I- Sinir Kas Kavşağı ve Motor Birim Özellikleri

advertisement
SİNİR KAS İLETİSİ
- ÇİZGİLİ KASDA
KASILMA
Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER
Fizyoloji AD
Tartışma konuları:
 Sinirden kasa iletide yer alan yapılar
hangileridir?
 İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir?
 Kas zarının uyarılması nasıl olur?
 Çizgili kasta moleküler düzeyde kasılma
nasıldır?
NÖROMUSKÜLER KAVŞAK
Sinir ve kas
hücreleri
arasında
iletişimin
gerçekleştiği
bölge
İskelet kası hücresi çok çekirdeklidir.
Kas hücresi=kas lifi
Multipl nükleus
Sarkolemma
T-tubulleri
Sarkoplasmik retikulum (SR)
Sarkoplasm
Mitokondri
Glikojen ve ionlar
Miyofibriller
Miyofibriller: kasılma bölgesi
 Her kas lifinde birkaç yüz ile birkaç bin
arası miyofibril vardır.
 Her miyofibrilde ~ 1500 miyozin
filamenti (kalın) ile 3000 aktin filamenti
(ince) bulunur.
 Miyofibrillerde birbirini izleyen iki Z
diski arası sarkomer denir.
Kalın filament (miyozin)
Kalın filamenti oluşturan ortalama 300
miyozin molekülün her birinin sarmal
bölümü başla birlikte yana ve dışarıya
doğru uzanarak çapraz köprüleri yapar.
Kontraksiyon için enerji gereklidir.
 ATP (adenozin trifosfat)‘ın yüksek
enerjili bağlarının parçalanarak ADPa
yıkılması sırasında açığa çıkan enerji
kullanılır.
İnce filament (aktin)
Üç farklı proteinden oluşan ince
filament ~ 1m uzunluğundadır.
Aktin,tropomiyozin ve troponin alt birimleri
Sarkotübüler Sistem
Yapısal Proteinler
 Titin proteinleri çok büyük MA ile
kas lifini yapısal olarak destekler.
 Myomezin destekleyici bir yapı
olarak M çizgilerini oluşturur.
 Nebulin ince filamentleri destekler.
 Distrofin-glikoprotein karması ince
filamanları transmembran
proteinlere bağlar.
NÖROMUSKÜLER İLETİ
İki hücre
arasında
iletişimin
gerçekleştiği
bölge = sinirkas kavşağı,
sinaps, NMK
Nöromusküler
kavşak
 sinaps
çukuru
 sinaps
aralığı
(sinaptik yarık)
 subnöral
kıvrımlar
NMK kanalları
Kurbağada sinir-kas kavşağı (EM),
[Keynes & Aidley 2001]
Aksiyon potansiyeli ile
zarın depolarizasyonu
AP akson zarını
depolarize
ederek terminal
membranında
yer alan çok
sayıda voltaj
kapılı Ca+2
kanalını açar.
Hücre dışı sıvıdan (HDS) terminal içine
geçen Ca++ asetilkolin veziküllerinin
membran ile birleşip açılmasını sağlar.
Asetilkolin (ACh), Nörotransmiter
 ACh kas lifini uyarıcıdır.
 Sentezi için gerekli enerjiyi
terminaldeki mitokondriler sağlar.
 Tek bir sinaptik bölgedeki sinir
uçlarında yaklaşık 300 000
asetilkolin vezikülü bulunur (Her biri
içersinde ~10 000 Ach molekülü vardır).
Asetilkolin yapımı
Ach membranın Na+ geçirgenliğini
binlerce kat arttırır.
Asetilkolin ~ 1 ms kas lifi membranıyla
temas eder: (lif uyarılması ve AP başlar).
ACh’nin etkisizleştirilmesi
Sinaptik aralıkta kalan serbest
ACh’nin küçük bir kısmı sinaps
çukurundan dışarıya diffüze olur.
Sinaptik aralıktaki
asetilkolinesteraz geri kalan AChi,
reseptörlere bağlı olanlarla
birlikte parçalar ve etkisizleştirir.
Nöromüsküler bağlantıdaki
iletiyi etkileyen ilaçlar
asetilkoline benzer etki ile kas
liflerini uyaran ilaçlar
nöromüsküler bağlantıdaki iletiyi
önleyen ilaçlar
sinir-kas kavşağını uyaran ilaçlar
Asetilkoline benzer etki ile
kas liflerini uyaran ilaçlar:
Metakolin, karbakol ve nikotin
Kas lifinde bu ilaçların etkileri,
kolinesterazla parçalanmadıkları
ya da çok yavaş parçalandıkları
için, birkaç dakikadan birkaç
saate kadar devam eder.
Nöromüsküler bağlantıdaki
iletiyi önleyen ilaçlar
Kürariform ilaçlar olarak bilinen
bu grup terminal plaktan kasa
impulsların geçişini önler.
D-tübokürarin membranı
(muhtemelen) reseptör için
asetilkolinle yarışarak etkiler.
Sinir-kas kavşağını uyaran ilaçlar
Neostigmin ve fizostigmin
asetilkolin esterazla birleşerek bu
enzimi, geri dönüşümlü olmak üzere,
saatlerce inaktive ederler.
Diizopropil fluorofosfat asetilkolin
esterazı haftalarca inaktive
ettiğinden öldürücü bir ilaçtır.
Myasthenia Gravis
Otoimmun bir hastalık, görülme sıklığı
1/20 000’dir.
Kanda ACh duyarlı Na+ iyon kapılarına
karşı antikorlar saptanmıştır.
Sinirden kas lifine sinyal geçişi
yetersizdir.
Antikolinesterazlar yararlı olabilir.
İSKELET KASINDA
KASILMA
EKSİTASYONKONTRAKSİYON
BAĞINTISI
Kas kasılmasını düzenleyen
sürecin tümüne uyarılmakasılma bağıntısı adı verilir.
Kas aksiyon potansiyeli
İskelet kası liflerinde membran
dinlenim potansiyeli -80, - 90 mV
Aksiyon potansiyelinin süresi 1-5
ms kadar (kalın miyelinli liflerden 5 kat
kadar uzun)
İleti hızı 3-5 m/sn’dir (kalın miyelinli
liflerdeki ileti hızının 1/18’i kadar)
İskelet kasında moleküler kasılma
I- Ca+2 ‘un lif içine girmesi ve aktinin
bağlanma bölgelerini açması
II- Miyozinin aktine bağlanması
III- Çapraz köprülerin “kürek hareketi”
IV- ATP’nin çapraz köprüye bağlanması
V- ATP’nin hidrolizi
VI- Ca+2 sarkoplazmik retikuluma geri
taşınması
Dinlenimde kas
Aktin filamentleri üzerindeki
etkin bölgeler troponintropomiyozin karması ile
kapatılmıştır.
Ca+2 ‘un hücre içine girmesi (I)
SR’dan
serbestleyen
Ca+2 iyonları
miyofibrillere
diffüze olarak
troponin C’ye
bağlanırlar.
Miyozinin aktine bağlanması (II)
Çapraz köprülerin “kürek hareketi” (III)
ATP’nin çapraz köprüye bağlanması (IV)
ATP’nin hidrolizi (V)
ATP’nin hidrolizi
ile aktif bölgeden
uzaklaşan miyozin
başı düşey
doğrultuya
(dinlenime)
geçerken yeniden
enerjize
olmuştur.
Ca+2’un SR’a geri gönderilmesi (VI)
SR çeperlerinde bulunan Ca+2 aktif
transport pompası sarkoplazmadan
Ca+2’u çok hızlı bir şekilde SR’un
vesiküler boşluklarına geri pompalar.
Ca+2’ SR’a aktif geri taşınır.
SR boşluklarındaki Ca+2 bağlayan
kalsikestrin proteini yardımıyla
Sarkoplazmik veya Endoplamik
Ca+2ATPaz (SERCA) pompası SR
içerisinde sitoplazmaya göre
iyonları 10 000 kat daha fazla
yoğunlaştırır.
Ryanodine receptor
Çok birimli kasılma
Kaynaklar
1. Review of Medical Physiology, Ed. Ganong WF, 23rd
Ed,2010.
2. Berne & Levy Physiology, Eds: Koeppen BN and Stanton
BA; 6th Ed, 2010
3. Vander İnsan Fizyolojisi, Eds: Widmaier EP, Raff H ve
Strang KT; Çev Ed: Demirgören S, 2005.
4. Textbook of Medical Physiology. Eds: Guyton AC., Hall
JE, Elsevier Saunders, 11th Edition 2006.
5. Exercise Physiology. McArdle WD, Katch FI & Katch
VL., 2001
6. Principles of Anatomy and Physiology.Eds:Tortora G.J
& Grabowski, 9th Ed John Wiley & Sons Inc., 2000
Söylesem Tesiri Yok
Sussam Gönül razı değil
……………FUZULİ
Download