Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Nedir?
Amacı nedir?
Tarihçesi ve Kurumları?
Genişleme, Derinleşme
Politikalar
Temel Değerler
1
AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?
• Avrupa Birliği kısa adıyla
AB,
yarım yüzyılı aşkın
süredir Avrupa halklarının adil ve güvenli bir
ortamda yaşamasını sağlayan dev bir projedir.
• Bugün 500 milyonun üzerinde AB vatandaşı, bu
projenin başarısını bireysel ve toplumsal yaşamın tüm
alanlarında hissetmektedirler.
2
AB Nedir?
3
Avrupa Birliği (AB) Nedir?
 Avrupa Birliği (AB) 28 ulus devletten oluşan devletler üstü bir
bir oluşumdur.
 Federasyon yada hükümetler-arası örgüt değildir.
 Üye
ülkeler
bağımsız,
egemen
egemenliklerini bir araya getirirler.
devletlerdir
ve
 Üye ülkeler, egemenliklerini Avrupa düzeyindeki ortak
kurumlara devrederler.
4
Avrupa Birliği (AB) Nedir?
 AB bir barış ve çağdaşlaşma projesidir.
 Çoğulcu demokrasi, serbest tartışma ve ifade özgürlüğü
AB’nin temel değerleri arasındadır (AB Anlaşması Madde 49)
 Avrupa Birliği II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın mirası
üzerine inşa edilmiştir.
 Savaş sonrası Avrupa’da refahın ve barışın sağlanması,
Avrupa’daki ülkeler arasında işbirliğinin yaygınlaştırılması
hedeflenmiştir.
5
AB Değerleri
•
•
•
•
•
•
İnsan Onuru
Özgürlük
Demokrasi
Eşitlik
Hukukun üstünlüğü
İnsan haklarına saygı
6
Kurucu 6 Ülke (Altılar)
• 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun bir
sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Almanya,
Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan (ALTILAR)
oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) kuruldu.
• Savaşın ham maddeleri olan
kömür ve çelik,
barışın araçları
oluyor; dünya tarihinde ilk
defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir
kısmını ulus-üstü bir kuruma devrediyordu
7
EKONOMİK BİRLİĞE DOĞRU
• Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve
hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir
ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler.
Böylece, kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde
de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma
Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kuruldu.
8
Tarihçe
AET’nin hedefi: Avrupa’nın siyasal bütünlüğü
 Üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin
ve emeğin serbestçe dolaştığı bir ortak pazar ve
gümrük birliği, sektörler arası işbirliği yoluyla
bütünleşmenin sağlanması hedeflenmiştir.
9
Füzyon (Brüksel) Antlaşması
1968-Avrupa Toplulukları
AKÇT
AET
AT
AAET
10
AVRUPA BİRLİĞİ’NE DOĞRU ADIM ADIM
Güvenlik Amaçlı
Ekonomik Ortaklık
Nükleer En.
AVRUPA BİRLİĞİ
11
AB’nin Tarihçesi ve Temel Antlaşmalar
Avrupa Birliği
Avrupa
Toplulukları
(AKÇT, AET,
AAET)
Ortak Pazar
ve sektörel
politikalar/
nitelikli
çoğunluk/T
op. Hukuki
araçları
Ortak Dış ve
Güvenlik
Politikası
Oybirliği/hü
kümetlerara
sı
Adalet ve
İçişleri
Alanında
İşbirliği
Oybirliği/hü
kümetlerara
sı
12
AB’nin Temel Antlaşmaları




1951: Paris Antlaşması
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
1957: Roma Antlaşması
Avrupa Ekonomik Topluluğu
1987: Avrupa Tek Senedi
«Ortak Pazar» yerine «Tek Pazar»
1993: Maastricht (AB) Antlaşması
AB’nin üç sütunlu yapısı +
Avrupa vatandaşlığı
 1999: Amsterdam Antlaşması
Avrupa Parlamentosu’nun
karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi
 2003: Nice Antlaşması
AB’yi genişleme sürecine hazırlamak
 2009: Lizbon Antlaşması
AB tüzel kişiliği
13
Genişleme
•Genişleme Nedir?
Avrupa Birliği'nin yeni üye devletleri kabul etme sürecidir.
1973: İngiltere, İrlanda, Danimarka
1981: Yunanistan
1986: İspanya, Portekiz
1995: Avusturya, Finlandiya, İsveç
2004: Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY (Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya,
Slovakya, Slovenya
2007: Bulgaristan, Romanya
2013: Hırvatistan
14
Derinleşme
•Derinleşme Nedir?
Derinleşme, bazı ortak politikaların güçlendirilmesidir.
Derinleşme süreci, bazen ortak politikaların güçlendirilmesinin
yanı sıra Avrupa bütünleşmesini kolaylaştıracak yapısal
reformların uygulanmasını da içerir.
15
AB Kurumları








Avrupa Parlamentosu
Avrupa Komisyonu
AB Bakanlar Konseyi
Avrupa Konseyi (Zirve)
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Sayıştayı
Avrupa Merkez Bankası
Diğer Kurum, Organ ve Ajanslar
16
Avrupa Parlamentosu
Avrupa
Parlamentosu,
AB
kurumları içinde doğruda halk
tarafından seçilen organdır. AB
üyesi ülkelerin vatandaşları olan
Avrupa vatandaşları beş yılda bir
yapılan Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde oy kullanabilirler.
Son Parlamento seçimi Mayıs
2014’de yapılmıştır.
17
Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu, yasama
sürecini başlatan, ayrıca Birliğin
yürütme organı olarak AB
müktesebatını,
bütçeyi
ve
programları uygulamaktan ve
idari
denetimden
sorumlu
kurumdur. Avrupa Komisyonu,
her bir üye devletten bir kişinin
yer aldığı 28 üyeden oluşur. Bu
kişilere "komiser" adı verilir.
18
Avrupa Birliği Konseyi
(Bakanlar Konseyi, AB Konseyi)
Konsey, ("Bakanlar Konseyi" ya
da "AB Konseyi") Avrupa Birliği
üyesi
devletlerin
hükümetlerinde görev yapan
bakanlardan oluşan bir organ
konumundadır.
Konsey, Avrupa Birliği içinde üye
devletlerin ulusal çıkarlarının
temsil edildiği organdır.
19
Avrupa Birliği Zirvesi
Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa
Birliği'ne
üye
devletlerin
başbakanları
veya
devlet
başkanları ile Avrupa Birliği
Zirvesi Başkanı ve Avrupa
Komisyonu Başkanı'nın katılımı
ile meydana gelir.
Zirve, Birliğin gelişmesi ve
Avrupa'nın
bütünleşmesi
doğrultusunda temel politikaları
belirleyen kararlar alır.
20
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı,
Avrupa Birliği'nin yargı organıdır
ve
Adalet
Divanı,
Genel
Mahkeme
ve
uzmanlık
mahkemeleri olmak üzere üçlü
bir yapıdan oluşur.
Adalet Divanı'nın temel amacı,
Avrupa Birliği hukukunun Avrupa
Birliği içerisinde her yerde aynı
şekilde
yorumlanmasını
ve
uygulanmasını sağlamaktır.
21
Avrupa Sayıştayı
Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm
gelir ve giderlerini inceler,
işlemlerinin hukuka ve usule
uygunluğunu temin eder.
Sayıştay denetimi, gelir ve
giderlerin hukuka uygunluğu ile
düzenliliğini ve iyi bir mali
idareyi sağlamaya yöneliktir.
22
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası tüzel
kişiliğe sahip bağımsız bir AB
organıdır.
Görevi, para birimi olarak
Avro'yu kullanan AB üyesi
ülkelerden
oluşan
Avro
bölgesinde
fiyat
istikrarını
sağlamaktır.
23
AB: Temel Hedef ve Politikaları
• Çevreyi en üst düzeyde korurken ekonomik büyümeyi
sürdürebilmek,
• Enerji güvenliğini sağlamak,
• AB üyesi ülkelerde istihdamı artırmak,
• AB üyesi devletler arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu
teşvik etmek,
• Avrupa vatandaşlarına en üst düzeyde yaşam ve kalite
standartlarına sahip olmasını sağlamak.
24
AB: Temel hedef ve Politikaları
• Güçlü ve etkili bir dış politika aktörü olmak,
• AB içinde ve dışında özgürlük, demokrasi, insan hakları ve
hukukun üstünlüğü değerlerini garanti altına almak,
• Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, özellikle her alanda
kadın-erkek eşitliği için çaba sarf etmek,
• İklim değişikliği ile mücadele etmek,
25
AVRUPA 2020
Avrupa 2020 Stratejisi
2010-2020
26
Türkiye-AB İlişkileri
31 Temmuz 1959 Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET)
katılmak için
başvuruda bulundu.
12 Eylül 1963 Türkiye ile AET arasında, nihai hedefi topluluğa
üyelik olan ve
Gümrük Birliği kurulmasını öngören ortaklık
anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
14 Nisan 1987 Türk Hükümeti, Avrupa Topluluklarına üyelik için resmen başvuruda
bulundu.
1 Ocak 1996 Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girdi.
10-11 Aralık 1999 Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye
‘aday ülke’ statüsü kazandı.
16-17 Aralık 2004 Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye ile
katılım müzakerelerine başlanması önerildi.
3 Ekim 2005 Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri başladı.
27
AB Üyeliği Neden Önemli?
• Demokrasinin güçlendirilmesi, bireysel
yükselmesi açısından önemli bir süreç
hakların
• Çağdaş bir hukuk düzeni
• Günlük hayatımıza etkileri (Tüketici haklarından çevre
konusundaki müktesebata uyum)
28
AB Aday Ülkesi: Türkiye
•
•
•
•
•
Türkiye, AB’ye aday ülkedir.
Reform çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.
AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir tercihtir.
Türkiye, AB için vazgeçilmezdir.
İlişkiler, günlük politik tartışmaların ötesinde tarihi ve
güçlü bağlarla kuvvetlenmiştir.
29
Son Gelişmeler
Müzakere Süreci Nereye Gidiyor?
Türkiye AB müzakereleri sürecinde
çalışmalarına devam ediyor
30
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB işleri “icracı”, bağımsız bir
bakanlığın sorumluluğu altına
girmiştir.
-2011/7 sayılı Genelge ile de
Başmüzakerecilik görevinin yanı
sıra, "müzakere heyeti başkanlığı"
görevi de Avrupa Birliği Bakanı'na
tevdi edilmiştir.- Bu çerçevede,
Avrupa Birliği makamları ile
yapılacak tam üyelik
müzakerelerinin tüm
koordinasyonu ve yönlendirilmesi
Avrupa Birliği Bakanlığı uhdesinde
tek elde toplanmıştır.
AMAÇ:
«Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyeliğine
hazırlanmasına yönelik
yapılacak çalışmaların
yönlendirilmesi,
izlenmesi,
koordinasyonu ile
üyelik sonrası
çalışmaların
koordinasyonunu
sağlamak»
31
AB BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ
Yargı ve Temel Haklar Faslı hariç, tüm fasılların koordinasyonu çeşitli kurum ve kuruluşlarca üstlenilmiştir.
Ancak AB Bakanlığı sürecin bütününe bakmakta ve işleyişini takip etmektedir.
Dolayısıyla AB sürecinde her kurum AB Bakanlığı ile irtibat halindedir.
Müzakerelerdeki Rolü:
Müzakerelerin genel koordinasyonu
Ulusal Programın hazırlanması ve İlerleme raporlarına katkı yapılması
Fasılların açılması / kapanması ve ilgili gerekli belgelerin hazırlanması
AB kurumları ile gerekli iletişimin ve mutabakatın sağlanması
Kurumlara mevzuat uyumu ile ilgili teknik, kurumsal ve mali destek sağlanması
Mevzuat taslaklarının AB terminolojisine uyumu
32
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
33
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginize teşekkür ederiz….
www.ab.gov.tr
34
Download