde çalışanların
asbest
tehlikesi
maruCelal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret Bölümü sebebiyet veren uygulamalar
asbestDıĢmaruziyetine
ziyet riskini önlemlerin alınmamasından
dolayı
OSHA
29 CFR Part 1926.1101 adlı standartta,
artmaktadır. Özellikle
bu tür
işlemler
Özet: Gümrük
vergisi,
gümrüğe sırasında
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
işsubject
güvenliği
ve sağlığını tehdit etme derecelerine
içeriğinde asbestmiktarı
ihtivaveya
edendeğeri
malzemeler
nedeniyle
üzerinden alınan,
ekonomik,
to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir göre
commodities’quantity
value. It is are a kind of
dört grubaand
ayrılmıştır.
müdahalede kontrollü
ve dikkatli davranılması,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi
türü olan gümrük vergisi,
gelirEtme
ve
fiscal
functions. Since Bağlı
they are Olarak
not collectedGruplandırma
on
Tablo 1. İş Sağlığını
Ve Güvenliğini
Tehdit
Derecelerine
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Tehlike
Grupları
1
2
3
4
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe
geldiğiDerecelendirme
anda bir defaya mahsus
when Üzerinde
commodities subject
Tehlike
İşlemi are collected only onceYapı
Çalışma Önceliği
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Kontrolü
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law,
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Asbest
çalışmalar
içinde
tehlike
en practises
Tadilat
önceligümrük içeren
vergilerinin
usul ve uygulama
esasları
4458 potansiyeli
procedures and
of esnasında
custom duties müdahale
are
sayılı Gümrük
düzenlenmiştir.
Bu kanun
by customs
yüksek
olan Kanunu’nda
sınıftır. Bu
sınıf, asbest
içerenregulated
ısı yalıtım
ğindelaw
en numbered
öncelikli4458.
kapsamda dikkatli
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
sistemleri
ve püskürtme
düzleştirilmiş
kaplama
davranılmalı
önlemler
üst seviye
Bölgesine girişinden
başlayıp,veya
eşyayaelle
uygulanacak
created
beginning with
commodities ve
subject
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
customs territories of
malzemelerinin
söküm
işlemlerini
kapsar. international trade entering
alınmalıdır.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrükiçeren
vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan malzemelerinin
tarh,
Like all other
compalsive işler
levels esnasında
such as
Asbest
esnek
döşeme
ve çatı
sö-taxes,Yapılacak
kırılma ve
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
külmesi
işleminden
Bu olan
gruba örnek
olarak
ufalanma
sonucu
tozuma
riski önlenBakanlığı’na
bağlı ayrıoluşmaktadır.
bir kuruluş niteliği
by General
Directorate
of Customs
as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalıkontrollü
Mali
Hukuk çalışma
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customskaplaand Economy
according
to
asbest
içeren
zemin
ve Üniversitesi
tavan
karolarını,
dış cephe
meli Ministry
ve
önceliği
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
malarını,
çatı
malzemelerini
ve
geçiş
panelleri
verilebilir.
dikkate
alınmalıdır.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
çalışmain alanlarında
toplu koyapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolvedKapalı
administratively
the first
öncelikle
idari eden
aşamadayaçözümlenmek
zorundadır. malzemelerin
place. However, in the
case of
disputes not being
Asbest
ihtiva
da ettiği düşünülen
runma
öncelikleri
ve kişisel korunma
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
bakım
ve onarım
işleridir.
önlemleri alınması1sağlanmalıdır.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Çalışanların
yapım, bakım ya da onarım işlemleri
sırasın- Ortaya çıkan atıkların kontrollü ve
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
daGümrük
oluşanUyuşmazlıkları
atık ya da molozların temizlemesi gibi nispeten yönetilebilir onaylı kuruluşlarla taki-
denetim altındaki çalışmalarıdır.
bi yapılmalıdır.
Asbestin özellikle iyi bir yalıtım malzemesi
olmasından dolayı 1980 öncesi yapılarda kul-
lanılmıştır. Aşağıda yer alan tabloda yapılarda
hangi alanlarda kullanıldığı belirtilmiştir: 11
11 http://www.hse.gov.uk/ asbestos/ index.htm, 2009,
Erişim tarihi: 10.03.2015
325
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Tablo 2. Yapı İçerisinde
AsbestinÇÖZÜM
Kullanıldığı
Düşünülen
Alanlar
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
Madde No
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
Yapı İçindeki
Tehlikeli Ürün
Risk Önemi
1
Yalıtım amaçlı püskürtme CUSTOM
kaplamalar DUTIES
Grup 1
2
Ara duvarlar
Grup 2
3
2
Yangına
dayanıklı
panelleri
Celal Bayar
Üniversitesiyalıtım
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı
Grup 2
4
Kazanlar, conta elemanları
Grup 3
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
3
Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Özet:
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Grup 3
Kaloriferler
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya ceketleri,
değeri üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those Grup 3
6
Yalıtım
yangın
battaniyeleri
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış Asbestli
ticaret ve ekonomi
politikasıimal
aracı edilmiş
olan bir vergi
7
çimentodan
ürünlertariff that is a foreign trade and economic policy Grup 2
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir ürünler,
vergi türü olan
gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on Grup 2
8
Kağıt
eternit
levhalar
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
9
Pissu boruları
Grup 3
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
10
Derzler
Grup 3
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Yapılan işlemlergümrük
esnasında
asbest
içerebilecek
•
Sınır bydeğerin
ihtimali
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
customs aşılması
law numbered
4458. olan yerlere
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
malzemelerin, restorasyon,
söküm, yıkım, tamir,
uyarı
levhalarının
konulmasını
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject to sağlar
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
bakım ve uzaklaştırma
işlerini asbest söküm uzmanı
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
and continuing with operation sequence.
•Turkey
Asbest
veya asbestli malzemeden çıkan tozun,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
nezaretinde ve asbest
söküm
uzmanı
tarafından
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önler.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
eğitim almış çalışanlarca
yapılmasını
sağlamakla
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
yükümlüdür. Teknik
önlemler
alınmasına rağmen,
•customs
Belirtilen
işlere başlamadan önce,
alınacak öntüretilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
duties has a different form from the
diğer vergilerde oluşansekiz
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
havadaki asbestsüreci,
konsantrasyonunun
saatlik
lemler hususunda çalışanlar veya temsilcilerini
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
zaman ağırlıklı ortalama
değerinin
(ZAOD-TWA)
bilgilendirir ve onların görüşlerini alınmasını
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda
yargı
yoluna
başvurulabilmektedir.
0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar. Belirtilen sınır
sağlamakla yükümlüdür. 12 1
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
değeri aşabileceği
söküm,
yıkım,
tamir,
bakım
Gümrük Uyuşmazlıkları
5
ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların
korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen
önlemleri alır.
• Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer
kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak
çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi
ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar.
8.TARTIŞMA VE SONUÇ
Toplumsal bellek karakteristiğine sahip olmaları
ve önemli bilgi birikimini geçmişten geleceğe
taşımaları nedeniyle kültür ve bilgi merkezlerinin
acil durum planlama çalışmalarından önce risk
12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri
326
Hakkında Yönetmelik, 2013, md.7
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
değerlendirme çalışmaları mutlaka
yapılmalıdır.
Risklerin
giderilmesinde
en büyük sorumluluk
1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
Çalışma genelinde de vurgulandığı üzere sağlık
sahibi olan işverenler iş güvenliği uzmanları ve
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
ve güvenlik planları da mutlaka hazırlanması ve
iş yeri hekimleriyle birlikte koordineli çalışmalı,
CUSTOM DUTIES
uygulanması gereken planlardır. Ancak mevzuatta
yine aynı koordinasyonun kütüphane, arşiv ve
2
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER3
sağlık ve güvenlik planlarının sadece restorasyon
müze
uzmanlarıyla da birlikte disiplinlerarası bir
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
çalışmaları sırasında hazırlanması
gerektiği vurgu3
şekilde
yapılması
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü sağlanmalıdır.
lanmıştır. Bu planlama ve uygulama çalışmalarının
kullanımı,
çoğalÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Koleksiyonların
Abstract: Custom duty is
a kind of tarifftaşınması,
arising
sadece restorasyonda
değil her zaman geçerli
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
birwhich
durum
anında
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, tılması,
subject to acil
customs
is based
on thosekurtarılmasına
olması için mevzuat
değişikliğine gidilmelidir.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
içeren
idari prosedürler
eksiksiz
dış ticaretplanlama
ve ekonomi politikası
aracı olan acil
bir vergi yönelik
tariff that talimatlar
is a foreign trade
and economic
policy
Sağlık ve güvenlik
çalışmaları
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Eserlerin
koşulları
(sıcaklık,
bir vergi türü olan
gümrük vergisi, gelir ve olmalıdır.
fiscal functions.
Since they iç
are ortam
not collected
on
durum planlamadolaylı
çalışmalarıyla
desteklenmelidir.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
nem,
toz,
titreşim, hava
kirliliği vb.) ideal
vergi risk
türü değerlendirme
olmadığından, dış ticarete
konu olan bağıl
an indirect
tariff
on expenditures,
custom duties
En basit derecedeki
çalışmaları
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
bulunmuyorsa,
en uygun
koşullara
olmak üzere
alınmaktadır.
vergileri, Vergi değerlerde
to foreign trade arrive
at the custom. According
to
olan kontrol listeleri
ile dahi
olsa Gümrük
risk analizleri
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
getirilmesi
için metodolojiler geliştirmelidir.
kanunve
kapsamı
dışındahemen
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
mutlaka yapılmalı
bunların
akabinde
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Özellikle
sıcaklık ve bağıl nem dalgalanmalarısayılı Gümrük
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
düzenleyici önleyici
sınırlandırıcı
önlemlerinBubir
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
nın
dikkatle izlenmelidir (spot analizler ve sabit
paçası olan talimatlar
hazırlanmalıdır.
Yetersiz
Bölgesine girişinden
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik ölçüm
international
trade entering
territories ofizleme sonucu
cihazları
ile).customs
Bu şekilde
koşullarının bulunması
durumunda
bu koşulların
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, getirilecek
Like all other taxes,
compalsive
levels such
koruma
önerileri
ileaskültür ve bilgi
iyileştirilmesi için
stratejiler
tahakkuk
ve tahsil geliştirilmelidir.
aşamaları Gümrük ve Bu
Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan merkezlerindeki
by General Directoratekoleksiyonların
of Customs as a partfiziksel,
of
biyolojik
1
şekilde Kültür Gümrükler
ve
Merkezlerine
Yönelik
BuBilgi
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Law. Resolution
process of disputes
over edilmelidir.
veCustoms
mekanik
bozulmaları
minimize
Koruma ModeliKanunu
(KVKM)
uygulanmalıdır.
türetilmiĢtir.
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
Kültür ve bilgi merkezi
binalarında gerek persoöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada olarak
çözümlenemeyen
nel gerekse eserler
üzerine olumsuz
etki
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
edebilecek pek Anahtar
çok risk
faktörü bulunmaktadır.
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
Yapılacak çalışmalarda
ya personel (iş sağlığı ve
güvenliği açısından) Kültür ve bilgi merkezlerindeki koleksiyonlar “bütüncül bir yaklaşımla”
gerek can gerekse mal kaybına yol açabilecek
bütün etmenlerin göz önünde bulundurulması
gereklidir.Risk değerlendirme ve zarar azaltma
çalışmalarına tüm kültür ve bilgi merkezi personelinin ve idarecilerinin katılımı sağlanmalıdır.
customs duties has a different form from the
process of other taxes. Customs duty disputes
have to beve
resolved
in the first
Kültür
bilgiadministratively
merkezi binalarındaki
yapısal
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively,
legal action
can be taken.
olmayan
riskler olan
rafların
ve diğer mobilya
1
Key words: ve
Custom,
Custom Duties,
Custom devrilme riski,
aksamının
dolayısıyla
eserlerin
Disputes
tavan malzemelerinin düşme riski, yangın riski,
iklimlendirme cihazları ve kablolama, asma
tavan, yangın söndürme boruları ve teçhizatları,
sıhhi tesisat boruları ve aydınlatma sistemi bağlantıları nedeniyle boru ve kablo sistemlerinden
kaynaklanan riskler değerlendirilmelidir. Yapısal
olmayan yapı elemanlarının olası bir afette hasarı
hem kendi hem de çevresinde bulunan insanlar
327
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ve nesneler için tehdit oluşturacaktır.
ve ÇÖZÜM
olmayan
malzeme
1 etkilerinden gerek çalışanlar
ĠDARĠBağlama
AġAMADA
YOLLARI
montajdan kaynaklı risklerin önüne geçilmesi için
/ faydalanıcılar ile eserlerin etkilenmemesi için
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
kültür ve bilgi merkezi binalarındaki tüm boru
eğitim, periyodik kontrol çalışmalarına devam
CUSTOM DUTIES
sistemleri periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
edilmelidir.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Yangına yönelik 2dayanıklı
ve yangına dirençli
Çalışmada belirtilen güvenlik riskleri ile ilgili olaCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü
malzemenin seçimi önemlidir.Celal
Isı,Bayar
duman
sen-Salihli MYO,
rak acil
durum
/afet riskler durumundaki fiziksel
sörleri ile sprinkler
gibi yangın
(yangın,
ve arising
sel riskine yönelik
Özet:sistemi
Gümrük vergisi,
gümrüğe algılayıcı
tabi olan ticari hasarlar
Abstract: Custom
duty isdeprem
a kind of tariff
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
sistemlerin kurulması
öncelikli ele alınması gereken
önsezi
ve izleme sistemlerinin kurulması vb.) ile
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
konulardır. Kültür
ve bilgi merkezi binalarındaki
güvenlik
zafiyeti nedeniyle çalınma, sabotaj gibi
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.
Aynı
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument
in
addition önlemler
to its economic,
social
and
iklimlendirme, ısıtma
ve jeneratör sistemlerinde
risklere
yönelik
için
(kameralar,
hassas
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar
vergisi
gibi
belirli
aralıklarla
alınan
bir
regular
basis
like
income
tax
and
corporate
tax,
as
yangın ve deprem risklerine karşı ek önlemler
koleksiyonlara erişimin kontrollü olması, güvenlik
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanınpotansiyel
gümrüğe geldiği
anda bir
defaya mahsus görevlilerinin
are collected only once
when commodities
subject
alınmalıdır. Yapıdaki
yangın
kaynakları
istihdamı
/koordinasyonu
vb.) kısa,
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine göre bu orta
the second
item ofvadede
tax procedural
law, custom
belirlenerek, eski
elektrik
tesisatı yenilenmelidir.
ve uzun
stratejiler
geliştirilmelidir.
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 Bu
procedures
and practises
of custom
duties are çalışanlar ile
konularda
eğitim
çalışmaları
sayılı Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Bina kaynaklı oluşabilecek
hastalıklar
konusunda
bilgi
kullanıcılarının
farkındalık
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük kültür
Throughve
this
law, merkezi
a systematization
has been
meslek hastalığıBölgesine
afişlerigirişinden
ve eğitim
tümeşyaya
çalışanlar,
başlayıp,
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik seviyelerinin
international trade artırılması
entering customssağlanmalıdır.
territories of
okuyucu ve ziyaretçiler
için
levhaları
vegibi Turkey and continuing with operation sequence.
oluşturulmuştur.
Diğeruyarı
tüm vergilerde
olduğu
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
afişler asılarak tahakkuk
farkındalık
ve tahsil oluşturulması
aşamaları Gümrük vesağTicaret KAYNAKLAR:
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
lanmalıdır.HastaGümrükler
Bina
Sendromu
etkileri
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar(HBS)
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
AKBOĞA,
Ö.,Yüksek
BARADAN,
S., over
(2011). “Asbestin
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes
konusunda çalışanlar
uyarılmalı,
sebep
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğanHBS’ne
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
İnşaat
Sektöründeki
Yeri
ve Maruziyetin
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other
taxes. Customs duty
disputes
olabilecek risksüreci,
faktörleri
bertaraf edilmelidir.
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Önlenmesi”, Türkiye Mühendislik Haberleri,
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Eserlerin restorasyonu
veya aşamada
temizlenmesi
çaAncak
idari
çözümlenemeyen
solved
administratively, legal action can be taken.
469-6/2011-5
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
lışmaları sırasında
mutlakayargıkişisel
koruyucular
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Disputes
S., (2001). Binaya uygun Beton Üretimi
kullanılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, AKMAN,
Gümrük Uyuşmazlıkları
ve Seçiminde Kriterler,Yapı Malzemesi ve
Kültür ve bilgi merkezlerine yönelik afet hazırlık
Deprem Semineri, TMMOB Mimarlar Odası,
planı içinde öncelikle çalışanların kurtarılması,
14-15-16 Mart 2001, İstanbul
ardından okuma salonları ve depolardaki kolekANSARI, KHURSHID AKHTAR (2008). Presiyonlar ile hizmet amaçlı kullanılan ekipman ve
paration of Disaster Management Plan for
donanımın kurtarılması stratejileri belirlenmelidir.
Libraries, Archives and Museums, Pakistan
Zincirleme gelişebilecek acil durum ile insan
kaynaklı tehlikeler sonucu oluşabilecek yapısal
Library & Information Science Journal 39(2)
328
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
BONFİL, J., (2014). Su Yalıtımında
Haksız ÇÖZÜM
KUZUCUOĞLU,
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI1 A., (2014). Kültürel Miras
Sektöründe Risk Transferi, akademik Bakış
Rekabet, (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi,
Derneği-İZODER Dergisi,Sayı:61, Aralık
CUSTOM DUTIES
Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler
2014. (http://www.izoder.org.tr/upload/der3
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER
Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan, Sayı:44,
giler/izolasyon-dunyasi-61.pdf Erişim Tarihi
2
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Temmuz-Ağustos 2014
3
: 01.03.2015) Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
B,.is a(2008).
Kütüphane
Binaları:
BROWN, N., (2008).
Occupational
Health
and
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olan
ticari KÜÇÜKCAN,
Abstract: Custom duty
kind of tariff
arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık. Bilgi ve
Safety – City
of Greater
miktarı
veya değeriDandenong
üzerinden alınan,Libraekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Belge Araştırmaları Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1,
ries, Eco-Services,
Ergonomics
And
dış ticaret ve
ekonomi politikası
aracıOH&S,
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition to its economic, social and
39-52
Volume 29 dolaylı
, Issue
10 türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscalsf.
bir vergi
functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan ODABAŞ,
an indirect tariff
on ODABAŞ,
expenditures, custom
duties Belge YöneH.,
Y. (2007).
ÇİLİNGİROĞLU,
(2010).
İçanda
Hava
eşyanınS.,
gümrüğe
geldiği
bir Kalitesi,
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive
at the
custom. According
to
timinde
Afet
Planlaması,
Değişen
Dünyada
Tesisat Mühendisliği,
Makine Mühendisleri
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
dutiesBilgi
are excluded
from this
law. Therefore, Bildiri Kitabı
Yönetimi
Sempozyumu
Odası Yayını,
Sayı: 115 Ocak-Şubat/2010
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
by Ekim
customs 2007,
law numbered
24-26
sf.254,4458.
260.
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ÇSGB (2011).ile
Meslek
Hastalıkları
Rehberi,
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
ÖZDEMİR
TOPÇUOĞLU
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international tradeŞ.,
entering
customs territories ofH., (2009). İş
Çalışma veoluşturulmuştur.
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı,
Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ve Güvenliği
Performans
Ölçümü ve
gümrük
vergisinde de
zorunlu Müdürlüğü
aşamalar olan tarh,
Like Sağlığı
all other taxes,
compalsive levels
such as
İş Sağlığı ve
Güvenliği
Genel
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
İzleme.
Mühendis
ve Makine,
Cilt:50 Sayı:592
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate
of Customs
as a part of
(İSGGM), Ankara
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
STOVEL,
H.,
(1998).
Case
Study:
Evacuation
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from
the
ÇSGB (2012). Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Plan, Amerongen Castle, Netherlands, Risk
sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Hastalıklar yapıya
Tanı Rehberi,
Türkiye`de
İşyeröncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Preparedness: A Management Manuel for
Ancak ve
idari
aşamada Koşullarının
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
lerinde İş Sağlığı
Güvenliği
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
World Cultural Heritage, ICCROM,
Roma
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
İyileştirilmesi Projesi (İSGİP).
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
KANUN VE YÖNETMELİKLER
FEMA (2011). Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide,
Federal Emergency Management Agency
(FEMA E-74)
HASOL, D., (2002). Agrega Maddesi, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,Yapı endüstri
Merkezi Yayınları
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1983)., 23
Temmuz 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmî
Gazete
5226 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE
329
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK
İNTERNET KAYNAKLARI
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
YAPILMASI HAKKINDA KANUN (2004).
(http://www.muze.isbank.com.tr/muze_binasi.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
Kabul Tarihi : 14.7.2004
asp Erişim Tarihi : 02.03.2015)
CUSTOM DUTIES
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3
(http://archive.alia.org.au/incite/2008/v29.10.pdf
KANUNU (2012).
30 Haziran 2012 tarih ve
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
ProgramıTarihi
Yüksek :Lisans
Öğrencisi
Erişim
03.03.2015).
3
28339 sayılı Resmî GazeteCelal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
<http://www.library.cornell.edu/preservation/
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA
SAĞLIK VE
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
fromlibrarypreservation/mee/management/salthe movement of commercial commodities
miktarı
veya değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
HAKKINDA
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
vageprioritychecklist.html>
dış ticaret(2013).
ve ekonomi25
politikası
olantarih
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
YÖNETMELİK,
Ocakaracı
2013
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı Resmî
bir vergi türü
olan gümrük vergisi, gelir ve https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_
fiscal functions. Since they are not collected on
ve 28539 sayılı
Gazete
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff on expenditures, custom duties
document?p_id=10862&p_table=standards,
eşyanın
gümrüğeDURUMLAR
geldiği anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
İŞYERLERİNDE
ACİL
HAKolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive
at the
According to
Erişim
Tarihi
: custom.
12.03.2015
KINDA YÖNETMELİK
(2013).,
Haziran
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci 18
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
2013 tarih ve
28681
sayılı
Gazete
gümrük
vergilerinin
usulResmi
ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
TEHLİKELİ KİMYASALLAR
YÖNETMELİĞİ
Bölgesine girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
(1993). 11oluşturulmuştur.
Temmuz 1993
tarih
ve 21634
Diğer tüm
vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
sayılı Resmî
Gazete
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
YAPI İŞLERİNDE
İŞ
SAĞLIĞI
VE
GÜVENProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
LİĞİ YÖNETMELİĞİ
(2013).
5 Ekim 2013
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sayılı
sahiptir. Resmî
Gümrük Gazete
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
tarihli ve 28786
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
330
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:Bilimler
4 Sayı: Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
Online K34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2
EXTENDED ABSTRACT
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
The cultural assets
under protection by laws in the world
and our country can be received serious
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customsor
which
is based on demolished
those
damage, important
part of them can not be able to re-restoration
completely
due to
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış emergency
ticaret ve ekonomisituations/disasters.
politikası aracı olan bir vergiHowever,
tariff thatemployees
is a foreign tradewho
and economic
policyprotection task
existing risks and
carry out
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü
olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Sinceof
theytheir
are notlives.
collected
on
of cultural and dolaylı
information
centers
collections
are injured
or loss
Therefore,
taking
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergitotürü
olmadığından, dış
ticarete and
konu safety
olan
an indirectistariff
on expenditures,
custom duties
measures relating
occupational
health
issues
becoming
essential
in the institutions
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,center
Vergi characteristic.
to foreign trade arriveMeasures
at the custom. provided
According to by the health
which have information
and documentation
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
and safety planskanun
which
aredışında
prepared
during
the restoration
kapsamı
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties areworks,
excluded should
from this be
law.applied
Therefore,during normal
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
activities of thesayılı
institution.
The purpose
of Bu
the
healthregulated
and safety
plans,
realize 4458.
studies under the
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
kanun
by customs
lawtonumbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
health and safety
conditions
to eşyaya
determine
the measures
to bewithtaken.
However,
Bölgesine
girişinden and
başlayıp,
uygulanacak
created beginning
commodities
subject to cultural assets
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
suffer losses dueoluşturulmuştur.
to adverseDiğer
factors
such asolduğu
urbanization,
disasters,
tüm vergilerde
gibi
Turkeyvandalism,
and continuing natural
with operation
sequence. unconvenient
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
conditions which
do not meet the specifications in theassessment,
workplaces.
This negative risk factors should
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
be pre-determined
developed
scenarios
in theEnstitüsü
plan (emergency
plans,
health
safety plans,
Buand
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayarwith
Üniversitesi
Bilimler
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk and
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
etc.).The scope Gümrük
of
thisvergisinden
study, itdoğan
is evaluated
that identification
of hazards for buildings, employees
türetilmiĢtir.
uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
vergilerde
oluşan
süreçten farklı centers,
bir
process
of other taxes.
duty disputes
and collections süreci,
in thediğer
culture
and
information
conducting
riskCustoms
assessments
that may occur
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle carrying
idari aşamada
zorundadır. work
place. due
However,
in the case of disputes
not being of identified
due to these hazards,
outçözümlenmek
for improvement
to reduction
/ elimination
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı
yoluna(with
başvurulabilmektedir.
risks, with the continuous
review
cycles of PDCA: Plan, Do, Check, Act) to1 revise the plans
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler:
Gümrük,asGümrük
Vergisi,
and this methodAnahtar
has been
evaluated
a model
for allDisputes
culture and information centers. Purpose: In
Gümrük Uyuşmazlıkları
the study, to identificate of potential hazard sources of the culture and information centers, to do
risk assessments and emergency plans to be made based on these risks. To prepare emergency planning which required in cultural and information centers, to take preventive and restrictive measures
for the both employees and collections in order to ensure their safety have been purpose of study.
Method: In the study, Cultural Heritage Protection Model (CHPM) is developed based on building,
staff and collections scales risk assessments and contingency plans, in this wise it is purposed that
minimize the hazards or completely eliminate before converting the risks. Conclusions and Re-
331
UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Uluslararası
Hakemli
BeĢeri veDönemi
Akademik
Bilimler
Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar
Cilt:
4 Sayı:Dergisi
14 Yıl:2015
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
October
/ November
/ December
- Fall Semester
Issue:
14 2015
Year: 2015
April
/ May / June
Spring Summer
Volume:Volume:
4 Issue:4 12
Year:
JEL CODE: Z10-Z12 ID:286 K:431
ISSN Print:
OnlineK34
2147-5385
ID:2302147-4168
K:509 Jel Kodu:
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03947-2015-GE-17304)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
commendations: The culturalĠDARĠ
and information
a characteristic
a collective memory
1
AġAMADA centers
ÇÖZÜMhave
YOLLARI
of society and have important role of transferring important knowledge from the past to the future.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Therefore, risk assessment studies should be carried out before the emergency planning. As stressed
DUTIES
in general of the study, health and safetyCUSTOM
plan is essential
to prepare and to implement. However, it
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
is emphasized in the legislation, health and safety plan should be prepared only during restoration
2
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Malibe
Hukuk
Programı
Yüksek
Lisansof
Öğrencisi
works. This planning
and implementation
should
valid
for any
kind
works, not only in the
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
restoration works, that is why legislation changes should be planned. Health and safety planning
vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
activities shouldÖzet:
be Gümrük
supported
with emergency planning
studies. Risk analysis must be done even
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to customs which
is based
those this immediwith the checklists
that the most simple degree of risk
assessment
studies,
andonafter
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış should
ticaret ve ekonomi
politikası aracı
bir vergi
tariff that is and
a foreign
trade and economic
policy
ately instructions
be prepared
as olan
a part
of preventive
restrictive
precautions.
Strategies
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir
gümrük vergisi,conditions
gelir ve
fiscal
Since theythese
are notconditions.
collected on
should be developed
invergi
casetürüofolan
insufficient
duefunctions.
to improve
In this way,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergiProtection
türü olmadığından,
dış (CHPM)
ticarete konu should
olan
an
tariff on
expenditures,
custom duties
Cultural Heritage
Model
beindirect
applied.
There
are many
risk factors in the
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır.
Vergi
to foreign
arrive
at thecollections
custom. Accordingnegatively.
to
cultural and information
centers Gümrük
whichvergileri,
will be
affected
ontrade
staff
and
As a
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
“holistic approach”
risk dışında
factors
that canBulead
to theduties
lossare
of excluded
life andfromproperty
kanun all
kapsamı
tutulmuştur.
nedenle,
this law. should
Therefore, be considered
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
for works on staff
terms
of occupational
safety)
collections
which
sayılı(in
Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Buhealth
kanun and
regulated
by and
customs
law numbered
4458. are existed in
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
the culture and information
centers.
staff
and managers
must bewithparticipated
risk toassessment and
Bölgesine girişinden
başlayıp, All
eşyaya
uygulanacak
created beginning
commodities subject
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
mitigation studies
which are
carried
out inolduğu
the cultural
and and
information
The employers who
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm vergilerde
gibi
Turkey
continuing withcenters.
operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
have greatest responsibility
of the elimination of risks,assessment,
shouldaccrual
workandincollecting
coordination
with workplace
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
safety professionals
andGenel
workplace
doctors,
and
also should
carried
outMinistry
interdisciplinary
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to studies with
Gümrükler
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
library, archive Gümrük
and
museum
professionals.
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
332
process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
Key words:
Disputes
1
Custom, Custom Duties, Custom
Download