EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Hemşirelik
Yıl/yarıyıl
I.Yıl / Bahar Yarıyılı
Dersin adı
Psikoloji
Ders düzeyi(önlisans,
lisans,vb)
Lisans
Dersin türü (Z/S)
Zorunlu
Dersin dili
Türkçe
Kodu
PSİ 1008
T+U saat
3+0
Kredi
3
AKTS
3
Varsa ön koşul dersleri
Yok
Ders Koordinatörü
E-posta:
Tel No:
Dersi Veren (ler)
Yardımcı eğitmenler
Dersin amacı
Dersin Öğrenim
Hedefleri
Bu dersin sonunda öğrencilerden beklenen bilgi ve beceriler şöyledir:
(a) Genel olarak psikolojinin temel kavram ve kuramlarını tanımak
(b) Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanarak günlük
olayları yorumlamak
(c) Öğrencilerin Felsefe alanında insanı tanımaları yönündeki
çalışmalarına psikolojik bakış açısından katkıda bulunmak.
(d) Öğrencilerin hasta ve çocuklarının psikolojik boyutunu anlama ve
dikkate alma becerisi
(d) Öğrencilerin kendileri ve çevreyle ilişkileri konusunda farkındalık
geliştirmek.
Genel olarak psikolojinin temel kavram ve kuramlarını tanımak
Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanarak günlük olayları
yorumlamak
Öğrencilerin ebelilk alanında insanı tanımaları yönündeki çalışmalarına
psikolojik bakış açısından katkıda bulunmak.
1
Öğrencilerin hasta ve çocuklarının sağlığının psikolojik boyutunu
anlama ve dikkate alma becerisi
Öğrencilerin kendileri ve çevreyle ilişkileri konusunda farkındalık
geliştirmek.
Eğitim sürecinde aldığı diğer dersleri ilgili konulara entegre edebilecek
ve bağımsız olarak öğrenme, okuma, çalışma ve araştırma yeteneğini
geliştirebilecek.
Öğretim sistemi
Örgün Eğitim
DERS PROGRAMI
Psikoloji Bilimi, Tarihi ve ilgili kavramları
 Ruh, ruh bilimi, ruh kelimesinin farklı kullanımları, bilim kelimesi ve bilimin özellikleri, ekoller,
bilimin ortaya çıkışı, kurucuları, alt disiplinler
Psikolojide araştırma yöntemleri
 İlgili kavramların tanıtımı
 Ampirik, nesnellik,
 Değişken
 Tarama yöntemi
 Vak’a çalışması
 Korelasyon vb.
Psikolojide Öğrenme
Klasik Koşullama
 Pavlow ve deneyi, klasik koşullamanın unsurları, US, UR, CS, CR, genelleme, ayırt etme,
Fobiler,
 Klasik koşullamanın günlük hayattaki görüntüleri ve örnekleri,
Edimsel Koşullama
 Thurtone, Skinner, Edim, ceza-ödül, sönme, kaçma, kaçınma, şekillenme vb.
Bilişsel Öğrenme
 Klasik ve edimsel koşullamaya yönelik eleştiriler, Fare Deneyleri, Öğrenilmiş Çaresizlik
Gözleme Dayalı Öğrenme
 Sosyal öğrenme, Bandura deneyi,
 Televizyon ve şiddet
Biliş ve Zihinsel Yetenekler
 Düşünmenin oluşumu ve aşamaları, bilişsel şemalar, bilişsel haritalar, Dil, Dilin gelişimi,
Unsurları, Chomsky ve kuramı, Dilin yüzeysel ve derin yapısı
Biliş ve Zihinsel Yetenekler
 Zeka, Zeka türleri, sosyal zeka, dilsel zeka, uzay zekası, müzik zekası, zekanın gelişimi
Yaşam Boyu Gelişim
 Gelişimin unsurları, büyüme, gelişme, olgunlaşma, fiziksel gelişim, zeka gelişimi
 Yaşam Boyu Gelişim
 Piaget ve bilişsel gelişim
 Kohlberg ve ahlaki gelişim
 Erikson ve psiko-sosyal gelişim
 Vygotsky ve sosyo-kültürle aktivite kuramı
 Kişilik
 Kişilik, tanımı ve gelişimi, genetik ve sosyal etkiler, kişiliğin özellikleri
2
Kişilik kuramları
 Freud ve psikodinamik yaklaşım
 Eysenck ve Kişilik Kuramı
Kişilik
 McCrae ve Büyük Beş kişilik kuramı
 Humanist yaklaşım ve kişiliğe yaklaşımı
 Bilişsel Yaklaşım ve kişilik kuramı
Sosyal Psikoloji
Sosyal biliş
 İzlenim oluşturma, yükleme, kişilerarası çekicilik
 Tutumlar, doğası, önyargı ve ayrımcılık
 Tutum değişimi
Sosyal Psikoloji
 Sosyal etki
 Kültürel etki
 Kültürel özümleme
 Uyum, Kabul etme, itaat
Sosyal Davranış
 Kimliksizleşme
 Yardım etme davranışı
 Gruplarda karar verme
 Örgütsel davranış
Normal Dışı Davranışlar
 Normal dışı davranışların sınıflandırılışı
 Duygu durumu bozuklukları ve nedenleri
 Kaygı bozuklukları, fobiler, saplantı zorlantı bozukluğu, psikosomatik bozukluklar, somatoform
bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, cinsel bozukluklar, kişilik bozuklukları, şizofrenik
bozukluklar
 Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi
 Psikoterapi ve danışmanlık kavramları
 Ekoller=psikanaliz, danışan merkezli terapi, davranış terapileri, bilişsel terapiler,
Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi
 Psikolojik danışmanlık becerileri: oturum yapılandırma, geribildirimler, gelişme, bitirme aşamaları,
danışanlarla görüşmede kullanılacak beceriler ve prensipler (empati, etik ilkeler vb.)
3
Download